Welkom in de hel: structurele Israëlische mensenrechtenschendingen ten aanzien van Palestijnse gevangenen

GETUIGENIS 1 PALESTIJNSE GEVANGENE

 

“… They blindfolded me with black cloth and dark sunglasses on top, and put a canvas bag over my head …

……………….

They made me lie down on the floor of the jeep and covered me with a blanket

… We stopped somewhere; they put me in a room and took the blindfold off. It was an empty room. Ten soldiers in regular military uniform came in. They completely stripped and searched me … the soldiers all had clubs …

They took me, with my eyes shut, to the cell ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

There was a big plastic bin in the cell which was supposed to be used as a toilet. That was terrible for me … the smell whenever I removed the lid was intolerable and it lingered in the room … which had no windows or openings for fresh air …

There was no water in the cell… They would give me a bowl/container of water three times a day with my meals, but the water wasn’t clean …”. [1]

 

GETUIGENIS 2 PALESTIJNSE GEVANGENE

 

“The conditions in this prison  [the Salem prison, toevoeging schrijfster]… are disastrous. Inmates are treated like animals: the officer addresses us by shouting, and there were even incidents when inmates were slapped across the face… [2]

 

Treffender dan dikke rapporten en internationale verdragen worden in deze twee afzonderlijke getuigenissen  de rechteloosheid en inhumane behandeling verwoord, waaraan Palestijnse gevangenen blootstaan sinds de aanvang van de Israëlische bezetting, nu 42 jaar geleden.

 

RECHTSSYSTEEM? ZAND EROVER

Administratieve detentie en ”beperkte fysieke druk”

 

Deze twee van Staatswege genomen ”maatregelen”  waarvan met name Palestijnse gevangenen slachtoffer zijn [3], zijn niet alleen fundamenteel in strijd met de internationale mensenrechtenregels, maar zijn onder alle omstandigheden verboden, zelfs gedurende een noodtoestand. of oorlogssituatie.

 

a ADMINISTRATIEVE DETENTIE:

 

””No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.”

 

Artikel 9, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

 

Administratieve detentie houdt in het zonder tussenkomst van een rechter detineren van gevangenen zonder aanklacht of proces

Aangezien er geen sprake is van een juridische tussenkomst, kan deze detentie in principe ongelimireerd voortduren. [4]

 

De door de Israëlische autoriteiten als ‘legaal’ geziene basis is gelegd door de Veiligheidswetgeving in de bezette gebieden, die aan een legercommandant de  bevoegdheid verleent tot het opleggen van administratieve detentie van 6 maanden, waarna deze ongelimiteerd kan worden verlengd. [5]

 

Dit is in flagrante strijd met het Internationaal Recht, o.a. belichaamd in het BuPo Verdrag, dat het recht op een eerlijk proces, en dus de rechtsgang, fundamenteel stelt, alsmede het verbod op willekeurige arrestatie en het recht, te worden erkend als persoon volgens de wet. [6]

 

Dit recht, als persoon te worden erkend volgens de Wet, het zogenaamde ”habeas corpus”, behelst, dat gevangenschap dient te worden erkend en de gevangene voor de rechter geleid dient te worden. [7] Hoewel opgenomen in het Bupo verdrag is dit reeds een zeer oud recht en behoort tot een van de niet-opschortbare rechten, ook niet onder een noodtoestand. [8] Het is dus evident, dat de Israëlische autoriteiten met deze administratieve detentie een grote grafkrans leggen op de naleving van de meest basale internationale mensenrechtenprincipes.

 

Momenteel zijn er meer dan 7000 Palestijnen gedetineerd, waarvan een groot deel in administratieve detentie. Zij zijn zowel gedetineerd in Israël zelf als in militaire kampen op de Westelijke Jordaanoever. De detentie in Israël is vanwege de locatie al in strijd met het Internationaal Recht, aangezien het volgens artikel dat stelt, dat het verboden is gevangenen naar een locatie buiten het bezette gebied over te brengen [artikel 76, 4e Conventie van Genève].

 

Overigens zij opgemerkt, dat met name de militaire kampen Salem, Etzion en Ofer berucht zijn vanwege de slechte detentieomstandigheden [gevangenen verblijven en masse in tenten en zijn zo blootgesteld aan de weersomstandigheden] en de slechte behandeling.

 

 

b ‘BEPERKTE FYSIEKE DRUK” 

Euphemisme voor foltering

 

”No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.”

 

Artikel 5, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

 

Een andere  stevige bom, die Israël legt onder het Internationaal Recht is de gebezigde praktijk van de zogenaamde ”beperkte fysieke druk” een eufemisme voor foltering van gevangenen. Met name de Veiligheidsdienst maakt hiervan structureel gebruik.

 

Tav foltering:

 

Het verbod op foltering is niet alleen vastgelegd in het BuPo verdrag en het Anti-folterverdrag [9], eveneens behoort het, net als habeas corpus, tot de niet-opschortbare rechten [10]. Iedere Israëlische maatregel, die dus duidt op foltering, is niet alleen illegaal, maar een schending van de basisbeginselen betr mensenrechten.

 

1 Voorgeschiedenis:

 

Deze Israëlische folterpraktijken zijn overigens niet nieuw, maar gaan terug naar het begin van de bezetting. Jarenlang is er een  vrijbrief geweest voor  folteringen, zoals stokslagen, elektrische shocks, branden met sigaretten, breken van vingers, etc.

Het was meestal de Algemene Veiligheidsdienst [de Shabak], die zich daaraan schuldig maakte.

 

Ten gevolge van internationale en binnenlandse kritiek werd de Commissie Landau benoemd, die in 1987 met een set van aanbevelingen kwam, waarin gesteld werd, dat het folteren moest worden ”beperkt” tot de zogenaamde ”beperkte fysieke druk”. Niet alleen is dat echter een eufemisme voor de voortzetting van foltering, bovendien namen ook de zogenaamde ”zwaardere” vormen niet af. Tussen 1988 en 1998 bezweken zeker 18 gevangenen tijdens hun ondervraging. [11]

 

2 Uitspraak Hooggerechtshof

Alleen ”beperkte fysieke druk” in geval van ticking bombs

 

Naar aanleiding van een door Israëlische mensenrechtenorganisaties aangespannen procedure verbood het Israëlische Hooggerechtshof de zogenaamde ”beperkte fysieke druk”, behalve in geval van de zogenaamde ”ticking bomb” situatie. [12]

 

Nog afgezien van het feit, dat uiteraard ook in een dergelijk geval foltering absoluut verboden is, wordt er, ondanks de uitspraak van het Hooggerechtshof, nog steeds structureel gefolterd, met name door de Veiligheidsdiensten en speciaal tijdens ondervragingen.

 

Voor enkele schokkende foltermethodieken verwijs ik naar onderstaande. [13]

 

Eveneens is er sprake van onthouding van slaap o,a, door de aanwezigheid van fel licht, eenzame opsluiting, psychologische en fysieke intimidatie en mishandelingen. [14]

 

De gebruikte ”beperkte fysieke druk” is overigens ook toegegeven door ondervragers, in interviews met de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem [15]

 

 

ALGEMENE MENSENRECHTENSITUATIE VAN PALESTIJNSE GEVANGENEN IN ISRAËLISCHE GEVANGENISSEN

 

”All prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human beings.”
 
Basic Principles for the Treatment of Prisoners [1990]

 

Naast de rechteloosheid van de administratieve detentie en  folteringen tijdens ondervragingen is er ook sprake van slechte tot inhumane  detentieomstandigheden.

 

Uit rapportages van  internationale en Israëlische mensenrechtenorganisaties is gebleken,  dat in Israëlische gevangenissen en militaire gevangenkampen tijdens het dagelijkse regime sprake is van intimidatie, collectieve straffen, vernederingen en fysieke en psychische folteringen, zoals  langdurige eenzame opsluiting onder slechte omstandigheden beroving van slaap en het blootstellen aan excessief lawaai. [16]

 

Een andere schending van de rechten is het belemmeren van familiebezoek. Hierover is met name gerapporteerd door het Rode Kruis, dat als een van haar humanitaire taken heeft het regelen van de contacten met de familieleden. Met name Gazaanse bewoners zijn hiervan in ernstige mate de dupe. Hierdoor zijn zeker 900 Gazaanse gedetineerden verstoken van familiebezoek. [17] Nog afgezien van de inhumaniteit, is toegang tot familiebezoek  een in het Internationaal Recht verankerd fundamenteel recht. [18]

 

Over het algemeen laten de hygiënische omstandigheden zeer te wensen over, is er sprake van matige tot slechte kwaliteit van het voedsel, alsmede  zeer gebrekkige medische zorg. [19]

 

Vrouwelijke gevangenen staan bovendien bloot aan het risico van verkrachtingen en de dwang tot het verrichten van vernederende handelingen [zoals het naakt ”poseren” voor mannelijke bewakers].

 

 

DETENTIE VAN KINDEREN

ISRAËLISCHE INTERPRETATIE VAN HET KINDERRECHTENVERDRAG: 

 

 In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.

 

Artikel 3, lid 1, Kinderrechtenverdrag

 

The Prison administration doesn’t deal with medical issues in a humane way. They don’t provide us with anything apart from painkillers. Everything is according to a registration process. You have to register with a doctor and the administration doesn’t deal immediately with critical cases. There is delay before any such case is sent to hospital. There is no psychiatrist in this prison. ”

 

Uitspraak gedetineerd Palestijns kind tegen een advocaat van Defense for Children.

 

 

Momenteel is er sprake van detentie van meer dan 400 Palestijnse minderjarigen in Israëlische gevangenissen. Deze minderjarigendetentie staat op gespannen voet met  het Kinderrechtenverdrag, dat stelt, dat detentie van kinderen het laatste redmiddel dient te zijn. [20] In het Israëlische geval echter wordt er zeer lichtvaardig omgesprongen met kinderdetentie. Bovendien hebben de Israëlische autoriteiten een zeer merkwaardige ”visie” op het begrip ”minderjarig”.

 

Wordt er in het Kinderrechtenverdrag gesproken van jongeren beneden de 18 jaar, voor wie speciale berechting [voor de kinderrechter] en programma’s bestaan, ten aanzien van Palestijnse kinderen is daarvan geen sprake. Vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen kinderen worden gearresteerd en worden zij onderworpen aan dezelfde procedures als volwassenen.

Ook zijn de straffen bizar. Zo kan een kind van 12 jaar tot 6 maanden gevangenisstraf worden veroordeeld vanwege het gooien van stenen. Vanaf 14 jaar kunnen kinderen een maximum gevangenisstraf krijgen van 10 jaar. Vanaf 16 jaar kan een kind een veroordeling krijgen, gelijk aan een volwassene. Kinderen worden, evenals volwassenen, berecht door een militaire rechtbank, want van het  begrip ”jeugdrechter” heeft men blijkbaar nooit gehoord.

 

Een flagrante schending is ook de aan een aantal kinderen opgelegde administratieve detentie. [21] Zelfs van het incommunicado houden van kinderen is sprake, ondanks artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag, dat het belang van het kind voorop stelt.

Deze incommunicado periode duurde 8 dagen. [22] Het is evident, dat zeker bij zo’n behandeling, sprake is van een wrede, vernederende en onmenselijke behandeling.

 

In een aantal gevallen is er sprake geweest van mishandelingen en het ontzeggen van adequate medische zorg. [23] Verder zijn de facilitaire omstandigheden slecht, althans in het gevangenkamp Etzion [een militair kamp op de Westelijke Jordaanoever]. De kinderen slapen op de grond op dunne matrassen, er is geen electriciteit in de cel en het zonlicht dringt nauwelijks door. [24]

 

HONGERSTAKING

 

Het mag dan ook geen verwondering wekken, dat er met enige regelmaat sprake is geweest van massale hongerstakingen onder Palestijnse gevangenen. [25]

 

GEHEIME GEVANGENIS 1391

HET ISRAËLISCHE GUANTANAMO BAY

 

Uit rapportages van o.a. de mensenrechtenorganisatie Hamoked en een artikel in de krant Haaretz bljkt, dat Israël een ”geheime gevangenis”, ”nr 1391” genaamd, kent, ook wel het Israëlische Guantanamo Bay genoemd. Het is een militair kamp, dat is omgeven door prikkeldraad, met als geregelde bezoekers de agenten van de Veiligheidsdienst.

 

Het bestaan van deze gevangenis kwam aan het licht in 2002, toen daar Palestijnse gevangenen werden gedetineerd tijdens de twee grote Israëlische offensieven in de Westelijke Jordaanoever.

 

In een artikel in de Haaretz wordt er melding gemaakt van gevangenen, die ter desoriëntatie worden geblinddoekt, wanneer zij door de gevangenis worden geleid, hetgeen uiteraard in strijd is met een goede behandeling van gevangenen. Ook hebben mensenrechtenorganisaties melding gemaakt van andere mensenrechtenschendingen en structurele folteringen.

 

Het kamp is echter verder van de buitenwereld afgesloten.

 

Het geheimzinnige karakter van dit detentiecentrum is in strijd met het Internationaal Recht, dat ”geheime” detentiecentra verbiedt, gezien het minimum aan rechtsgaranties  voor de gevangenen. Het roept dan ook associaties op met de geheime CIA gevangenkampen onder de regering Bush.

 

Om te kunnen vaststellen hoe de humanitaire situatie van de gevangenen is, heeft de VN Commissie tegen foltering het voornemen geuit, 1391 een bezoek te willen brengen

Dit is tot nu toe door Israël geweigerd. [26]

 

INHUMANE BEHANDELING GEVANGENEN TIJDENS DE RECENTE ISRAËLISCHE AANVALLEN OP GAZA:

 

Naar aanleiding van de inhumane behandeling door het Israëlische leger van Palestijnse gevangenen tijdens de Gaza-aanvallen hebben 7 Israëlische mensenrechtenorganisaties een klacht ingediend bij de militaire en burgerlijke Openbare Aanklager. [27]

 

Volgens het rapport zouden de gevangenen soms dagenlang zijn vastgehouden in kuilen, geblinddoekt en geboeid en blootgesteld aan de kou. Ook zou er geen sprake geweest zijn van sanitaire voorzieningen en werden zij nauwelijks van voedsel voorzien. Een zeer ernstig feit was bovendien, dat zij werden vastgehouden in de buurt van het gevechtsterrein, wat een groot risico voor hun leven betekende.

 

Ook nadat zij uit die kuilen waren gehaald, zouden zij nog geruime tijd aan dezelfde barre omstandigheden zijn blootgesteld en eveneens zijn mishandeld door militairen en ondervragers.

 

Wanneer dit bewezen kan worden geacht, zijn deze praktijken,  afgezien van de inhumaniteit, in flagrante strijd is met het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en de 3e Conventie van Geneve, die beiden een humane behandeling van gevangenen, alsmede de bescherming van hun leven, centraal stellen. Het mishandelen van krijgsgevangenen of hen blootstellen aan foltering of een ;”wrede en onmenseljke behandeling” is een oorlogsmisdaad.

 

 

 

EPILOOG

 

Recentelijk [dd 18-3] kondigden de Israëlische autoriteiten aan, de detentieomstandigheden van de Palestijnen ”te verslechteren” om zo druk op Hamas uit te oefenen voor de vrijlating van de drie jaar geleden door Palestijnse verzetsgroeperingen krijgsgevangen gemaakte Israëlische soldaat de heer Shalit. [28] Hierbij werd ook gesuggereerd, dat de Palestijnse gevangenen tot op heden goed behandeld zouden zijn.  

Na lezing van bovenstaande getuigt een dergelijke bewering van grenzeloze gotspe.

 

Niets is minder waar

 

Nog afgezien daarvan echter is het volgens het Internationaal Recht onder alle verboden,  detentieomstandigheden te verslechteren. Een verplichte humane behandeling van gevangenen is verankerd in de internationale verdragen tav de behandeling van gevangenen, alsmede de ook door Israël ondertekende Conventies van Genève.

 

Het is evident, dat de  mensenrechten van de heer Shalit  zijn geschonden, aangezien hem zijn fundamentele recht wordt ontzegd op contact met het Rode Kruis en  zijn familie. [29]

 

Hoe verwerpelijk echter op zich ook, dit ontslaat Israël  niet van haar verplichting, Palestijnse [krijgs]gevangenen te behandelen volgens de internationale humanitaire standaarden.

 

Maar de sleutel van de hellepoort is nu eenmaal moeilijk te openen.

 

De morele verwordenheid van de Iraëlische Staat, die niet geneigd lijkt de bezetting van de Palestijnse gebieden en de Golan Hoogte op te geven, na een periode van 42 jaar, is nu eenmaal diep ingegraven.

 

 (Uitpers, nr. 110, 10de jg., juni 2009)

Voetnoten   

 

[1] http://www.hamoked.org.il/items/12902_eng.pdf

 

 

[2] http://www.hamoked.org.il/items/12902_eng.pdf

 

 

[3] In een aantal gevallen zijn eveneens Israëlische kolonisten slachtoffer geworden van de illegale administratieve detentie, maar hoewel uiteraard niet minder veroordelenswaardig, betreft het hier slechts een kleine groep

 

 

[4] http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/907

 

[5] http://www.hamoked.org.il/items/12902_eng.pdf

 Zie ook: http://www.btselem.org/english/Administrative_Detention/

 

[6] Zie artikel 9 [verbod op willekeurige arrestatie], 14 [criteria tav een eerlijk en onafhankelijk proces] en 16, het recht van ieder mens, te worden erkend volgens de wet [hetgeen inhoudt het recht, voor een rechtbank te verschijnen]

 

BuPo verdrag

 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm

 

Zie ook definitie van willekeurige arrestatie

 

http://www.amnesty.nl/uvrm_artikel/artikel9

 

 Zie ook Rapportage Mensenrechtencommissie 2003

 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.78.ISR.En?Opendocument

 

Zinsnede hieruit:

 

”13 The Committee is concerned that the use of prolonged detention without any access to a lawyer or other persons of the outside world violates articles the Covenant (arts. 7, 9, 10 and 14, para. 3 (b).”

 

genoemde verdrag is, het BuPo verdrag

 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm

 

[7] Habeas corpus

 

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1194

 

[8] Niet-opschortbare rechten

  

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1410

  

[9] http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm

 

 

[10] http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1410

 

 

[11] https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=843

 

 

[12] http://www.btselem.org/English/Torture/Index.asp

  

http://www.btselem.org/English/Torture/HCJ_Ruling.asp

 

 Ticking bomb

 

Van een ticking bomb situatie is sprake, wanneer het vermoeden bestaat, dat door  een gearresteerde verdachte informatie zou kunnen verschaffen over een echte of vermeende terreuraanslag

 

Zie ook:

 

http://www.amnesty.nl/bibliotheek_vervolg/thema_marteling_weten?PHPSESSID=78ee01dfee165c804c691d919f1ad049&PHPSESSID=78ee01dfee165c804c691d919f1ad049#artikel6778

 

http://www.stoptorture.org.il/en/node/755

 

[13] http://www.btselem.org/english/torture/special_interrogation_methods.asp

 

http://www.stoptorture.org.il/en/skira90-99

 

http://www.btselem.org/Download/199802_Routine_Torture_Eng.doc

 

 

[14] http://www.btselem.org/english/torture/interrogation_regime.asp

 

 

http://www.phr.org.il/phr/article.asp?articleid=721&catid=55&pcat=-1&lang=ENG

 

[15] ”In an interview with three ISA interrogators that was published in Ma’ariv in July 2004, one of the interrogators admitted that the ISA uses “all the manipulations possible up to shaking and beating.” The Public Committee Against Torture in Israël took dozens of affidavits from Palestinians who were interrogated by the ISA and claimed that violent methods of interrogation were used against them.
 
http://www.btselem.org/English/Torture/Index.asp

 

[16] http://www.phr.org.il/phr/article.asp?articleid=621&catid=58&pcat=5

 

http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=310

 

 http://www.btselem.org/Download/200705_Utterly_Forbidden_eng.doc

 

 [17] http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/Israël-news-260508?opendocument

 

[18] http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/668BF8

 

 [19] http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=310

  

[20] Kinderrechtenverdrag

 

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm

 

 [21] http://www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=633&CategoryId=10

 [22] http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=310

 [23] http://www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=633&CategoryId=10

 http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=310

  

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=843

 

[24] http://www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=633&CategoryId=10

 

[25] https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=868

  

http://www.ravagedigitaal.org/index.htm?archief_2004/nummer07_08_09/word/word11/11hongerstaking.htm~mainFrame

 

http://www.ravagedigitaal.org/1992/121/Palestijnse_121.htm

 

[26] Geheime gevangenis

 

http://www.hamoked.org.il/items/1044_eng.pdf

 

http://www.hamoked.org.il/news_main_en.asp?id=766

 

http://www.eajg.nl/index.asp?navitemid=118&type=3&item=2376

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/UAT_Israël42_1.pdf

 

[27] http://www.hamoked.org.il/news_main_en.asp?id=644

 

[28] Definitie oorlogsmisdaden volgens het Statuut van Rome

 

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf

 

[28] http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/archief/2.1222/buitenland/1.491344

 

[29] http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/Israël-interview-111208

 

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/Israël-interview-300808

Print Friendly, PDF & Email

Visited 161 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook