We zullen ons niet aanpassen

De Vlaamse minister-president, Yves Leterme, antwoordde op 20/05/2007,  in een talkshow op de openbare omroep zonder blikken of blozen op de vraag van een persoon uit het publiek rond het hoofddoekthema dat moslims zich moeten aanpassen  conform aan wat wij (blanke rasechte Vlamingen) willen.

Wat meneer Leterme blijkbaar ontgaat is het feit dat moslims ook tot die “wij” behoren die hij heeft aangehaald om het verbod van de hoofddoek goed te praten. Dit betekent met andere woorden dat de moslimgemeenschap een deel is van de Belgische samenleving en daar niet van weg te denken is. We zijn in eerste instantie burgers van dit land en dat mag of kan niemand in twijfel trekken of aantasten, ook Leterme niet

Uiteraard verheldert zijn antwoord één en ander. Het toont aan hoe diep en hoe hoog het westers fanatieke egocentrisme zich bevindt, namelijk diep in sommige Vlaamse harten en bij de “hoogste rangen” van het politieke landschap.
Leterme moet begrijpen dat hij ons niet moet komen vertellen wanneer we wel of niet onze religie moeten praktiseren. In zijn hoedanigheid als Vlaams Minister president schendt hij daarmee ten eerste zelf al het neutraliteitsbeginsel. Hij is namelijk Minister President van alle Vlaamse burgers en niet van DE Vlaming. Net zoals hij Jan in de straat niet moet vertellen of hij al dan niet elke zondag naar de kerk moet gaan of welke verzen uit de bijbel meneer pastoor moet aanhalen in zijn zondagsmis of wat Marieke van achter den Hoek moet aantrekken om conform de Vlaamse “normen en waarden” te zijn, zo moet hij ook zwijgen over de moslims in dit land!

Als geloofsgemeenschap hebben we het recht om onze religie te praktiseren op de manier die wij als gelovigen bepalen en verkiezen en dit binnen het kader van een vreedzame coëxistentie, waarin andermans geloof, cultuur en achtergrond geëerbiedigd en gerespecteerd wordt.

Met een dictaat afkomen en beweren dat bijvoorbeeld moslimvrouwen hun hoofddeksel moeten afzetten in naam van de neutraliteit is ongegrond,  islamofoob en intolerant. Net alsof dat alleen moslims een overtuiging hebben en dit publiekelijk uitdragen en het openbare klimaat daarmee verstoren of bezoedelen. De één heeft een overtuiging op confessioneel en de ander op ideologisch vlak waardoor niemand neutraal kan zijn, laat staan geneutraliseerd kan of mag worden door hem te verbieden zijn overtuiging uit te dragen.

Het zijn juist mensen zoals Leterme die ons willen onderwerpen aan hun waarden door manipulatie van het debat, door haatdragende uitspraken te doen en zodoende het échte probleem vormen. Laat ons even de rollen omkeren. Hoe zou Leterme reageren als een moslim opstaat en zegt: “Ik vind dat Vlaamse vrouwen achter het loket zich niet neutraal opstellen tegenover de moslimgemeenschap louter en alleen omdat ze geen hoofddoek dragen.”?? Men zou dan van alle daken schreeuwen dat de islam een veroveringsgodsdienst is die zijn geloofsleer wil opleggen aan anderen.

De AEL (Arabisch-Europese Liga) gelooft dat neutraliteit zich enkel  kan voordoen wanneer pluralisme en diversiteit in al hun vormen zich kunnen ontplooien in de samenleving. Een vrouw met een hoofddoek achter het loket moet haar bezoekers bedienen en hun een dienst verlenen zonder onderscheid te maken onder haar “cliënteel” of de bezoekers van de overheidsadministratie. Dat geldt trouwens ook voor een Vlaamse homo, die met zijn losse pols de mensen bedient alsook de Vlaamse vrouw die geen hoofddoek draagt. Men moet neutraal zijn in het uitvoeren van de functie, maar daarnaast heeft iedereen zijn persoonlijke identiteit en eigenheid en dat moet gerespecteerd worden.

Besluit is ook dat men moet begrijpen dat we ons niet zullen aanpassen aan de zogenaamde “waarden” van Leterme of welke Vlaming dan ook, tenzij het de waarden van Pluralisme, Diversiteit en Respect voor de ander betreft. Wat Leterme waardeert heeft voor mij en vele anderen geen enkele waarde en bepaalt geenszins mijn maatschappelijke positionering, laat staan mijn persoonlijk leven. We hebben een normatief stelsel, namelijk de wetgeving waaraan ieder zich moet houden. Zelfs die wetten, decreten, koninklijke besluiten etc…zijn niet absoluut en zijn onderworpen aan hogere wetgeving en regels (Europees of Universeel) en belangrijker nog: ze staan onderhevig aan maatschappelijke veranderingen en bewegingen. Indien bijvoorbeeld de moslims (anderen ook natuurlijk) door een of andere regelgeving zich beet genomen voelen is het alsnog hun recht om binnen het kader van de wet hun bezwaren te uiten en zelfs burgerlijk ongehoorzaam te zijn.

Vlaanderen dient stilaan te beseffen dat zulk een discours van waarden en normen niemand verder helpt. Integendeel! Daar ligt een belangrijk deel van het probleem en daar moet de bijl aan de wortel gelegd worden en nergens anders.


Brahim Harchaoui (Arabisch Europese Liga)

(Uitpers, nr 87, 8ste jg., juni 2007)

Visited 191 Times, 3 Visits today