Vuile oorlog tegen de Palestijnse burgerbevolking

 “For destruction, destruction
For destruction of the race of men
A new power is rising
It’s victory is at han”


“THERE WILL BE NO DAWN FOR MEN”

”TO WAR”

Saruman: Lord of the Rings II, The Two Towers

en.wikipedia.org/wiki/The_Two_Towers

 

”This is a war without mercy”

 Uitspraak Israëlische minister van Defensie, de heer E. Barak

www.euronews.net/en/article/29/12/2008/barak-tries-to-justify-war-without-mercy/

  

Ter nagedachtenis aan 16 Palestijnen, onder wie 11 kinderen, die zijn omgekomen bij een Israëlische luchtaanval op Nieuwjaarsdag, in het vluchtelingenkamp Jabaliya, op het huis van de heer Nizar Rayyan, een van de leiders van Hamas. Ter nagedachtenis aan alle bekende en onbekende slachtoffers van de Israëlische luchtaanvallen op Gaza 

 

Namen van de Nieuwjaarsslachtoffers:

 

Nizar Abdul-Qadir Rayyan, 49 jaar [betr Hamas-leider]

 

Leden van zijn gezin:

 

Nawal Ismail Rayyan, 40 jaar

Hyiam Abdul-Rahman Rayyan, 46 jaar

Iman Khalil Rayyan, 45 jaar

Shirin Said Rayyan, 25 jaar

Asad Nizar Rayyan, 2 jaar

Usama Nizar Rayyan, 3 jaar

Aiysha Nizar Rayyan, 3 jaar

Reem Nizar Rayyan, 4 jaar

Halima Nizar Rayyan, 5 jaar

Meryam Nizar Rayyan, 5 jaar

Abdul-Rahman Nizar Rayyan, 6 jaar

Abdul-Qadir Nizar Rayyan, 12 jaar

Ayia Nizar Rayyan, 12 jaar

Zainab Nizar Rayyan, 15 jaar

Ghassan Nizar Rayyan, 16 jaar

 

Vanzelfsprekend sta ik ook stil bij de Israëlische burgerslachtoffers van Palestijnse raketaanvallen, aangezien alle burgers, ongeacht de conflictpartij, recht op leven en bescherming hebben

 

DEEL 1

 

TERUGBLIK OP HUMANITAIRE TOL:

 

De Israëlische aanvallen op Gaza, die op 27-12 een aanvang namen 23 dagen later zijn beëindigd, hebben wereldwijd een schokgolf ten gevolge gehad, met name door het grote aantal Palestijnse slachtoffers.

 

Burgerdoelen

 

De aanvallen betroffen een groot aantal doelen, deels burgerdoelen

 

Onder de geraakte locaties waren het parlementsgebouw en andere regeringsgebouwen, een gebouw van de politie, de Universiteit van Gaza, een groot aantal Moskeen, diverse televisiestations, een groot aantal en tunnels, die voor de Gazaanse bevolking van levensbelang zijn voor de aanvoer van de eerste levensbehoeften, met name vanwege de nu reeds anderhalf jaar durende blokkade van Gaza.

 

Eveneens werden drukke markplaatsen, vluchtelingenkampen en dichtbevolkte steden als Gaza en Rafah en  VN Scholen onder vuur genomen en gebombardeerd

Zelfs ambulances werden beschoten.

 

Tenminste een ziekenhuis werd getroffen

 

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/palestine-update-160109?opendocument

 

Kinderen:

 

Tragisch genoeg hebben vooral kinderen een hoge prijs betaald. Reeds vanaf de aanvang van de aanvallen [27-12] zijn een groot aantal kinderen slachtoffer geworden.

Volgens in Gaza aanwezige getuigen, alsmede de Palestijnse nieuwsmedia vond een van de eerste aanvallen plaats, terwijl kinderen van school op weg waren naar huis. [1]

 

Ten gevolge van grote internationale druk besloot de Israëlische regering tot een staakt het vuren, hetgeen door Hamas werd gevolgd, waarna de terugtrekking van het Israëlische leger uit Gaza begon, die op 21-1 was voltooid. Overigens zijn de Israëlische troepen nog steeds bij de grens met Gaza gestationneerd. [2]

 

De humanitaire tol, die deze 23 dagen durende aanval had geëist was verbijsterend:

 

Er zijn meer dan 1300 Palestijnse doden, onder wie meer dan 412 kinderen. Meer dan 5450 mensen zijn gewond geraakt, onder wie een groot aantal burgers. Tienduizenden zijn dakloos, nadat zij waren gevlucht uit hun geheel of gedeeltelijk verwoeste huizen. [3]

Aan Israëlische zijde zijn 13 mensen omgekomen, onder wie 3 burgers ten gevolg van Palestijnse raketaanvallen.

 

DEEL 2

 

INTERNATIONALE REACTIES OP DE AANVALLEN

 

A

 

Algemeen

 

De internationale reacties op de aanvallen waren voorspelbaar. Terwijl de Arabische en islamitische wereld, de Afrikaanse Unie, een aantal Derde Wereldlanden, Zuid-Afrika en uiteraard de Palestijnse president Abbas hun veroordeling uitspraken, legden de VS onder president Bush, na aanvankelijke voorzichtige opmerkingen over het sparen van de Palestijnse burgerbevolking, de gehele verantwoordelijkheid voor de aanval bij de aangevallen partij, namelijk Hamas.Japan, Rusland en China veroordeelden de aanvallen, maar drongen er tevens bij Hamas opaan, de raketaanvallen op Israëlische steden en dorpen te staken

 

Venezuela, Bolivia en Mauretanië verbraken de diplomatieke betrekkingen met Israël.

 

Zoals gewoonlijk veroordeelde de EU de Israëlische aanvallen niet expliciet, maar deed middels EU Chef Buitenland, de heer Solana, een oproep tot directe beëindiging van de ”militaire acties aan beide kanten”. Verder zijn er diverse Europese pogingen geweest om een staakt het vuren ”van beide partijen” te bewerkstelligen, o.a. door de Franse president Sarkozy, die daarvoor naar Egypte, Israël, Syrie en Libanon afreisde. Ook sprak hij met president Abbas. EU voorzitter Tsjechië nam als standpunt in, dat deze Israëlische aanvallen ”defensief” zouden zijn, hetgeen o.a. werd gedeeld door Nederland en Duitsland

 

Vanaf het begin toonde de Secretaris van de VN, de heer  Ban Ki Moon, zich uiterst bezorgd over het ”geweld en bloedvergieten” in Gaza en riep hij zowel Israël als Hamas op, de militaire acties te staken. Tevens riep hij Israël op, humanitaire hulp in Gaza toe te laten. Overigens zou zijn bezorgdheid overgaan in woede, nadat enkele scholen en andere VN gebouwen door het Israëlische leger werden bestookt, met als resultaat een groot aantal Palestijnse burgerdoden, die vanwege angst voor aanvallen juist waren gevlucht naar deze scholen.

 

Na het aannemen van VN-Veiligheidsraadsresolutie 1580, die behalve tot een staakt het vuren, eveneens opriep tot een Israëlische terugtrekking uit Gaza, sprak hij zowel tav Israël als Hamas zijn teleurstelling uit wegens het niet naleven van deze resolutie. [4]

 

 

De Verenigde Staten

Na president Bush

Verklaringen president Obama:

 

Daags voor zijn beëdiging, uitte de gekozen president Barack Obama zijn zorg over het grote dodental aan Palestijnse zijde. Sinds zijn officiële presidentschap heeft hij een beroep gedaan op Israël, de grenzen met Gaza te openen voor humanitaire hulp. Hij herhaalde verder zijn eerder geuite zorg over het grote aantal Palestijnse slachtoffers.

Helaas verviel hij echter eveneens in de bekende Amerikaanse frases, dat Israël ”het recht heeft op zelfverdediging” en dat Hamas zowel Israël diende te erkennen als diende af te zien van ”het geweld, zonder enige referentie aan de Israëlische bezetting en haar verplichting tot terugtrekking uit de bezette gebieden. [5]

 

C

 

Nederland

 

Hall of shame

Israël’s recht op zelfverdediging

 

Zoals reeds opgemerkt werden de Israëlische aanvallen op Gaza zowel door de VS, Duitsland en EU voorzitter Tsjechie gekenmerkt als ”zelfverdediging”. Ook de Nederland schaarde zich in het rijtje van bovenstaande notoire Israël-verdedigers, bij monde van premier Balkenende, die ondanks het reeds bekende aanzienlijke dodental onder de Palestijnse bevolking, verklaarde ”begrip” te hebben voor Israël vanwege de Palestijnse raketaanvallen op Zuid-Iraelische steden.

 

De weerstand tegen eventuele sancties tegen Israël werd verwoord door de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Verhagen, een fanatieke Israël-verdediger.

Tijdens een zitting van het Nederlandse parlement dd 9-1, waarin een Tweede Kamermeerderheid weigerde Israël te veroordelen [hetgeen later zou worden herhaald als kabinetsstandpunt], zou deze zelfde minister Verhagen opmerken, dat Israël ”zich zou houden aan het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht”. [6]

 

Het is evident, dat met een dergelijke opstelling, het leeuwendeel van de Nederlandse politiek haar ogen sluit voor het ware karakter van de Israëlische aanvallen, waarbij sprake is van oorlogsmisdaden.

 

De wereld op zijn kop

De ”Intifadah rel” en de politieke hetze tegen SP parlementarier de heer van Bommel.

 

Hypocriet en Holland op zijn smalst  is dan ook de ”verontwaardiging” van een Tweede Kamermeerderheid in verband met een Intifadah-uitroep van de heer van SP Tweede Kamerlid de heer van Bommel, die hiermee ”tot geweld” zou hebben aangezet. Ook in eigen SP gelederen werd hij er op aangevallen. Een en ander resulteerde zelfs in een aangifte tegen hem door mr Moszkowitz wegens ”het aanzetten tot geweld”.

 

Achtergrond vormde een Gaza-solidariteits demonstratie in Amsterdam dd 3-1, waarin de heer van Bommel, in gezelschap van mevr Duisenberg, SP Tweede Kamerlid de heer Karubulut [tegen wie ook aangifte is gedaan] en anderen de leus meeriep ”Intifadah, Intifadah, Palestina vrij”. Overigens stelde de heer van Bommel daags later, dat hij die oproep in vreedzame zin had bedoeld.

Nog los van het feit, of dat al dan niet het geval is, is de Intifadah-oproep, ook in ”gewelddadige zin” terecht, aangezien volgens het Internationaal Recht ieder volk en haar vertegenwoordigers het recht hebben, zich gewapenderhand te verzetten tegen het leger van een bezettende macht.

Ook in de media werd de heer van Bommel aangevallen, waartegen o.a. schrijfster dezes

in het geweer is gekomen . Des te hypocrieter echter is deze zogenaamde verontwaardiging van een Kamermeerderheid, die weigert, het grootschalige geweld van de bezetter Israël in Gaza te veroordelen.

Het feit, dat  de heer van Bommel een van de weinige Tweede Kamerleden is, die zich nog wil inzetten in de strijd tegen de Israëlische bezetting en het Israëlische militaire optreden aanklaagt, pleit niet alleen voor hem, maar plaatst de Nederlandse politiek in the hall of shame. [7]

 

DEEL III

 

RECHTVAARDIGING ISRAËLISCHE AUTORITEITEN

 

De Israëlische autoriteiten ”rechtvaardigden” de grootschalige aanvallen op Gaza met als argument, dat de ”terroristische Hamas-aanvallen op Israëlische burgerdoelen moeten worden gestopt”. Verder verklarden de autoriteiten, dat zij de Gazaanse burgerbevolking hebben ”geïnformeerd” over de aanvallen. En tenslotte legden zij de gehele verantwoordelijkheid van de consequenties van de aanvallen op de schouder van Hamas.

Niet alleen zijn dergelijke Israëlische ”rechtvaardigingen” cynisch en inhumaan, zij snijden bovendien in het geheel geen hout.

Zoals de Israëlische autoriteiten uiteraard bekend is, is het internationaalrechtelijk gezien te allen tijde de verantwoordelijkheid van de aanvallende partij, de burgerbevolking met alle middelen te beschermen tegen de consequenties van een militaire aanval. Het ”informeren” of ”waarschuwen” van de burgerbevolking ontslaat de aanvaller niet van zijn verantwoordelijkheid voor de humanitaire consequenties van de aanval. [8]

 

Verder is het evident, dat slechts de aanvaller [in casu het Israëlische leger] verantwoordelijk is voor de consequenties van de uitgevoerde aanval en niet de andere conflictpartij, in casu Hamas.

 

DEEL IV 

 

HET KARAKTER VAN DE ISRAËLISCHE AANVALLEN OP GAZA

ERNSTIGE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT, RESULTEREND IN OORLOGSMISDADEN

 

Inleiding:

 

Fundamentele regels Internationaal Humanitair Oorlogsrecht

 

 ”Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives. ”


http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/668BF8

 

Fundamenteel principe Internationaal Humanitair Oorlogsrecht

 

1 Principe van onderscheid tussen combatanten en non-combatanten, ook in de wapenkeuze

 

Een fundamenteel principe van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht is het ten allen tijde maken van het onderscheid tussen combatanten [militairen en strijders] en non-combatanten [burgers]. Dit principe is van toepassing op alle conflictspartijen, in casu zowel Israël enerzijds, als de Palestijnse verzetsbewegingen Hamas, Islamitische Jihad, Het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, de Al Aqsa Martelaren Brigades, of welke andere Palestijnse verzetsbeweging. [9] Het feit dus, dat er geen sprake is van een regulier leger, maar van een verzetsbeweging, bestaande uit strijders ontslaat deze niet van dit principe.

 

2 Burgerlijke immuniteit:

 

Burgers hebben dus absolute immuniteit, met als enige uitzondering het moment, waarop zij zouden deelnemen aan actieve militaire handelingen, zoals soms bij Israëlische kolonisten het geval is. Op dat moment zijn zij tijdelijk combatanten

Zodra zij echter geen deel meer nemen aan de strijd, herwinnen zij de immuniteit. [10]

 

3 Het niet maken van onderscheid tussen combatanten en non-combatanten, zowel bij de aanval of de wapenkeuze:

 

Wanneer het onderscheid tussen combatanten en non-combatanten niet wordt gemaakt, hetzij bij een directe aanval op burgers of burgerdoelen, of bij willekeurige aanvallen, is er sprake van oorlogsmisdaden.

 

A

 

 

DE WAPENKEUZE

 

Het Israëlische gebruik van fosforbommen en artillerie in dichtbevolkte gebieden in Gaza

 

Ook bij het gebruik in dichtbevolkte gebieden van zware artillerie en fosforbommen, die door hun werking geen onderscheid maken tussen combatanten en non-combatanten, is er sprake van oorlogsmisdaden.

 

Volgens The Times en later bevestigd door Amnesty International en Human Rights Watch en het Rode Kruis, heeft Israël fosforbommen gebruikt in dichtbevolkte gebieden in Gaza. Human Rights Watch maakt melding van het gebruik van zware artillerie in dichtbevolkte gebieden.

 

Fosforbommen:

 

Hoewel fosforbommen in het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht niet zijn verboden, dienen zij alleen gebruikt te worden als een rookgordijn voor optrekkende troepen, maar zijn zij, vanwege het ernstige risico van een hoog brandbaarheidsgehalte, dat zeer ernstige zeer moeilijk te behandelen brandwonden veroorzaakt, niet toegestaan in dichtbevolkte gebieden. Evenzeer geldt bij het gebruik van artillerie in een dichtbevolkt gebied een groot risico voor de burgerbevolking.  [11]

Het is dus evident, dat er bij gebruik van zware artillerie en fosforbommen in dichtbevolkte gebieden, sprake is van oorlogsmisdaden, aangezien het onderscheid tussen combatanten en non-combatanten door hun werking wegvalt.

 

Volgens de Haaretz zou er eveneens sprake geweest zijn van het gebruik van de internationaal verboden clusterbommen. [12]

 

B

 

WILLEKEURIGE AANVALLEN:

 

Zoals reeds opgemerkt zijn directe aanvallen op burgers of burgerdoelen verboden volgens het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht. Echter, in vele oorlogssituaties ligt de situatie ingewikkelder, door de aanwezigheid van strijders in burgergebieden. In het geval van Gaza betreft dit vaak steden, dorpen en vluchtelingenkampen zoals steden en in het geval van Gaza, eveneens vluchtelingenkampen.

 

Hoewel in een dergelijk geval strikt genomen een aanval niet verboden is, is er de dwingende conditie aan verbonden, dat door de aanvallende partij alle voorzorgen genomen dienen te worden om de aldaar aanwezige burgers te beschermen. [13]

Wanneer de aanvaller daartoe niet bereid of in staat is en de aanval toch doorzet, met burgerslachtoffers ten gevolge, is er sprake van oorlogsmisdaden, aangezien hij van te voren het levensgrote risico op burgerslachtoffers had kunnen inschatten. [14]

 

Een dergelijke aanval wordt ook wel een ”willekeurige aanval” [indiscriminate attack] genoemd, aangezien geen onderscheid te maken is tussen combatanten en non-combatanten.

 

Niet alleen bij deze recente Israëlische aanvallen is hiervan sprake geweest, maar vrijwel structureel, bij de invallen op Gaza, de afgelopen jaren De humanitaire consequenties zijn een hoog dodental, aangezien Gaza een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld is.

 

C

 

DIRECTE AANVALLEN OP BURGERS OF BURGERDOELEN:

 

Behalve de genoemde willekeurige aanvallen, heeft het Israëlische leger directe aanvallen uitgevoerd op burgerdoelen zoals op huizen met families daarin, openbare gebouwen, de Universiteit van Gaza, een TV Station en een aantal moskeeën. Als directe aanvallen op burgerdoelen, waarbij uiteraard het in te schatten risico’s op burgerslachtoffers evident is, is hier sprake van oorlogsmisdaden.

 

D

 

DE ISRAËLISCHE ‘WAARSCHUWINGEN AAN DE GAZAANSE BURGERBEVOLKING EN DE ”VERANTWOORDELIJKHEID” VAN HAMAS:

 

Het is reeds opgemerkt, dat iedere militaire aanvaller, ongeacht de conflictpartij, de verantwoordelijkheid heeft tot bescherming van de burgerbevolking tegen de consequenties van zijn aanvallen, zowel met betrekking tot de gekozen aanvals-locatie als de wapenkeuze. Hiermee wordt de Israëlische argumentatie betr het ”waarschuwen” van de burgerbevolking ontkracht, aangezien bescherming de xclusieve verantwoordelijkheid van de aanvaller is. [15] Vanuit dit perspectief bekeken is het niet alleen cynisch, maar bovendien ongerijmd, Hamas verantwoordelijk te stellen voor de consequenties van de Israëlische aanvallen.

 

Voor zover Hamas en evt andere Palestijnse verzetsgroeperingen al een verantwoordelijkheid hebben, is die ertoe beperkt, dat het hun internationaalrechtelijke verplichting is, hun militaire aanwezigheid in een dichtbevolkt burgergebied te vermijden. [16]

 

Maar los daarvan, ontslaat dat Israël  niet van haar internationaalrechtelijke beschermingsplicht tegenover de aanwezige Palestijnse burgerbevolking, aangezien zij  hier de aanvallende partij is.

 

E

 

PALESTIJNSE RAKETAANVALLEN OP ISRAËLISCHE BURGERDOELEN

ECHTE OF VERMEENDE LEGITIMITEIT

 


Naast het principe van het maken van een strikt onderscheid tussen combatanten en non-combatanten, is het eveneens een internationaalrechtelijk principe, dat de ene illegale daad [in casu Israëlische willekeurige aanvallen op Gaza en andere Israëlische oorlogsmisdaden], niet mag worden beantwoord met een eveneens onrechtmatige daad [Palestijnse raketaanvallen op Israëlische burgers of burgerdoelen]. [17] Dit is van toepassing op alle conflictspartijen, dus eveneens op Palestijnse verzetsgroeperingen en organisaties.

 

Uiteraard kan ik invoeling hebben met de vaak door de Palestijnen en sommige hen ondersteunende individuen of organisaties aangehaalde argumentatie tav de asymmetrie van het conflict, strijd van bezetter tegen onderdrukte, alsmede het feit, dat de diplomatieke weg in feite geen optie meer lijkt te zijn door de door Israël geschapen facts on the ground [voortdurende uitbreiding illegale nederzettingen en illegale Muurbouw] en vooral de continuerende Amerikaans-Europese steun voor Israël.

 

Hoe plausibel echter ook, deze argumenten snijden geen hout, waar het de aanvallen op Israëlische burgers of burgerdoelen betreft Volgens de universele humanitaire waarden en het Internationaal Recht immers, dient de vrijwaring van burgers aan welke zijde van het conflict ook, te worden gewaarborgd. Tenslotte dient niet vergeten te worden, dat ook de burgers van de door raketaanvallen getroffen stadjes recht op leven hebben. [18]

 

Net zoals de verklaring van de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw T Livni, dat Hamas verantwoordelijk zou zijn voor de Israëlische aanvallen op Gaza, zowel cynisch als onacceptabel is, kunnen de verantwoordelijken voor de Palestijnse raketaanvallen hun verantwoordelijkheid niet afschuiven op de Israëlische militaire acties.

 

F

 

ISRAËLISCHE AMBULANCE-BESCHIETINGEN EN  HET GEBREK AAN MEDEWERKING MET HUMANITAIRE HULPORGANISATIES

 

Herhaaldelijk heeft het Internationale Rode Kruis scherpe kritiek gehad op Israël, zowel betreffende het aanvankelijke gebrek aan medewerking tot het verlenen van toegang aan het Rode Kruis als het hinderen van Rode Kruismedewerkers tot het bereiken van de slachtoffers. Verder zijn  bij diverse gelegenheden ambulances beschoten. Zo heeft de beschieting van een VN Convooi op 8-1 het leven gekost aan de bestuurder.

 

a

 

Het huis met de doden

 

Na herhaalde verzoeken aan de Israëlische autoriteiten [vanaf 3-1] kreeg het Rode Kruis op 7-1 toestemming om Gaza binnen te gaan. Na aankomst werden de hulpverleners geconfronteerd met huiveringwekkende taferelen. Zo troffen zij een huis aan met 12 doden en vier kleine kinderen in de buurt van de lichamen van hun moeders.

Kennelijk waren zij door het Israëlische leger geheel aan hun lot overgelaten.

 

In een ander huis troffen de werkers 15 overlevenden aan, van wie een aantal gewonden

Zij kregen echter bevel van het Israëlische leger, dat zo’n 80 meter verder was gelegerd en evenmin de gewonden te hulp was geschoten, om het gebied te verlaten. Het Rode Kruisteam weigerde en slaagde erin de overlevenden [waaronder de kinderen] te evacueren, maar door tegenwerking van het Israëlische leger waren zij gedwongen, de mensen op ezelkarren naar een ambulance te vervoeren. [19]

 

b

 

Horrortonelen

 

De humanitaire omstandigheden waren zeer alarmerend

 

Volgens het Rode Kruis lagen gewonden op straat te sterven, wachtend op ambulances. [20]

 

Ook nu, na de beeindiging van het offensief, is de situatie in de ziekenhuizen nog alarmerend. [21] 

 

DEEL V

 

VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING

Militaire aanvallen, Blokkade van Gaza, Huisvernietigingen en Buitengerechtelijke executies

A

 

VUILE OORLOG:

 

De reden, waarom ik de recente Gaza-aanvallen heb gekwalificeerd als een ”vuile oorlog tegen de burgerbevolking” is het structurele en systematische karakter van de Israëlische willekeurige aanvallen en huisvernietigingen, alsmede de systematische beroving van de Gazaanse burgerbevolking van de eerste levensbehoeften, zowel voedsel als medicijnen, door de nu reeds 18 maanden durende blokkade van Gaza, die een misdaad tegen de menselijkheid is. [22]

 

B

 

STRUCTURELE KARAKTER WILLEKEURIGE ISRAËLISCHE AANVALLEN TE GAZA EN DE WESTELIJKE JORDAANOEVER

 

Reeds jarenlang worden de Israëlische militaire aanvallen in de bezette Palestijnse gebieden gekenmerkt door hetzij doelbewust gerichte aanvallen tegen burgers en burgerdoelen, hetzij de genoemde willekeurige aanvallen, die geleid hebben tot een groot dodental onder de Palestijnse burgers, zowel in de Westelijke Jordaanoever, Gaza en Oost-Jeruzalem. [23]

 

C

 

LIQUIDATIES VAN PALESTIJNSE LEIDERS EN ACTIVISTEN

 

”We liquidate. Yes, we liquidate. If I don’t liquidate Abu Jihad, or if I don’t liquidate whoever I am supposed to liquidate with the Duvdevan unit, then I’d have a bus explode and I’d have 17 kids liquidated – there, I’m using the same figure of speech – in Ramat Gan […] liquidating wasn’t invented by the Duvdevan unit. It’s the conclusion that was drawn from special operations carried out by the IDF’s elite Special Forces unit which has been doing it in places you can’t even imagine since the day it was established […] What’s the difference between Mossad agents and the guys at Duvdevan who deal with sewage? The Mossad guys wear suits, smell of after shave, drive BMWs and waste people in Europe ”.

 

Citaat de heer R Gershon, leider van een undercover-unit, o.a. gericht op het ”liquideren” van door de Israëlische Inlichtingendienst ;”gezochte” Palestijnen. [24]

 

Naast deze militaire aanvallen is er een ander, soms vergeten, aspect, namelijk de sinds eind zestiger jaren plaatsvindende liquidaties van Palestijnse leiders en activisten, zonder dat er sprake is van een directe gevechtssituatie. Vaak ook behoren betrokkenen niet tot een militaire vleugel van een verzetsorganisatie en is de reden tot die liquidatie hetzij lidmaatschap van een organisatie, hetzij een eventuele ”verdenking” van strafbare feiten.

 

Het is evident, dat dergelijke liquidaties zijn als buitengerechtelijke executies in strijd zijn met het Internationaal Recht, aangezien iedereen recht heeft op een eerlijk proces, nog los van het feit dat lidmaatschap van een organisatie alleen geen strafbaar feit is.

Daarbij komt nog het feit, dat dergelijke liquidaties in de vorm van het beschieten van auto’s, hetzij luchtaanvallen in drukke straten, marktpleinen, stadswijken, flatgebouwen en vluchtelingenkamp, waardoor in vele gevallen een groot aantal burgerslachtoffers het gevolg is, waardoor er sprake is van oorlogsmisdaden

 

Immers, het grote risico voor de burgerbevolking had van te voren kunnen worden ingeschat.

 

D

 

HUISVERNIETIGINGEN

Een andere reeds een aantal jaren toegepaste illegale praktijk zijn de huisvernietigingen van de familieleden van Palestijnse zelfmoordactivisten of anderen, die door de Israëlische autoriteiten worden beschouwd als ”terroristen”. [25] Deze huisvernietigingen zijn als ”collectieve straf” nog afgezien van de aperte inhumaniteit, ernstige schendingen van het Internationaal Recht, zoals vastgelegd in artikel 33, 4e Conventie van Geneve

Verder zijn die huisvernietigingen ook in strijd met artikel 53, 4e Conventie van Geneve, dat de vernietiging van de eigendommen van ”beschermde personen” [mensen, die leven onder een bezetting] verbiedt. [26]


E

 

BLOKKADE VAN GAZA:

 

Een belangrijk aspect van die vuile oorlog is de nu reeds 18 maanden durende Blokkade van Gaza, waarbij structureel en systematisch aan de bevolking de eerste levensbehoeften en medicijnen worden onthouden. Door die blokkade ook was er tijdens deze recente aanvallen een enorm tekort aan medicijnen en andere hulpgoederen in de ziekenhuizen, waarvan de gevolgen nog steeds voelbaar zijn.  [27]

 

Hoewel Israël zo nu en dan de blokkade enigszins heeft versoepeld en ook tijdens de Gaza-aanvallen tijdelijk een 3 uurspauze heeft ingelast voor de toelating van medicijnen en hulpgoederen aan de burgerbevolking, blijft er sprake van een zeer ernstige schending van de mensenrechten, aangezien er te allen tijde voor de burgerbevolking een vrije toegang dient te zijn tot medicijnen, hulpgoederen en de eerste levensbehoeften.

 

Een dergelijke blokkade is dan ook niet alleen als collectieve straf strict verboden en ontoelaatbaar, maar kan eveneens, zeker vanwege het structurele karakter en de veroorzaakte humanitaire ramp, worden beschouwd als een misdaad tegen de menselijkheid. [28]

 

F

 

GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED 

 

Het is belangrijk hier te memoreren, dat niet alleen de principes van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht op deze aanvallen op Gaza en de algemene situatie van toepassing is, maar eveneens de 4e Conventie van Geneve, aangezien Gaza nog steeds de status van bezet gebied heeft. Weliswaar heeft het Israëlische leger zich in 2005 uit Gaza teruggetrokken, maar aangezien Israël nog steeds het luchtruim en de grenzen controleert, is er volgens het Haagse Verdrag van 1907 sprake van een bezetting. [29]

 

SLOT

CRUX, DE ISRAËLISCHE BEZETTING VAN PALESTINA

EU EN ISRAËL

 

In het begin van het artikel heb ik de oproep van EU Chef Buitenland, de heer Solana vermeld, die opriep tot een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Ook andere EU politici, waaronder de Franse president Sarkozy, hebben in Egypte bemiddelingspogingen gedaan. In dit verband is echter van het grootste belang, dat de EU openlijk en duidelijk alsnog de Israëlische militaire aanvallen op Gaza, die aantoonbaar ernstige schendingen zijn van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht, veroordeelt.

 

De crux van het conflict echter is gelegen in de nu bijna 42 jaar durende Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden [Westbank, Gaza en Oost-Jeruzalem] ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israël in 1967 heeft opgeroepen, zich uit de bezette gebieden terug te trekken, waaraan tot op de dag van vandaag geen gehoor is gegeven.

 

Inherent aan deze bezetting, zoals iedere andere bezetting ter wereld is onderdrukking, vernederingen en mensenrechtenschendingen, waartegen terecht verzet is gekomen in de vorm van legitieme acties [militaire acties tegen het Israëlische bezettingsleger] en illegale acties [zelfmoord] aanslagen en raketaanvallen op Israëlische burgers.

 

Daarnaast heeft Israël in de loop der jaren vrijwel onherstelbare facts on the ground geschapen, zoals de bouw van de illegale nederzettingen in bezet gebied en de illegale Muurbouw door bezet gebied. [30]

 

Het is dan ook van het grootste belang, dat door de EU politieke pressie op Israël wordt uitgeoefend, op straffe van het nemen van sanctiemaatregelen zoals het opschorten of opzeggen van het Associatieaccoord, dat Israël zich uit bezet Palestijns gebied terugtrekt, de illegale nederzettingen ontmantelt en de illegale Muur, die door bezet Palestijns gebied loopt, afbreekt.

 

VS

 

Het is evident, dat de VS in dezen als belangrijkste bondgenoot en financiële en militaire sponsor van Israël, een belangrijke rol speelt. Het is in dit verband nog niet geheel duidelijk, wat de rol van de pas beëdigde president Obama zal zijn. Enerzijds heeft hij zich bij verschillende gelegenheden bezorgd getoond over het grote aantal Palestijnse burgerslachtoffers, anderzijds hamert hij bij voortduring op de ”veiligheid” van de Staat Israël, zonder te refereren aan het beëindigen van de Israëlische bezetting.

 

Naar het zich althans nu laat aanzien, heb ik weinig fiducie in een Amerikaanse ”change” in het Midden-Oostenbeleid. [31]

 

EPILOOG:

 

Naar mijn mening zijn er geen duidelijke tekenen, dat er hetzij van EU kant, hetzij van de VS, een werkelijke politieke druk op Israël zal worden uitgeoefend ter naleving van haar internationaalrechtelijke verplichting tot terugtrekking uit de bezette gebieden.

 

Hoewel het van harte te hopen is, dat een diplomatieke oplossing nog mogelijk is, lijkt helaas de realiteit te zijn, dat er voor de Palestijnen nog maar  twee keuzes overblijven, of zich verder laten vernederen en hun elementaire rechten in de uitverkoop te gooien. Of een werkelijke bevrijdingsstrijd te starten tegen de bezettende macht, hoe ongelijk de kansen nu ook liggen.

 

Als er geen andere opties meer mogelijk zijn, kan ik van harte de Hamas-oproep ondersteunen tot een Derde Intifadah, als enige mogelijkheid nog voor het herstel van de waardigheid en de meest elementaire rechten op een levensvatbare en onafhankelijke staat, vrij van bezetting en onderdrukking. Het is alleen te hopen, dat deze strijd slechts gericht is tegen het Israëlische leger, mocht het zover komen. Tenslotte hebben burgers van welke conflictspartij ook, recht op leven en veiligheid.

 

(Uitpers, nr 106, 10de jg., februari 2009)

 

NOTEN EN TOEVOEGINGEN:

 

VOORAF:

ZIEHIER DE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL HUMANITAIR OORLOGSRECHT, DIE ONDER DE NOEMER ”OORLOGSMISDADEN” VALLEN:

 

http://www.hrw.org/en/news/2008/12/31/q-hostilities-between-Israël-and-hamas#_Who_can_be

 

 

 

Berichtgeving en namen slachtoffers Israëlische Nieuwjaarsbombardement 

 

 

http://electronicintifada.net/v2/article10099.shtml

 

http://www.imemc.org/article/58271

 

http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSLS69391620090101

 

Beelden van het Israëlische Nieuwjaarsbomvardement

 

http://electronicintifada.net/v2/article10093.shtml

 

 

[1]

 

http://electronicintifada.net/bytopic/687.shtml

 

“Israëli missles tore through a children’s playground and busy market in Diere Balah, we saw the aftermath – many were injured and some reportedly killed. Every Hospital in the Gaza strip is already overwhelmed with injured people and does not have the medicine or the capacity to treat them. Israël is committing crimes against humanity, it is violating international and human rights law, ignoring the United Nations and planning even bigger attacks. The world must act now and intensify the calls for Boycott, Divestment and Sanctions against Israël; governments need to move beyond words of condemnation into an active and immediate restraint of Israël and a lifting of the siege of Gaza”

– Ewa Jasiewicz (Polish and British) Free Gaza Movement

 

 

 

http://www.uruknet.info/?p=49952

 

 

 

[2]

 

http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1135459.ece/Israëlische_troepen_weg_uit_Gaza

 

[3]

 

 

 

http://www.un.org/unrwa/refugees/stories/2009/in_wake_gaza_21jan09.html

 

and

 

http://www.un.org/unrwa/news/releases/pr-2009/UN_HumanitarianChiefVisitsGaza_21jan09.pdf

 

 

[4]

 

Zie Internationale reacties:

 

 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LR177109.htm

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_reaction_to_the_2008-2009_Israël-Gaza_conflict

 

 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=29431&Cr=gaza&Cr1=

 

[5]

 

http://english.aljazeera.net/news/americas/2009/01/2009122205033617751.html

 

 

[6]

 

 

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/articleview/)/components/actueel/rtlnieuws/2009/01_januari/09/binnenland/0109_1630_geweld_burgers_tweede_kamer.xml

 

 

[7]

 

http://www.blikopnieuws.nl/extern_bericht/409679

 

 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1116327.ece/Van_Bommel_ergert_Kant_met_oproep_tot_intifada

 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1120419.ece/Moszkowicz_doet_aangifte_tegen_SP-Kamerleden

 

Artikel mevr Marbe: ”Van Bommel gooit olie op het Vuur”, waarbij Israël impliciet wordt verdedigd en van Bommel wordt aangevallen

 

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/2348

 

Kritische Open Brief Astrid Essed aan mevrouw Marbe tav haar artikel:

 

http://www.ekudos.nl/artikel/144068/open_brief_aan_mevrouw_n_marbe_tav_haar_artikel_van_bommel_gooit_olie_op_het_vuur

 

[8]

 

Ik refereer hierbij aan het commentaar van Human Rights Watch [www.hrw.org] op de Israëlische aanvallen op Libanon dd 2006, toen de Israëlische autoriteiten eveneens verklaarden, dat zij de Libanese burgerbevolking hadden ”gewaarschuwd” voor de aanvallen

 

Ik citeer Human Rights Watch

 

”’While international humanitarian law requires effective advance warning to the civilian population prior to an attack where circumstances permit,[164] those warnings do not relieve Israël from its obligations at all times to distinguish between combatants and civilians and to take all feasible precautions to protect civilians from harm. ”

 

Bron:

 

http://www.hrw.org/en/node/10734/section/11

 

Uit het rapport ”Why they died”

 

http://www.hrw.org/en/reports/2007/09/05/why-they-died-0

 

[9]

 

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/668BF8

 

[10]

 

Betreffende de immuniteit van burgers en het tijdelijke verlies ervan bij deelname aan militaire activiteiten

 

Ik citeer Human Rights Watch

 

” Civilians lose their immunity from attack when and only for such time as they are directly participating in hostilities. ”

 

Zie

 

http://www.hrw.org/en/news/2008/12/31/q-hostilities-between-Israël-and-hamas#_Who_is_subject

 

[11]

 

http://www.hrw.org/en/news/2009/01/10/Israël-stop-unlawful-use-white-phosphorus-gaza

 

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/Israëloccupied-palestinian-territories-Israël039s-use-white-phosphorus-a

 

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/weapons-interview-170109

 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article5447590.ece

 

Het gebruik van artillerie

 

http://www.hrw.org/en/news/2008/12/30/Israël-artillery-poses-risk-gaza-civilians

 

[12]

 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1052331.html

 

[13]

 

 

http://www.btselem.org/English/Firearms/

 

 

[14]

 

http://www.hrw.org/en/news/2008/12/31/q-hostilities-between-Israël-and-hamas#_Who_can_be

 

[15]

 

De zogenaamde ”waarschuwingen” van het Israëlische leger, met als doel zichzelf vrij te pleiten van de gevolgen van de ingezette aanval staat hier in Gaza niet op zichzelf, maar is eveneens als argument uit de kast gehaald bij de Israëlische aanvallen op Libanon in 2006

 

Zie de documentatie onder [8]

 

[16]

 

Onderstaande link heeft betrekking op de Hezbollah verantwoordelijkheid, dichtbevolkte gebieden te mijden [betr de Libanon-oorlog in 2006], maar is uiteraard van toepassing op alle aangevallen conflictspartijen

 

Zie

 

http://www.hrw.org/en/news/2006/08/01/questions-and-answers-hostilities-between-Israël-and-hezbollah#10

 

[17]

 

Ik citeer Human Rights Watch:

 

”Under international humanitarian law, a failure by one party to a conflict to respect the laws of war does not relieve the other of its obligation to respect those laws. That obligation is absolute, not premised on reciprocity. ”

 

Bron:

 

http://www.hrw.org/legacy/reports/2002/isrl-pa/ISRAËLPA1002-04.htm#P573_117054

 

[18]

 

http://www.hrw.org/en/news/2008/11/20/letter-hamas-stop-rocket-attacks

 

 

[19]

 

http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/palestine-news-080109!OpenDocument

 

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/palestine-news-080109

 

[20]

 

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/palestine-update-050109?opendocument

 

 

[21]

 

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/palestine-news-270109

 

[22]

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1904

 

 http://www.hrw.org/en/news/2008/11/20/letter-olmert-stop-blockade-gaza

 

 

http://www.hrw.org/en/news/2009/01/12/Israël-end-gaza-s-humanitarian-crisis-once

 

 

[23]

 

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/children-and-civilian-bystanders-gaza-death-toll-20080303

 

[24]

 

Tav de langer dan dertig jaar toegepaste Israëlische liquidatiepraktijken tegen Palestijnse leiders en activisten van Palestijnse groeperingen schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem

 

”Israël did not devise the assassination policy in the wake of the current Intifada, which began in late September 2000. It has employed this policy in the Occupied Territories and abroad for over 30 years”

 

Zie

 

http://www.btselem.org/Download/200101_Extrajudicial_Killings_Eng.doc

 

http://www.btselem.org/english/Press_Releases/20080327.asp

 

 

[25]

 

Ik stel ”beschouwd” als terroristen, aangezien de Israëlische autoriteiten een heel brede definitie hanteren

Zo wordt onder ”terrorist” ook een Palestijn verstaan, die een militaire aanval pleegt op het Israëlische leger, hetgeen ongerijmd en onjuist is, aangezien verzet tegen een bezettende macht internationaalrechtelijk is toegestaan

 

Terrorisme heeft slechts betrekking op militaire aanvallen op burgers of burgerdoelen 

 

[26]

 


http://www.hrw.org/en/news/2008/08/09/Israël-don-t-destroy-homes

Zie ook

 

Artikel 33, 4 e Conventie van Geneve, dat een collectieve straf verbiedt

Article 53, 4 e Conventie van Geneve, dat het vernietigen van eigendommen van ”beschermde personen [mensen, die leven onder een bezetting] verbiedt

 

Volgens het Internationaal Recht is Gaza nog steeds bezet gebied, aangezien Israël het luchtruim en de grenzen controleert

 

http://www.politics.be/duiding/596/#12

 

”Also relevant is law on occupation found in the Fourth Geneva Convention of 1949, which remains applicable in Gaza because of Israël’s ongoing control of many aspects of life there despite the withdrawal of its troops”

 

Zie

 

http://www.hrw.org/en/news/2008/12/31/q-hostilities-between-Israël-and-hamas#_What_international_humanitarian

 

 

Zie de 4e Conventie van Geneve:

 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/6756482d86146898c125641e004aa3c5

 

 

Bron:

 

www.icrc.org

 

Zie ook Het Haagse Verdrag van 1907

 

http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/hague/hague5.html

 

[27]

 

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/palestine-news-270109

 

[28]

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1904

 

[29]

 

Zie noot 26

 

[30]

 

Volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve, zijn de in de bezette gebieden gebouwde nederzettingen in strijd met het Internationaal Recht

 

Eveneens zijn zij in strijd met de bepalingen van het Haagse Verdrag, dat stelt, dat er niets mag worden veranderd aan het geografische karakter van het bezette gebied

 

Eveneens hebben twee VN Veiligheidsraadsresoluties [dd 1979 en 1980] zich in veroordelende zin uitgesproken over de nederzettingen en Israël opgeroepen, de reeds bestaande te ontmantelen en verdere bouw te staken

 

Tot op de dag van vandaag echter worden de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever verder uitgebreid

 

Illegale Muurbouw;

 

Op 9-7-2004 heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag de illegaliteit van de Israëlische Muur vastgesteld, aangezien deze loopt door bezet Palestijns gebied

 

Zie

 

http://www.icj-cij.org/presscom/index.php?pr=71&pt=1&p1=6&p2=1

 

[31]

Tav enkele opvattingen van president Obama betr het Midden-Oostenconflict

Zie

http://www.ekudos.nl/artikel/145739/president_obamavenster_op_gerechtigheid_of_continuering_amerikaans_imperium

Zie ook enkele  AIPAC redevoeringen van Mr Barack Obama in 2008

http://www.cmep.org/Obama_MiddleEastPeaceIssues_Backgrounder.pdf

 

TOEGEVOEGDE LITERATUUR:

Het Internationale Rode Kruis

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/palestine-press-briefing-060109?opendocument

http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/palestine-update-030109

http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/palestine-news-040109!OpenDocument

Amnesty International

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/end-unlawful-attacks-and-meet-gazas-emergency-needs-20081229

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/Israëlopt-immediate-access-humanitarian-workers-and-observers-essential-20081231

HUMAN RIGHTS WATCH:

http://www.hrw.org/en/news/2009/01/12/Israël-end-gaza-s-humanitarian-crisis-once

OCHA

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_humanitarian_situation_report_2009_01_07_english.pdf

B’tselem:

http://www.btselem.org/English/Gaza_Strip/20081230_Protecting_Civilians.asp

http://www.btselem.org/English/Gaza_Strip/20081231_Gaza_Letter_to_Mazuz.asp 

http://www.btselem.org/English/Gaza_Strip/20090104_Killing_of_Nizar_Rian_and_13_Family_member.asp

http://www.btselem.org/English/Press_Releases/20090106.asp

Human Rights Watch:

http://www.hrw.org/en/news/2009/01/04/Israël-gaza-ground-offensive-raises-laws-war-concerns

http://www.hrw.org/en/news/2009/01/05/Israël-allow-media-and-rights-monitors-access-gaza

http://www.hrw.org/en/news/2008/12/31/q-hostilities-between-Israël-and-hamas

Print Friendly, PDF & Email

Visited 197 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook