9 September 2020

VS : groeiende armoede en ongelijkheid

Volgens een recent gepubliceerd rapport van het Amerikaanse bevolkingsbureau over armoede, inkomsten en gezondheidsverzekering in de VS voor het jaar 2012 blijkt duidelijk dat de kloof tussen arm en rijk alsmaar groter wordt. De cijfers staan in schril contrast met de zogenaamde heropleving voor de middenklasse, die president Obama uitbazuint.

 

Armoede

Het rapport levert een momentopname van de immense crisis. Armoede is de dagelijkse realiteit voor 15 procent van de bevolking ofte 46,5 miljoen Amerikaanse staatsburgers; 9,5 miljoen gezinnen leven in armoede. Wanneer men deze groep armen verder onderverdeeld dan krijgt men het volgende beeld: 12,7 procent zijn blanken, 27,2 procent Afro-Amerikanen, en 26,6 procent latino’s.

Ongeveer 20,4 miljoen burgers moeten rondkomen met een inkomen dat minder is dan de helft (50 procent!) van de officiële vastgestelde armoedegrens, 7,1 miljoen van hen zijn kinderen onder de 18 jaar.  Twintig procent van de kinderen groeien op in armoede. 1 miljoen kinderen zijn dakloos, dat is 57 procent meer dan in 2006-07. Het aantal daklozen in de regio van Washington is met 23 procent gestegen sinds het uitbreken van de crisis. Dan is er het groeiende fenomeen van de ‘working poor’: een vierde van de Amerikanen met een baan verdienen minder dan 10 dollar per uur. Honderd miljoen Amerikanen kregen een of andere vorm van sociale uitkering. 47,78 miljoen Amerikanen zijn aangewezen op voedselbonnen, dat is een veel groter aantal dan voor het aantreden van Obama als president.

Bijna een derde van de Amerikaanse bevolking werd in de periode van 2009-11 met armoede geconfronteerd. Het gemiddeld inkomen van 51.017 $ is lager dan in het jaar 2011 en houdt een vermindering in van 8,3 procent ten opzichte van 2007. Het aantal VS burgers van 65 jaar en ouder dat in armoede leeft steeg van 3,6 naar 3,9 miljoen in de periode van 2011-2012. Ondanks de met luid tromgeroffel aangekondigde heropleving van de Amerikaanse economie blijven de VS burgers geplaagd met stijgende armoede, die voor de buitenwereld versluierd wordt.

Ongelijkheid

De heropleving van Obama is beperkt tot de rijke toplaag van de 1 procent super rijken, die de geldelijke verliezen tijdens de Wall Street crash in 2008 hebben weggewerkt dankzij de geldinjectie van de Amerikaanse overheid – met het geld van de belastingbetaler – waardoor ze nog rijker geworden zijn. De grote sociale ongelijkheid is het resultaat van een overheidsbeleid waarbij de rijkdom herverdeeld wordt van onder naar boven. Een dag voor de publicatie van het Bevolkingsrapport, publiceerde het Forbes magazine de jaarlijkse lijst van de 400 rijkste Amerikanen. Het gecombineerd vermogen van deze rijke top steeg substantieel van 1,7 naar 2,2 biljoen dollar. Deze onthutsende rijkdom is gelijk aan 12 procent van het Amerikaanse BNP en tweederde van de belastinginkomsten van 2009. De rijkdom van deze vermogende Amerikanen zou volstaan om het deficit van de federale staat en locale besturen gevoelig te verminderen.

De staatsschuld van de VS bedraagt meer dan 17.600 miljard  $, het stijgt met 45,5$ dollar per seconde. De rijkdom van de Amerikaanse top is groter dan het totale vermogen van de helft van de 150 miljoen burgers uit de lagere bevolkingsklassen. Hun vermogen is groter dan het BNP van Italië, Canada en Mexico.

Nog nooit hebben de Amerikaanse superrijken zoveel rijkdom vergaard als vandaag. De prominente miljardairs zijn volgens de Forbes lijst: Bill Gates (72 miljard $) een toename van 6 miljard ten opzichte van het voorbije jaar, Warren Buffet (58,5 miljard $), Michael Bloomberg (31 miljard $), Mark Zuckerberg (19 miljard $).

De bijgewerkte studie van de economist Emanuel Saez documenteert uitvoerig de alsmaar groter wordende sociale ongelijkheid die zich sinds 2009 in de VS voltrekt in  “Obama’s” periode van economische heropleving. Volgens de studie van Saez ging sinds 2009 zowat 95 procent van de inkomstenstijging naar de 1 procent (één) rijksten, terwijl de meerderheid van de Amerikanen haar inkomsten zag verminderen.

Het rapport van de Bevolkingsdienst en de Forbes lijst van de Amerikaanse miljardairs tonen duidelijk aan dat de uitspraken van Obama ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de Wall Street crash, een onbetrouwbare misleiding en leugen is wanneer hij pretendeert zich in te zetten voor de belangen van de gewone VS burger.

Het rapport van de Bevolkingsdienst toont duidelijk de systematische achteruitgang van de levensstandaard voor de gewone Amerikaanse burger. Het groeiend aantal armen is geen verrassing en heeft uiteraard  rechtstreeks van doen met het grote aantal werklozen, de stagnerende lonen en koopkracht en de overheidsbesparingen in de sociale sector. Het aantal voltijdse banen op jaarbasis steeg amper met 1 miljoen in 2012, dat is de helft van de door economisten voorspelde groei. Dit reflecteert de enorme stijging van de parttime banen ten koste van de voltijdse. Om het verlies van de officiële recessie van 2007-09 op te vangen gebruiken de werkgevers lagere lonen en parttime banen.

De voorzitter van de Russell Sage Foundation, Shelton Danziger verklaarde in een interview voor de New York Times, dat de armoede in de VS vandaag groter is dan in 2000 en het gezinsinkomen en koopkracht van de modale Amerikaan alsmaar krapper wordt.

 

Bronnen:
Us Census report sows entrenched poverty and declining living standards – Thomas Gaist
The Economic Collaps BloNoch nie waren die Reichen so reich – Armutsrate sinkt nicht – Reiner OschmannsDe VS Staatsschuld Meter  

Print Friendly, PDF & Email
Visited 16 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Antoine Uytterhaeghe

Meer ..

×