30 June 2011

Vrijspraak Wilders geeft vrijbrief voor racisme en discriminatie

”Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.”

Artikel 2, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

1. In this Convention, the term “racial discrimination” shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.

Artikel 1, INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/d1cerd.htm

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 1 Nederlandse Grondwet

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Artikel 6, Nederlandse Grondwet

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

Geachte Redactie en lezers,

Rechtspraak in Nederland anno 2011:

Discriminatie en aanzet tot haat is geoorloofd, zolang het maar plaatsvindt ”in de context van het maatschappelijk debat”.

Op 23 juni 2011 heeft de Amsterdamse rechtbank voorman Wilders van de Partij voor de Vrijheid (PVV) vrijgesproken van alle tegen hem te berde gebrachte aanklachten. [1]

Hiermee zijn universele mensenrechtenwaarden de prullenbak ingegooid en is aan politiek en maatschappij een vrijbrief gegeven voor discriminatie en racisme.

”Niet-westerse” allochtonen, moslims en vluchtelingen zijn hierbij vogelvrij verklaard. De ondergang van de rechtsstaat, waar het huidige kabinet Bruin 1 hard zijn best voor doet [2], is weer een stapje dichterbij gekomen.

Dat die doodsteek van een gerechtelijke uitspraak is gekomen, zegt veel over het huidige politiek-maatschappelijke klimaat in Nederland. Hoezeer de verhoudingen verhard zijn blijkt wel uit het feit, dat Kamerlid Janmaat [leider Centrumdemocraten] in 1997 wel werd veroordeeld wegens discriminatie, voor een relatief veel onschuldigere uitlatingen dan die van Wilders. Hij had namelijk gezegd, de multiculturele samenleving te willen afschaffen, als hij aan de macht zou komen. [3]

 

HET PROCES WILDERS

In feite is er sprake geweest van twee processen Wilders, omdat door de honorering van een van de wrakingsverzoeken van Wilders raadsman, Mr Moszkowicz, nieuwe rechters werden aangesteld. [4]

Voorgeschiedenis

Naar aanleiding van een tsunami van discriminerende uitlatingen van Wilders werden er tientallen aangiften tegen hem gedaan,vooral na het verschijnen van het opinieartikel ”Genoeg is genoeg: Verbied de Koran”, waarbij de Islam ”fascistisch” genoemd werd en de Koran werd vergeleken met een van de duisterste boeken uit de geschiedenis, Mein Kampf. [5]

De eerste, die aangifte tegen Wilders deed was advocate Mr Els Lucas. [6]

Als benadeelde partijen in de strafzaak tegen Wilders voegden zich Anti racisme Stichting Nederland Bekent Kleur, de Turkse migrantenorganisatie HTIB, de Antilliaanse beweging MAAPP en het Landelijk Beraad Marokkanen

Mr. Michiel Pestman en emeritus hoogleraar prof. Ties Prakken van Bohler-Advocaten traden op namens deze minderhedenorganisaties en stichting Nederland Bekent Kleur.

I

OPVALLENDE ASPECTEN

HOUDING OM

Deze rechtszaak heeft, naast de procedurele gang, een opvallend aspect en wel de houding van het OM:

Vanaf het begin werd duidelijk, dat het OM niet van zins was, tot vervolging over te gaan en werden alle aanklachten geseponeerd. Het was het Gerechtshof, dat alsnog vervolging beval, waarna het eerste proces Wilders een aanvang nam. [7] Het vermoeden, dat het OM wellicht tegen haar zin handelde en niet geheel onpartijdig was werd bevestigd door het feit, dat zij zowel in het eerste proces vrijspraak zou eisen, wat ook in het tweede proces het geval was.

Toen de wraking werd toegekend en het tweede proces Wilders van start ging, hadden de benadeelden dan ook terecht een Kort Geding tegen de Nederlandse Staat aangespannen ter vervanging van de Officieren van Justitie, wat niet werd gehonoreerd. [8]

II

AANKLACHTEN

De aanklachten, die tegen Wilders werden aangevoerd, op basis van door hem in de periode october 2006 tot maart 2008 gedane uitlatingen luidden:

1. groepsbelediging door een groep mensen (moslims) te beledigen wegens hun geloof
2. aanzetten tot haat tegen mensen (moslims) wegens hun godsdienst
3. aanzetten tot discriminatie van mensen (moslims) wegens hun godsdienst
4. aanzetten tot haat tegen mensen wegens hun ras
5. aanzetten tot discriminatie van mensen wegens hun ras

De rechtsgrond voor deze aanklachten zijn gebaseerd op de artikelen 137 c en d, Wetboek van Strafrecht. Voor de definitie van discriminatie is gehanteerd artikel 90 quater, Wetboek van Strafrecht. [10]

Uitlatingen Wilders:

De directe uitlatingen van Wilders, die in de rechtszaak werden beoordeeld, betroffen de periode oktober 2006 tot maart 2008. Het ging om enkele interviews, een opinieartikel, een Internetcolumn en de film Fitna. [11]

Terecht merkte de Stichting Nederland Bekent Kleur op, dat om tot een juiste beoordeling te komen, feitelijk alle door Wilders gedane uitlatingen vanaf 2004 getoetst hadden moeten worden.

De gedane uitlatingen leverden echter al genoeg materiaal om tot een veroordeling te komen, ware het niet, dat de rechtbank allerlei kunstgrepen toepaste om vrijspraak te kunnen uitspreken.

III

BEOORDELING DOOR RECHTBANK

De beoordeling van de strafzaak Wilders vallt in twee hoofdpunten uiteen.

Het toetsingskader van de wetsartikelen, die hier een rol spelen en de beoordeling van de uitlatingen van Wilders.

IV

TOETSINGSKADER

Vrijheid van meningsuiting van groot belang, maar niet ten koste van het discriminatieverbod

Dat geldt ook voor het ”maatschappelijke debat”. In dit gedeelte toetst de rechtbank artikel 10, EVRM [Europees mensenrechtenverdrag] Vrijheid van meningsuiting, en de reeds genoemde artikelen 137c [groepsbelediging] en artikel 137 d [aanzetten tot haat]. Opvallend is al, dat de rechtbank een ander essentieel artikel, namelijk artikel 14, EVRM [discriminatieverbod] er niet bij betrekt, terwijl dat toch essentieel is in deze zaak.

Dit luidt:

”Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status. ”

Mij dunkt, dat dit artikel in deze zaak een rol speelt, zeker wat betreft discriminatie naar godsdienst en nationale afkomst. Wat betreft de vrijheid van meningsuiting beroept de rechtbank zich op eerdere EHRM [Europees Hof voor de Rechten van de Mens] jurisprudentie door te stellen, dat vrijheid van meningsuiting alleen mag worden beperkt, wanneer het een legitiem doel betreft.

Ik citeer:

” Indien er sprake is van een bij wet voorziene beperking die een legitiem doel dient, zal moeten worden onderzocht of de beperking noodzakelijk is in een democratische samenleving. Het EHRM benadrukt dat het in een democratische samenleving van wezenlijk belang is om het politieke debat de ruimte te geven.” [12]

Op zich is dat zeker juist, maar wanneer er sprake is van systematische hetzevorming tegen mensen op grond van hun afkomst of religie, is dit een legitieme reden om paal en perk te stellen aan een ongebreidelde vrijheid van meningsuiting. Het komt dan in botsing met een ander recht, namelijk te worden gevrijwaard van discriminatie.

Ook wordt het maatschappelijk debat genoemd. Dat moet inderdaad z.i. ruim mogelijk zijn, maar niet ten koste van de rechten van bepaalde groepen in de samenleving. Tenslotte wordt over artikel 137 c en d opgemerkt, dat dit betreft de rechten van mensen. Kritiek op religie, ook verregaand, moet mogelijk zijn.

V

BEOORDELING UITLATINGEN WILDERS

Discrimineren en haat zaaien onder dekking van ”het maatschappelijk debat”.

Opvallend is, dat de rechtbank bij de beoordeling van de uitlatingen van Wilders een starre en kunstmatige scheiding hanteert tussen de Islam en moslims. Bovendien schendt zij universele waarden:

Door haar als aanzet tot haat en/of discriminatie beoordeelde uitlatingen acht zij toch niet strafbaar ”in het kader van het maatschappelijke debat”. Verder vergoelijkt zij discriminatoire uitspraken van Wilders door blind te varen op zijn [niet kloppende] uitlatingen, ”niets tegen moslims als zodanig te hebben”.

RECHTBANKTEKST 1

Groepsbelediging

Scheiding Islam en moslims:

Onderstaande betreft een citaat uit het Wilders opinieartikel

”Genoeg is genoeg: Verbied de Koran [13]

GROEPSBELEDIGING DOOR EEN GROEP MENSEN [MOSLIMS] TE BELEDIGEN VANWEGE HUN GELOOF

”Een voorbeeld van een uitlating die in dit feit ten laste is gelegd is: ‘De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran. De teksten uit de Koran laten weinig aan de verbeelding over.’


Uit de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie blijkt dat kritiek op een geloof en kritiek op het gedrag van de aanhangers van een bepaalde godsdienst is toegestaan. De rechtbank wijst op een belangrijk arrest van de Hoge Raad van 10 maart 2009 (LJN BF0655), dat is gewezen na het tot stand komen van de beschikking waarin de vervolging van Wilders werd bevolen. De uitlating hierboven en ook de andere uitlatingen uit feit 1 gaan over de islam. Ze gaan niet over “een groep mensen” zoals dat in artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht is vereist. Dit leidt tot vrijspraak.”

Einde citaat rechtbankvonnis [14]

AANGEBRACHTE SCHEIDING TUSSEN ISLAM EN MOSLIMS RIGIDE EN LEIDT TOT ONJUISTE RECHTBANKAFWEGING:

Op grond van de door de rechtbank aangebrachte scheiding tussen Islam en moslims wordt Wilders hier van groepsbelediging vrijgesproken. Die scheiding is echter kunstmatig en ontdaan van realiteitszin. Wanneer er dusdanige negatieve en ronduit destructieve uitlatingen worden gedaan over een geloof, raakt het uiteraard ook direct de belijders van dat geloof, die mede worden gecriminaliseerd.

Voorbeeld ter verduidelijking:

Neem het racistische gedachtegoed van een partij als Vlaams Belang. Wanneer het gedachtegoed van bijv. Vlaams Belang als racistisch wordt aangemerkt [wat het ook is], dan worden de aanhangers als hetzij als racisten beschouwd, hetzij als aanhangers van een racistische ideologie. Geloof en gelovigen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Naar mijn mening is er wel sprake van groepsbelediging.

RECHTBANK

WILDERS ZEGT ”NIETS TEGEN MOSLIMS TE HEBBEN”

Ook dat argument, dat door de rechtbank wordt gebruikt om uitlatingen van Wilders te vergoeilijken, gaat niet op. Ik citeer hier een uitspraak van Wilders, die onmiskenbaar gericht is tegen moslims uit een interview, dat ook door de rechtbank is beoordeeld. ”We willen genoeg. De grenzen dicht, geen islamieten meer Nederland in, veel moslims Nederland uit, denaturalisatie van islamitische criminelen…’. [15]

RECHTBANKTEKST 2

Aanzetten tot haat en discriminatie

EEN ONVERSNEDEN HAATTEKST

TOELAATBAAR VOLGENS DE RECHTBANK

Hieronder volgt een Wilders uitlating uit het interview met De Pers ”Wat drijft Wilders” [noot], waarvan de rechtbank stelt, dat Wilders zich op de grens van het strafrechtelijk toelaatbare begeeft. Om het in gewone taal te zeggen: Het is een opruiende haattekst. Toch is de rechtbank van mening, dat het ”toelaatbaar” is, omdat Wilders benadrukt, niets tegen moslims op zich te hebben.

Ervan uitgaande, dat de rechtbank deze tekst goed gelezen heeft, vind ik het toch maar merkwaardig, want uit het direct hieronder weer te geven citaat blijkt iets anders. Wilders merkt in hetzelfde interview op: ”We willen genoeg. De grenzen dicht, geen islamieten meer Nederland in, veel moslims Nederland uit, denaturalisatie van islamitische criminelen…’ [16]

Niets tegen moslims he……….

ZIE HAATTEKST

Ook de volgende uitlating is apart besproken: ‘Ik heb goede bedoelingen. We laten iets gebeuren waardoor dit een totaal andere samenleving wordt. Ik weet ook wel dat er over een paar decennia nog geen islamitische meerderheid is. Maar het groeit wel. Met agressieve elementen, imperialisme. Loop over straat en zie waar het toe leidt. Je voelt dat je niet meer in je eigen land leeft. Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen. Er zijn straks meer moskeeën dan kerken!’
De rechtbank oordeelt hierover dat verdachte met deze uitlating de indruk wekt dat de toename van het aantal moslims in Nederland negatieve gevolgen heeft voor de samenleving. Vervolgens zegt hij: ‘er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen’. Dit heeft een opruiend karakter. Verdachte begeeft zich op de grens van het strafrechtelijk toelaatbare, maar in samenhang met de rest van het interview, waarin verdachte benadrukt niets tegen moslims maar wel tegen de islam te hebben, is er geen sprake van aanzetten tot haat. De uitlating zet ook niet aan tot discriminatie. Vrijspraak is derhalve het gevolg. [17]

RECHTBANKTEKST 3

HET MAATSCHAPPELIJK DEBAT

Er zijn door Wilders gedane uitspraken, waarvan de rechtbank vind, dat ”deze mogelijk vallen onder aanzet tot discriminatie”. Op grond echter van het ”maatschappelijk debat”, waarin Wilders ” als politicus zijn uitlatingen doet”, vind de rechtbank het echter toelaatbaar.


Ik citeer de rechtbank

1

”Van een aantal uitlatingen zegt de rechtbank dat deze mogelijk kunnen vallen onder “aanzetten tot discriminatie”. Een voorbeeld daarvan is: ‘De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen.’. Enkele andere uitlatingen hebben globaal dezelfde strekking.
De rechtbank oordeelt echter dat deze citaten toelaatbaar zijn vanwege de context van het maatschappelijk debat, waarin Wilders als politicus zijn uitlatingen doet. In Nederland werd op het moment dat verdachte deze uitlatingen deed veel gesproken over de multiculturele samenleving en immigratie. Verdachte stelde met zijn uitlatingen naar zijn mening maatschappelijke problemen aan de orde. De uitlatingen gaan niet over de strafrechtelijke grenzen heen. Dit leidt dus ook tot vrijspraak. ”

Volgens het Internationaal Verdrag inzake Uitbanning van alle Vormen van Rassendiscriminatie wordt onder rassendiscriminatie ook verstaan het negatief kwalificeren van mensen op grond van hun afkomst. Dit is als zodanig overgenomen in artikel 90 quater, Wetboek van Strafrecht en artikel 1, Nederlandse Grondwet.

Wanneer een dergelijke uitlating wordt gedaan over het sluiten van grenzen voor “niet-westerse allochtonen” is er dus sprake van discriminatie of aanzet tot discriminatie. De rechtbank verschuilt zich achter het zogenaamde ”maatschappelijke debat”. Maar het voeren van een maatschappelijk debat is geen rechtvaardiging voor discriminatie. Een maatschappelijk debat wordt bepaald door de op dat moment geldende politiek-maatschappelijke problemen, maar zegt niets over het al dan niet naleven/handhaven van universeel geldende waarden zoals het discriminatieverbod of bij voorbeeld vrijwaring van een wrede, vernederende of onmenselijke behandeling.

Sinds 11 september 2001 is er in Nederland [en Europa] een verharding in de samenleving, waarin populisme en xenofobie steeds meer boventoon gaan voeren. Dat betekent, dat universele waarden zoals vrijwaring van discriminatie en het recht op de eigen culturele identiteit steeds meer op de helling komen te staan.

Door als rechtbank feitelijk ontoelaatbare uitlatingen toe te laten onder het mom van ”de context van het maatschappelijk debat” worden basiswaarden losgelaten en een vrijbrief gegeven voor het schenden van elementaire rechten, zoals het gelijkheidsprincipe. De opmerking van de rechtbank, dat Wilders dit debat voert ”als politicus” is al even onacceptabel.

Een Tweede Kamerlid heeft niet alleen de Eed of Gelofte op de Grondwet afgelegd [dus ook het handhaven van artikel 1, discriminatieverbod], maar dient zich bovendien bewust te zijn van zijn/haar verantwoordelijkheid en de grote politieke en maatschappelijke impact van gedane uitlatingen.

Wanneer een uitlating discriminatoir is moet deze als zodanig worden beoordeeld en horen externe en wisselende factoren zoals het maatschappelijke debat geen rol te spelen.

HAATZAAIEN?

RECHTBANK WEET VAN DE PRINS GEEN KWAAD…….

Wilders is vrijgesproken van alle aanklachten, dus ook van aanzetten tot haat. Want of zijn uitlatingen waren “toelaatbaar in de context van het maatschappelijke debat”.

Of hij had volgens de rechtbank ”niets tegen moslims, ook al spraken zijn uitlatingen een andere taal. [18]

Behalve echter de juridische beoordeling valt onder aanzet tot haat ook de eventueel negatieve gevolgen voor groepen in de samenleving nav gedane politieke uitlatingen. In geval van Wilders is er in een geval een Turks kind weggepest van een school in Amsterdam [vanwege Fitna], er zijn dreigbrieven naar Moskeen gezonden met de tekst ”Wilders verlost ons van jullie”. [19]

POLITIEK DEN HAAG ”BLIJ” MET UITSPRAAK IN ZAAK WILDERS

Politiek Den Haag heeft ”verheugd” gereageerd op de vrijspraak van Wilders. [20] Echt nieuws is dat niet. Sinds jaar en dag zijn de politieke partijen hetzij fellowtravellers van het racisme [21]of zij nemen gaandeweg steeds meer PVV standpunten over. De enige, die nog principieel verzet bood, Pechtold [D’66], is nu ook overstag gegaan en zingt mee in het koor van de zogenaamde ‘Vrijheid van meningsuiting”. Wat Wilders voorstaat is echter geen vrijheid van meningsuiting, maar de vrijheid tot uitsluiting, discriminatie en stigmatisering, niet alleen van moslims, maar van iedereen, die niet behoort tot ”De Nederlandse Stam”.

Met zijn Westerse superioriteitsdenken, zijn haatzaaiende terminologie [de Islamitische invasie] en zijn impliciete betiteling van niet autochtonen als onvolwaardig past hij in de traditie van het extreem-rechtse gedachtegoed, zoals benoemd door de Anne Frank Stichting. [22] Zijn woorden zijn dodelijk. Zijn gedachtegoed vergiftigt de samenleving steeds meer en zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op. [23] Wat betreft principiële bestrijding van het racisme behoeft van de bestaande politiek niets te worden verwacht. De kracht ligt bij het buitenparlementair verzet.

EPILOOG

De politiek-maatschappelijke verharding van de samenleving, de tweedeling op zowel sociaal-economisch gebied als tussen allochtonen en autochtonen, is sinds 11 september 2001 en de kredietcrisis in 2007 hand over hand toegenomen. Xenofobie en racisme zijn niet alleen onrustbarend toegenomen [in heel Europa], ze zijn nu zelfs openlijk deel van het regeringsbeleid.

Nederland voor de Nederlanders, een uitdrukking, die in de 70 en 80er jaren not done was en als racistisch gold [wat het ook is] wordt nu zonder blikken of blozen gebezigd door premier Rutte, ooit zelf veroordeeld wegens aanzet tot discriminatie. [24]

Aanslagen op Moskeen zijn eerder regel dan uitzondering. [25]

In deze sfeer van verharding en toenemend racisme was een positief geluid van de rechtbank, die paal en perk zou stellen aan het gif, waarmee Wilders deze samenleving al vanaf 2006 verziekt, welkom geweest. Het omgekeerde is gebeurd.

Een OM, dat hardnekkig weigerde tot vervolging over te gaan en twee maal vrijspraak vroeg en een rechtbank, die het ene na het andere excuus leek te ventileren voor de xenofobie van Wilders.

Als het niet in ”de context van het maatschappelijk debat” [een nieuw wetsartikel?] paste, dan had hij niets tegen moslims, terwijl zijn uitlatingen anders uitwezen. Met dit vonnis heeft de rechtbank meer kwaad gedaan dan op dit moment te overzien is. Was de vrees, dat de PVV ”alledaags” zou worden [26], het is nog erger. Nu zijn de xenofobe uitspraken van Wilders en zijn PVV een ”mening”, die geuit kan worden in het ”maatschappelijke debat”.

Wat voor maatschappelijk debat?

Hoe verder de uitsluiting en het racisme tegen moslims, niet westerse allochtonen en vluchtelingen zijn beslag krijgt?

Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen snel de verkeerde kant uitgaan. De contemporaine geschiedenis uit de dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw getuigt daarvan. [27]

(Uitpers nr. 133, 12de jg., juli-augustus 2011)

VOETNOTEN

[1]

VOLKSKRANT

WILDERS OP ALLE PUNTEN VRIJGESPROKEN

23 JUNI 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3844/Het-proces-Wilders/article/detail/2456566/2011/06/23/Wilders-op-alle-punten-vrijgesproken.dhtml

DE LIMBURGER

[WILDERS] OVERWINNING VOOR VRIJHEID VAN MENINGSUITING

23 JUNI 2011

http://www.limburger.nl/article/20110623/ANPNIEUWS01/306239567/1008

NU.NL

OM VERHEUGD MET VRIJSPRAAK WILDERS

23 JUNI 2011

http://www.nu.nl/binnenland/2547089/verheugd-met-vrijspraak-wilders.html

NOS

POLITIEK DEN HAAG BLIJ MET VONNIS

23 JUNI 2011

http://nos.nl/artikel/250540-politiek-den-haag-blij-met-vonnis.html

WERELDJOURNALISTEN

KLACHTPROCEDURE VN NA VRIJSPRAAK WILDERS

23 JUNI 2011

http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2011/06/23/klachtprocedure_vn_na_vrijspraak_wilders/

[2]

AMNESTY INTERNATIONAL BEZORGD OVER REGEER EN GEDOOGAKKOORD

1 OCTOBER 2010

http://www.amnesty.nl/wereldnieuws_artikel/66603

EKUDOS

CDA STEUNT AKKOORD MET VVD EN PVV/STEM TEGEN RECHTSSTAAT

ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/269454/cda_steunt_akkoord_met_vvd_en_pvvstem_tegen_de_rechtsstaat

INTEGRATIENOTA DONNER:

VAN VREEMDE SMETTEN VRIJ:

RIJKSOVERHEID

WAARDEN NEDERLANDSE SAMENLEVING CENTRAAL IN INTEGRATIEBELEID

17 JUNI 2011

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/integratie/nieuws/2011/06/16/waarden-nederlandse-samenleving-centraal-in-integratiebeleid.html

WERELDJOURNALISTEN

INTEGRATIENOTA NEGEERT BESTAANDE WAARDEN

22 JUNI 2011

http://www.republiekallochtonie.nl/integratienota-negeert-bestaande-waarden

[3]

ARTIKEL 1

VEROORDELING JANMAAT [CENTRUM DEMOCRATEN] IN 1997 WEGENS DISCRIMINATIE

http://www.art1.nl/artikel/9885-Is_wel_eens_eerder_een_politicus_veroordeeld_wegens_discriminatie_enof_haat_zaaien

VOLKSKRANT

PROCESSEN ALS DIE TEGEN WILDERS

ZIJ WERDEN WEL VEROORDEELD

23 JUNI 2011

MET ALS KANTTEKENING, DAT IK HET TEN ONRECHTE VIND, DAT IN DIT RIJTJE OOK SOCIALISTISCHE VOORMANNEN GENOEMD WORDEN

WILDERS STAAT IMMERS VOOR RECHTS-EXTREMISME EN RACISME, ZIJ [DE SOCIALISTISCHE VOORMANNEN] JUIST VOOR INTERNATIONALE BROEDERSCHAP

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3844/Het-proces-Wilders/article/detail/2456724/2011/06/23/Processen-als-die-tegen-Wilders-zij-werden-wel-veroordeeld.dhtml

VOLKSKRANT

IN FRANKRIJK ZOU WILDERS NIET ZIJN WEGGEKOMEN

EGBERT DOMMERING

24 JUNI 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2456785/2011/06/24/In-Frankrijk-zou-Wilders-niet-zijn-weggekomen.dhtml

[4]

VOLKSKRANT

TIIJDLIJN PROCES 1 WILDERS

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/1025153/2010/10/01/Tijdlijn-proces-Wilders.dhtml

NU.NL

PROCES WILDERS MOET OVER

22 OCTOBER 2010

http://www.nu.nl/binnenland/2362053/proces-wilders-moet.html

NOS

HET VERLOOP VAN HET TWEEDE PROCES WILDERS

http://nos.nl/artikel/250300-het-verloop-van-het-tweede-proceswilders.html

[5]

VOLKSKRANT

WILDERS

GENOEG IS GENOEG: VERBIED DE KORAN

8 AUGUSTUS 2007

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/870859/2007/08/08/Genoeg-is-genoeg-verbied-de-Koran.dhtml

[6]

DE PERS

AANGIFTE TEGEN WILDERS VOOR AANZETTEN TOT HAAT

8 AUGUSTUS 2007

http://www.depers.nl/binnenland/90095/Aangifte-tegen-Geert-Wilders.html

[7]

TIIJDLIJN PROCES 1 WILDERS

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/1025153/2010/10/01/Tijdlijn-proces-Wilders.dhtml

[8]

NRC

AANKLAGERS ZAAK WILDERS NIET VERVANGEN

26 OCTOBER 2010

http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2644596.ece/Aanklagers_zaak_Wilders_niet_vervangen

[9]

RECHTSPRAAK.NL

UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK AMSTERDAM IN DE ZAAK WILDERS

23 JUNI 2011

Hierna volgen samengevat de belangrijkste beslissingen van de rechtbank

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Amsterdam/Nieuws/Pages/Uitspraak-van-de-rechtbank-AmsterdamindezaakWilders,23juni2011.aspx

RECHTSPRAAK.NL

LJN BQ 9001

EINDVONNIS IN ZAAK WILDERS

23 JUNI 2011

VOLLEDIGE TEKST

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BQ9001&u_ljn=BQ9001

[10]

ARTIKEL 90 QUATER, WETBOEK VAN STRAFRECHT

DEFINITIE DISCRIMINATIE

Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben, dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast

ARTIKEL 137 C

GROEPSBELEDIGING WETBOEK VAN STRAFRECHT

1

Hij, die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen vanwege hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homosexuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de

derde categorie

2

Indien het feit wordt gepleegd door een persoon, die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd

ARTIKEL 137 D

AANZETTEN TOT HAAT WETBOEK VAN STRAFRECHT

1

Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2

Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

ZIE WETBOEK VAN STRAFRECHT

[11]

INTERVIEWS [DE PERS EN DE VOLKSKRANT]

DE PERS

WAT DRIJFT GEERT WILDERS

13 FEBRUARI 2007

http://www.depers.nl/binnenland/514631/Ik-heb-goede-bedoelingen.html

GEERTWILDERS.NL

WILDERS BANG VOOR TSUNAMI ISLAMISERING

6 OCTOBER 2006

http://www.geertwilders.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=533

OPINIEARTIKEL

VOLKSKRANT

WILDERS: GENOEG IS GENOEG: VERBIED DE KORAN

8 AUGUSTUS 2007

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/870859/2007/08/08/Genoeg-is-genoeg-verbied-de-Koran.dhtml

INTERNET COLUMN

WILDERS

MOHAMMED (DEEL ll] COLUMN GEENSTIJL.NL

DE ISLAMITISCHE INVASIE

http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=352&Itemid=6

FITNA

DE FILM

http://www.youtube.com/watch?v=NciCTcxCvx4

[12]

EINDVONNIS RECHTBANK AMSTERDAM IN ZAAK WILDERS

23 JUNI 2011

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BQ9001&u_ljn=BQ9001

[13]

VOLKSKRANT

WILDERS

GENOEG IS GENOEG: VERBIED DE KORAN

8 AUGUSTUS 2007

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/870859/2007/08/08/Genoeg-is-genoeg-verbied-de-Koran.dhtml

[14]

RECHTSPRAAK.NL

UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK AMSTERDAM IN DE ZAAK WILDERS

23 JUNI 2011

BELANGRIJKSTE BESLISSINGEN VAN DE RECHTBANK

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Amsterdam/Nieuws/Pages/Uitspraak-van-de-rechtbank-AmsterdamindezaakWilders,23juni2011.aspx

[15]

DE PERS

WAT DRIJFT GEERT WILDERS

13 FEBRUARI 2007

http://www.depers.nl/binnenland/514631/Ik-heb-goede-bedoelingen.html

[16]

DE PERS

WAT DRIJFT GEERT WILDERS

13 FEBRUARI 2007

http://www.depers.nl/binnenland/514631/Ik-heb-goede-bedoelingen.html

[17]

RECHTSPRAAK.NL

UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK AMSTERDAM IN DE ZAAK WILDERS

23 JUNI 2011

BELANGRIJKSTE BESLISSINGEN VAN DE RECHTBANK

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Amsterdam/Nieuws/Pages/Uitspraak-van-de-rechtbank-AmsterdamindezaakWilders,23juni2011.aspx

[18]

Uitspraak van Wilders, die ”niets tegen moslims heeft,,,,”

”We willen genoeg. De grenzen dicht, geen islamieten meer Nederland in, veel moslims Nederland uit, denaturalisatie van islamitische criminelen…’

DE PERS

WAT DRIJFT GEERT WILDERS

13 FEBRUARI 2007

http://www.depers.nl/binnenland/514631/Ik-heb-goede-bedoelingen.html

[19]

HET PAROOL

TURKS KIND WEGGEPEST

22 MEI 2008

http://www.parool.nl/parool/nl/5/Politiek/article/detail/443/2008/05/22/Turks-kind-weggepest.dhtml

HET PAROOL

MOSKEEN AMSTERDAM VREZEN AANSLAGEN

9 DECEMBER 2010

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/1070651/2010/12/09/Moskeeen-Amsterdam-vrezen-aanslagen.dhtml

27 juni 2009 Turks verenigingsgebouw en moskee beklad met leuzen ‘Sieg Heil’ en ‘Geert Wilders’

BRON

MOSKEE MET BLOED BESMEURD.AANSLAG GEEN INCIDENT MEER

18 MAART 2010

http://allochtonen.web-log.nl/allochtonen/2010/03/moskee-met-bloe.html

Zie ook foto bekladding op link [geheel onderaan]

http://www.nederlandbekentkleur.nl/

[20]

NOS

POLITIEK DEN HAAG BLIJ MET VONNIS

23 JUNI 2011

http://nos.nl/artikel/250540-politiek-den-haag-blij-met-vonnis.html

[21]

EKUDOS

VVD, PVV EN CDA BEREIKEN AKKOORD/NEDERLAND OP WEG NAAR DE AFGROND

http://www.ekudos.nl/artikel/268987/vvd_pvv_en_cda_bereiken_akkoordnederland_op_weg_naar_de_afgrond

[22]

NOS

ANNE FRANK STICHTING/WILDERS EXTREEM-RECHTS

10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html

[23]

UITPERS.BE

HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS

ASTRID ESSED

APRIL 2007

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

ALLOCHTONENWEBLOG

ANNE RUTH WERTHEIM

WILDERS DODELIJKE WOORDEN

23 JANUARI 2009

http://allochtonen.web-log.nl/allochtonen/2009/01/wilders-dodelij.html

http://www.republiekallochtonie.nl/anne-ruth-wertheim-wilders-dodelijke-woorden

NEDERLAND BEKENT KLEUR

WAT WIL WILDERS

UITSPRAKEN WILDERS

http://www.watwilwilders.nl/Wildersdiscrimineertallochtonen.html

[24]

ELSEVIER

RUTTE: VEROORDELING DISCRIMINATIE ONTERECHT

19 MEI 2007

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/124079/Rutte-Veroordeling-discriminatie-onterecht.htm

[25]

REPUBLIEK ALLOCHTONIE

EWOUD BUTTER

ZIJN ”VERNIELINGEN” MOSKEEEN HET WERK VAN ”VANDALEN”

EWOUD BUTTER

4 APRIL 2011

http://www.republiekallochtonie.nl/zijn-vernielingen-moskee-het-werk-van-vandalen

[26]

TROUW

R KUIPER

MAAK PVV NIET ALLEDAAGS

28 AUGUSTUS 2010

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1120310/2010/08/28/Maak-PVV-niet-alledaags.dhtm

[27]

NU.NL

HARRY DE WINTER BESCHULDIGT WILDERS VAN RACISME

17 MAART 2008

http://www.nu.nl/algemeen/1482868/harry-de-winter-beschuldigt-wilders-van-racisme.html

Print Friendly, PDF & Email
Visited 5 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Astrid Essed

Meer ..

×