Vervolging Wilders terecht: Racisme is geen “vrijheid van meningsuiting”, maar een schending van de universele mensenrechten en beschavingsprincipes

Uiteraard bent u op de hoogte van het feit, dat tegen de leider van de Nederlandse Partij voor Vrijheid (PVV) leider de heer Wilders door diverse organisaties en personen aangifte is gedaan vanwege het aanzetten tot discriminatie en haat. Hoewel aanvankelijk het Openbaar Ministerie weigerde tot vervolging over te gaan, omdat er geen sprake zou zijn van strafbaarheid, heeft het Hof in Amsterdam recentelijk Justitie opdracht gegeven, toch tot vervolging over te gaan.

Hierop stapte de heer Wilders naar de Hoge Raad het hoogste rechtscollege in Nederland, maar is in het ongelijk gesteld, waardoor er definitief tot vervolging kan worden overgegaan.

De vervolging zal o.a. zijn gebaseerd op het aanzetten tot haat.

De heer Wilders heeft verontwaardigd gesteld, dat zijn proces een ”politiek proces” zou zijn en dat de vrijheid van meningsuiting hier in het geding is.

Zijn advocaat, Mr Moszkowicz, beweerde, dat hij ”reeds veroordeeld” zou zijn, vanwege de vervolgingsopdracht door het Hof in Amsterdam. Met deze laatste redenatie is de Hoge Raad dus niet meegegaan en zijn vervolging is nu definitief.

Zie ook:

http://www.nu.nl/algemeen/1966967/wilders-wordt…


Kort samengevat weerleg ik de kritiek van de heer Wilders en zijn advocaat en stel ik, dat er, gezien het racistische karakter van de PVV, afdoende redenen zijn, tot vervolging over te gaan.

Naar mijn mening is vrijheid van meningsuiting een belangrijk recht, maar impliceert dit niet vrijheid voor discriminatie en racisme.

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 1, Nederlandse Grondwet

Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Artikel 6, lid 1, Nederlandse Grondwet

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Artikel 2, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.asp…

Ik heb met grote instemming kennisgenomen van het feit, dat er alsnog overgegaan zal worden tot de vervolging van de heer Wilders,fractie- leider van de PVV, op grond tot onder meer het aanzetten tot haat.
Het verzoek van Mr. Moszkosicz om de strafzaak te voorkomen, heeft geen gehoor gevonden bij de procureur-generaal van de Hoge Raad, aangezien is besloten, dat de heer Wilders niet in aanmerking komt voor een buitengewone beroepsprocedure.

Alvorens in te gaan op het gedachtegoed van de heer Wilders en zijn PVV, even een opmerking vooraf over de bezwaren van Mr Moskowisz en het verwijt van de heer Wilders, dat hier sprake zou zijn van een ”politiek proces”.

A Argumentatie van Mr Moszkowisz
Recht op een eerlijk proces

Een belangrijk argument van Mr Moszkowisz om niet tot vervolging over te gaan is het feit, dat het recht van de heer Wilders op een eerlijk proces zou zijn geschonden, aangezien het Hof in Amsterdam volgens hem de uitspraken al min of meer als strafbaar zou hebben aangemerkt, door Justitie opdracht tot vervolging te geven.

Nu is het evident, dat de heer Wilders, als ieder andere bewoner in deze wereld, het fundamentele recht heeft op een eerlijk en onafhankelijk proces. [1]

Het Hof heeft met de vervolgingsopdracht aan Justitie dit recht echter niet geschonden, aangezien slechts is gekeken, of de uitspraken van de heer Wilders in strijd zouden zijn met de Nederlandse Strafwet. Bovendien verschijnt de heer Wilders voor een onafhankelijke rechter, die al dan niet kan besluiten tot veroordeling of vrijspraak.

Het Hof heeft slechts gesteld, dat er VERVOLGD mag worden, waarmee het eindresultaat van de rechtszaak uiteraard nog niet is beslist.

B POLITIEK PROCES

Volgens de heer Wilders zou het recht op vrijheid van meningsuiting met zijn vervolging in het geding zijn en zou er sprake zijn van een ”politiek proces”. Uiteraard volstaat het weerwoord van minister Hirsch Ballin niet, die stelt, dat ”wij hier in Nederland geen politieke processen hebben”, maar wel de analyse van het begrip zelf.

Politieke processen zijn processen, waarbij mensen terecht staan vanwege hun politieke gedachtegoed en mening, zonder dat er sprake is van het plegen van strafbare feiten.
Terecht is een dergelijk politiek proces onacceptabel, aangezien iedereen recht heeft op vrijheid van meningsuiting.

Vrijheid van meningsuiting is echter niet onbeperkt en eindigt, wanneer er sprake is van racisme en discriminatie .
Zie ook de Nederlandse Grondwet, die stelt, dat vrijheid van meningsuiting wordt toegestaan ”middels ieders verantwoordelijkheid volgens de wet” [2]

C GEDACHTEGOED DE HEER WILDERS:

Bij het gedachtegoed van de heer Wilders is naar mijn mening echter geen sprake van vrijheid van meningsuiting, maar discriminatie, racisme en het aanzetten tot haat.

Religie:

In de eerste plaats laat hij zich op kwetsende en generaliserende wijze uit over de Islam, hetgeen niet alleen kwetsend is voor moslims in het bijzonder, maar eveneens strijdig met het principe van religievrijheid, aangezien hij o.a. heeft opgeroepen tot het ”verscheuren” door moslims, van de helft van de Koran.

Het discriminatoire karakter schuilt hierin, dat hij niet alleen geen onderscheid maakt tussen de verscheidenheid van stromingen binnen de Islam en alles over een kam scheert, maar zijn kritiek niet richt op christendom en Jodendom, waarin eveneens stromingen voorkomen, die als ”onverdraagzaam” kunnen worden gekenmerkt en waarbij ook sprake is van misbruik van religie voor politieke doeleinden.

Racisme en discriminatie van bevolkingsgroepen:

Eveneens maakt hij zich schuldig aan racisme en discriminatie van bevolkingsgroepen, aangezien hij slechts refereert aan criminaliteit onder Marokkaanse jongeren, zonder oog te hebben voor het feit, dat dit slechts een kleine groep bedraagt. Bovendien bagatelliseert en ontkent hij hiermee de ook onder autochtone jongeren bestaande criminaliteit.

Dat is discriminerend.

Verder maakt hij bewust onderscheid tussen ”westerse” en ”niet-westerse allochtonen”, waarbij aan de laatste groep slechts negatieve kwalificaties worden toegeschreven. [3]

D POLITIEKE AANSLAG OP DE DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT
Pleidooi voor administratieve detentie

Een ander vaak onderschat aspect van zijn gedachtegoed is zijn pleidooi voor administratieve detentie voor terreurverdachten. Dit houdt in, dat iemand wordt gevangengezet zonder aanklacht en proces en dus niet alleen geen enkel recht kan doen gelden op een eerlijk proces, maar in principe ongelimiteerd kan worden vastgehouden.

Het is een van de fundamentele principes in de internationale rechtsverdragen, dat administratieve detentie onder geen enkele omstandigheid is toegestaan, zelfs niet in een noodtoestand.


Bovendien heeft de heer Wilders eveneens de politieke gotspe, te verwijzen naar de illegale administratieve detentie van Palestijnse gevangenen in Israel, als een compliment aan dit land en een voorbeeld voor Nederland.
Ook staat de heer Wilders, na een bezoek aan het nu door president Obama te sluiten Guantanamo Bay, een Nederlandse Guantanamo Bay versie voor. [4]

Met dergelijke opvattingen ondergraaft de heer Wilders de fundamenten van de Nederlandse rechtsstaat.

E AANZET TOT HAAT:

Niet zijn dergelijke opvattingen over moslims en allochtonen discriminerend, bovendien zetten zij aan tot haat, zeker wanneer zij geuit worden in het toch al sinds 11-9-2001 sterk toegenomen racistische klimaat in Nederland.

Bovendien dient niet uit het oog verloren te worden, dat zij extra gevaarlijk zijn, wanneer zij worden geuit door iemand in een publieke functie, zoals een politicus als de heer Wilders.

Het gevaar is bovendien levensgroot aanwezig, dat racistisch gedachtegoed steeds meer een gewoonte wordt en niet als iets verwerpelijks wordt gezien, maar een valse interpretatie van het begrip ”vrijheid van meningsuiting”.

Vrijheid van meningsuiting impliceert echter onder geen enkele omstandigheid de fundamentele schending van de rechten van bevolkingsgroepen en dat is het gevolg van het Wilders gedachtegoed.

Houd u trouwens goed in gedachten, dat zowel discriminatie als het aanzetten van haat, strafbaar zijn volgens de Nederlandse Wetgeving.
Zie artikel 137, Wetboek van Strafrecht [5]

EPILOOG

Bovenstaande beschouwende lijkt het mij evident, dat de heer Wilders volkomen terecht wordt vervolgd voor zijn vele uitspraken tav moslims in het byzonder en ”niet-westerse” allochtonen in het bijzonder.

Ook is het een veeg teken, dat een Kamerlid, dat zich dient te baseren op de Nederlandse Grondwet, niet alleen openlijk discrimineert, maar eveneens een model verdedigt, namelijk administratieve detentie, dat inherent is aan een politiestaat en niet aan een democratische samenleving.

Mijn waardering gaat dan ook uit naar die politici, die, hoewel niet mijn politieke vrienden, behoren tot de steeds kleinere groep, die zich in woord durven te verzetten tegen het gedachtegoed van de PVV, dat mi niet thuishoort in een democratische samenleving. [6]

(Uitpers, nr. 110, 10de jg., juni 2009)

Artikel over het politieke gedachtegoed van de heer Wilders

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

[1]

Definitie ”eerlijk proces”

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1090

[2]

Zie artikel 7, Nederlandse Grondwet

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

[3]

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

[4]

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/907

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1410

http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&…

[5]


ARTIKEL 137 C, WETBOEK VAN STRAFRECHT

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/137c.html


1.
Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2.
Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

ARTIKEL 137 D, WETBOEK VAN STRAFRECHT

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/137d.html

1.
Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2.
Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.


[6]

http://www.nrc.nl/binnenland/article2224262.ece…

http://www.dag.nl/overige/verhagen-leven-land-w…


http://www.dag.nl/binnenland/verhagen-wilders-o…


http://www.telegraaf.nl/binnenland/3654467/__Pe…


http://www.telegraaf.nl/binnenland/3916376/__Ro…

 

Deel dit artikel

Visited 131 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook