Tolerantie voor racisme onder de dekmantel van de vrijheid van meningsuiting

”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

 

Artikel 1, Nederlandse Grondwet

“Fair is foul, and foul is fair 

Hover through the fog and filthy air” 

”Vrij vertaald:

Goed is Kwaad en Kwaad is Goed
Door de mist en veile lucht gespoed
 
Eerste Bedrijf Macbeth  [1]
 
 
Deze zinsneden, die aan het begin van het Eerste Bedrijf van Shakespeare’s ”Macbeth” door de heksen worden uitgesproken, hebben zich ”door mist en lucht” verspreid  naar het hedendaagse Nederlandse politieke klimaat, waarin wel sprake lijkt te zijn van ”stuivertje verwisselen”.
Zo lijkt er een door de Nederlandse politieke en maatschappelijke krachten grotendeels gesanctioneerde vrijbrief te zijn [de goeden niet te na gesproken] voor de discriminerende en racistische voorstellen en uitspraken van PVV-politicus de heer Wilders, terwijl ieder verzet daartegen wordt geridiculiseerd, gecriminaliseerd of in de extremistische hoek gezet.

Bovendien  wordt de door de heer Wilders zelf geïnstigeerde zondeboktheorie tegen moslims in het bijzonder en allochtonen in het algemeen, op hemzelf geprojecteerd door hem ten onrechte neer te zetten als een ”slachtoffer”, wiens ”recht op vrijheid van meningsuiting” zou worden beknot.

 

Om in zijn eigen terminologie te blijven:

De wereld op zijn kop

 

OVERZICHT VAN HET GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS

 

Schrijfster dezes heeft in een eerder artikel reeds uitgebreid aandacht besteed aan het politieke gedachtegoed van de heer Wilders [2]. Toch is het van belang, hier enkele van zijn opvattingen de revu te laten passeren.

 

Kort overzicht politieke loopbaan:

 

Na zijn vertrek uit de liberale VVD, die hij vanaf 1998 tot 2004 als Tweede Kamerlid had vertegenwoordigd, zat hij in het parlement  als onafhankelijk lid voor de ”Groep Wilders” en nam als PVV [Partij voor de Vrijheid] deel aan de verkiezingen in 2006. [3] Hij kwam met 9 zetels in de Tweede Kamer en is fractievoorzitter van de PVV.

  

Het politieke gedachtegoed van de heer Wilders kan gekwalificeerd worden als discriminerend, racistisch en haatzaaiend. Eveneens wordt in het gedachtegoed een aanzet tot een politiestaat gepropageerd, waarmee Wilders zich buiten de Nederlandse democratische orde plaatst.

 

Discriminerend:

 

Het eerste in het oogspringende is zijn ongenuanceerde en negatieve opvattingen tav moslims in het algemeen en de Islam in het bijzonder. Zo wordt Islam en moslims in het algemeen in verband gebracht met echt of vermeend terrorisme, extremisme en zelfs fascisme. In een Volkskrant interview heeft hij opgeroepen tot het verbod van de Koran en een vergelijking gemaakt tussen dit voor moslims Heilige Boek en Mein Kampf van Adolf Hitler. [4]

In een samen met de voorzitter van het Centraal Comité voor ex-moslims, de heer E. Jami, geschreven artikel, vergelijkt hij de voor moslims belangrijkste Profeet en grondlegger van de Islam, Mohammed, met Adolf Hitler. [5]

Niet alleen getuigen dergelijke uitingen en voorstellen van schending van de vrijheid van religie, eveneens is er sprake van evidente belediging van bevolkingsgroepen op grond van hun religie, hetgeen strafbaar is volgens de Nederlandse Wetgeving.

 

Racistisch:

 

Maar Wilders maakt zich ook schuldig aan onversneden racisme. Zo associeert hij Marokkaanse en Antilliaanse jongeren in het algemeen met criminaliteit en  heeft hij naar aanleiding van een steekpartij in Almere, drie Surinaamse verdachten gekwalificeerd als ”drie beesten van Surinaamse komaf”. [6] Tegen hem is aangifte gedaan.

Een andere uiting van racisme is het door hem gemaakte onderscheid tussen ”westerse” en ”niet-westerse” allochtonen, waarbij de laatste groep in zijn geheel als crimineel wordt afgeschilderd. Ook worden vluchtelingen en asielzoekers, die vrijwel altijd afkomstig zijn uit de Derde Wereld, door hem gekwalificeerd als ”leugenaars en criminelen”. [7]

 

Haatzaaiend:

 

Het is evident, dat dergelijke uitingen van racisme, criminalisering en discriminatie van bevolkingsgroepen, haatzaaiend zijn, zeker gezien tegen het licht van het sinds 11-9-2001 toegenomen anti-Islamklimaat en het racisme tegen allochtonen en asielzoekers in het algemeen. [8]

 

Pleidooi voor administratieve detentie:

 

Nog afgezien van zijn racistische en discriminerende opvattingen, pleit Wilders voor het afbreken van andere fundamenten van de Nederlandse rechtsstaat, dan het gelijkheidsprincipe.

In zijn partijprogramma houdt hij namelijk een pleidooi voor de internationaal-rechtelijk verboden administratieve detentie [detentie zonder vorm van proces en aanklacht] van echte of vermeende terreurverdachten, naar Israëlisch voorbeeld, volgens eigen zeggen. [9]

Eveneens pocht hij erop, Guantanamo Bay te hebben bezocht en onder de indruk te zijn van de ”schone” en ”humane” detentieomstandigheden daar. [10] In New York verstoutte hij zich dan ook te stellen, dat er ook in Nederland een Guantanamo Bay zou dienen te worden ingevoerd.

 

Beroep op de vrijheid van meningsuiting:

 

Uiteraard van de kant van Wilders zelf, maar eveneens vanuit bepaalde politiek-maatschappelijke krachten werd en wordt veelal geopperd, dat de opvattingen van Wilders ”meningen” zouden zijn, die derhalve vallen onder de ”vrijheid van meningsuiting”. Zo doorgeredeneerd, zou Wilders het ”slachtoffer” zijn, van de schending van zijn ”recht op vrije meningsuiting”.

 

Niets is minder waar:

 

Uiteraard heeft de heer Wilders recht op vrijheid van meningsuiting en deze is een groot goed, maar dat impliceert niet ”vrijheid van belediging”. Bovendien is de door hem gehanteerde ”vrijheid van belediging” niet alleen in strijd met het boven-aangehaalde artikel 1, Nederlandse Grondwet, maar verbieden de bepalingen in artikel 137, Nederlands Wetboek van Strafrecht, het beledigen van bevolkingsgroepen o.a. op grond van hun afkomst en religieuze belevingen, alsmede aanzet tot haat en discriminatie. [11]

 

 

 

HOUDING NEDERLANDSE POLITIEK

 

Wie na lezing van bovenstaande de illusie zou hebben, dat door het Nederlandse politieke kader zowel het gedachtegoed, als de ”voorstellen” en uitspraken van Wilders principieel worden afgewezen en bestempeld als racistisch, komt bedrogen uit.

Hoewel Wilders vanaf het aantreden van het kabinet Balkenende zowel de aanval heeft geopend op allochtone politici, zich in beledigende zin heeft uitgelaten over politici, die hem bestreden en steeds verdergaande voorstellen en uitspraken doet ten nadele van moslims en allochtonen, is er bij de heersende politiek slechts sprake van hetzij symptoombestrijding, hetzij lauwe tot zeer lauwe reacties.

Een uitzondering hierop is gevormd door SP voorman Marijnissen, die onlangs in onverbloemde terminologie het gedachtegoed van Wilders heeft gekwalificeerd als ”discriminerend” en ”levensgevaarlijk”. [12] Zoals wel te verwachten was, kreeg hij van zijn collega-Kamerleden geen enkele steun. Ernstig was in dit verband de spreekwoordelijke ”dolkstoot in de rug” van Groen-Links voorvrouw F. Halsema, die Marijnissen verweet, ”dezelfde fout te maken als Wilders”, aangezien hij angst zou zaaien met zijn ”ruwe” uitspraken.

 

De wereld op zijn kop:

 

Het eindelijk door de heer Marijnissen ingeluid principiële verzet tegen het racistische Wildersgedachtegoed werd op een lijn gesteld met de haatzaaiende manoeuvres van Wilders zelf. [13]  Een staaltje van onprincipiële, morele lafheid, dat zeker een partij als Groen Links niet past.

Ook de PvdA-er Dijsselbloem deed een duit in het zakje, door de principiële kritiek van Marijnissen af te doen als “grote woorden en emoties” die het debat over integratie en de islam “niet veel verder” brachten.’

Overigens komt de kritiek van Marijnissen vrij laat, na zijn tot  dan toe geuite lauwe houding betr. de uitspraken en standpunten van Wilders

 

DEBUUT POLITIEKE OPTREDEN WILDERS:

De dubbele nationaliteitenkwestie

Nauwelijks was het kabinet Balkenende gevormd, na de verkiezingen in 2006, of de kersverse PVV voorman de heer Wilders opende middels een motie van wantrouwen, de aanval op de twee allochtone Staatssecretarissen, de heer Aboutaleb [Sociale Zaken, PvdA] en mevrouw Albayrak [Justitie, PvdA], niet op grond van het door hen opgestarte beleid [in feite waren zij kersvers aangesteld], maar vanwege hun bezit van een ”dubbele nationaliteit”, die hun loyaliteit aan de Nederlandse Staat in de weg zou staan.

In de eerste plaats is het vrij uniek in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, om een motie van wantrouwen in te dienen tegen  een bewindsman of vrouw, zonder enig gevoerd beleid,  in de tweede plaats is het wel zeer verbazingwekkend en verwerpelijk, dat de kritiek de kennelijke afkomst geldt, die voortvloeit uit het hebben van een dubbele nationaliteit.

Nog los van het feit, dat het niet eens mogelijk is, afstand te doen van de Marokkaanse nationaliteit  en iedereen recht heeft op een ”dubbele” nationaliteit, dient de ‘loyaliteit” van bewindslieden, op grond van afkomst of paspoort, niet eens ter discussie te staan.

 

Kritiek op toonzetting, geen principiële stellingname:

 

Echter, in plaats van een duidelijke stellingname van premier Balkenende als voorman van het kabinet, werd er eindeloos over de dubbele nationaliteitenkwestie gediscussieerd, hetgeen Wilders de gelegenheid gaf, zijn discriminerende opstelling verder uit te bouwen.

Uiteindelijk nam de politiek afstand van zijn motie, maar geen enkel parlementslid stelde het principiële standpunt aan de orde, dat hier sprake was van evidente discriminatie.

Het enige, waar de politici zich duidelijk aan stoorden, was aan de door de heer Wilders gebezigde toon, hetgeen echter, gezien tegen het licht van de ostentatieve discriminatoire aspecten, van ondergeschikt belang was.

 

XENOFOBE STANDPUNTEN REGULIERE NEDERLANDSE POLITICI:

 

Enerzijds is dus aan de reguliere politiek te verwijten, dat er niet principieel stelling wordt genomen tegen de heer Wilders. Anderszijds is het echter eveneens een feit, dat de afgelopen jaren steeds meer xenofobe standpunten in de Nederlandse politiek zijn ingeslopen, bij de ene partij uiteraard sterker dan de andere.

Zo was het opvallend, dat de heer Marijnissen kort na het dubbele nationaliteitendebat,  een pleidooi hield voor het hebben van een nationaliteit en aldus het concept, evenals het recht op een dubbele nationaliteit, ter discussie stelde.

Hoewel hij nadrukkelijk stelde, dat het de persoonlijke keuze moest blijven van allochtone politici, was het, ook al werd het niet belicht vanuit het Wildersstandpunt, een impliciete steun aan het door de heer Wilders te berde gebrachte.

Dit kan echter nog worden teruggebracht tot een opportunistische en bagatelliserende reactie op het door de heer Wilders geëntameerde dubbele nationaliteitendebat.

De volgende voorbeelden zijn van ernstiger aard.

 

Zo heeft de vroegere minister van Justitie, de heer Donner, de grote promotor van de antiterreurwetgeving, destijds een pleidooi gehouden voor ”andere” straffen voor allochtone jongeren, aangezien het strafbare gedrag volgens hem zou worden gestuurd door ”cultuurgebonden opvattingen”. [14] De heer W. Bos, de huidige PvdA minister van Financiën, heeft destijds een balletje opgeworpen, migranten uit het buitenland, die in Nederland werken, niet van meet af aan dezelfde sociale zekerheden te verschaffen, maar deze te laten ”verdienen”. [15]

De heer Kamp, ex-minister van Defensie bepleitte in zijn ”Nota Immigratie en Integratie” o.a, uitzetting van criminele jongeren ”met een dubbele nationaliteit”, het strafbaar stellen van de hulp aan ”illegalen”, het verbod op alle gezichtsbedekkende kleding [waaronder een boerka] en de vanuit de Moskee eeuwenlang gedane ”Oproep tot het Gebed”. [16]

 

FAIR IS FOUL AND FOUL IS FAIR

DE KWESTIE BUYNE

Slachtoffer politieke Wilders-hype:

Reeds noemde schrijfster dezes het effect op de Wildersopvattingen als ”de wereld op zijn kop” and ”fair is foul and foul is fair”. Uit onderstaand betoog over de houding van de Nederlandse politiek moge dit blijken.

 

Een ander voorbeeld is de ontstane commotie rond een door de Gemeente Amsterdam tot stand gekomen lesbrief over vrijheid van meningsuiting en religie, onder de verantwoordelijkheid van de inmiddels afgetreden wethouder van Surinaamse komaf, mevrouw H. Buyne. Zij kwam in ”opspraak”, aangezien zij zich bemoeid zou hebben met de samenstelling van de lesbrief, waarin o.a. een passage voorkwam, waarvan de PVV voorman de heer Wilders van mening was, dat deze op zijn partij van toepassing was.

 

De passage luidde:

“Helaas zijn er politici die denken dat ze populairder worden door heel negatief te zijn over bepaalde groepen mensen. Zij denken dat je alles moet kunnen zeggen, ook als het kwetsend kan zijn. Maar dat maakt het er in Nederland niet prettiger op. Want voor je het weet hitsen ze de een tegen de ander op.”

 

Het gevolg was verontwaardiging, met name uit de VVD-hoek, aangezien de wethouder zich persoonlijk met de samenstelling bemoeid zou hebben. In de hierop volgende Gemeenteraadsdebatten overleefde mevr. Buyne de tegen haar ingebrachte VVD-motie, maar gaf geen duidelijkheid over het feit, dat zij zich wel degelijk met de lesbrief had bemoeid. Hoewel deze onduidelijkheid haar aan te rekenen is, het cruciale in dezen, dat er ophef ontstaat over een politica, die, trouw aan de Nederlandse Grondwet en de internationale rechtsverdragen, stelling neemt tegen racisme en discriminatie. De VVD-verontwaardiging zegt ook het nodige over de standpuntbepaling van deze  partij. Hiermee was de val van mevrouw Buyne als Wethouder echter bezegeld. Op 14 maart trad zij af als Wethouder [17]

 

PVV-voorman de heer Wilders kan zich echter in alle vrijheid schuldig blijven maken aan discriminerende, racistische en haatzaaiende opvattingen.

 

De wereld op zijn kop

 

 

VERZET:

 

Uiteraard is er ook een aanzienlijk verzet tegen zowel de racistische denkbeelden van Wilders als het hierdoor in gang gezette polariserende klimaat tot stand gekomen, zowel door individuen, politieke actiegroepen als de IS [Internationale Socialisten], als door columnisten en bekenden uit de politiek-maatschappelijke hoek.

 

Dit heeft o.a. geleid tot de oprichting van organisaties als ”Een land, een samenleving”, Nederland benoemt en bouwt, Tegen Haatzaaien, Holland loves muslims en de verhoogde activiteit van het reeds bestaande anti-racisme-initiatief ”Nederland bekent kleur”. Een groot aantal voormalige politici als de heren E. van Thijn [voormalig burgemeester van Amsterdam], Doekle Terpstra [voormalig voorzitter Christelijk Nationaal Vakverbond],  H. Dijkstal [voormalig VVD-minister],  M Rabbae [voormalig Groen-Links-Tweede Kamerlid en huidig voorzitter Federatie voor Marokkanen], alsmede mensen uit het maatschappelijke leven zijn betrokken bij dergelijke initiatieven. [18]

 

Van belang is nog te memoreren, dat rabbijn Soetendorp eveneens zitting heeft in het Comité van Aanbeveling van de door Nederland bekent Kleur dd 22-3 gehouden demonstratie tegen racisme. Vanuit zijn Joodse achtergrond heeft hij niet alleen  weet heeft van uitsluiting en vervolging, herhaaldelijk heeft hij erop gewezen, dat het huidige anti-Islamklimaat en het toenemende racisme opvattingen overeenkomsten vertoont met de opkomst van het anti-semitisme in het Duitsland van de dertiger jaren.

 

Ook heeft onlangs nog TV-programmamaker en filmmaker de heer H. de Winter [niet te verwarren met de pro-Israël en pro-Wilders gezinde schrijver de heer L. de Winter] in een advertentie in de Volkskrant principieel stelling genomen het gedachtegoed van Wilders, mede gebaseerd op zijn Joodse achtergrond. [19]

 

Tekenend voor het politiek-maatschappelijke klimaat is overigens, dat de websites Tegenhaatzaaien en Holland loves muslims al spoedig werden overspoeld door een ”tsunami” van hatemail.

 

Dit zegt wel veel over de Wilders-aanhang

 

KAPING POLITIEKE AGENDA:

 

Grotendeels door het gebrek aan principiële politieke stellingname, tracht Wilders te pas en te onpas de politieke agenda te ”kapen”. Is het niet in het debat over de dubbele nationaliteit en met zijn [niet in behandeling genomen] motie tot een immigratieverbod van moslims [een van de weinige keren dat de politiek zich eendrachtig tegen hem heeft gekeerd], dan is het wel met zijn geëntameerd ”verbod” op de Koran, zijn van fundamentele beschaving gespeende adhesie met Guantanamo Bay of zijn recentelijk uitgebrachte anti-islamitische ”Fitna-film”, waarover maandenlang commotie is geweest.

 

Premier Balkenende reisde Europa af om steun voor eventuele anti-Nederlandse reacties in de islamitische wereld te krijgen, het bedrijfsleven zag zijn belangen in de islamitische wereld al in gevaar komen, debatavonden werden gewijd aan een nog niet vertoonde film en de Anti-terreurcoordinator wilde reeds een schema van de activiteiten van politici in verband met het uitbrengen van de film.

 

Hoewel er uiteraard de  nodige discriminerende symbolen in voorkomen [zoals de overgenomen Deense cartoon van de Profeet Mohammed met een bom in zijn tulband], lijkt de extremiteit, gezien de doorgaans door Wilders gedane uitspraken, minder groot.

 

De door de heer Wilders ongetwijfeld voorziene polarisatie in de Nederlandse samenleving is dan ook uitgebleven.

 

Deze ruimte kan Wilders echter alleen nemen door het hem geboden redelijk ”tolerante” oor van de Nederlandse politiek. [20]

 

 

MORELE FAILLIET NEDERLANDSE POLITIEK

Schittering door afwezigheid op anti-racismedemonstratie: Voor of tegen?

 

Tenslotte wil ik eindigen met de dd 22-3 door  ”Nederland bekent kleur” georganiseerde anti-racismedemonstratie

Hoewel er sprake was van goede toespraken van o.a. ex-minister Dijkstal [VVD], ex-minister H. d”Ancona [PvdA], de heer M. Rabbae [ex parlementslid Groen Links], de voorzitter van de Federatie voor Antillianen, mevrouw Aouragh [voorzitster Samen tegen Racisme] en een indrukwekkend statement van de schoonmaaksters Schiphol, was de grote afwezige de Nederlandse politieke partijen. Wel waren een aantal Tweede Kamerleden en Amsterdamse wethouders, die wel bereid waren hun principes te tonen, op de demonstratie aanwezig.

 

Van te voren hadden weliswaar Kamerleden van de PvdA, SP en Groen-Links toegezegd, de petitie in ontvangst te willen nemen, maar op het laatste moment haakten zij af, omdat de demonstratie teveel een ”anti-Wilderskarakter” zou hebben. Ook zeiden zij ”het debat” liever in de Tweede Kamer te willen voeren, alsof dat deelname aan een demonstratie zou uitsluiten.

Verder was de demonstratie niet specifiek ”anti-Wilders”, omdat zij was gericht tegen racisme in het algemeen. Echter, anti-Wilders staat voor  stellingname tegen discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat.

Kennelijk was dat de politici een brug te ver of hadden zij niet de moed, hiertegen openlijk stelling te nemen. Een veeg teken, waaraan de aanwezige Marokkaanse rapper Appa in zijn eigen bewoordingen refereerde.

Wanneer politici niet openlijk durven of kunnen stelling nemen tegen racisme, getuigt dat niet alleen van morele lafheid, maar eveneens voor gebrek aan respect voor zowel allochtonen als autochtonen, aangezien niemand is gebaat bij een verdere polarisering in de samenleving.

 

Neutraliteit in dergelijke kwesties is niet meer aan de orde.

Met de verscherpte door bepaalde politici aangewakkerde tegenstellingen in de samenleving dient kleur te worden bekend. Samen met ”Nederland bekent kleur” of de demonstratie van ”radicalen”, die op hetzelfde moment plaatsvond. [21]

 

Fair is foul and foul is fair

 

In het huidige politieke klimaat in Nederland lijkt alles op dit moment wel ”op zijn kop” te staan. Het is dan ook te hopen, dat de Nederlandse politici weer hun politieke en morele verantwoordelijkheid zullen nemen en openlijk stelling nemen tegen het racisme en de vreemdelingenhaat van de PVV van Wilders.

 

Opdat de over de Schotse heiden naar onze dagen overgeblazen woorden van de heksen van Macbeth niet voor verdere luchtvervuiling in Nederland zullen zorgen.

 

(Uitpers, nr 97, 9de jg., april 2008)

 
Voetnoten:
 
[1] http://shakespeare.mit.edu/macbeth/full.html

 

[2] https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

 

[3] De heer Wilders verliet de VVD in 2004 na een conflict over het EU-lidmaatschap van Turkije, dat door Wilders werd uitgesloten, niet vanwege de mensenrechtenschendingen, maar vanwege zijn bezwaren tegen Turkije als niet Europees (lees islamitisch) land. 

 

[4] http://www.volkskrant.nl/binnenland/article451338.ece/Genoeg_is_genoeg_verbied_de_Koran

 

[5] http://www.dag.nl/Nieuws/Artikelpagina-Nieuws.htm?contentid=34889

 

[6] http://www.adbzeeland.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=371

 

[7] http://www.volkskrant.nl/binnenland/article451338.ece/Genoeg_is_genoeg_verbied_de_Koran

 

[8] https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1164

 

[9] http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/907

  

http://www.planet.nl/planet/show/id=420508/contentid=630474/sc=a21fb7

 

[10]  

http://www.trouw.nl/laatstenieuws/ln_binnenland/article831446.ece/Wilders_wil_Nederlandse_versie_Guantanamo#readmore

 

[11] Zie: http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/137c.html

 

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/137d.html

 

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/137e.html

 

[12]  

http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/bdbinnenland//2700611/Marijnissen-zet-zich-af-tegen-Wilders-en-Verdonk.ece

 

[13] http://www.doorbraak.eu/content/view/36/4/

 

[14] http://nl.novopress.info/?p=42

 

[15] 

http://www.wouterbos.nl/renderer.do/menuId/42767/clearState/true/sf/23127/returnPage/23127/itemId/12859/realItemId/12859/pageId/49372/instanceId/42760/

 

[16] http://www.nieuwsbank.nl/inp/2007/11/12/R182.htm

 

 

 

[17]  

http://www.ad.nl/binnenland/2140062/Amsterdamse_wethouder_Buyne_treedt_af.html

 

http://www.maroc.nl/forums/showthread.php?t=239669

 

http://www.amsterdam.pvda.nl/upload/docs/brief_wethouder_buyne_n_a_v__raadsvergadering_lesbrief.pdf

 

[18] http://www.nu.nl/news.jsp?n=1482868&c=11

 

[19] http://hollandlovesmuslims.com/

 

http://www.tegenhaatzaaien.nl/

 

http://www.eenlandeensamenleving.nl/

 

http://www.benoemenenbouwen.nl/

 

http://www.nederlandbekentkleur.nl/

 

[20]  

http://www.nu.nl/news/1458321/10/Kabinet_uit_grote_zorgen_over_film_Wilders_(video).html

http://www.nrc.nl/binnenland/article1027460.ece/Fitna_zorgt_vooralsnog_voor_weinig_beroering

 

[21] http://indymedia.nl/nl/2008/03/51035.shtml

 

[22] Overzicht uitspraken en standpunten van de heer Wilders

http://www.watwilwilders.nl/
 

Print Friendly, PDF & Email

Visited 188 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook