Geopolitieke Ontwikkelingen
Mensenrechten

INTERNATIONALE POLITIEK

Regionale Conflicten
Economie

Syrische Koerden zeggen ‘neen’ tegen bewapening verzet

Nu de voorgestelde wapenstilstand in Syrië op niets lijkt uit te draaien, gaan er weer stemmen op om de oppositie te bewapenen. Wat de berichtgeving hieromtrent vaak over het hoofd ziet, is de enorme diversiteit binnen dé Syrische oppositie.

De Koerden, 6 à 9 procent van de Syrische bevolking en één van de best georganiseerde oppositiegroepen, zien nu hun kansen schoon om binnen de grenzen van een nieuw democratisch Syrië op vreedzame wijze zelfbeschikkingrecht af te dwingen. Militaire hulp aan het gewapend verzet wijzen zij echter radicaal af.

40 jaar zonder rechten

Voor de huidige Syrische grondwet bestaan de Koerden niet, niet als volk en voor de ruim 300.000 Koerden zonder paspoort zelfs niet als individu. Bij de volkstelling van 1962 nam Damascus één vijfde van de Syrische Koerden niet op in de registers omdat het regime beweerde dat het Turkse vluchtelingen waren.

Zij en hun nakomelingen leven 40 jaar later nog steeds illigaal in eigen land, waardoor ze verstoken blijven van alle burgerrechten. Nu het regime van president Bashir al-Assad aan het wankelen is, hopen de Koerden hun burger- en minderheidsrechten duurzaam te kunnen verankeren in een nieuwe grondwet. De Koerdische oppositie kijkt echter met lede ogen toe hoe de protestbewegingen in Syrië dreigen te ontaarden.

Voor de bijeenkomst van ‘De vrienden van Syrië’ in Istanbul ontving geen enkele officiële Koerdische vertegenwoordiging uit Syrië, onder druk van mede-organisator Turkije, een uitnodiging. De enkele Syrische Koerden die in eigen naam aanwezig waren, verlieten bovendien al snel de vergadertafel. Arabische nationalisten en soennitische moslimbroeders krijgen namelijk meer en meer de overhand en negeren Koerdische eisen van zelfbeschikking.

Standpunt van de Koerdische Volksraad

De Koerdische Volksraad, de democratische vertegenwoordiging van de Koerden in Syrië, is het er unaniem over eens dat bewapening van de rebellen enkel zal leiden tot een nog grotere escalatie van geweld, ook tussen de verschillende takken van de oppositie.

Wie de geschiedenis van de regio een beetje kent, weet dat de Koerden, die zoals vele andere minderheden in het Midden-Oosten niet kunnen rekenen op bescherming van een sterke vazalstaat, in zulk een situatie vaak het eerste slachtoffer zijn. Denk bijvoorbeeld aan het lot van de christelijke minderheden na de val van Saddam Hoessein in Irak.

Guy Verhofstadt

De Interparlementaire Werkgroep Koerden (IPWK), een werkgroep bestaande uit parlementariërs, NGO-leden en activisten die al jaren lang de situatie van de Koerden in de Kaukasus, Turkije en het Midden-Oosten volgt, is in dit opzicht zeer bekommerd om de uitspraken van liberaal fractievoorzitter Guy Verhofstadt in het Europees Parlement.

Recent riep hij op om uit menselijke verontwaardiging de Syrische oppositie materieel en technisch te ondersteunen. Volgens IPWK zal een militarisering van het conflict onvermijdelijk nog meer bloedvergieten veroorzaken. Ook dreigen bepaalde milities met ondemocratische bedoelingen, eens bewapend, de revolutie te kapen.

Gevaar voor een regionale oorlog

Met het oog op de toenemende provocaties van Teheran door het westers bondgenootschap, leeft bij velen de vrees dat een open oorlog in Syrië zal uitmonden in een regionaal conflict tussen de soennitisch-westerse alliantie van Turkije, Saoedi-Arabië, de Golfstaten, de VS en de EU enerzijds en aan de andere kant de sjiitische as Iran-Irak-Hezbollah.

Voor miljoenen staatsloze minderheden als de Koerden, Armeniërs en Assyriërs dreigt een wrede en bloedige geschiedenis van etnocide en exodus zich te herhalen.

Open brief aan Guy Verhofstadt

Hieronder vindt u de open brief van de IPWK aan Guy Verhofstadt met een duidelijk ‘neen’ tegen de bewapening en een oproep voor dialoog en onderhandeling als enige uitweg uit de Syrische chaos.

Brussel, 04 april 2012

Open brief aan fractievoorzitter Guy VERHOFSTADT,

Alliantie van Liberalen en Democraten voor EUROPA (ALDE)

Geachte Heer,

De Interparlementaire Werkgroep Koerden (IPWK), een werkgroep van Vlaamse leden van de democratische partijen in de diverse Parlementen (Vlaams, Hoofdstedelijk, Federaal en Europees) volgt sinds jaren de situatie van de Koerden in de betrokken landen van het Midden-Oosten (Irak, Iran, Syrië en Turkije). Op de jongste vergadering van IPWK d.d. 27.03.12 werd o.m. de actuele situatie in Syrië en de houding van de Koerden dienaangaande uitvoerig besproken.

Hierbij werden uw voorstellen betreffende een externe militaire interventie in Syrië en uw pleidooi voor bewapening van de Syrische oppositie ten zeerste betreurd. Want militair ingrijpen in Syrië is aansturen op een bloedige burgeroorlog in dit verdeelde land met zijn vele etnische en religieuze gemeenschappen. Met bewapening van de oppositie zullen vele ’Homs’ ontstaan in Syrië.

Zelfs aan de kant van de erg verdeelde oppositie staat men huiverachtig tegen een militaire interventie en tegen elke militarisering van het conflict. De Syrische Nationale Raad (SNR) schrijft op haar website dat “het niet-gewelddadig karakter van de Syrische revolutie bewaard moet worden.” Men vreest chaos en een machtsovername door islamieten van de Moslimbroederschap.

Om verdere escalatie van het geweld te vermijden is er geen andere keuze dan onder intensieve bemiddeling van invloedrijke internationale actoren te werken aan een wapenbestand om politieke onderhandelingen te starten.

In de hoop dat onze argumenten een bijdrage kunnen betekenen om een vreedzaam proces in Syrië op gang te trekken, danken wij voor uw aandacht.

Voor de IPWK,

Jan Béghin, voormalig 1ste ondervoorzitter Brussels Parlement, Voorzitter IPWK, sp.a

Bart Staes, Europees Parlementslid, Groen!

Karl Vanlouwe, N-VA Senator, voorzitter commissie buitenlandse zaken en landsverdediging

Marc Hendrickx, Vlaams Volksvertegenwoordiger (N-VA)

Beatrice Meulemans, Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden, sp.a

Elke Tindemans, ex-senator, schepen, CD&V

Hugo Van Rompaey, ere-senator, CD&V

Derwich M. Ferho, Voorzitter Koerdisch Instituut Brussel

Paul Vanden Bavière, journalist

Handtekening

(Uitpers nr. 142, 13de jg., mei 2012)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

STANDPUNT VAN DE REDACTIE : Gaza, nu eindelijk sancties?

Schieten op mensen die willen eten. In Gaza-stad zijn 112 doden en 760 gewonden gevallen bij een beschieting van mensen die naar de voedselbedeling holden, aldus het ministerie van…

Print Friendly, PDF & Email

Argentinië: clash en boem, boem

‘Volslagen gek, maar niet idioot’, zo wordt nu gezegd. Het is hard tegen hard in Argentinië. De nog niet zo lang geleden verkozen President Javier Milei werkte eerst met…

Print Friendly, PDF & Email

CIA 10 jaar – en meer – Oekraïne

De Russische oorlog tegen Oekraïne is zijn derde jaar ingegaan. De tweede verjaardag van de “speciale militaire operatie” viel ook samen met de tiende verjaardag van de stevige inplanting…

Print Friendly, PDF & Email
Onze sociale zekerheid

You May Also Like

×