Stopzetten steun aan de Palestijnse Autoriteit is een gevaarlijke gok

Vrijdag 21 april om 17 uur protesteerde het Actieplatform Palestina (APP) samen met l’Assocation belgo-palestinienne op het Schumanplein tegen de opschorting van de Europese donorhulp aan de Palestijnse Autoriteit. Met ‘Niet in onze naam’ willen we aangeven dat we de beslissing van de Europese Ministerraad niet aanvaarden.

 
Regeringsleiders van Hamas keurden de zelfmoordaanslag op 17 april goed. Ze zagen dit als “een daad van zelfverdediging” en bevestigden hiermee dat Hamas geen gesprekspartner is voor de Europese Unie (EU). Kort daarvoor schortte de EU, de hulp aan de Palestijnse Autoriteit op omdat Hamas niet van koers wijzigde. Het APP gaat ermee akkoord dat Hamas het geweld tegen burgers moet afkeuren, Israëls bestaansrecht moet erkennen en de tweestatenoplossing moet aanvaarden.

Net zoals we vragen dat Israël het internationaal recht respecteert, roepen we de Palestijnse regering en de gewapende groeperingen hiertoe op. Wij constateren echter dat de internationale gemeenschap een beleid van twee maten en twee gewichten voert. Israëls schendingen van het internationaal recht worden gedoogd, terwijl dit niet zo is aan Palestijnse zijde. Vrede in het Midden-Oosten is slechts mogelijk, als de internationale gemeenschap het recht aan beide zijden afdwingt.

Het APP kant zich dan ook tegen de beslissing om de hulp aan de Palestijnse Autoriteit op te schorten. De EU stelt dat ze het Palestijnse volk niet in de steek laat, maar de facto is dit wel zo. Deze beslissing zal leiden tot een verergering van de humanitaire crisis, de ineenstorting van het maatschappelijk middenveld en de toename van het extremisme. In tegenstelling tot wat de Westerse regeringen beweren, kan de schade niet worden opgevangen door vanaf nu enkel te werken via internationale NGO’s en instellingen. Zoals in Irak en andere landen het geval was, treffen sancties altijd de armste burgers. De Wereldbank berekende dat 60% van de Palestijnen onder de armoedegrens leeft. De humanitaire hulp kan ook niet massaal worden opgevoerd zonder iets aan het mandaat van de internationale organisaties te veranderen. Zo is het door Israël jarenlang verafschuwde UNRWA gebonden aan zijn mandaat om voorzieningen te treffen voor Palestijnse vluchtelingen.

Het Israëlisch-Palestijns conflict is geen humanitair maar een politiek probleem. De oplossing moet politiek zijn. Het volstaat niet om massaal humanitaire hulp te leveren, de internationale gemeenschap moet ook druk op Israël uitoefenen en de dialoog met de Palestijnen behouden. De EU heeft jarenlang geïnvesteerd in de Palestijnse Autoriteit, ondanks de corruptie, de fraude en het uitblijven van autonomie. Onze eis is dat de Europese regeringen zich niet onttrekken aan hun verantwoordelijkheid. De machtsovername van Hamas stelt de EU voor een moeilijke uitdaging. Wil de EU de totale instorting van de Palestijnse maatschappij voorkomen, moet ze toch zoeken naar mechanismen om via Palestijnse staatsinstellingen, en niet enkel via het middenveld en internationale NGO’s, te blijven werken. Hiervoor kan ze strenge voorwaarden opleggen, zodat de hulp niet misbruikt wordt. De huidige Europese strategie is echter contraproductief en draagt bij tot de vernieling van de tweestatenoplossing en de verdere dedevelopment van de Palestijnse gebieden.


Meer informatie: Wim Leyssens, APP@fos-socsol.be, 02/552.03.06, 0495/71.02.54.

Deel dit artikel

Visited 128 Times, 1 Visit today