Stop Bush!

De milieubeweging, de mensenrechtenbeweging en vredes- en ontwikkelingsbewegingen, roepen op tot een gezamenlijke protestmanifestatie naar aanleiding van de komst van VS-president Bush naar Brussel op 21 en 22 februari 2005. Zij drukken hiermee hun ongerustheid uit over de negatieve rol die de Verenigde Staten spelen in de internationale gemeenschap, en dit op heel wat terreinen, waaronder dit van het leefmilieu, de mensenrechten, de vrede en de ontwikkeling.

Visie van de milieubeweging:

De milieubeweging is ernstig bezorgd over de negatieve rol die de Verenigde Staten spelen in de strijd tegen de wereldwijde klimaatverandering. Door zich buiten de internationale gemeenschap te plaatsen en eenzijdig te weigeren tot ernstige reducties van broeikasgassen over te gaan, ondermijnen de VS de inspanningen die anderen leveren. Zelf zijn de VS inzake broeikasgassen de grootste vervuiler per capita ter wereld. Dit maakt de VS tot hoofdverantwoordelijke voor de snel verslechterende situatie van het klimaat en voor het groeiend aantal slachtoffers van deze wereldwijde milieuramp. De milieubeweging wil niet dat de internationale gemeenschap zich door de VS laat ophouden. Europa De Europese Unie moet vandaag verder de leiding nemen van de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering, en dit door actief samen te werken met de overgrote meerderheid van landen uit Noord en Zuid om snel te komen tot een sterke reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Centraal hierbij moet het streven staan naar het beperken van de opwarming van de aarde tot maximum 2° boven het pre-industriële niveau. Bovendien moet Europa hulp bieden aan die landen die het eerste slachtoffer zijn van de klimaatveranderingen.

Visie van de mensenrechtenweging

De mensenrechtenorganisaties zijn ernstig bezorgd over de negatieve rol die de Verenigde Staten spelen in de strijd voor het respect van de mensenrechten. Zij veroordelen een politiek van mensenrechtenschendingen in naam van de nationale veiligheid. In de ‘oorlog tegen het terrorisme’ worden politieke en burgerrechten zwaar aangetast zowel in binnen- als buitenland. Het is onaanvaardbaar dat mensen maanden, soms jaren worden opgesloten zonder enige vorm van rechtspraak. In het bijzonder is de situatie in Guantanamo onaanvaardbaar.

De VS moeten de internationale mensenrechtenverdragen ratificeren en respecteren. De mensenrechtenorganisaties veroordelen bovendien de agressieve houding van de VS met betrekking tot het Internationaal Strafhof.

De VS-autoriteiten moeten een einde maken aan elke vorm van foltering en mishandeling, het gebruik daarvan krachtig veroordelen en onafhankelijk onderzoek toestaan in alle zaken waarin de VS worden genoemd. Ze moeten daarnaast elke discriminerende maatregel intrekken die geweld tegen vrouwen toelaat en die hun de toegang tot de reproductieve gezondheidszorg beperkt. In overeenstemming met de wereldwijde tendens moet de doodstraf afgeschaft worden, in het bijzonder ten opzichte van minderjarigen.

Les organisations de défense des droits humains sont très préoccupées par le rôle négatif joué par les E.U. dans la lutte pour le respect des droitshumains. Elles dénoncent une politique de violations des droits humains au nom de la sécurité nationale. Dans le contexte de la « guerre contre le terrorisme » des droits politiques et civiques sont bafoués tant aux E.U mêmes qu¹à l¹étranger. Il est inacceptable que des personnes passent des mois et parfois des années en prison sans avoir droit à un procès. L La situation à Guantanamo est particulièrement inacceptable.

Les organisations de défense des droits humains dénoncent l’emprisonnement de plusieurs centaines de personnes sans inculpation ni jugement et pour une durée indéterminée à Guantanamo (depuis janvier 2002), en Afghanistan et dans d¹autres lieux de détention tenus secrets. Elles dénoncent le non respect des droits des personnes définies comme « combattants ennemis » et sont préoccupées par l’annonce de la création de commissions militaires ne respectant pas les droits de la défense ainsi que par le renvoi de ressortissants étrangers dans des pays où ils risquent la torture. Les E.U. doivent ratifier les traités internationaux portant sur les droits humains et les respecter. Les organisations de défense des droits humains dénoncent par ailleurs l’attitude agressive des Etats-Unis vis-à-vis de la Cour Pénale Internationale.

Les autorités américaines doivent mettre fin à toute forme de torture et de mauvais traitements, condamner fermement leur usage et mener des enquêtes indépendantes sur tous les cas qui leur sont rapportés. Elles doivent en outre supprimer toutes les mesures discriminatoires qui permettent les violences à l’encontre des femmes et qui limitent leur accès à la santé reproductive.

En accord avec l’évolution mondiale vers un monde sans peine de mort, elles doivent abolir ce châtiment, notamment à l’égard des mineurs d’âge.

Ils doivent condamner fermement toute forme de torture et de mauvais traitements et mener des enquêtes impartiales sur tous les cas qui leur sont rapportés. En accord avec l’évolution mondiale vers un monde sans peine de mort, elles doivent abolir ce châtiment.

Visie van de vredes- en ontwikkelingsorganisaties:

De vredes- en ontwikkelingsorganisaties maken zich ernstig zorgen over de negatieve rol die de VS spelen op het vlak van Vrede en Ontwikkeling. De invasie en bezetting van Irak door VS-troepen is strijdig met het internationaal recht en heeft het land ondergedompeld in een spiraal van geweld. De VS moeten zich uit Irak terugtrekken. Het is ook hoogtijd dat de VS echt ijveren voor een duurzame en rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict en hun eenzijdige steun aan de bezettingspolitiek van Israël stopzetten. Dat betekent dat de VS werk moeten maken van de uitvoering van de vele VN-resoluties die o.a. het einde van de bezetting en het ontmantelen van de muur vragen. De oorlogspolitiek en het handhaven en vernieuwen van een immens atoomwapenarsenaal – mede in het kader van de NAVO – heeft het defensiebudget van de VS angstwekkend doen stijgen. Daardoor is er nauwelijks nog ruimte voor dringende sociale investeringen bij de armen in eigen land, noch voor ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden.. De vredes- en ontwikkelingsorgannisaties willen dat de VS het humanitaire recht respecteren en ertde en de wereldwijde ontwapenings verdragen ondertekenen en respecteren mede-ondertekent, o.a. tegen de verspreiding van kernwapens, wapens met verarmd uranium en voor een verbod op antipersoonsmijnen. Zij moeten het gebruik van clusterbommen stoppen en de verspreiding van lichte wapens tegengaanvoor de non-proliferatie van kernwapens en wapens die verarmd uranium bevatten, voor een verbod op antipersoonsmijnen, dat zij stoppen het gebruik van clustermunities en dat zij werken om de proliferatie en misbruik van lichte wapens te stoppen.”.

De Verenigde Staten vormen het belangrijkste obstakel voor een op het internationaal recht gebaseerde orde. De ondertekenende organisaties roepen de Europese Unie op zich niet door de negatieve politiek van de VS te laten verlammen en krachtdadig met de overige naties uit Noord en Zuid samen te werken aan de belangrijkste wereldproblemen. We verwachten van de EU dat ze een voortrekker wordt van een andere, rechtvaardige en duurzame globalisering.

Les Etats-Unis constituent le principal obstacle à l’établissement d’un ordre mondial basé sur le respect du droit. Le poids écrasant du complexe militaro-industriel dans ce pays, le soutien inconditionnel du gouvernement US aux sociétés transnationales dont le siège se trouve aux USA, les liens étroits entre les acteurs gouvernementaux et les acteurs privés font de la première puissance du monde un etat au service d’intérêts très particuliers. L’impérialisme américain se déploie comme jamais auparavant et impose toujours davantage son modèle fondé sur l’idéologie de l’individu. Quand les Etats-Unis intentent un procès au Brésil devant les instances de l’OMC à propos des médicaments essentiels, quand ils veulent imposer leur viande aux hormones et leurs organismes génétiquement modifiés, quand ils exigent une libéralisation totale de tous les services, c’est au profit d’un capitalisme financier globalisé qu’ils agissent.

We verwachten van de EU dat zij – samen met de landen van het Zuiden – een voortrekker wordt van een andere, rechtvaardige en duurzame globalisering.

Voor meer info over acties tijdens het bezoek, surf naar www.bushwanted.org

(Uitpers, nr. 61, 6de jg., februari 2005)

Deel dit artikel

Visited 191 Times, 1 Visit today