INTERNATIONALE POLITIEK

Rellen in Engeland, opstand van de niet-gehoorden

RIOTS ARE THE VOICE OF THE UNHEARD

Martin Luther King

 

http://quotationsbook.com/quote/34458/

 

”Whilst many seek to pin the blame on the inevitable result of decades of oppression in under-privileged communities, the causes of the riots are swept under the rugs looted from Carpet Right. Inequality is at the heart of this. As long as the police see themselves as above the law, young people will take it into their own hands.”

 

JODY MCINTYRE/FROM BRIXTON TO TOTTENHAM

 

http://jodymcintyre.wordpress.com/2011/08/08/from-brixton-to-tottenham-the-inequality-at-the-heart-of-the-riots/

 

WE ARE NO LONGER WILLING TO PUT UP WITH POLICE BRUTALITY OR RACISM

 

ALONDRA NELSON OP TWITTER

 

 

SAMENVATTING:

 

In tegenstelling tot de mainstream-media zijn de rellen in Engeland geen ”pure vernielzucht” of ”moreel verval”, maar het gevolg van regeringsbezuinigingen, die vooral de arme wijken treffen, jarenlange sociale achterstelling en vaak onbestraft gebleven politiegeweld.

De methodes [het vernielen en plunderen] zijn verkeerd, de gevallen doden zonder meer onacceptabel, maar de woede om de achterstelling en het jarenlange politiegeweld is gerechtvaardigd. Het is het verzet van de genegeerden, vernederden en niet-gehoorden, zoals Martin Luther King ooit heeft gezegd. [1]

 

 

TIIJDSLIJN:

 

De rellen waren kort, maar hevig en vonden plaats van 6 tot 10 augustus. [2] Wat begon in de multiculturele wijk Tottenham in Noord-Londen als  een vreedzaam protest tegen de dood van Mark Duggan door een fataal politieschot [3], groeide uit tot een heuse opstand en verspreidde zich al snel in en buiten Londen, met name in Bristol, steden in de Midlands en Noord-West Engeland. [4] Deze rellen, die in Tottenham startten, worden in de Britse pers vaak vergeleken met eerdere Tottenham rellen in 1985. Ook hierbij was de directe aanleiding een dood, die samenhing met politieoptreden. Ook hier was het slachtoffer een ”niet westerse” allochtoon.

 

Tottenham/October 1985

 

Na de arrestatie van een jonge zwarte man, Floyd Jarrett, werd zijn huis door de politie onderzocht, waarbij het kwam tot een confrontatie tussen de politie en Jarrets aanwezige familieleden. Ten gevolge hiervan zakte Jarrets moeder, Cyntia Jarrett, in elkaar en overleed ter;plekke. Later zou de politie bekritiseerd worden vanwege de wijze waarop de huiszoeking had plaatsgevonden. [5] Na de dood van Cynthia Jarrett braken rellen uit, de Broadwater Farm riots, die aan een politieman het leven zouden kosten. [6] Een week voor de dood van Cynthia Jarrett werd werd in Brixton een andere zwarte vrouw, Cherry Groce,  door de politie neergeschoten en zou voor de rest van haar leven verlamd blijven. Gevolg: De Brixton rellen in 1985. [7]

 

 

Tottenham/2011

 

De aanleiding tot de recente Tottenhamrellen was het doodschieten van huisvader Mark Duggan door de politie op 4 augustus, bij een poging hem te arresteren. De betreffende politie-eenheid opereerde onder de vlag van ”Operation Trident”, ter bestrijding van misdaad en wapenbezit onder de ”zwarte gemeenschap”. Direct na het fatale schot werd  door de politie het snel door de media overgenomen gerucht verspreid, dat Duggan op de politie zou hebben geschoten. Ballistisch onderzoek wees echter uit, dat Duggan in het geheel niet op de politie geschoten had. [8]

 

De vlam sloeg pas echt in de pan, toen een door familie en vrienden georganiseerde vreedzame protestmars naar het politiebureau met disrespect door de politie werd beantwoord.

Er werd geen enkele informatie gegeven over de doodsoorzaak. De ouders van Mark Duggan moesten het in de pers vernemen. [9] Twee dagen later.

 

 

REACTIE VAN REGERING EN POLITIEK OP RELLEN

MOREEL VERVAL?

VAN WIE?

 

Parlementsleden:

 

Opvallend is, dat alle Britse politieke partijen, vanaf conservatief tot ”progessief” links, over elkaar struikelden om de rellen te veroordelen en toe te schrijven aan ”vernielzucht” of ”criminaliteit”. [10] Over het algemeen zonder enig oog voor de achterliggende oorzaken EN het feit, dat het geen geïsoleerde uitbarsting was, maar een vervolg op decennialang protest vanuit met name allochtone gemeenschappen. En waar er WEL oog was voor achtergronden [met name de bezuinigingen], werd er toch weer aangedrongen op repressieve maatregelen. [11]

 

Een moedig tegengeluid kwan van Labour Parlementslid John Mc Donnel, die opmerkte

””MPs and their expenses, bankers and their bonuses, tax evading corporations” had created a “society of looters”. [12]

 

Staat/Regering:

 

De reactie van de Staat was voorspelbaar repressief, waarbij premier Cameron werkelijk alle registers opentrok. Zo noemde hij de relschoppers ”criminelen” en de rellen getuigen van ”moreel verval”. Hij sprak over ”angstcultuur”, eraan voorbijgaand, dat jarenlang gewelddadig politieoptreden, waarbij vooral burgers uit multiculturele buurten het slachtoffer werden, een sfeer van angst en onveiligheid van Staatswege had gecreëerd, waartegen de gewone burgers machteloos waren.

 

Zijn maatregelen logen er niet om. Er werden 16 000 politieagenten naar Londen gestuurd. Er werd gedreigd met het inzetten van het waterkanon, voor het eerst in Engeland [in Noord Ierland werd het al jarenlang gebruikt]. Ook het gebruik van rubberkogels behoorde tot de mogelijkheden. Met zijn  uitspraak, dat de politie ”alle middelen” mocht inzetten, liet Cameron eerst recht zijn masker vallen. [13] Want nog los van het extreem repressieve karakter gebruikte hij de rellen als alibi om verregaande politiebevoegdheden door te voeren. [14]

 

REACTIE BRITSE PERS

 

Opvallend is, dat zowel de ”progressieve” als rechts-liberale pers over elkaar struikelde in een eensgezinde veroordeling van de opstand te veroordelen, vaak voorbijgaand aan de oorzaken. [15] Naast de platte reacties uit de rechtse pers [criminaliteit/gebrek aan moreel besef, etc], sloeg de zich   ”progressief” noemende The Guardian  ronduit law and order taal uit in haar ”oproep aan het publiek”, zich achter de politie te scharen. [16] Minder bont maakte de ”progressieve” Independent het. Deze waagde zich weliswaar aan  politie- en maatschappijkritiek, maar haastte zich iedere connectie tussen de rellen enerzijds en het politiegeweld/sociale achterstelling anderszijds, van de hand te wijzen. Zij sprak zelfs van ”mindless violence”, op zijn zachtst gezegd getuigend van een gebrek aan politiek/maatschappelijk besef. [17]

 

De reactie van de Pers is vergelijkbaar met die media, die de 11 september aanslagen loskoppelden van de oorzaken, gelegen in het Westerse politiek-militaire optreden in het Midden-Oosten. [18]

 

De enige gunstige uitzondering zijn The Socialist Worker en the Morning Star, die steevast hameren op de jarenlange achterstelling, discriminatie, rigoureuze bezuinigingen en het politiegeweld, dat ten grondslag lag aan die rellen. Zij plaatsten het  in historisch perspectief  en wezen op een patroon van rellen sinds de 80 er jaren, dat niet uit de lucht was komen vallen. [19] Maar hier is dan ook geen sprake van de mainstream media, maar van het buitenparlementair verzet, dat met recht de naam ”links” en ”progressief” mag dragen

Van anarchistische zijde kwam ook een fundamenteel kritisch commentaar. [20]

  

OORZAKEN RELLEN

”PURE VERNIELZUCHT”’ OF GERECHTVAARDIGDE STRIJD?

 

””WE ARE NO LONGER WILLING TO PUT UP WITH POLICE BRUTALITY OR RACISM”

Alondra Nelson [Twitter]

 

Politiek en Pers kraaiden om het hardst over het ”criminele karakter” van de relllen, ”op hol geslaagde menigten”, gangsters, ”zinloos geweld”, etc etc. Oorzaken schenen niet te bestaan, de dood van Mark Duggan had ”er niets mee te maken”. Maar een nadere beschouwing leert, dat de werkelijkheid wel anders is. Het is natuurlijk geen toeval, dat de rellen plaatsvinden in zogenaamde ‘achterstandswijken’ als Tottenham. Decennialang hebben deze te kampen met sociale problemen als grote armoede, hoge werkloosheid met als gevolg gebrek aan perspectief, vooral voor jongeren. Harde bezuinigingen, ook op onderwijsgebied, leiden dan tot meer perspectiefloosheid. Recentelijk nog werden in Tottenham, waar de rellen begonnen, 8 van de twaalf jongerencentra gesloten . Daarbij komt nog racisme en achterstelling, waarbij vooral gewelddadig en meestal straffeloos politieoptreden de lont in het kruidvat is. [21]

 

RELLEN/IN HISTORISCH PERSPECTIEF

  

Dergelijke rellen met de politie zijn niet van vandaag, maar vinden al vanaf de trachtiger jaren  in Engeland plaats. Vaak zijn het gevechten tussen allochtone jongeren en de politie, maar regelmatig nemen ook sociaal zwakkere autochtone jongeren deel, die immers in dezelfde positie verkeren. De directe aanleiding is vrijwel altijd politiegeweld, al dan niet racistisch van opzet. Belangrijke andere factoren zijn de frustratie over de sociale achterstelling. Het is dan ook geen toeval, dat o.a. grote warenhuizen plunderdoelwit zijn. [22]

 

POLITIEOPTREDEN

 

Een van de grootste vormen van onvrede is het vaak gewelddadige politieoptreden, dat weliswaar niet uitsluitend allochtonen betreft, maar zij zijn wel oververtegenwoordigd.

Oorzaak is racisme bij de politie EN het feit, dat veel allochtonen in achterstandsgebieden wonen, waar door de sociale achterstelling de frustraties het grootst zijn. Uit onderzoek is gebleken, dat allochtonen 26 keer meer kans hebben, op straat te worden aangehouden door de politie. Het aantal schietincidenten, waarbij dodelijke of ernstig gehandicapte slachtoffers gevallen zijn is onrustbarend. Mark Duggan, Cynthia Jarrett en Groce zijn maar een tipje van de sluier. [23] De afgelopen tien jaar zijn er meer dan 650 mensen overleden in een politiecel. [24] Door een dergelijk politieoptreden wordt pas een angstcultuur gekweekt.

 

VERNIETIGEND VOOR POLITIE

RAPPORT SCARMAN

RAPPORT GIFFORD

 

De roep om een einde te maken aan het politiegeweld werd steeds sterker. Twee rapporten over het politieoptreden waren ronduit vernietigend voor de politie, het rapport Scarman [1981, naar aanleiding van de dood van Steplen Lawrence en het Giffiord rapport, in 1986 naar aanleiding van de Broadwater Farm rellen [dood Cynthia Jarrett]. Weliswaar werd het geweld afgekeurd, maar racisme en vooroordelen bij de politie vastgesteld. Het Gifford rapport  pleitte zelfs voor verregaande hervormingen bij de politie. [25]

 

 

STRAFFELOOSHEID POLITIEOPTREDEN

 

Wat naast het politiegeweld nog het meest steekt is, dat het straffeloos gebeurt. Natuurlijk worden er wel onderzoeken ingesteld, maar de afgelopen 40 jaar is geen enkele politieman ooit schuldig bevonden aan een dood van een arrestant in een politiecel, ondanks het grote aantal gevallen. Ook met de schietincidenten gaat het niet anders. In het geval van de dood van Cynthia Jarrett is er niet eens een vervolging geweest, in de zaak Cherry Groce, die verlamd raakte na een politieschot, is de betreffende agent vrijgesproken. Ook bij andere schietincidenten kwam de politie ermee weg. [26]

 

DOOD POLITIEMAN/DE ONDERSTE STEEN BOVEN

 

Wanneer er echter een politieman overlijdt, is het een ander verhaal. Gedurende de Broadwater Farm riots [nav de dood van Cynthia Jarrett] werd politieman Blakelock gedood. [27] De buurt werd maandenlang afgezet door de politie, 400 mensen werden gearresteerd en ondervraagd en uiteindelijk werden 6 mensen, 3 minderjarigen en 3 volwassenen, gearresteerd. De zaak tegen de minderjarigen werd al snel geseponeerd, aangezien de rechter politiemishandeling, intimidatie en vernedering constateerde. Hun detentieomstandigheden waren ronduit vernederend, ze waren vrijwel naakt ondervraagd en geïntimideerd. [28]

 

Uiteindelijk werden drie volwassenen [Winston Silcott, Engin Raghip en Mark Braithwaite ] veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De Tottenham Three are Innocent Campaign en de Broadwater Farm Defence Campaign drongen aan op een heropening van de zaak.

Uiteindelijk werden zij in 1991 alledrie in Hoger Beroep vrijgesproken, na een zogenaamde ESDA test [29], die aantoonde, dat er door de politie was gemanipuleerd met de resultaten van de ondervraging. [30]

 

METEN MET TWEE MATEN

 

Meten met twee maten dus, wanneer het mensenlevens betreft. Want ieder mensenleven moet even zwaar wegen, ongeacht het slachtoffer.

  

EPILOOG

 

De rellen zijn afgelopen, waarbij de Staat massaal heeft ingezet op repressie. Meer dan  16. 000 man aan politie naar Londen gestuurd, dreigen met rubberkogels en watterkanon, massale arrestaties van zo’n 1500 mensen, huiszoekingen van deur tot deur en draconische straffen. [31] Maar er is natuurlijk niets bereikt, wanneer er niet door de Staat wordt gewerkt aan sociale gerechtigheid, bestrijding van racisme bij de politie en bovenal, het respecteren van de waardigheid van ieder mens, allochtoon en autochtoon. Wanneer dat niet gebeurt en de Staat alleen maar met onbegrip en repressie reageert, staan de volgende rellen voor de deur. Moreel verval is er zeker. Maar dan van de kant van de Staat en de politie.

(Uitpers nr. 134, 13de jg., september 2011)

Voetnoten 

 

[1] RIOTS ARE THE VOICES OF THE UNHEARD

MARTIN LUTHER KING

 

http://quotationsbook.com/quote/34458/

 

 [2] WIKIPEDIA

2011 ENGLAND RIOTS

 

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_England_riots

 

BBC NEWS

ENGLAND RIOTS

 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-14452097

 

WIKIPEDIA

TIMELINE OF 2011 ENGLISH RIOTS

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_2011_England_riots

 

NU.NL/ONRUST ENGELAND

OVERZICHT

 

http://www.nu.nl/onrust-engeland/

 

 

[3] MARK DUGGAN, POLITIEDODE

 

WIKIPEDIA

2011 ENGLAND RIOTS

POLICE SHOOTING OF MARK DUGGAN

 

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_England_riots#Police_shooting_of_Mark_Duggan

 

Bron:

 

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_England_riots

 

WIKIPEDIA

DEATH OF MARK DUGGAN

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Mark_Duggan

 

LONDON EVENING STANDARD

NO EVIDENCE THAT MARK DUGGAN SHOT AT POLICE, SAYS IPPC

10 AUGUSTUS 2011

 

http://www.thisislondon.co.uk/standard/article-23976974-no-evidence-that-mark-duggan-shot-at-police-says-ipcc.do

 

[4] THE GUARDIAN

TOTTENHAM RIOTS: A PEACEFUL PROTEST, THEN SUDDENLY ALL HELL BROKE LOOSE

7 AUGUSTUS 2011

 

http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/07/tottenham-riots-peaceful-protest

 

THE SOCIALIST WORKER

HOW THE RIOTS SPREAD ACROSS BRITAIN

13 AUGUSTUS 2011

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25682

 

 

[5] THE GUARDIAN

ANGER SMOULDERS IN TOTTENHAM: THE BROADWATER FARM RIOTS OF 1985

 

http://www.guardian.co.uk/theguardian/from-the-archive-blog/2011/aug/08/anger-tottenham-broadwater-riots-1985?INTCMP=ILCNETTXT3487

 

Begeleidend artikel

 

25 YEARS: A RIOTOUS ANNIVERSARY

 

http://www.hlstudios.eu.com/hlblog/lang/en/25-years-a-riotous-anniversary/

 

 THE SOCIALIST WORKER

TOTTENHAM-A PROUD HISTORY OF RESISTANCE

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25658

 

DOOD CYNTHIA JARRETT

 

WIKIPEDIA

BROADWATER FARM RIOT

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot

 

VEROORDELING POLITIEOPTREDEN

 

”The local council leader, Bernie Grant, later condemned the search and urged the local police chiefs to resign immediately as their behaviour had been “out of control”.[

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot#Death_of_Cynthia_Jarrett

 

Bron:

 

WIKIPEDIA

BROADWATER FARM RIOT

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot

 

ZIE OOK:

  

”In a statement issued after he had heard rioting had begun Haringey’s black mayor, Mr Bernie Grant, said: ‘For the second time in a week, a black woman had been killed by officers of the state. Police behaviour is totally unacceptable. The force is out of control. ”

 

THE GUARDIAN

POLICEMAN KILLED IN RIOT

7 OCTOBER 1985

STREET VIOLENCE IN TOTTENHAM, NORTH LONDON

 

http://www.guardian.co.uk/uk/1985/oct/07/ukcrime.garethparry

 

 

 

 

[6] THE GUARDIAN

POLICEMAN KILLED IN RIOT

7 OCTOBER 1985

STREET VIOLENCE IN TOTTENHAM, NORTH LONDON

 

http://www.guardian.co.uk/uk/1985/oct/07/ukcrime.garethparry

 

 [7] ”A black woman, Cherry Groce, had been shot by police a week earlier in Brixton. ”

 

 WIKIPEDIA

BROADWATER FARM RIOT

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot

  

THE MIRROR

CHERRY GROCE, WHOSE SHOOTING BY POLICE SPARKED THE BRIXTON RIOTS, DIES AGED 63

30 APRIL 2011

 

http://www.mirror.co.uk/news/top-stories/2011/04/30/cherry-groce-whose-shooting-by-police-sparked-the-brixton-riots-dies-aged-63-115875-23095667/

  

BBC

1985/ RIOTS IN BRIXTON AFTER POLICE SHOOTING

 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/september/28/newsid_2540000/2540397.stm

 

POLITIE KOMT MET GEWELD WEG

[ZIE OOK TINDERBOX BRITAIN]

  

BBC

1987: OFFICER CLEARED IN GROCE SHOOTING CASE

 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/15/newsid_2530000/2530537.stm

 

 

DOOD CYNTHIA JARRETT

 

” The inquest found that Jarrett had died accidentally. No police officers were charged or disciplined for her death.”

 

WIKIPEDIA

BROADWATER FARM RIOT

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot

 

 

 

 

“Insp Douglas Lovelock, who shot Mrs Groce, was cleared of criminal charges in 1987.”

 

Bron:

 

BBC

1985/ RIOTS IN BRIXTON AFTER POLICE SHOOTING

 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/september/28/newsid_2540000/2540397.stm

  

[8] DOOD MARK DUGGAN

  

THE GUARDIAN

MARK DUGGAN: PROFILE OF TOTTENHAM POLICE SHOOTING VICTIM

8 AUGUSTUS 2011

 

http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/08/mark-duggan-profile-tottenham-shooting

 

THE GUARDIAN

LONDON RIOTS: MARK DUGGAN DIED OF GUNSHOT WOUND TO CHEST, INQUEST TOLD

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/09/london-riots-mark-duggan-inquest

  

THE SOCIALIST WORKER

HOW POLICE KILLED MARK DUGGAN

13 AUGUSTUS 2011

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25690

 

 IPPC [INDEPENDENT POLICE COMPLAINT COMMISSION]

UPDATE ON MARK DUGGAN INVESTIGATION INCLUDING DETAILS OF BALLISTIC TESTS

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.ipcc.gov.uk/news/Pages/pr_090811_dugganupdate.aspx

  

THE GUARDIAN

MARK DUGGAN DIDN’T SHOOT AT POLICE, SAYS IPCC

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/09/mark-duggan-police-ipcc?INTCMP=ILCNETTXT3487

 

 NOS

DODE TOTTENHAM SCHOOT NIET OP POLITIE

9 AUGUSTUS 2011

 

http://nos.nl/artikel/262933-dode-tottenham-schoot-niet-op-politie.html

 

 

THE GUARDIAN

LONDON RIOTS: THE FAMILY OF MARK DUGGAN SAYS IT HAS NO TRUST IN THE IPCC

14 AUGUSTUS 2011

 

http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/14/mark-duggan-family-ipcc-met-police-tottenham-riots

  

[9] THE SOCIALIST WORKER

HOW POLICE KILLED MARK DUGGAN

13 AUGUSTUS 2011

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25690

 

”But Lammy [Brits Parlemtntslid/Toevoeging Astrid Essed] did suggest that the police could have handled the situation in Tottenham better. “There are questions about the nature of the escalation of this violence last night, and the nature of the policing that led up to it,” he said. “I am concerned that what was a peaceful protest turned into this.”

 

THE GUARDIAN

POLITICIANS CONDEMN TOTTENHAM RIOTS

7 AUGUSTUS 2011

 

http://www.guardian.co.uk/politics/2011/aug/07/politicians-condemn-tottenham-riots

 

[10] THE GUARDIAN

POLITICIANS CONDEMN TOTTENHAM RIOTS

7 AUGUSTUS 2011

 

http://www.guardian.co.uk/politics/2011/aug/07/politicians-condemn-tottenham-riots

  

THE SOCIALIST WORKER

RIOTS: THE VOICE OF THE UNHEARD

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25656

 

 WIKIPEDIA

POLITICAL

 

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_England_riots#Political

 

Bron:

 

WIKIPEDIA

2011 ENGLAND RIOTS

 

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_England_riots

 

THE SOCIALIST WORKER

POLITICIANS ARE THE REAL LOOTERS

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25684

 

 

[11] ”Labour MP Ken Livingstone did talk about the damage that government cuts have done to young people. But then he called for more police—and even the use of water cannon on the streets. They have never been used in mainland Britain.”

 

THE SOCIALIST WORKER

POLITICIANS ARE THE REAL LOOTERS

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25684

 

“I am concerned that there is growing social dislocation in London and a threat that the police will be forced into escalating conflict with some London communities. We do not want to go back to the 1980s. The economic stagnation and cuts being imposed by the Tory government inevitably create social division.”

 

WEBLOG LIVINGSTONE

KEN LIVINGSTONE STATEMENT ON TOTTENHAM RIOTS

 

http://www.labourlist.org/ken-livingstone-statement-on-tottenham-riots

 

 [12] ”John McDonnell MP pointed to the real problems in society. He said, “MPs and their expenses, bankers and their bonuses, tax evading corporations” had created a “society of looters”.

 

Bron:

 

THE SOCIALIST WORKER

POLITICIANS ARE THE REAL LOOTERS

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25684

 

THE GUARDIAN

PROFILE JOHN MC DONNEL

 

http://www.guardian.co.uk/profile/johnmcdonnell

 

 

WEBSITE JOHN MC DONNEL

 

http://www.john-mcdonnell.net/

 

ACTIVITEITEN IN HET PARLEMENT

 

http://www.john-mcdonnell.net/parliament/john-in-parliament/

 

[13] VOLKSKRANT

CAMERON ZET 16 000 AGENTEN IN: ROEP OM WATERKANON

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/7304/Rellen-in-Engeland/article/detail/2842867/2011/08/09/Cameron-zet-16-000-agenten-in-roep-om-waterkanon.dhtml

 

 THE GUARDIAN

NOW IT IS NOT THE TIME TO USE WATERCANON AND BATON ROUNDS

10 AUGUSTUS 2011

 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/10/water-cannons-baton-rounds-hugh-orde?intcmp=239

 

NOS

CAMERON: GEEN ANGSTCULTUUR OP STRAAT

10 AUGUSTUS 2011

 

http://nos.nl/artikel/263328-cameron-geen-angstcultuur-op-straat.html

 

VOLKSKRANT

POLITIE: WE GEBRUIKEN RUBBER KOGELS ALS HET NODIG IS

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/7304/Rellen-in-Engeland/article/detail/2843401/2011/08/09/Politie-we-gebruiken-rubber-kogels-als-het-nodig-is.dhtml

 

NOS

CAMERON: POLITIE MAG ALLE MIDDELEN GEBRUIKEN

10 AUGUSTUS 2011

 

http://nos.nl/video/263355-cameron-politie-mag-alle-middelen-gebruiken.html

 

 THE SOCIALIST WORKER

MORE POLICE MEANS MORE TROUBLE

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25685

 

 

[14] THE SOCIALIST WORKER

CAMERON USES RIOTS AS AN EXCUSE TO CRACK DOWN

11 AUGUSTUS 2011

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25695

 

 

[15] REACTIE PERS

 

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_England_riots#Press

  

Bron

 

 WIKIPEDIA

2011 ENGLAND RIOTS

 

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_England_riots

 

 [16] Britain’s 2011 riots have become a defining contest between disorder and order. In that contest, important caveats notwithstanding, there is only one right side to be on. The attacks, the destruction, the criminality and the reign of fear must be stopped. The rule of law in the cities of Britain must not only be defended against delinquent destruction. It must also be enforced. There can be arguments about wider issues later. Today, in this moment of threat, the necessary position is to stand behind the police.”

 

THE GUARDIAN

URBAN RIOTS: THE BATTLE FOR THE STREETS

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/09/urban-riots-battle-streets-editorial

 

[17] Attempts to trace this outbreak of lawlessness to deprivation and the social marginalisation of Britain’s inner-city youth need to be handled with care. A lack of economic opportunity and aspiration in our inner cities is unquestionably a problem that local and political leaders must address. But it is spurious to draw a connection between that disaffection and specific outbreaks of violence of the sort we have seen in recent days.”

 

THE INDEPENDENT

THE LESSONS TO BE DRAWN FROM MINDLESS VIOLENCE

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.independent.co.uk/opinion/leading-articles/leading-article-the-lessons-to-be-drawn-from-mindless-violence-2333987.html

 

 

[18] UITPERS.BE

HERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELE VERONTWAARDIGING/GEEN HAND IN EIGEN BOEZEM

OCTOBER 2010

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2808

 

 

[19] ”This is what happens in a society of deep and growing inequality, where there are great pools of unemployment and poverty, where there is systematic police harassment and racism, and where many young people feel they have no future.”

 

THE SOCIALIST WORKER

WHY PEOPLE ARE RIOTING

13 AUGUSTUS 2011

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25645

 

 

“This is not a revolution. This is a primal scream against years of oppression. ”

 

 MORNING STAR

TINDERBOX BRITAIN

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.morningstaronline.co.uk/news/content/view/full/108079

 

[20] WORKERS SOLIDARITY MOVEMENT

CAUSES & CONSEQUENCES OF THE RIOTS: AN ANARCHIST PERSPECTIVE

13 AUGUSTUS 2011

 

http://www.wsm.ie/c/london-riots-causes-consequences-anarchist

 

 [21] THE SOCIALIST WORKER

WHY PEOPLE ARE RIOTING

13 AUGUSTUS 2011

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25645

 

THE SOCIALIST WORKER

POVERTY AND RACISM SHAPE LIFE IN TOTTENHAM

13 AUGUSTUS 2011

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25691

 

THE SOCIALIST WORKER

DEEP ANGER THAT SPARKED A RIOT

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25688′

 

THE GUARDIAN

LOOTING FUELED BY SOCIAL EXCLUSION

8 AUGUSTUS 2011

 

http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/08/looting-fuelled-by-social-exclusion?intcmp=239

 

 

WORKERS SOLIDARITY MOVEMENT

LONDON BURNS: CAUSES & CONSEQUENCES OF THE RIOTS-AN ANARCHIST PERSPECTIVE

13 AUGUSTUS 2011

 

http://www.wsm.ie/c/london-riots-causes-consequences-anarchist

 

FROM BRIXTON TO TOTTENHAM, THE INEQUALITY AT THE HEART OF THE RIOTS

JODY MCINTYRE

8 AUGUSTUS 2011

 

http://jodymcintyre.wordpress.com/2011/08/08/from-brixton-to-tottenham-the-inequality-at-the-heart-of-the-riots/

 

THE SOCIALIST WORKER

RIOTS: THE VOICE OF THE UNHEARD

13 AUGUSTUS 2011

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25656

  

[22] GESCHIEDENIS RELLEN

THE GUARDIAN

TOTTENHAM: ECHOES OF A HISTORY NOT FORGOTTEN AS RIOTING RETURNS

7 AUGUSTUS 2011

 

http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/07/tottenham-history-rioting?intcmp=239

 

RIOTS IN ENGLAND

 

1980 St. Pauls riot · 1981 England riots · 1981 Brixton riot · 1981 Chapeltown race riot · 1981 Toxteth riots · 1981 Moss Side riot · Handsworth race riots · 1985 Brixton riot · 1985 Broadwater Farm riot · 1987 Chapeltown race riot · 1989 Dewsbury race riot

 

THE SOCIALIST WORKER

ALEX WHEATLE: THE ANGER THAT CAUSED RIOTS HAS NEVER GONE AWAY

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25683

  

[23] THE MORNING STAR

TINDERBOX BRITAIN

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.morningstaronline.co.uk/news/content/view/full/108079

 

WORKERS SOLIDARITY MOVEMENT

LONDON BURNS: CAUSES & CONSEQUENCES OF THE RIOTS-AN ANARCHIST PERSPECTIVE

13 AUGUSTUS 2011

 

http://www.wsm.ie/c/london-riots-causes-consequences-anarchist

  

VOLKSKRANT

REPUTATIE SCOTLAND YARD AL JAREN ONDER DRUK DOOR BLUNDERS

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/2843728/2011/08/09/Reputatie-van-Scotland-Yard-al-jaren-onder-druk-door-blunders.dhtml

 

THE SOCIALIST WORKER

WHY PEOPLE ARE RIOTING

13 AUGUSTUS 2011

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25645

 

 [24] THE MORNING STAR

TINDERBOX BRITAIN

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.morningstaronline.co.uk/news/content/view/full/108079

 

WORKERS SOLIDARITY MOVEMENT

LONDON BURNS: CAUSES & CONSEQUENCES OF THE RIOTS-AN ANARCHIST PERSPECTIVE

13 AUGUSTUS 2011

 

http://www.wsm.ie/c/london-riots-causes-consequences-anarchist

 

 INQUEST

DEATH IN POLICE CUSTODY

 

http://inquest.gn.apc.org/website/statistics/deaths-in-police-custody

 

[25] RAPPORT SCARMAN [1981]

 

BBC

1981: BRIXTION RIOTS REPORT BLAMES RACIAL TENSION

 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/november/25/newsid_2546000/2546233.stm

 

Zie ook:

 

THE SOCIALIST REVIEW

CAN THE POLICE BE REFORMED?

 

http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/sr228/morgan.htm

 

GIFFORD RAPPORT [1986]

 

”Just a few years later this led to another explosion of anger with the riot on the Broadwater Farm estate in Tottenham following the death of local resident Cynthia Jarrett during a police raid. The riot was led by local black people, but it also involved local whites, and the anger was again directed against the police. The government set up an independent inquiry into the riot, chaired by Lord Gifford QC. This report also stressed the need to improve local facilities, tackle unemployment and increase spending. But its criticisms of the police were much harder than the Scarman Report. On the issue of racism it said, ‘We call for a ruthless determination to eradicate racism from the police force… ”

 

Bron:

 

THE SOCIALIST REVIEW

CAN THE POLICE BE REFORMED?

 

http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/sr228/morgan.htm

 

[26] ”No police officer has been found guilty of a death in custody in the past 40 years, despite deaths averaging one a week. ”

 

THE SOCIALIST WORKER

WHY PEOPLE ARE RIOTING

13 AUGUSTUS 2011

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25645

 

THE SOCIALIST WORKER

SHOT IN THE HEAD, DEAD AFTER AN ARREST: THE POLICE COVER UPS

13 AUGUSTUS 2011

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=25660

 

DOOD CYNTHIA JARRETT

 

”No police officers were charged or disciplined for her death.”

 

WIKIPEDIA

BROADWATER FARM RIOT

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot

 

HET NEERSCHIETEN VAN CHERRY GROCE [WAT TOT VERLAMMING LEIDDE]

VRIJSPRAAK AGENT

 

BBC

OFFICER CLEARED IN GROCE SHIOOTING CASE

 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/15/newsid_2530000/2530537.stm

 

HET NEERSCHIETEN VAN CHERRY GROCE LEIDDE TOT DE BRIXTON RELLEN IN 1985

 

WIKIPEDIA

CHERRY GROCE

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_Groce

 

 [27] WIKIPEDIA

 

DEATH OF PC BLAKELOCK

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot#Death_of_PC_Blakelock

 

Bron:

 

WIKIPEDIA

 

BROADWATER FARM RIOT

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot

 

WIKIPEDIA

THE MURDER OF KEITH BLAKELOCK

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Keith_Blakelock

 

[28] TRIALS

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot#Trials

 

Bron:

 

WIKIPEDIA

 

BROADWATER FARM RIOT

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot

 

THE SOCIALIST WORKER

TRUTH ABLOUT BROADWATER FARM RIOT AND THE KILLING OF PC BLAKELOCK

16 FEBRUARI 2010

 

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=20276

 

[29] ESDA test

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_detection_device

 

 

[30] ”Three adults, Winston Silcott, Engin Raghip and Mark Braithwaite, were convicted of murder and sentenced to life imprisonment despite no witnesses and limited forensic evidence[citation needed]. The Tottenham Three are Innocent Campaign and the Broadwater Farm Defence Campaign pressed for a retrial. On 25 November 1991, all three defendants were cleared by the Court of Appeal when an ESDA test demonstrated police notes of interrogations (the only evidence) had been tampered with. Braithwaite and Raghip were released after four years in prison. Silcott remained in prison for the separate murder of another man, Tony Smith. He was released on licence in 2003 after serving eighteen years for that crime. The officer in charge of the interrogation was cleared of perjury.”

 

TRIALS

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot#Trials

 

Bron:

 

WIKIPEDIA

 

BROADWATER FARM RIOT

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadwater_Farm_riot

 

“Back in 1985, hundreds of young black men were interviewed in connection with PC Blakelock’s death. Winston Silcott, Engin Raghip and Mark Braithwaite were convicted of murder and sentenced to life imprisonment. Following a campaign by the Broadwater Farm Defence, the Broadwater Three were found not guilty by the Court of Appeal. Police notes of the suspect interrogations – the only evidence – had been tampered with. ”

 

THE MORNING STAR

TINDERBOX BRITAIN

9 AUGUSTUS 2011

 

http://www.morningstaronline.co.uk/news/content/view/full/108079

 

 [31] NOS

KRITIEK OP ZWARE STRAFFEN RELSCHOPPERS

17 AUGUSTUS 2011

 

http://nos.nl/artikel/265031-kritiek-op-zware-straffen-relschoppers.html

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Wil Rusland echt een tweede front openen?

Volgens Michel Hofman, de stafchef van het Belgisch leger, moet Europa zich dringend voorbereiden op een mogelijke oorlog met Rusland. Wie vrede wil, bereidt zich best voor op een…

Print Friendly, PDF & Email

Washington heeft belang bij opblazen Russische dreiging

Eind vorige week waarschuwde president Biden voor een Russische invasie die “elk ogenblik” kan plaatsvinden. “Amerikaanse burgers zouden nu moeten vertrekken” zo klonk het vanuit het Witte Huis, waarna…

Print Friendly, PDF & Email

Over de misdaden van het Westen in Afghanistan en de ellende die achterblijft…

De vlucht van de NAVO-troepen uit Afghanistan en de ellende die ze achterlaten zijn slechts het (voorlopige?) laatste hoofdstuk in een verwoestend verhaal dat op 11 september 2001 begon.…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×