Rapport commissie Vermeersch is grote stap achteruit voor de rechten van vluchtelingen en mensen zonder papieren

Het rapport van de commissie Vermeersch, voorgesteld op 2 februari in de kamercommissie Binnenlandse Zaken, probeert de structureel gewelddadige praktijk van uitwijzingen te legitimeren en wil het deportatiebeleid (meer dan 9900 uitwijzingen in 2002) in een nog hogere versnelling brengen.

Om dit te realiseren stelt de commissie dat allerlei maatschappelijke instellingen die instaan voor het welzijn en de opvang van vluchtelingen, zoals OCMW’s en open centra, zich moeten inschakelen in het uitwijzingsbeleid.

Daarnaast wil de commissie Vermeersch de opsluiting van mensen zonder papieren in deportatiecentra nog meer onttrekken aan de nu reeds geringe gerechtelijke controle. Bovendien kan bij een weigering om te vertrekken de opsluitingstermijn telkens opnieuw met vijf maanden worden verlengd.

De commissie stelt zelfs dat een familie uit elkaar kan gerukt worden om een uitwijzing te doen slagen! Dit is een manifeste schending van het recht op gezinsleven.

De commissie gaat ervan uit dat zij in geweten slechts kunnen meewerken aan deze taak indien zij een voldoende garantie hebben dat de bevoegde instanties bepaalde voorwaarden respecteren waaronder de Conventie van Genève. Samen met andere vluchtelingenorganisaties stelt het Vluchtelingen Aktie Komitee vast dat dit niet altijd het geval is. Zo wordt de asielaanvraag van vluchtelingen soms om louter technische redenen afgewezen (vb. een adreswijziging die niet correct werd doorgegeven). In die omstandigheden meewerken aan het uitwijzingsbeleid kan tot gevolg hebben dat gedeporteerde vluchtelingen opnieuw vervolgd worden.

Een doorgedreven uitwijzingsbeleid en verscherpte grenscontroles zijn volgens de commissie noodzakelijk om onze welvaartstaat te behouden. Verscherpte grenscontroles maken het vluchten moeilijker en gevaarlijker en drijven vluchtelingen in de handen van mensensmokkelaars. De internationale organisatie UNITED for Intercultural Action heeft een lijst samengesteld met reeds meer dan 5000 doden veroorzaakt door het Europees asiel- en migratiebeleid (lijst op 9-06-2004).

In plaats van miljoenen euro’s te pompen in een kortzichtig opsluitings- en deportatiebeleid pleit het VAK voor een beleid dat vluchten opnieuw mogelijk maakt, vluchtelingen en migranten menswaardig opvangt en dat tegelijk op diverse domeinen (landbouw, wapens, handel, buitenlands beleid,…) haar verantwoordelijkheid neemt zodat minder mensen in de toekomst moeten vluchten.

Vluchtelingen Aktie Komitee (VAK)
St.Pietersnieuwstr. 45
9000 Gent
Tel.: 0498/11.35.34
Email: info@vluchteling.be
Website: www.vluchteling.be

(Uitpers, nr. 62, 6de jg., maart 2005)

Visited 190 Times, 1 Visit today