PVV wint Gemeenteraadsverkiezingen in Almere en Den Haag/Ondermijning rechtsstaat

”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Artikel 1, Ned Grondwet

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm

”Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Artikel 6, Ned Grondwet

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm

”Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.”

Artikel 9, Europees Verdrag van de Rechten van de Mens

http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm

”Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status. ”

Artikel 14, Europees Verdrag van de Rechten van de Mens

http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm

De uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de PVV (Partij voor de Vrijheid) in de steden, waar zij meedeed, respectievelijk als eerste Almere en tweede Den Haag uit de bus is gekomen, is uiterst zorgwekkend, vanwege het gedachtegoed van deze partij, dat in strijd is met de fundamentele beginselen van de Nederlandse rechtsstaat.

Als bekend mag worden verondersteld de PVV mensvijandige standpunten als een uitgesproken anti-Islamopstelling en een racistisch standpunt tav ”niet-westerse” allochtonen.
Bovendien is de heer Wilders een openlijk voorstander van preventief fouilleren in heel Nederland, introductie ”heropvoedingskampen” en administratieve detentie detentie zonder aanklacht en proces voor terreurverdachten in de vorm van een ”Nederlands Guantanamo Bay” [1]

Als zodanig is het PVV gedachtegoed een grote bedreiging voor de principes van de democratische Nederlandse rechtsstaat. [2]

De grote verkiezingswinst is des te zorgwekkender vanwege de bij het publiek bekende mi terechte vervolging van Wilders door de Amsterdamse rechtbank [3]


A OPKOMST EN POPULARITEIT VAN DE PVV

1 Vermeende ”solidariteit” met de ”gewone man”

Aan de gevaarlijk toenemende populariteit van de PVV liggen een complex aantal oorzaken ten grondslag, waarvan mi de belangrijkste, de populistische benadering.
De heer Wilders pretendeert ”de taal van de gewone man” te spreken, door te schoppen tegen de schenen van de ”gevestigde politiek”, met name op het gebied van het economische beleid, waarvan de ”gewone man” de dupe zou worden.
Ook heeft hij aan populariteit gewonnen door zich overigens terecht tegenstander te verklaren van de verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd naar 67 jaar

Weinigen realiseren zich echter, dat de PVV van de heer Wilders, verre van de kampioen van de ”gewone man” te zijn, een liberaal-economisch model hanteert dat simpel gezegd de economische belangen van de industriëlen en andere delen van de ‘bezittende klasse” dient en dus haaks staat op de belangen van de sociaal zwakkeren.

Zijn weerzin tegen Staatsinvloed op de economie en pleidooi voor ”belastingverlaging voor burgers en ondernemers” is hiervan een belangrijk signaal. [4]

2 Racistische en discriminatoire standpunten

Een kenmerk van populisme is het aandragen van simpele oplossingen voor gecompliceerde problematiek, waarbij naar het aloude model van een zondebok wordt gegrepen.
Dit principe is al zo oud als de wereld en de contemporaine geschiedenis tussen 1933 en 1945 leert ons, wat daarvan de meest weerzinwekkende gevolgen kunnen zijn.

Misbruik makend van de sinds 9.11.2001 in Nederland en Europa bestaande anti-Islamstemming en toegenomen racisme, alsmede de negatieve stemming tegen vluchtelingen en asielzoekers, die vanwege vervolging, oorlog en/of armoede, eigen land hebben moeten ontvluchten, heeft de heer Wilders helaas toenemende steun gekregen voor zijn discriminerende anti-islamitische visie en zijn verdere racistische standpunten.

Anti-islamitische visie

Zijn anti-islamitische standpunten staan haaks op het recht op vrijheid van godsdienst, dat zowel in de Nederlandse Grondwet en het EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ligt verankerd. Bovendien associeert hij ten onrechte de Islam met religieus fanatisme, zonder enig onderscheid tussen alle binnen de Islam aanwezige stromingen, variërend van orthodox tot liberaal.

Het discriminerende aspect schuilt in het feit, dat hij een dergelijk eenzijdig standpunt NIET inneemt tav christendom en Jodendom, waar eveneens sprake is van misbruik van religie voor politieke doeleinden. [5]

Racisme:

Naast generalisatie en discriminatie tav de Islam en moslims in het algemeen, maakt hij zich eveneens schuldig aan racisme, door eenzijdig te refereren aan criminaliteit onder Marokkaanse jongeren, zonder enig oog voor de eveneens onder autochtone jongeren voorkomende criminaliteit en zonder enige reflectie naar de dieperliggende oorzaken, die maatschappelijk zijn en niets uitstaande hebben met een bepaalde ”afkomst”.

Verder maakt hij een discriminerend onderscheid tussen westerse en niet westerse allochtonen.

Dit is in strijd met het non-discriminatie beginsel in de Nederlandse Grondwet en het EVRM. [6]

B GEDOGING RACISME PVV DOOR DE NEDERLANDSE POLITIEK

Een andere motor voor zijn toenemende populariteit is de over het algemeen impliciete gedoging van de PVV standpunten door de mainstream van de Nederlandse politiek. Ondanks zijn racistische en daarmee mensvijandige standpunten is de PVV door geen enkele Nederlandse politieke partij openlijk als racistisch bestempeld.

De heer Pechtold fractieleider D’66 is een van de weinige Nederlandse politici, die die morele moed wel heeft gehad en systematisch en consequent heeft gewezen op de xenofobie en het racisme van de PVV. [7]

Recentelijk de inmiddels afgetreden SP fractievoorzitter mevr Agnes Kant terecht gewezen op de PVV zondebokideologie, met een verwijzing naar de rampzalige gevolgen daarvan in het verleden en heeft demissionair PvdA Staatssecretaris voor Europese Zaken Timmermans recentelijk een oproep gedaan voor een cordon sanitaire om Wilders [8]

Zoals wel te verwachten is dit niet door de politiek overgenomen [9]

Een moedige stap is vorig jaar gezet door CDA ideoloog drs Zijderveld, die zijn lidmaatschap van deze partij opzegde, omdat het CDA naar zijn mening te weinig afstand neemt van de PVV [10]

Met de gedoging van de PVV door de politiek wordt niet alleen racisme gebagatelliseerd en goedgepraat, gevaarlijker is nog de langzame overname van zijn politieke standpunten, door sommige politieke partijen, of het ”niet uitsluiten van een eventuele coalitie met de PVV”, o.a. door CDA en VVD.

C BERICHTGEVING IN DE MEDIA

Ook hebben de media expliciet en impliciet bijgedragen tot de vergroting van de populariteit van de PVV, door in berichtgeving bij criminele feiten steeds meer te refereren aan ”jongeren van Marokkaanse afkomst”.
Niet alleen is dit tendentieus, bovendien wordt zo de impliciete indruk gewekt, dat criminaliteit een probleem van Marokkaanse jongeren zou zijn. Een dergelijke kwalificatie ontbreekt immers bij jongeren van autochtone komaf Ook de landelijke politiek maakt zich aan deze eenzijdige kwalificaties overigens schuldig, wellicht ook om Wilders stemmen af te troggelen.

EPILOOG

Samenvattend kan gesteld worden, dat de verkiezingsoverwinning van de PVV een veeg teken aan de wand is, zowel betreffende de Gemeenteraadsoverwinningen in Almere en Den Haag, als de toekomstige politieke ontwikkelingen in Nederland.
In de eerste plaats denk ik daarbij aan de aanstaande landelijke verkiezingen op 9 juni

Het slechts denkbare scenario is, naast een PVV verkiezingsoverwinning bij de landelijke verkiezingen op 9 juni, de PVV als coalitiepartner van het kabinet

Mocht dat het geval zijn, is er sprake van een nieuw Nederland, dat zich niet meer baseert op de beginselen van de democratische rechtsstaat, maar zich langzaam maar zeker beweegt richting politiestaat.

(Uitpers nr. 119, 11de jg., april 2010)NOTEN:[1] INTRODUCTIE HEROPVOEDINGSKAMPEN
”Introductie heropvoedingskampen”

http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&…

VERKIEZINGSPAMFLET PVV 2006
Standpunten zijn nog ongewijzigd gebleven, opmerking Astrid Essed

PREVENTIEF FOUILLEREN IN HET HELE LAND
”Preventief fouilleren in het hele land”

http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&…

VERKIEZINGSPAMFLET PVV 2006

Standpunten zijn nog ongewijzigd gebleven, opmerking Astrid Essed


NEDERLAND BEKENT KLEUR
”100 HAATCITATEN VAN WILDERS PVV”

http://www.nederlandbekentkleur.nl/download/100…

NEDERLAND BEKENT KLEUR

http://www.nederlandbekentkleur.nl/

UITPERS
APRIL 2007
ASTRID ESSED
”HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS”

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636


WILDERS STANDPUNT BETR ADMINISTRATIEVE DETENTIE TERREURVERDACHTEN:

ZIE

STAN VAN HOUCKE
18 JANUARI 2008
”GEERT WILDERS” 4

http://stanvanhoucke.blogspot.com/2008/01/geert…


[2] Zie NOOT 1


[3] UITPERS JUNI 2009
ASTRID ESSED
”VERVOLGING WILDERS TERECHT: RACISME IS GEEN ”VRIJHEID VAN MENINGSUITING”, MAAR EEN SCHENDING VAN DE UNIVERSELE MENSENRECHTEN EN BESCHAVINGSPRINCIPES”

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2385


[4] ”I. Belastingverlaging
16 miljard belastingverlaging voor burgers en ondernemers (fors lagere tarieven inkomstenbelasting en dus hogere koopkracht voor iedereen, te financieren uit bezuinigingen op ambtenaren, Europa, subsidies, ontwikkelingshulp) ”

VERKIEZINGSPAMFLET PVV
2006

Standpunten zijn nog ongewijzigd gebleven, opmerking Astrid Essed

http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&…

[5] Als voorbeeld refereer ik aan de terreur van de fanatiek religieuze Israëlisch-Joodse kolonisten tav de bezette Palestijnse burgerbevolking en de aanslagen in de VS door religieus famatieke ”christenen” op abortusklinieken en artsen.

AD NIEUWS
29-1-2010
MAN SCHULDIG BEVONDEN AAN MOORD OP ABORTUSARTS

”De 51-jarige man, een bekeerling tot het christendom, zei tijdens het proces dat hij goede redenen had om de arts te doden. Hij gaf toe dat hij jaren over het goede moment had nagedacht. ,,Ik deed wat naar mijn mening nodig was om de kinderen te beschermen. Ik schoot op hem. Als ik dat niet deed, zouden de baby’s de volgende dag sterven”, zei de man.”

http://www.ad.nl/ad/nl/1000/Nieuws/article/deta…

VOLKSKRANT 27-10-1998
NA MOORD OP ABORTUSARTS IS ”DODENLIJST” BIJGEWERKT

http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article…


[6] NEDERLANDSE GRONDWET

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm

EVRM

http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm


[7] DE VOLKSKRANT 9-11-2009
PECHTOLD: IK HOU MIJN MOND NIET TEGEN WILDERS”

”D66-leider Alexander Pechtold is ondanks kritiek en een aangifte tegen hem, niet van plan zijn mond te houden tegen Geert Wilders.
Eerder deze week betitelde Pechtold Wilders als extreem rechts en racistisch. De stichtingen Vrienden van Pim Fortuyn en Beeld van Pim deden daarop aangifte tegen Pechtold.
‘Ik benoem het, ik ontmantel het, en ik zet er mijn eigen ideeën tegenover.’ Op het D66-congres zaterdag in Breda riep Pechtold de middenpartijen op hetzelfde te doen. ”

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1313…

DE VOLKSKRANT 2-11-2009
PECHTOLD ”WILDERS IS EXTREEM-RECHTS”

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1310…


[8] UITSPRAAK MEVR AGNES KANT VOORMALIG FRACTIEVOORZITTER SP TAV POLITIEKE GEDACHTEGOED HEER WILDERS

Zie

NOS NIEUWS 1-3-2003

”POLITIEKE LEIDERS VOEREN FEL DEBAT”

” In het EénVandaag-verkiezingsdebat noemde SP-leider Kant PVV-voorman Wilders een grotere bedreiging voor de samenleving dan de islam.
“Wilders zoekt geen oplossingen, maar zondebokken”, zei ze, “en zondebokken zoeken voor problemen is levensgevaarlijk”.”

http://nos.nl/artikel/140828-politieke-leiders-…

CULENBORGSE COURANT
1-3-2010
”HARDE TOON TEGEN ”WINNAAR” WILDERS”

”Vooral SP-fractievoorzitter Agnes Kant en D66-leider Alexander Pechtold vielen Wilders hard aan, na opnieuw stevige teksten van de PVV’er over de aanpak van ,,Marokkaans tuig”. ,,Uw politiek is een grotere bedreiging dan de islam”, zei Pechtold. Hij sprak van een ,,xenofobe boodschap”. Volgens Kant zoekt Wilders geen oplossingen maar slechts zondebokken en dat is, zo verwees ze naar de geschiedenis, ,,levensgevaarlijk”.

http://www.culemborgsecourant.nl/page/Inter-nat…

STANDPUNT HEER TIMMERMANS DEMISSIONAIR PVDA STAATSSECRETARIS EUROPESE ZAKEN TAV CORDON SANITAIRE ROND PVV


RTL NIEUWS
TIMMERMANS: KOPPEN BIJEEN TEGEN PVV

http://www.rtl.nl/ (/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2010/02_februari/22/binnenland/timmermans_-koppen-bijeen-tegen-pvv.xml

[9] DE LIMBURGER 23-2-2010
CDA WIJST ” VERBOND TEGEN WILDERS” AF

http://www.limburger.nl/article/20100223/ANPNIE…

[10] TROUW 26-4-2009
”CDA IDEOLOOG ZIJDERVELD VERLAAT PARTIJ”

”Socioloog Anton Zijderveld heeft zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. De emeritus hoogleraar vindt dat de partij te weinig afstand neemt van het populisme en de ‘islamofobie’ van Geert Wilders. Ook gaan de christendemocraten volgens hem krampachtig om met de islam. Zijderveld geldt als een CDA-prominent die juist toenadering tot de derde godsdienst van Nederland bepleit.”

http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article274…

 

 

 

 

STADSCOMMANDO’S

[roept bij mij reminiscenties op aan een besmet verleden………….]

  

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5826237/__PVV_wil_stadscommando_s__.html

 

COALITIEGESPREKKEN PVV IN DEN HAAG EN ALMERE

  

http://www.debeurs.nl/binnenland/464060/Nog-geen-zicht-op-college-Den-Haag-en-Almere.html

 

 

B ARTIKEL/ACHTERGRONDINFORMATIE:

 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/6113108/___Terreur-Marokkaan_verdwenen__.html

 

VERDWIJNING TERREURVEROORDEELDE NA UITZETTING/FLAGRANTE MENSENRECHTENSCHENDING

 

Ingezonden stuk

 

Geachte Redactie,

 

Ik heb met grote verontrusting kennisgenomen van de verdwijning in Marokko van de heer Mohammed C, terreurveroordeelde in het Piranhaproces.

De heer C, die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt, werd na ongewenst te zijn verklaard, recentelijk uitgezet naar Marokko.

Hierbij werd hij o.a. begeleid door zijn advocaat, Mr Ozdemir.

In Marokko aangekomen, werd de heer C. overgedragen aan de autoriteiten en apart geroepen voor een ”korte ondervraging”, waarvan hij niet terugkeerde.

Hiervoor werd geen enkele verklaring gegeven, noch informatie over zijn verblijfplaats, ondanks intensieve navraag door zijn advocaat bij de autoriteiten.

Daarna is er niets meer van hem vernomen

 

Dergelijke ”verdwijningen’ zijn volgens het Internationaal Recht illegaal, omdat de humanitaire situatie van de betrokkene niet controleerbaar is.

Hiermee hangt direct samen de slechte mensenrechtensituatie in Marokko, met name tav terreurverdachten en veroordeelden, die volgens rapporten van o.a. Amnesty International, en Human Rights Watch systematisch worden gefolterd.

 

Nederland, op de hoogte zijnde van de mensenrechtensituatie in Marokko, is medeverantwoordelijk voor de verdwijning van de heer C, aangezien volgens het door Nederland ondertekende Anti-folterverdrag geen uitzettingen mogen plaatsvinden, wanneer een risico op foltering bestaat.

 

Het verdient dan ook aanbeveling, dat de Nederlandse Overheid druk uitoefent op de Marokkaanse autoriteiten, niet alleen ter opheldering van deze verdwijning, maar ook ter  garantie voor de verdere humane behandeling van de heer Mohammed C en andere door  Nederland uitgezette terreurverdachten en veroordeelden.

Visited 212 Times, 1 Visit today