19 September 2020

PVV-overwinning Europese verkiezingen teken aan de wand

”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Artikel 1, Ned Grondwet

”Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Artikel 6, Ned Grondwet

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

”Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.”

Artikel 9, Europees Verdrag van de Rechten van de Mens

”Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status. ”

Artikel 14, Europees Verdrag van de Rechten van de Mens

http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm

De uitslag van de Europese verkiezingen, waarbij de PVV (Partij voor Vrijheid) van de heer Wilders als de op een na grootste Nederlandse politieke partij uit de bus is gekomen, acht ik uiterst zorgwekkend, zowel vanwege het gedachtegoed van deze partij als de reacties vanuit de Nederlandse politiek.

Ondanks het feit, dat bekend verondersteld mag worden, dat de PVV mensvijandige standpunten hanteert als een uitgesproken anti-Islamopstelling, een racistisch standpunt tav ”niet-westerse” allochtonen en een openlijk voorstander is van administratieve detentie zonder aanklacht en proces voor terreurverdachten en een ”Nederlands Guantanamo Bay”, heeft zij toch felicitaties mogen ontvangen van CDA, PvdA, D’66 en SP. [1]

Hiermee wordt de indruk gewekt, dat het hier een reguliere partij betreft, die democratische principes, zoals vastgelegd in de Nederlandse Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zou hanteren. Niets is echter minder waar.

A OPKOMST EN POPULARITEIT VAN DE PVV

1 Vermeende ”solidariteit” met de ”gewone man”

Aan de gevaarlijk toenemende populariteit van de PVV liggen een complex aantal oorzaken ten grondslag, waarvan mi de belangrijkste de populistische benadering.
De heer Wilders pretendeert ”de taal van de gewone man” te spreken, door te schoppen tegen de schenen van de ”gevestigde politiek”, met name op het gebied van het economische beleid, waarvan de ”gewone man” de dupe zou worden.

Weinigen echter realiseren zich, dat de PVV van de heer Wilders een liberaal-economisch model hanteert dat simpel gezegd de economische belangen van de industriëlen en andere delen van de ‘bezittende klasse” dient en dus haaks staat op de belangen van de sociaal zwakkeren.

Zijn weerzin tegen Staatsinvloed op de economie en pleidooi voor ”belastingverlaging voor burgers en ondernemers” is hiervan een belangrijk signaal. [2]


2 Racistische en discriminatoire standpunten

Een ander kenmerk van populisme is het aandragen van simpele oplossingen voor gecompliceerde problematiek, waarbij naar het aloude model van een zondebok wordt gegrepen. Dit principe is al zo oud als de wereld en de contemporaine geschiedenis tussen 1933 en 1945 leert ons, wat daarvan de meest weerzinwekkende gevolgen kunnen zijn.

Misbruik makend van de sinds 09.11.2001 in Nederland en Europa bestaande anti-Islamstemming en toegenomen racisme, alsmede de negatieve stemming tegen vluchtelingen en asielzoekers, die vanwege vervolging, oorlog en/of armoede, eigen land hebben moeten ontvluchten, heeft de heer Wilders helaas toenemende steun gekregen voor zijn discriminerende anti-islamitische visie en zijn verdere racistische standpunten.

Anti-islamitische visie

Zijn anti-islamitische standpunten staan haaks op het recht op vrijheid van godsdienst, dat zowel in de Nederlandse Grondwet en het EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens liggen verankerd. Bovendien associeert hij ten onrechte de Islam met religieus fanatisme, zonder enig onderscheid tussen alle binnen de Islam aanwezige stromingen, variërend van orthodox tot liberaal.
Het discriminerende aspect schuilt in het feit, dat hij een dergelijk eenzijdig standpunt NIET inneemt tav christendom en Jodendom, waar eveneens sprake is van misbruik van religie voor politieke doeleinden. [3]

Racisme:

Naast generalisatie en discriminatie tav de Islam en moslims in het algemeen, maakt hij zich eveneens schuldig aan racisme, door eenzijdig te refereren aan criminaliteit onder Marokkaanse jongeren, zonder enig oog voor de eveneens onder autochtone jongeren voorkomende criminaliteit en zonder enige reflectie naar de dieperliggende oorzaken, die maatschappelijk zijn en niets uitstaande hebben met een bepaalde ”afkomst”.

Verder maakt hij een discriminerend onderscheid tussen westerse en niet westerse allochtonen.

Dit is in strijd met het non-discriminatie beginsel in de Nederlandse Grondwet en EVRM. [4]

B GEDOGING RACISME PVV DOOR DE NEDERLANDSE POLITIEK

Een ander aspect van zijn toenemende populariteit is de impliciete gedoging van de PVV standpunten door de mainstream van de Nederlandse politiek. Ondanks zijn racistische en daarmee mensvijandige standpunten is de PVV door geen enkele Nederlandse politieke partij als racistisch bestempeld.

De heer Pechtold D’66 is een van de weinige Nederlandse politici, die die morele moed wel heeft gehad. [5]

Met die gedoging wordt niet alleen racisme gebagatelliseerd en goedgepraat, gevaarlijker is nog de langzame overname, van zijn politieke standpunten, door sommige politieke partijen of het ”niet uitsluiten van een eventuele coalitie met de PVV”.


C BERICHTGEVING IN DE MEDIA

Ook hebben de media expliciet en impliciet bijgedragen tot de vergroting van de populariteit van de PVV, door in berichtgeving bij criminele feiten steeds meer te refereren aan ”jongeren van Marokkaanse afkomst”.
Niet alleen is dit tendentieus, bovendien wordt zo de impliciete indruk gewekt, dat criminaliteit een probleem van Marokkaanse jongeren zou zijn
Een dergelijke kwalificatie ontbreekt immers bij jongeren van autochtone komaf
Ook de landelijke politiek maakt zich aan deze eenzijdige kwalificaties overigens schuldig, wellicht ook om Wilders stemmen af te troggelen. [6]

D EUROPA STANDPUNTEN PVV

Het is bovendien interessant, dat een anti-Europa partij als de PVV wel in het Europees parlement vertegenwoordigd wil zijn. Ook in de Europese standpunten van de PVV doorklinken zowel populistische als anti-islamitische en racistische standpunten door.
Zo is zij tegen lidmaatschap van Turkije, niet vanwege de mensenrechtensituatie, hetgeen een juist argument zou zijn, maar vanwege het ”islamitische karakter” van dit land.

Zij geeft een valse en niet op politieke realiteit gebaseerde voorstelling van ”massa-immigratie” vanuit Turkije naar Nederland en refereert uiteraard opnieuw aan de zogenaamde ”islamisering” van Europa. [7]

EPILOOG

Samenvattend kan gesteld worden, dat de verkiezingsoverwinning van de PVV een zeer veeg teken aan de wand is, zowel betreffende zijn stem in het Europese parlement als de toekomstige politieke ontwikkelingen in Nederland.

Haar gevaarlijke gedachtegoed schuilt uiteraard in zijn standpunten op zich, maar ook in de betrekkelijke gedoging door de Nederlandse politiek.

Niet alleen zijn de door haar geviseerde bevolkingsgroepen slachtoffer van het door de PVV verspreide gif van het racisme, eveneens wordt zo verdeeldheid gezaaid tussen allochtonen en autochtonen, hetgeen voor de gehele Nederlandse samenleving desastreus is.

Aan de quotes, opmerkingen en ”standpunten” van de Wilders aanhangers, hetgeen meestal wordt geuit in racistische vuilspuiterij, is verder de rampzalige PVV invloed te zien.
Mr Spong, advocaat van een groep Wilders klagers en zelfs het Gerechtshof van Amsterdam, werden doelwit van bedreigingen van allerlei aard. [8]

Overigens gebiedt eerlijkheid te zeggen, dat Wilders zelf de Spong-bedreiging heeft veroordeeld. [9]

Toch zijn dezen, naast uiteraard in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de bedreigers zelf, het directe gevolg geweest van het door hem gezaaide zaad van racisme en stigmatisering.

Het is mi dan ook een goede zaak, dat de heer Wilders wordt vervolgd vanwege aanzet tot haat en discriminatie en groepsbelediging. [10]

En tenslotte mijn waardering voor die afnemende groep politici, die, hoewel niet mijn politieke vrienden, wel de moed hebben gehad, stelling te nemen tegen de standpunten van Wilders. [11]

Een democratische samenleving is gebaseerd op gelijke rechten voor iedereen, ongeacht afkomst, ras of religie. Ik spreek de hoop uit, dat in Nederland deze principes gehandhaafd zullen blijven.

(Uitpers, nr. 111, 10de jg., juli-augustus 2009)


Voetnoten

[1] http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/6/…

[2] http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&…

[3] Als voorbeeld refereer ik aan de terreur van de fanatiek religieuze Israëlisch-Joodse kolonisten tav de bezette Palestijnse burgerbevolking en de aanslagen in de VS door religieus fanatieke christenen op abortusklinieken en artsen

[4] https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

[5] http://www.telegraaf.nl/binnenland/3654467/__Pe…

[6] http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1073…

[7] http://www.pvv-europa.nl/index.php?option=com_c…

[8] http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Gerechtshov…

http://www.nrc.nl/binnenland/article2181368.ece…

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3162277/__On…

[9] http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/1/…

[10] https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2385

[11] http://www.nrc.nl/binnenland/article2224262.ece…

http://www.dag.nl/overige/verhagen-leven-land-w…

http://www.dag.nl/binnenland/verhagen-wilders-o…

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3654467/__Pe…

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3916376/__Ro…

Print Friendly, PDF & Email
Visited 15 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Astrid Essed

Meer ..

×