Oproep Amnesty tot wapenembargo Israël-Hamas

”You can’t separate peace from freedom, because no one can be at peace unless he has his freedom”

Citaat Malcolm X

Samenvatting:

Hoewel de Amnesty oproep tot een wapenembargo aan Israël en Hamas in eerste instantie plausibel lijkt, verliest Amnesty een aantal kernrealiteiten uit het oog.

Een wapenembargo aan Israël is terecht, een gelijkluidende aan Hamas is een impliciete  continuering van 42 jaar Israëlische bezetting en onrecht.

Bovendien ontkent een en ander, dat Hamas haar aanvallen ook regelmatig richt tegen het leger van de Israëlische bezettingsmacht, haar legitiem en fundamenteel recht.

Zie Amnesty oproep:

”Eis wapenembargo tegen Israël en Hamas”

http://www.amnesty.nl/wereldnieuws_artikel/44802

Engelstalige versie:

”Israël/Occupied Palestinian Territories: Evidence of misuse of US-weapons reinforces need for arms embargo”

http://www.amnesty.nl/voor_de_pers_artikel/44755

 

INLEIDING:

Op 23 februari 2009, een maand na de beëindiging van de Israëlische aanvallen op Gaza vanaf eind december tot medio januari, lanceerde Amnesty International haar oproep tot een wapenembargo voor Israël en Hamas. Directe aanleiding vormden de door beide partijen gepleegde mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden gedurende het Israëlische Gaza-offensief.

Met Amnesty International ben ik hartgrondig van mening, dat mensenrechten dienen te worden gerespecteerd zowel door Israëlische als Palestijnse zijde, hetgeen een fundamentele verplichting is volgens het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht. Dit houdt o.a. in een bij militaire aanvallen gemaakt absoluut onderscheid tussen combatanten [militairen en strijders] en non-combatanten, ook in de wapenkeuze. [1]

Ik  veroordeel dan ook zowel de door de Israëlische bezettingsmacht gepleegde oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen tegen de Palestijnse burgerbevolking, als de Palestijnse illegale reactie op de bezetting, in de vorm van [zelfmoord] aanslagen en raketaanvallen, gericht tegen Israëlische burgers en burgerdoelen.. Ook dient volgens het Humanitair Oorlogsrecht en de 3e Conventie van Genève door beide partijen sprake te zijn van een humane behandeling van gevangenen. [2]

Aanvallen op Israëlische burgerdoelen

Palestijns argument in strijd met elementaire mensenrechten:

De verdediging aan Palestijnse kant van de aanvallen op Israëlische burgerdoelen is met name gelegen in de de facto Amerikaans/Westerse steun aan de Israëlische bezetting, alsmede de ongelijkheid aan  militaire kracht,

Hoezeer begrijpelijk soms ook, zeker tegen het licht van de wurgende Gaza-blokkade,en de continuering van de bezetting met al zijn gruwelen, verwerp ik dit argument om principiële redenen, aangezien alle burgers, ongeacht conflictpartij, gelijkelijk recht hebben op bescherming.

Bovendien is het volgens het Internationaal Recht niet toegestaan, het ene onrecht [de systematisch gepleegde Israëlische oorlogsmisdaden] te beantwoorden met een ander onrecht [raketaanvallen op Israëlische burgerdoelen].

 

AMNESTY OPROEP TOT WAPENEMBARGO HAMAS

SCHIJNBAAR REDELIJK/ADDERTJE ONDER HET GRAS

Tot zover mijn instemming met Amnesty International. Waarin ik echter niet in kan meegaan is de in februari 2009 door haar gedane ”Oproep tot een Wapenembargo tegen Israël en Hamas”. De reden, zoals hierboven aangegeven, was gelegen in de tijdens het  Israëlische Gaza-offensief door beide partijen gepleegde oorlogsmisdaden.

Van Israël was toen reeds bekend de internationaalrechtelijk verboden fosforbombardementen op burgerdoelen en de massale vernietiging van huizen en infrastructuur, evenals de voortdurende Gaza-blokkade en de verhindering van de toegang van internationale hulporganisaties als het Rode Kruis. [3]

Van de Palestijnse verzetsorganisaties was bekend de raketaanvallen op Israëlische steden.

Genoemde mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden zijn recentelijk bevestigd en veroordeeld in het VN Goldstone rapport. [4]

Zowel het Israëlische leger als verzetsorganisaties als Hamas krijgen buitenlandse militaire steun, wat Israël betreft met name zeer grootschalige uit de Verenigde Staten. Volgens een tienjarige overeenkomst, die nog loopt tot 2017, zullen de VS voor dertig miljard dollar aan militaire hulp voor Israël vrijmaken. Dat is 25 % meer in vergelijking met de periode voorafgaand aan de regering Bush. [5]

Nu lijkt het op het eerste gezicht plausibel, de beide mensenrechtenschendende partijen een wapenembargo op te leggen. Door een dergelijke oproep verliest Amnesty International enkele belangrijke realiteiten uit het oog.

 

Bezetter en onderdrukte

REALITEIT 1

ISRAËL EN HAMAS

BEZETTER EN ONDERDRUKTE

Door Amnesty wordt gevoeglijk uit het oog verloren, dat hier geen sprake is van twee gelijke partijen, maar van een strijd tussen bezetter en onderdrukte, die steeds meer in het voordeel van de bezetter wordt beslecht, niet alleen door haar eigen leger, dat tot een van de sterkste ter wereld behoort en de miljarden aan buitenlandse militaire steun, maar ook door de impliciete Amerikaans-Europese steun voor die bezetting.

Immers, volgens het Internationaal Recht [VN Veiligheidsesolutie 242 dd 1967] diende Israël de in juni oorlog veroverde gebieden reeds in 1967 te verlaten, hetgeen tot op de dag van heden nog niet is gebeurd, wat betreft de Palestijnse gebieden en de Syrische Golan-Hoogte. En ter herinnering, volgens het Internationaal Recht is Gaza nog steeds bezet gebied. [6]

Sinsdien hebben de Israëlische bezettingsautoriteiten vele facts on the ground geschapen, zoals de bouw, sinds eind 60 er jaren, van illegale nederzettingen in bezet gebied [7], die nog steeds wordt gecontinueerd, ondanks de oproepen van de Amerikaanse president Obama. [8]

 

REALITEIT 2

WESTERSE STEUN ISRAËLISCHE BEZETTING

Verre van enig respect voor het Internationaal Recht, dat Israël heeft opgeroepen, de bezetting beëindigen, de nederzettingen te ontmantelen en de illegale Muurbouw te beeindigen [9], steunt het Westen impliciet de Israëlische bezetting. Immers, er is tot nu toe geen enkele serieuze politieke pressie op Israël uitgeoefend, zich uit bezet gebied terug te trekken.

In plaats daarvan is er een aaneenrijging van ”vredesvoorstellen”, waarbij de Israëlische bezetting niet ter discussie staat, maar slechts enkele uitwassen daarvan, zoals de uitbreiding van bestaande nederzettingen.

Ook de door Israël gepleegde structurele oorlogsmisdaden zoals willekeurige bombardementen op burgergebieden, liquidaties van leiders en activisten van het Palestijnse verzet en de systematische uithongering van de Gazaanse burgerbevolking door de Gaza-blokkade [10], kunnen niet op enige serieuze Westerse politieke veroordeling leiden.

Zelfs de Gaza blokkade heeft niet geleid tot opschorting of opzegging van het Associatieverdrag met Israël, door de EU, ondanks de ingebouwde mensenrechtenclausule.

Wanneer er daarentegen sprake is van een Palestijnse schending van het Internationaal Oorlogsrecht, wordt deze in alle toonaarden veroordeeld.

Door deze dubbele standaardpolitiek is de EU en zeker wapenleverancier de VS politiek en moreel verantwoordelijk voor de continuering van de Israëlische bezetting en daaraan inherent onderdrukking, mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. [11]

 

REALITEIT 3

RECHT OP VERZET PALESTIJNSE ORGANISATIES

Zoals iedere bezetting overal ter wereld heeft de Israëlische geleid tot verregaande onderdrukking, vernederingen en mensenrechtenschendingen. Hiertegen is terecht verzet gekomen van Palestijnse zijde, in de vorm van legitiem verzet tegen het leger van de bezettende macht en illegale verzetsdaden in de vorm van [zelfmoord] aanslagen op Israëlische burgers cq raketaanvallen op Israëlische steden.

Wanneer er wordt gesproken in termen van wapenembargo’s is het dan ook terecht, dat Israël deze krijgt opgelegd. Niet alleen is Israël een onrechtmatige bezettende macht, bovendien beschikt zij over een van de sterkste legers ter wereld. Iedere verdere versterking van het Israëlische leger leidt dan ook tot een stevigere bestendiging van de bezetting, met alle humanitair leed voor de Palestijnse bevolking ten gevolge.

Wanneer er echter een sprake zou zijn van een boycot van Hamas en andere verzetsorganisaties, betekent dat niet alleen de schending van het legitieme recht op verzet tegen de Israëlische bezettingsmacht, bovendien wordt de kans op bevrijding van dit bezettingsregime steeds kleiner.

Niet alleen is er een niet afgenomen Amerikaans-Westerse steun voor die bezetting, met het aan banden leggen van Palestijnse wapens wordt de laatste hoop van het Palestijnse volk vernietigd.

Bovendien wordt gevoeglijk uit het oog verloren, dat het Palestijnse verzet ook regelmatig is gericht tegen het Israëlische bezettingsleger, haar fundamenteel recht.

 

EPILOOG:

Het is evident, dat ook Hamas en de andere verzetsgroepen de internationaalrechtelijke verplichting hebben, het Humanitair Oorlogsrecht na te leven. Terecht worden zij daarop aangesproken door mensenrechtenorganisaties als Amnesty International, Human Rights Watch, alsmede het Internationale Rode Kruis.

Maar hiernaast dient Amnesty bij haar oproep tot wapenembargo’s ook de aanwezige politieke realiteit mee te wegen, die immers direct verband houdt met mensenrechten. 

Immers, het leven onder een bezetting is een van de meest fundamentele mensenrechtenschendingen. Het verzet daartegen een van de belangrijkste rechten van de mens. Dat is en blijft het recht van het Palestijnse volk en alle organisaties, die haar vertegenwoordigen.

 

(Uitpers, nr. 113, 11de jg., oktober 2009)

 

NOTEN:

NOOT 1 http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/668BF8

 

NOOT 2 ”4 – Captured combatants and civilians under the authority of an adverse party are entitled to respect for their lives,dignity, personal rights and convictions. They shall be protected against all acts of violence and reprisals. They shall have the right to correspond with their families and to receive relief.”

 

Internationaal Humanitair Oorlogsrecht

 

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/668BF8

 

Article 3, 3th Geneva Convention

 

(1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely

 

3th Geneva Convention

 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/6fef854a3517b75ac125641e004a9e68

 

Zie een voorbeeld van schendingen door beide partijen

 

http://www.hamoked.org.il/news_main_en.asp?id=644

 

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/palestine-news-180609!OpenDocument

 

NOOT 3 http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/Israël-palestine-news-281208

 

 https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2278

 

NOOT 4 GOLDSTONE RAPPORT

 

HUMAN RIGHTS IN PALESTINE AND OTHER OCCUPIED ARAB TERRITORIES

 

Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict

 

http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2009/09/15/UNFFMGCReport.pdf

 

NOOT 5 http://www.amnesty.nl/wereldnieuws_artikel/44802

 

NOOT 6 http://www.politics.be/duiding/596/

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1113

 

NOOT 7 Alle in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen zijn in in strijd met het Internationaal Recht volgens artikel 49, 4e Conventie van Genève en volgens het Haags Verdrag dd 1907, dat stelt, dat niets mag worden gedaan om het geografische karakter van een bezet gebied te veranderen.

 

4e Conventie van Geneve

 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/c525816bde96b7fd41256739003e636a/77068f12b8857c4dc12563cd0051bdb0?OpenDocument

 

Het Haags Verdrag dd 1907

 

http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/hague/hague5.html

 

NOOT 8

http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid861076/Israël-bevestigt-uitbreiding-nederzettingen-in-palestijns-gebied.aspx

 

NOOT 9 Uitspraak ICJ dd 9-7-2004 tav het illegale karakter van de Israëlische Muurbouw

 http://www.icj-cij.org/presscom/index.php?pr=71&pt=1&p1=6&p2=1

 

NOOT 10 https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2278

 

NOOT 11 https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1904
 

Deel dit artikel

Visited 135 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook