INTERNATIONALE POLITIEK

Ontbrekend vaccin tegen complotten

Image

Kees van der Pijl (1947) wordt in Wikipedia omschreven als een Nederlands politicoloog, gespecialiseerd in internationale relaties en politieke economie, en complottheoreticus. In juni 2021 kwam zijn boek ‘Pandemie van de angst, Opstap naar een totalitaire maatschappij?’ uit bij uitgeverij  de Blauwe Tijger. Ik las het, vatte het samen en kom met een beoordeling. Lees en huiver!

Pandemie van de angst

De heersende oligarchie heeft begin 2020 een wereldwijde noodtoestand uitgeroepen ‘om te verhinderen dat er een democratische overgang plaatsvindt naar een maatschappij voorbij het kapitalisme. De revolutionaire crisis die nu acuut is geworden bestaat erin dat de regeringen de bevolkingen in een houdgreep hebben genomen en die niet meer kunnen of durven los te laten. De machtsgreep is daarom bij voorbaat mislukt. Te veel is te vroeg ingezet, en de tegenstrijdigheden tussen de ogenschijnlijk eensgezinde regeringen en politieke en economische belangen zijn levensgroot. Dat dit op zijn beurt tot een groot wereldconflict kan leiden mag duidelijk zijn.’

Dat ‘het virus’ is ontsnapt uit een laboratorium waar gewerkt wordt aan opwaardering van virussen om ze gevaarlijker te maken, lijkt vast te staan. Of het uit Wuhan dan wel Fort Detrick (VS) afkomstig is, is onzeker.

‘Waarom het machtsblok dat een digitale bewakingsmaatschappij wil, ook per se revolutionaire, in alle haast ontwikkelde gentherapieën (‘vaccins’) wil toepassen compleet met daaraan verbonden risico’s doet de vraag rijzen of men ook de menselijke geest biochemisch wil beheersen.’

Op grond van het voorgaande (effecten van de pandemie in termen van volksgezondheid) kunnen we vaststellen dat de werkelijke medische situatie en de maatregelen die de Duitse bezetting in herinnering roepen, iedere proportionaliteit zoek is.

Na de instorting van het Sovjetblok rust de heerschappij niet meer op een reëel sociaal contract maar op een politiek van angst en na de aanslagen van de elfde september (9/11) is die angst ook permanent geworden en de overgang naar ‘een oorlog die door iedere heersende groep tegen de eigen onderdanen wordt gevoerd’, onomkeerbaar. Door de financiële instorting van 2008 ontstond er een ongekende opleving van sociale onrust, van stakingen tot en met rellen, zelfs complete opstanden, wat de wereldelite  dwong om met een nieuw antwoord te komen. Een miljardairsoligarchie die de IT-sector beheerst, leverde daarvoor de middelen.

Rusland en China, enerzijds uitdagersstaten, anderzijds onderdeel geworden van ‘de internationalisering van de staat’ (Robert Cox), doen actief mee met het creëren van de angstpandemie. Middels lock downs wordt iedere politieke activiteit verboden en is de vrijheid van vergadering en betoging opgeheven. De invoering van het nieuwe normaal in de covidcrisis berust in wezen op technieken om desoriëntatie en het verlies van cognitieve functies teweeg te brengen. Samenlevingen worden gesloopt om de transnationale heersende klasse aan de macht te houden.

Dat de transnationale heersende klasse zich zorgen maakt, is niet zo vreemd. Sinds 2008 is de wereldbevolking onrustig geworden zoals nooit eerder is vertoond. Stakingen, rellen, anti-regeringsdemonstraties verbreken alle bestaande records. Dit maakt dat elites er alles aan doen om  de sociale samenhang in Europese maatschappijen losser te maken, door migratie te bevorderen (Sutherland) en door covidmaatregelen te nemen die eenzelfde effect hebben.

Traditioneel links is opgegaan in de stedelijke denk- en leefwereld van de kaders die het beleid maken, hebben het neoliberalisme omarmd (tot en met de SP aan toe). Doordat links de gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in de steek laat, slagen de nationaal-populisten erin de woede van deze mensen politiek te kapitaliseren.

… reguliere media zijn omgebouwd tot propagandakanalen van de overheid’. De heersende klasse voelt zich zo bedreigd door de tekenen van een revolutie dat zij van bovenaf een permanente digitale bewakingsmaatschappij invoert. Gebeurde dat in de VS oorspronkelijk onder regie van de haviken van de Republikeinse Partij, vanaf 2016 gaat dat onder de vlag van de Democratische Partij. Die partijen vormen de façade voor een handjevol IT-miljardairs die het land praktisch in handen hebben. Inlichtingen diensten, media en IT-concerns vormen de kern van het apparaat dat de uitzonderingstoestand en de informatieoorlogsvoering organiseert en uitvoert. De pandemie, al dan niet in scene gezet, speelt daarin een sleutelrol. Bedrog is binnen de nieuwe conjunctuur een overheidstaak. Zo wordt de massapsychose in stand gehouden.

Hoewel het marxisme in het Westen vrijwel verdwenen is en ‘links’ opgenomen is in het brede spectrum dat de politiek van het transnationale kapitaal en de internationaliseerde staat uitvoert, houden populisten niet op tegen ‘links’ te fulmineren. Het nationaal-populisme is niet zozeer een woedende bevolking die zelf in beweging komt maar een gelikte pr-machine die gebruik maakt van de meest geavanceerde IT-methodes om het gedrag te beïnvloeden. In Nederland hebben we het dan over de PVV van Wilders – door de zionisten aangestuurd – en Forum van Baudet – dat de VS en Israël steunt.

Trump is voor het blok inlichtingendiensten-media-IT-monopolies een onberekenbare factor. Daarbij nam hij een afwijkende positie in ten aanzien van de covid pandemie. ‘… naast de evidente stemfraude’ maakte dit dat hij het veld moest ruimen. De in scene gezette bestorming – betogers werden door bewakers van het Capitool uitgenodigd om binnen te komen – vormde het sluitstuk van de ‘kleurenrevolutie’ die het eind van het presidentschap van Trump inluidde.

De Spaanse griep destijds was het resultaat van een uit de hand gelopen vaccinatie-experiment in de VS. Ook de verspreiding van HIV en ebola heeft door vaccinaties een hoge vlucht genomen. Daarnaast zien we dat zowel bij de Mexicaanse griep als bij SARS2/Covid de dood van veel patiënten ten onrechte aan de virusinfectie wordt toegeschreven.

Uit onderzoek van Zylberman blijkt dat 50-68 procent van de mensen gehoorzaamt als het om alarmerende gezondheidssituaties gaat, terwijl 15 procent er niets mee doet. Burgers dringen zelfs op lock downs aan als ze in zo’n situatie komen. Het boek van Zylberman, dat in 2013 uitkwam,  beschrijft wat er heden ten dage gebeurt en dat is niet toevallig.  Maatregelen uit het Rockefeller/GBN stonden al op papier lang voordat er sprake was van een ‘medische noodtoestand’. China loopt voorop in de digitale bewakingsmaatschappij, rolt G5 uit ‘zij het met enorme risico’s voor de volksgezondheid’.

De VS spelen een vooraanstaande rol in het ontwikkelen van bacteriologische wapens en kwaadaardige virussen Opwaarderingsonderzoek van virussen ‘gain-of-function’ vindt plaats onder andere plaats onder leiding van NIAID (Fauchi) en het National Institute of Health. Naast Fort Detrick wordt er volgens dr. Francis Boyle  op de University of North Carolina onderzoek gedaan naar het infecteren van zoogdieren met het spike (aanhechtings-)mechanisme van coronavirussen met het oogmerk om ademhalingsproblemen te veroorzaken. Het Erasmus UMC – thuisbasis van Osterhaus en Koopmans en Foucher – zijn via subsidie van NIAID en NIH bij dit onderzoekswerk betrokken.

Farmaceutische bedrijven vormen een parasitaire factor als het om de congsi veiligheidsdiensten-media-IT sector gaat. De farmaceutische sector heeft een indrukwekkend track record als het gaat om georganiseerde criminaliteit. De Gates Foudation is een grote speler op dit vlak en beschikt bijvoorbeeld over een groter budget dan de WHO. Gates als beschermer van ‘intellectual property’ vormt feitelijk een groot gevaar voor de volksgezondheid.

De medische schijnpandemie brengt een groot risico met zich mee doordat er overhaaste medicatie ontwikkeld wordt die een werkelijke ramp kunnen veroorzaken. En dan te bedenken dat er al een goed medicijn is (HCQ in combi met zink en antibiotica).

Astra Zenica, Pfizer, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Intravac, ze staan stuk voor stuk voor fraude, misleiding, misdadige experimenten en megaboetes. Covid-vaccin: ‘Letterlijk de mensheid platspuiten, van ontvangers asymptomatische verspreiders maken van, een mogelijke levensgevaarlijke variant ‘die het risico in zich draagt om een groot deel van de menselijke soort uit te roeien.’ Vaccinatie als de ideale vorm om het lichaam binnen te komen onder het mom van gezondheidszorg, terwijl het in feite gaat om de exploitatie van lichaamsfuncties voor commerciële doeleinden en uiteindelijk om bewaking en sturing.

Wat de doen? Onteigening van de oligarchie die de verworvenheden van de IT-industrie tot privébezit heeft gemaakt. Die bevrijding komt niet voort uit ideologische overtuiging maar door de onhoudbaarheid van de lock downs, die op termijn ook armoede, ziekte, honger zullen veroorzaken. Onze vrijheid en grondrechten terugveroveren is prioriteit nummer een. Daarna gaan we IR-monopolies en gespecialiseerde bedrijven (Palantir, Airbnb, Uber, ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen onder democratische zelfregulering plaatsen. Wie neemt de leiding? Dat is best een probleem omdat de laag van kaderleden binnen westerse samenlevingen die de boel draaiende houden, zich verbonden voelt met de bestaande orde. Tegenstellingen tussen die stedelijke bovenlaag, de immigranten (doorgaans maatschappelijk weinig verbonden) en autochtonen (grotendeels overbodige arbeidsreserve) zijn groot. Wat waarheid is voor de een, is leugen voor de ander. Maar dat zal veranderen wanneer voor steeds grotere groepen duidelijk wordt dat de bestaande orde gebaseerd is op leugens. Als de pandemie van de angst bedwongen is, kunnen we een begin maken met het bouwen van een leefbare wereld voor iedereen, zonder klassentegenstellingen, nationale en etno-politieke tegenstellingen.

Welkom in de wereld van de complotwetenschap!

Van der Pijl grossiert in niet onderbouwde beweringen en een overdosis aan verwijzingen naar ‘alternatieve bronnen’ (Democracy and Security, Cross National Time Series enz.). Het volledige arsenaal van de complotdenkers m.b.t. de covidpandemie passeert de revue, soms in de vorm van stellige beweringen, andere keren in de vorm van waarschijnlijkheden en – veel minder frequent – in de vorm van mogelijkheden. Dat Van der Pijl verwijst naar marginale bronnen is niet vreemd als je bedenkt dat de gevestigde orde onder aanvoering van de staat de leugenproductie ter hand neemt. In zo’n geval moet je wel selectief zijn en doe je er goed aan om main stream bronnen rechts te laten liggen (want Van der Pijl beschouwt zich als marxist). Toeval lijkt niet te bestaan in de wereld van deze complotwetenschapper. Elk euvel in de wereld lijkt zijn oorsprong te hebben in kwaadaardig handelen. Op die manier maakt de auteur de lezer vertrouwd met zijn parallelle werkelijkheid.

Dat elites er wereldwijd op gericht zijn om misbruik te maken van de viruspandemie (door repressie en controle op te voeren, winsten te maximaliseren etc.) is voor kritische wetenschappers en burgers niets nieuws. ‘De staat verdrukt, de wet is leugen, de rijke leeft zelfzuchtig voort’, een strofe uit De Internationale, drukt dit inzicht en dit sentiment kernachtig uit. Maar wat maakt nu dat Van der Pijl en Van Wolferen de Rubicon over zijn gestoken en in de wereld van complotten terecht zijn gekomen? Het antwoord heb ik daar niet op, maar ik constateer wel dat zij geen afslag missen om de lezer het moeras in te trekken.

Van der Pijl komt niet alleen met het hele covid-arsenaal van dubieuze en aanvechtbare beweringen (covid is man made, G5 is gevaarlijk, vaccinaties zijn gevaarlijk (Spaanse griep, SARS1, covid),  HCQ in combi met zink en antibiotica is de oplossing voor covid). Een medische achtergrond heb ik niet, wat maakt dat je mij geen viruswaarheden hoort verkondigen. Sociaal-wetenschappelijk ben ik wel onderlegd, wat maakt dat ik een overdosis apenkool tegenkom in het boek. Enkele voorbeelden van ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’. Van der Pijl ziet een wereldwijde elite in doodsnood die zich genoodzaakt ziet de noodtoestand uit te roepen, terwijl ik me juist verbaas over het gebrek aan grootschalig anti-kapitalistische verzet na het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis van 2008. Van der Pijl ziet het uitroepen van de noodtoestand, het opschorten van democratische vrijheden, maatregelen die aan de Duitse bezetting doen denken, terwijl ik wereldwijd  autoriteiten zie die zich klungelend door de pandemie worstelen en qua opstelling tussen ‘alles laten waaien’ en ‘tijdelijk alles dichtgooien’ strompelen. Trump als slachtoffer van verkiezingsfraude en de bestorming van het Capitool als een opzetje van Amerikaanse establishment, over cherry picking uit de wappiefruitmand gesproken.

Door zijn kritiekloze omarming van complotbronnen plaatst Van der Pijl zichzelf  buiten het maatschappelijk en wetenschappelijk debat. Wie zich zo opstelt moet niet raar opkijken wanneer gevestigde wetenschappers en opiniemakers hem, haar of hen negeren. Bij mijn weten heeft er tot nog toe dan ook geen enkele serieuze bespreking van het boek plaatsgevonden.

Deugt er dan werkelijk niets aan ‘Pandemie van de angst’? Dat zou wat mij betreft een brug te ver zijn en als wetenschapper hoor je de nuance te zoeken. Van der Pijls beschrijvingen van onderzoek en ontwikkeling van ABC-wapens en van misdadige praktijken van de farmaceutische industrie leveren bijvoorbeeld een schokkend beeld op van het gebrek aan moreel kompas van onze politieke en op winst beluste business-elite. Jammer genoeg worden daarbij vrijwel alle pijlen gericht op de elite in de westerse wereld en wordt er nauwelijks aandacht besteed aan de leidende elites in landen als China en Rusland. Het zijn de olifanten in de werkkamer van Van der Pijl.

Sommige passages uit het boek verdienen wat mij betreft wel enig weerwoord. Wat te denken van: Opwaarderingsonderzoek van virussen ‘gain-of-function’ onder leiding van NIAID (Fauchi) en het National Institute of Health. Naast Fort Detrick , University of North Carolina , waar volgens dr. Francis Boyle onderzoek wordt gedaan naar het infecteren van zoogdieren met het spike (aanhechtings-)mechanisme van coronavirussen om ademhalingsproblemen te veroorzaken… Erasmus UMC – thuisbasis van Osterhaus en Koopmans en Foucher – zijn via subsidie van NIAID en NIH bij dit onderzoekswerk betrokken. (122-123)

Volgens Van Wolferen heeft Van der Pijl een boek van grote academische waarde geschreven. Wat mij betreft heeft Van der Pijl zich met dit boek als complotwetenschapper gekwalificeerd. Dit roept de vraag op: doodzwijgen of de kat de bel aanbinden? Omdat parallelle werkelijkheden ongewenst zijn en je twee partijen nodig hebt om die te creëren, zou ik graag zien dat het boek niet alleen vanuit sociaalwetenschappelijke hoek maar ook vanuit de hoek van virologen en gezondheidsdeskundigen enige aandacht zou krijgen. Al is het maar om het ‘wie zwijgt, stemt toe’-sentiment weg te nemen.

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Macron en de nieuwe volgorde

President Emmanuel Macron mag de trappen van het Elysée kussen, hij is aan een cohabitatie met de uiterst-rechtse Jordan Bardella als premier ontsnapt. Of had hij zich daar al…

Print Friendly, PDF & Email

De scharlaken zelfmoordbrigade van de Tories

In het slotwoord bij de tien uur onafgebroken verkiezingsuitzending op BBC, viel één omschrijving erg op: “Een meteoor is op aarde ingeslagen”. Het zegt alles over de zelfironie (tongue…

Print Friendly, PDF & Email

Een politieke scheiding in de Filippijnen

‘Een sprookjeshuwelijk’ zei Senator Imee Marcos toen haar broer, Ferdinand Marcos Jr, een deal sloot met Sara Duterte, de dochter van de vorige President Rodrigo Duterte. Ze voerden samen…

Print Friendly, PDF & Email
De oorlog in Oekraïne en de Euraziatische wereldorde.

You May Also Like

×