INTERNATIONALE POLITIEK

Ondertekening EU-verdrag door Tsjechië resultaat van ‘dirty deal’ inzake mensenrechten


Uitverkoop van eigen “eigen geestelijke en morele erfgoed”

Opgedragen  aan de Duitse slachtoffers van de ethnische zuiveringen na de tweede wereldoorlog. Opgedragen aan alle slachtoffers van ethnische zuiveringen, waar ook ter wereld, in verleden, heden en toekomst.

 

[Foto] Etnische zuiveringen Duitsers uit Tsjechoslowakije na de Tweede Wereldoorlog

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Expulsion_of_Germans_after_World_War_II

 

 

 

Etnische zuiveringen van de Armeniers door het Turks-Ottomaanse Rijk

[Foto] Vrouw knielt naast dood kind

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide

 

INLEIDING:

 

De ondertekening van het Verdrag van Lissabon door de Tsjechische president Klaus is gebaseerd op de EU garantie [geëist door Tsjechië], dat Tsjechië zal worden gevrijwaard van schadeclaims van Duitsers, die na de Tweede Wereldoorlog uit Tsjechië waren verdreven. Dit is gedaan door middel van een uitzonderingsclausule inzake het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Een dergelijke EU garantie impliceert een de facto  straffeloosheid in voor etnische zuiveringen. Volgens het Internationaal Recht [Charter van Neurenberg, Statuut van Rome] zijn etnische zuiveringen misdaden tegen de menselijkheid. Niet alleen schendt de EU hiermee het Internationaal Recht, maar tevens haar eigen mensenrechtenprincipes.

 

”Zich bewust van haar geestelijke en morele erfgoed vestigt de Unie haar grondslag op de ondeelbare en universele waarden van menselijke waardigheid en van vrijheid, gelijkheid en solidariteit; zij berust op het beginsel van de democratie en het beginsel van de rechtsstaat. Zij stelt de mens centraal in haar optreden door het burgerschap van de Unie in te stellen en een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te brengen.”

PREAMBULE Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie

 

ARTIKEL 17, 1, Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie

 

“1. Eenieder heeft het recht de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen in eigendom te bezitten, te gebruiken, erover te beschikken en te vermaken. Aan niemand mag zijn eigendom worden ontnomen, behalve in het algemeen belang in de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet en mits zijn verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed. Het gebruik van de goederen kan worden geregeld bij de wet voorzover het algemeen belang dit vereist.”

 

 ARTIKEL 19, 1, Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie

”Collectieve uitzetting is verboden.”

 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf

 

Sinds de Tsjechische president, de heer V Klaus, het Verdrag van Lissabon heeft ondertekend [1], ligt de weg tot de inwerkingtreding open. [2]. Het Verdrag zal op 1 december 2009 inwerking treden. [3]

 
Nu is het algemeen bekend, dat president Klaus een euroscepticus is, die van mening is, dat het Verdrag van Lissabon de nationale soevereiniteit zou ondermijnen en teveel macht in Brussel concentreert. In een een gesprek met de Tsjechische krant Lidove Noviny merkte hij  op:  ”De trein van het EU-verdrag gaat zo snel en is al zo ver dat hij niet meer kan worden gestopt of teruggestuurd, hoe graag sommigen dat ook zouden willen”.  [4]

 

VOORWAARDE KLAUS TOT ONDERTEKENING

 

Zich realiserend, dat hij zijn verzet tegen het Verdrag van Lissabon niet tot in het oneindige kon blijven voortzetten, stelde hij een voorwaarde voor ondertekening [5], die unaniem is geaccepteerd door de EU. [6] Hij wilde een garantie, dat Tsjechië zou worden gevrijwaard van schadeclaims door Duitsers, die na de Tweede Wereldoorlog uit het toenmalige Tsjechoslowakije zijn verdreven. [7]

 

In EU termen impliceert dat men een voorbehoud krijgt op het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie, die immers zowel het onteigenen van persoonlijk bezit zonder compensatie als etnische zuiveringen verbieden [8]. Het Handvest krijgt rechtskracht op de dag van de inwerkingrtreding van het Verdrag van Lissabon. [9]

 

 

EU GEMARCHANDEER MET ”UITZONDERINGSCLAUSULES”

ANDERE LANDEN

 

Tsjechië is niet het enige land met ”uitzonderingsclausules” op het Handvest. Eerder hebben reeds o.a. Groot-Brittannië, Ierland en Polen een uitzonderingsclausule gekregen.

Onder andere gold dat met betrekking tot Groot-Brittannië en Ierland voor het asielbeleid, migratie en het verstrekken van visa. Wat betreft Polen betrof dat kwesties als moraal, zoals abortus. [10]

 

Groot-Brittannië en Mensenrechten:

 

Nog afgezien van het feit, dat het sowieso zowel lachwekkend als hypocriet is, een Handvest voor de Mensenrechten [waartoe grondrechten behoren] te ondertekenen en vervolgens Staten toestemming geven, daarvan af te wijken, is te vrezen, dat Groot-Brittannië met deze uitzonderingsclausule verder de rechten van vluchtelingen en migranten zal uithollen, speciaal van diegenen, die in de ”strijd tegen het terrorisme” worden beschouwd als een bedreiging voor de Nationale Veiligheid.

 

Uitzetting naar landen met een folteringrisico:

 

Zowel in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en andere Europese landen is er een groeiende tendens tot uitzetting van migranten met een terreurstempel naar landen met een folteringrisico. In het geval van Groot-Brittannië vonden onder andere uitzettingen plaats naar notoire mensenrechtenschendende landen als Jordanie, Libie en Egypte. [11]

Niet alleen is dit uitermate inhumaan, maar bovendien een ernstige schending van het Internationaal Recht, dat uitzetting verbiedt naar landen met een vervolging- of folteringrisico. it is nog eens onderstreept in artikel 19,2 van het EU Handvest van de Grondrechten.[12]

 

Het moge duidelijk zijn: Iedere ”uitzonderingsclausule” voor Staten betr de elementaire mensenrechten, is een ernstige ontkrachting van de principes van het Handvest, dat zo reeds voor haar inwerkingtreding tot een krachteloos instrument wordt. Bovendien getuigen dergelijke ”uitzonderingsclausules” van een verregaande hypocrisie, wegens de neersabeling van de eigen voorgestane beginselen.

EU GARANTIE VOOR ”UITZONDERINGSCLAUSULE TSJECHIË:

DIRTY DEAL

IMPLICIETE GEDOGING VAN MISDADEN UIT HET VERLEDEN 

 

””The leaders have agreed the Czech opt-out. All the leaders applauded and cheered.” [13]


Etnische zuiveringen:

Volgens het Statuut van Rome [grondslag Internationaal Strafhof en andere internationale Verdragen] luidt de definitie van etnische zuiveringen: ”Deportation or forcible transfer of population”. [14] In ”gewone” taal komt het neer op het verdrijven van bevolkingsgroepen uit hun woon en leefgebied en is dit, volgens het Statuut van Rome, een misdaad tegen de menselijkheid. [15] Overigens waren etnische zuiveringen ook  in het Handvest van Neurenberg [8-8-1945], reeds betiteld als ”misdaden tegen de menselijkheid”. [16]

Achtergrond:

In de geschiedenis is bij herhaling sprake geweest van ”etnische zuiveringen”. Ik noem o.a. [er zijn meer voorbeelden dan onderstaande]: De etnische zuiveringen tussen 1915 en 1917 van de Armeense bevolking door tijdens het Turks-Ottomaanse Rijk [tijdens het regime van de ”Jong-Turken”]  voorafgaande aan hun massaslachtingen. [17] De deportaties van Joden en zigeuners in de Tweede Wereldoorlog voorafgaande aan de holocaust. De etnische zuiveringen van de Palestijnen door Israëlische troepen in 1948. [18] De etnische zuiveringen van de bevolking in Darfur door het Soedanese leger en milities. [19] De etnische zuiveringen in het Joegoslavië-conflict in de jaren ‘90 van de vorige eeuw. [20]

In alle gevallen is hier onverminderd sprake van groot onrecht en leed tegenover de burgerbevolking en terecht gekwalificeerd als een misdrijf tegen de menselijkheid. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de deportaties van de Duitse bevolkingsgroep  door de regering van het toenmalige Tsjecho-Slowakije na de Tweede Wereldoorlog. Het betreft tenminste 2,9 miljoen mensen. [21] Er was echter naast etnische zuiveringen ook sprake van massaslachtingen. Daarnaast werd een groot aantal Duitsers gedetineerd in gevangenkampen, waar zowel leefomstandigheden als behandeling slecht tot zeer slecht waren. [22]

 

UITVERKOOP MET MENSENRECHTEN EN DE EUROPESE ”GEESTELIJKE EN MORELE ERFGOED”

Nog los van het feit, wat men mag vinden van het zogenaamde ”Europese geestelijke en morele erfgoed” [23], zij zijn in ieder geval vastgelegd in het genoemde ”Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie” een van de pijlers van het Verdrag van issabon. [24]
Daarin wordt gewezen op de ”universele waarden van menselijke waardigheid en van vrijheid, gelijkheid en solidariteit” alsmede op het feit, dat ”collectieve uitzetting” is verboden artikel 19, 1 van dit ”Handvest”.

Een van de eerste zaken, die plaatsvindt alvorens de officiële inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is het ”bijstellen” van de eigen mensenrechtenclausules. Een Staat, die zich in het verleden heeft schuldig gemaakt aan etnische zuiveringen, in casu tav de Sudeten-Duitsers na WO II, komt daar de facto mee weg. In mijn ogen niet alleen zeer onbillijk tegenover de slachtoffers, maar verregaand hypocriet, aangezien wel met de vinger wordt gewezen naar mensenrechtenschendingen in landen als Myanmar [Birma], Iran, Soedan en andere.

Terecht, maar dan dient de EU ook haar hand in eigen boezem te steken en niet via onwaardige onderonsjes misdaden uit het verleden impliciete immuniteit te verlenen.
”Wrong is wrong”, ongeacht de historische omstandigheden, conflictpartij of nationaliteit van de slachtoffers. Met dit besluit heeft de EU een zware hypotheek genomen op de eigen uit te dragen beginselen. Nog voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.

(Uitpers nr. 115, 11de jg., december 2009)   


[1] NU.nl ”Tsjechië akkoord met EU Verdrag” 30-10-2009

 

http://www.nu.nl/algemeen/2112913/Tsjechië-akkoord-met-eu-verdrag.html

HET PAROOL

30-10-2009

”VACLAV KLAUS ACCOORD MET EU VERDRAG”

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/266032/2009/10/30/Vaclav-Klaus-akkoord-met-EU-verdrag.dhtml

 

NU.NL
3-11-2009
TSJECHIË ONDERTEKENT VERDRAG VAN LISSABON

  

http://www.nu.nl/politiek/2115308/Tsjechië-ondertekent-verdrag-van-lissabon.html


[2] Het Verdrag van Lissabon

WIKIPEDIA

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon

Verdrag van Lissabon
”Verdrag voor het Europa van de 21ste eeuw”

http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_…

TEKST VERDRAG VAN LISSABON

Publicatieblad
van de Europese Unie

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:NL:HTML

 

 

[3] Het Verdrag van Lissabon

WIKIPEDIA

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon

 

 [4] HET PAROOL 24-10-2009

”KLAUS GEEFT VERZET TEGEN LISSABON OP”

 

 http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/265439/2009/10/24/Klaus-geeft-verzet-tegen-Lissabon-op.dhtml

 

NOVINY [KRANT]

17-10-2009

”LISBON MAY EVENTUALLY TAKE EFFECT-RELUCTANT KLAUS IN PRESS”

 

http://www.ceskenoviny.cz/news/zpravy/lisbon-may-eventually-take-effect-reluctant-klaus-in-press/403166

 

 

[5] De handtekeningen van alle Europese Staatshoofden zijn immers nodig voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon

 

 

[6] THE BOSTON GLOBE OCTOBER 29, 2009 ”EU LEADERS AGREE ON CZECH TREATY DEMANDS”

 

http://www.boston.com/news/world/europe/articles/2009/10/29/eu_leaders_agree_on_czech_treaty_demands/

  

THE AUSTRALIAN

THE HEART OF THE NATION

OCTOBER 31, 2009

”LEADERS AGREE TO CZECH OPT-OUT

 

 ”The move was to ensure the treaty would not allow ethnic Germans forced out of the former Czechoslovakia after World War II for Nazi collaboration to reclaim their property.”

  

http://www.theaustralian.com.au/news/world/leaders-agree-to-czech-opt-out/story-e6frg6so-1225793005045

 

BEGELEIDEND COMMENTAAR ASTRID ESSED:

Misleidend en tendentieus nieuwsbericht [THE AUSTRALIAN]

 

De transfer [verdrijving] van de Duitsers uit het Tsjecho-Slowakije van na de Tweede Wereldoorlog betrof geen  ”nazicollaborateurs als zodanig [die overigens recht hebben op een eerlijk proces en niet mogen worden verdreven], maar de Duitse bevolking als zodanig, bestaande uit families met kinderen. Dit is etnische zuivering en als zodanig een misdaad tegen de menselijkheid.

 

Zie :

http://en.wikipedia.org/wiki/Expulsion_of_Germans_after_World_War_II#Czechoslovakia

 

 REUTERS

OCTOBER 29, 2009

EU LEADERS AGREE OPT-OUT FOR CZECH TREATY BACKING

 

 http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSWEA7764

 

 “The Eurosceptic Mr Klaus had recently said he would no longer attempt to block the treaty, after receiving the promise of an opt-out from the EU’s Charter of Fundamental Rights. Mr Klaus said the opt-out was needed to avoid property claims from ethnic Germans expelled from Czechoslovakia after World War II.”

 

Bron:

 

BBC:

NOVEMBER, 3, 2009

EU REFORM TREATY PASSES LAST TEST

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8340664.stm

 

 

[7] NU.NL 28-10-2009 ”TSJECHIË TEKENT VERDRAG ALS HET VOORBEHOUD KRIJGT”

 

http://www.nu.nl/algemeen/2111355/Tsjechië-tekent-verdrag-als-voorbehoud-krijgt.html

[8] VERBOD OP ONTEIGENING PERSOONLIJK BEZIT

ARTIKEL 17, 1, HANDVEST GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE

 

1. Eenieder heeft het recht de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen in eigendom te bezitten, te gebruiken, erover te beschikken en te vermaken. Aan niemand mag zijn eigendom worden ontnomen, behalve in het algemeen belang in de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet en mits zijn verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed. Het gebruik van de goederen kan worden geregeld bij de wet voorzover het algemeen belang dit vereist.

 

VERBOD OP ETNISCHE ZUIVERINGEN

ARTIKEL 19, 1

 

“1. Collectieve uitzetting is verboden.”

 

 

HANDVEST GRONDRECHTEN EU

 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf

 

 

[9] WIKIPEDIA
”HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE”

Het Handvest geldt als een bekrachtiging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Handvest_van_de_grondrechten_van_de_Europese_Unie

 

 ”HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE”
VOLLEDIGE TEKST

  

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf

 

BBC

”Q AND A: CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS”

JULY, 16, 2007

  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6225580.stm

  

[10] The Czech Republic also has an opt-out – secured by the Eurosceptic Czech President Vaclav Klaus as a condition for signing the treaty. He wanted a guarantee that his country would not be exposed to property claims by Germans expelled from the then Czechoslovakia after World War II.

………………..

………………..

………………..

………………..

 

Did any countries seek more opt-outs?

The Irish Republic and the UK currently have an opt-out from European policies concerning asylum, visas and immigration. Under the new treaty they have the right to opt in or out of any policies in the entire field of justice and home affairs. Dublin also won guarantees that the treaty would not infringe on its sovereignty in the areas of taxation, family issues and state neutrality. Denmark will continue with its existing opt-out from justice and home affairs, but has the right under the new treaty to opt for the pick-and-choose system.

 

Bron:

 

BBC

NOVEMBER 4, 2009

Q & A: THE LISBON TREATY

 

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6901353.stm

 

 

[11] HUMAN RIGHTS WATCH

APRIL 2005

”STILL AT RISK”

DIPLOMATIC ASSURANCES NO SAFEGUARD AGAINST TORTURE

 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/eca0405.pdf

 

GROOT-BRITTANNIË

 

HUMAN RIGHTS WATCH

SEPTEMBER 17, 2009

LETTER TO BRITISH FOREIGN SECRETARY MILLIBAND ON DIPLOMATIC ASSURANCES WITH ETHIOPIA

 

http://www.hrw.org/en/news/2009/09/17/letter-british-foreign-secretary-ethiopian-deportation-cases

 

HUMAN RIGHTS WATCH

OCTOBER 2008

”NOT THE WAY FORWARD

THE UK’S DANGEROUS RELIANCE ON DIPLOMATIC ASSURANCES”

 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/uk1008web.pdf

 

 

[12] Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

 

Article 3, 1

 

1. No State Party shall expel, return (“refouler”) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.

 

 http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm

 

 HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

VAN DE EUROPESE UNIE

 

Artikel 19, 2

 

“2. Niemand mag worden verwijderd of uitgezet naar dan wel uitgeleverd aan een staat waarin een ernstig risico bestaat dat hij aan de doodstraf, aan folteringen of aan andere onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen wordt onderworpen.”

 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf

 

[13] “The leaders have agreed the Czech opt-out. All the leaders applauded and cheered,”

 

Bron:

 

”EU leaders agree opt-out for Czech treaty backing”

Reuters

OCT 29, 2009

 

http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSWEA7764

 

[14] Zie artikel 7, lid d, STATUUT VAN ROME

Article 7

Crimes against humanity

1. For the purpose of this Statute, ‘crime against humanity’ means any of the

following acts when committed as part of a widespread or systematic attack

directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
………………………..
………………………..

(d) Deportation or forcible transfer of population;

Bron

 

STATUUT VAN ROME

 

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf

 

[15] Zie 14

 

[16] HANDVEST VAN NEURENBERG

 

OF WEL:

 

Charter of the International Military Tribunal

 

Het Handvest van Neurenberg vormde de wettelijke basis voor de berechting van de nazi-top van Neurenberg

Hoewel ik de nodige kritiek heb op de Neurenbergerprocessen als zodanig [Geallieerde oorlogsmisdaden bleven buiten schot, de verdachten hadden geen recht op beroep en de bewijslast werd erg ruim genomen], worden de vastgelegde principes wel beschouwd als grondslag voor het Internationaal Recht

 

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1402

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Handvest_van_Neurenberg

 

ZIE NU HET ARTIKEL MBT MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID:

 

HANDVEST VAN NEURENBERG

OFWEL:

 

I. CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL

 

II. JURISDICTION AND GENERAL PRINCIPLES

Article 6.

”The Tribunal established by the Agreement referred to m Article 1 hereof for the trial and punishment of the major war criminals of the European Axis countries shall have the power to try and punish persons who, acting in the interests of the European Axis countries, whether as individuals or as members of organizations, committed any of the following crimes. ”

………………..

……………….

 

(c)CRIMES AGAINST HUMANITY: namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war; or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.

 

http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp

 

[17] Het regime van de ”Jong-Turken” [verantwoordelijk voor de deportaties en massaslachtingen van de Armeense bevolking]

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jonge_Turken

 

De Armeense massaslachtingen en deportaties

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Armeense_genocide

 

Etnische zuiveringen Armeniers

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide#Deportation_and_extermination_process

 

Bron

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide

 

AANVULLING:

 

Overigens is de term ”genocide” hier betwist, aangezien er onder historici geen consensus over bestaat, of er hier sprake was van echte genocide [de bewuste INTENTIE tot het doden van een etnische groep, vanwege hun afkomst, zie artikel 6, Statuut Rome] of massaslachtingen, die niet doelbewust op basis van afkomst waren gepland

 

Maar ”intentionally” of niet, feit is, dat er grootschalige massaslachtingen en etnische zuiveringen hebben plaatsgevonden tussen 1915 en 1917 en dat zijn immense misdrijven, los van de exacte terminologie. In deze discussie neemt Amnesty overigens geen standpunt in. Zij stelt hierover: ”Amnesty hecht er het algemeen geen grote betekenis aan de vraag of een situatie al dan niet genocide kan worden genoemd, want massale moorden zijn grove schendingen van mensenrechten ook als een genocidale opzet niet bewezen kan worden. ”

 

Dat standpunt deel ik.

Zie

 

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/15740

 

Zie ook voor discussie:

 

”The key issue in this controversy is not the extent of Armenian suffering;”

………………….

…………………

With little notice, the Ottoman government forced men, women, and children from their homes. Many died of starvation or disease during a harrowing trek over mountains and through deserts. Others were murdered.”

Historians do not dispute these events although they may squabble over numbers and circumstances. Rather the key question in the debate concerns premeditation. Did the Young Turk regime organize the massacres that took place in 1916?”

 

Bron:

Revisiting the Armenian Genocide

by Guenter Lewy

2005

 

http://www.meforum.org/748/revisiting-the-armenian-genocide

 

 

[18] UITPERS
JUNI 2007
ASTRID ESSED
”RAMPSPOED OVER PALESTINA”

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1702

 

[19] ”Q & A: International Criminal Court’s Decision on al-Bashir’s Arrest Warrant

”The crimes against humanity charges against al-Bashir include murder, extermination, rape, torture, and forcible transfer of a population, committed as part of a widespread or systematic attack against civilians. ”

 

http://www.hrw.org/en/news/2009/03/04/q-international-criminal-court-s-decision-al-bashir-s-arrest-warrant

 

[20] ETNISCHE ZUIVERING IN BOSNIE DEED ICRC [HET INTERNATIONALE RODE KRUIS/TOEVOEGING ASRID ESSED] ALARM SLAAN

VOLKSKRANT

ARCHIEF

 

http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article638696.ece/Etnische_zuivering_in_Bosnie_deed_ICRC_alarm_slaan

 

DEFENSIE

HISTORISCH KADER

BOSNIE EN KROATIE

 

http://www.defensie.nl/landmacht/onderwijs/werkstukken_basisvorming/bosnie_en_kroatie/historisch_kader

 

[21]  http://en.wikipedia.org/wiki/Expulsion_of_Germans_after_World_War_II#Czechoslovakia

 

Bron

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Expulsion_of_Germans_after_World_War_II

 

Zie ook:

1

 

”But the victorious Allies in States taken over by the Communists-Czechoslovakia, Hungary, Romania, Yugoslavia, and East Germany-adopted Nazi practices and expelled some 15 million ethnic Germans to the West after World War II. An estimated 2 to 3 million died as a result. ”

 

Bron: 

 

Deportations
by Roy Gutman

 

http://www.crimesofwar.org/thebook/deportations.html

 

en

 

2

 

”Such mass deportation was not new in this century of ethnic engineering. Greeks out of Turkey; Turks out of Greece; Serbs out of the Fascist Croatia of 1941-1945; Jews out of Hitler’s Europe; ethnic Germans out of postwar Czechoslovakia; Palestinians from occupied territories. The waves of forced evictions of ethnic and religious groups have been repetitive, often combining physical removal with devastating violence, or, as in the case of the Jews, genocide.”

 

Bron 

 

Ethnic Cleansing
By Roger Cohen

 

http://www.crimesofwar.org/thebook/ethnic-cleansing.html

 

 

[22] Massaslachtingen Duitse bevolking

 

”June 18-19, 1945, in the Pøerov incident, 71 men, 120 women and 74 children (265 Germans) who were Slovak Germans from Dobšiná were passing through Horní Moštìnice near Pøerov railway station. Here they were taken out of the train, taken outside the city to a hill named “Švédské šance”, where they were forced to dig their own graves and all were shot. They were all murdered while being transported back to Slovakia by soldiers of the 17th Bratislava Foot Regiment. ”

 

”Estimates of those killed in the Ústí massacre range from 30 – 50 to 600 – 700 civilians. Some women and children were thrown off the bridge into the Elbe River and shot.”

 

Bron:

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_and_expulsion_of_Germans_from_Czechoslovakia_during_and_after_World_War_II#cite_note-EU-8

 

ORIGINELE BRON

 

 

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE, FLORENCE

 

”THE EXPULSION OF THE GERMAN COMMUNITIES FROM EASTERN EUROPE AT THE END OF THE SECOND WORLD WAR”

 

EDITED BY STEFFEN PRAUSER AND ARFON REES

  

http://cadmus.iue.it/dspace/bitstream/1814/2599/1/HEC04-01.pdf

 

 

[23] EUROPESE MENSENRECHTENPRINCIPES

THEORIE EN PRAKTIJK:

 

Ik refereer hier aan Europese historische feiten zoals slavernij en kolonialisme EN aan de huidige Europese steun aan de Amerikaanse aanvallen op Afghanistan en Irak [van welke laatste Frankrijk en Duitsland tegenstander waren], EN de gecontinueerde Amerikaanse bezetting van Afghanistan en Irak, met NAVO steun.

 

Maar daarnaast zijn er meer Europese schendingen van mensenrechten te noemen

 

A

 

 Ik refereer aan de Europese [en Amerikaanse] deportatiepraktijken van echte of vermeende terreurverdachten [vaak uitgewezen als zijnde een ”gevaar voor de Nationale Veiligheid] naar landen met folteringsrisico

 

B

 

Ik refereer aan structureel gewelddadig politieoptreden in sommige Europese landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje

 

C

 

Ik refereer aan Europese mensenrechtenschendingen tav vluchtelingen en asielzoekers

 

A

 

EUROPESE MENSENRECHTENSCHENDINGEN TAV ECHTE OF VERMEENDE TERREURVERDACHTEN [OF VEROORDEELDEN]

Uitzetting naar landen met een folteringsrisico

 

Als voorbeeld noem ik onder andere Groot-Brittannië en Italie, maar er zijn meer Europese landen, die zich aan dergelijke praktijken schuldig maken

 

Eerst de wetgeving, dan de cases

 

1 INTERNATIONALE EN EUROPESE WETGEVING

 

INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW

 

 

ARTICLE 3, 1, CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN AND DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT

 

”1. No State Party shall expel, return (“refouler”) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.”

 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm

 

ARTICLE 7, INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

 

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.

  

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm

 

 

 

ARTICLE 4, CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION:

 

Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.
  
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

 

2 CASES

 

ALGEMEEN:

HUMAN RIGHTS WATCH REPORT
 
Still at Risk:
  
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/eca0405.pdf

 

LANDEN:
  
UNITED KINGDOM
 
http://www.hrw.org/en/news/2009/09/17/uk-ethiopian-assurances-no-guarantee-against-torture
  
http://www.hrw.org/en/news/2009/09/17/letter-british-foreign-secretary-ethiopian-deportation-cases
 
 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/uk1008web.pdf
 
 
ITALY
  
http://www.hrw.org/en/news/2009/08/05/italy-expulsion-tunisian-violates-european-human-rights-convention

 

B

 

GEWELDDADIG POLITIEOPTREDEN VAN GEVANGENEN IN SPANJE [FOLTERING] EN FRANKRIJK [RACISTISCH GERELATEERD POLITIEOPTREDEN, MET DODELIJKE GEVOLGEN]

 

SPAIN:

 

ADDING INSULT TO INJURY

POLICE IMPUNITY TWO YEARS ON

 

 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR41/010/2009/en/677ab6fc-d161-4b86-9284-c4fe612552f8/eur410102009en.pdf

 

 AMNESTY INTERNATIONAL

FRANCE:

 

”PUBLIC OUTRAGE

POLICE OFFICERS ABOVE THE LAW IN FRANCE”

  

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR21/003/2009/en/591478d5-8e7a-45d8-a166-bd326e1caa1f/eur210032009en.pdf

 

 POLICE ILL-TREATMENT IN FRANCE

HAKIM AJIMI

 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR21/011/2009/en/25c46a9f-5a96-404c-8994-c51ee40f2484/eur210112009en.pdf

 

DEATH IN CUSTODY IN FRANCE

HIGHLIGHTS POLICE ABUSE ACCUSATIONS

  

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/death-custody-france-highlights-police-abuse-accusations-20090717

 

C

 

EUROPESE MENSENRECHTENSCHENDINGEN TAV MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

Deze praktijken zijn structureel in Europa, maar ik noem hier slechts enkele voorbeelden

 

NEDERLAND

 

AMNESTY INTERNATIONAL

VREEMDELINGENDETENTIE

 

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/25408

 

VRIJHEID VAN BEWEGING

DOOD DOOR BELEID

LIJST SLACHTOFFERS

  

http://www.vrijheidvanbeweging.nl/dood_door_beleid/lijst_slachtoffers.html

 

 

EUROPESE DODENLIJST

DOOD DOOR BELEID

LIJST SLACHTOFFERS

 

http://www.unitedagainstracism.org/pdfs/actual_listofdeath.pdf

  

http://fortresseurope.blogspot.com/2006/02/immigrants-dead-at-frontiers-of-europe_16.html

 

FRANCE
 
http://www.hrw.org/en/news/2009/10/21/france-abolish-airport-limbo-migrant-children
 
GREECE
  
http://www.hrw.org/en/news/2009/10/12/greece-escalating-risks-migrants-unaccompanied-children
 
 http://www.hrw.org/en/news/2009/10/09/greece-unsafe-and-unwelcoming-shores
 
 http://www.hrw.org/en/news/2009/08/23/greece-create-open-centers-migrant-children
 
 http://www.hrw.org/en/news/2009/07/31/greeces-refugee-problem

 

 ITALY:

 

FIRST LINK
VIOLATIONS OF RIGHTS OF ASYLUMSEEKERS, TERRORSUSPECTS AND RACISM AGAINST MIGRANTS AND ROMA
 
http://www.hrw.org/en/news/2009/09/01/human-rights-watch-upr-submission-italy
 
 http://www.hrw.org/en/news/2009/09/23/italy-libya-connection
 
 http://www.hrw.org/en/news/2009/09/17/italylibya-migrants-describe-forced-returns-abuse
 
 http://www.hrw.org/en/news/2009/07/31/moving-migrant-issue-no-solution
 
 http://www.hrw.org/en/news/2009/06/09/italylibya-gaddafi-visit-celebrates-dirty-deal

 

 

[24] ZIE PREAMBULE HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE/
ALSMEDE GEHELE HANDVEST

 

 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×