INTERNATIONALE POLITIEK

Nieuwe Libische machthebbers verdienen niet het minste krediet

”Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.”

 

Artikel 10, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

 

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

 

”It is forbidden to kill or injure an enemy who surrenders or who is hors de combat

 

Artikel 2, Internationaal Humanitair Oorlogsrecht

 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

 

Het verbod op executies zonder vorm van proces EN de verplichting tot het humaan behandelen van krijgsgevangenen is ook vastgelegd in artikel 3, lid 1, 3e Conventie van Genève.

 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/375?OpenDocument

“Als hij [Kadhafi/toevoeging Astrid Essed] voor de rechtbank zou zijn gebracht voor zijn misdaden, was hij in staat geweest om alle hulp te beschrijven die hij ontving van westerse geheime diensten, die tegenstanders afleverden aan zijn martelkamers, of de London School of Economics, die hielp het imago te rehabiliteren van het regime van de Kadhafi-clan.

http://socialisme.nu/blog/nieuws/19424/kadhafis-dood-is-een-opluchting-voor-het-westen/

 

 

SAMENVATTING:

 

Na 42 jaar is er dan een einde gekomen aan de  dictatuur van Kadhafi. De nieuwe machthebbers verdienen echter niet de minste krediet. Zij hebben niet vertrouwd op de kracht van het Libische volk, maar de NAVO ingeschakeld, die alleen de Westerse  belangen dient.

Werkelijke onafhankelijkheid en sociale veranderingen kan het Libische volk dus op zijn buik schrijven. Qua mensenrechten slaan zij een pover figuur, gezien de klaarblijkelijke buitengerechtelijke executie van Kadhafi en zijn zoon. Gevangenen worden gefolterd en vernederd. Ronduit racistisch zijn de  pogroms op Afrikaanse arbeiders en zwarte Libiërs. Wanneer de situatie niet verbetert, wordt het voormalige Kadhafi schrikbewind ingeruild voor het volgende.

Donderdag 20 oktober bereikte de wereld het bericht, dat ex-president Kadhafi, die 42 jaar lang een dictatoriaal bewind had uitgeoefend over Libië, om het leven was gekomen. [1]

Hoewel aanvankelijk door de nieuwe machthebbers, de Nationale Overgangsraad, de indruk werd gewekt, dat Kadhafi bij een vuurgevecht was omgekomen, circuleerden al snel berichten, dat hij was geëxecuteerd na zijn gevangenneming, wat werd ondersteund door een door Arabische media vrijgegeven amateurfilm. [2] De videobeelden waren barbaars en het publieke tentoonstellen van de lichamen van Kadhafi, zijn zoon Mutassim en zijn minister van Defensie Abu Bakr Younis, was verachtelijk en in strijd met het Internationaal Recht.

Bovendien was het een ernstige schending van de islamitische begrafenisriten, die

een begrafenis binnen een dag voorschrijven. De lichamen waren vier dagen ”tentoongesteld” voor het publiek. [3]

 

Maar dat is nog niet alles. Wanneer Kadhafi inderdaad nog leefde bij zijn gevangenschap en dus krijgsgevangene was, zou de executie een oorlogsmisdaad zijn. Immers, de 3e Conventie van Genève [betr. de behandeling van krijgsgevangenen] schrijft voor, dat iedere krijgsgevangene humaan dient te worden behandeld en het recht op leven heeft, zoals bevestigd in het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht. [4]

En volgens internationale rechtsregels heeft iedereen recht op een eerlijk en onafhankelijk proces, wat Kadhafi na uitlevering aan het Internationaal Strafhof had moeten krijgen, dat een Internationaal Arrestatiebevel had doen uitgaan naar hem, zijn zoon Saif al-Islam en de Veiligheidschef Abdullah al-Sanussi. Inmiddels zijn Saif al-Islam en Abdullah al-Sanussi in Libie gearresteerd. [5]

  

De roep om een onderzoek naar de omstandigheden waaronder Kadhafi om het leven gekomen was, klonk dan ook vrijwel direct van de kant van de VN en de internationale mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch. [6]

Autopsie heeft uitgewezen, dat hij is overleden aan een schot in het hoofd en de Nationale Overgangsraad heeft niet alleen een onderzoek gelast, maar verklaard, dat de verantwoordelijken voor de dood van Kadhafi berecht zullen worden. [7]

 

Ook zijn zoon Mutassim is onder dezelfde verdachte omstandigheden overleden

Videobeelden toonden aan, dat hij nog leefde en werd ondervraagd en enige tijd later was

 Doodgeschoten. [8]

 

Rara, hoe kan dat……………….

 

 KADHAFI’S DOOD

DODEN KUNNEN NIET PRATEN

 

Van de rebellen, die door de Westerse berichtgeving vrijwel consequent als oprechte ”vrijheidsstrijders” zijn bejubeld en niet altijd door de Nationale Overgangsraad in de hand te houden waren, is een dergelijke barbaarse executie [van Kadhafi en zoon] wel te verwachten, gezien de eerdere oorlogsmisdaden, waarvan o.a. Human Rights Watch verslag heeft gedaan, zoals mishandeling van gevangenen en racistische aanvallen op Afrikanen en zwarte Libiers, die voor ”huurlingen” van Kaddhafi werden aangezien zuiver op basis van hun afkomst. [9]

Na de val van Sirte werden door Human Rights Watch 53  Kaddhafi strijders aangetroffen in een hotel, waarbij alles wees op buitengerechtelijke executies. [10]

 

Toch rijst de vraag, of de waarschijnlijke executie van Kadhafi een pure wraakneming was of een poging, hem het zwijgen op te leggen. Kadhafi wist namelijk teveel. Zowel de voormalige Westerse bondgenoten van Kadhafi [sinds 11 september 2001] als leden van de Nationale Overgangsraad, die behoorden tot het voormalige regime Kadhafi, zouden in ernstige verlegenheid gebracht kunnen worden, wanneer een nog levende Kadhafi terecht had gestaan voor het Internationaal Strafhof. [11]

Want behalve de dirty deal, die hij met zijn voormalige vriend de Italiaanse premier Berlusconi gesloten had om vluchtelingen te beletten, naar Europa te gaan [12] waren er meer zaken, die het daglicht niet konden verdragen. Zo leverden diverse Westerse Staten, de VS voorop, echte of vermeende terreurverdachten uit aan Libië, waar zij werden gefolterd.

Human Rights Watch heeft hiertegen regelmatig geprotesteerd. [13] Zowel de Amerikaanse als Britse geheime diensten werkten nauw samen met Kadhafi en speelden hem informatie door over de Libische oppositie. [14]

De Nationale Overgangsraad bestaat uit een aantal ex-functionarissen van het regime Kadhafi, die ook niet gebaat zijn bij een nog levende Kadhafi, die zo ook het een en ander op hun kerfstok hadden. [15]  

De deals met het Westen en de nauwe band met leden van de Nationale Overgangsraad met het voormalige regime Kadhafi zijn geen geheim. Maar ongetwijfeld zou Kadhafi bij zijn proces in Den Haag met een groot aantal details hebben kunnen komen, waar het Westen en de huidige machthebbers niet op zitten te wachten. Maar doden kunnen niet praten. En zo heeft Kadhafi zijn geheimen meegenomen in zijn woestijngraf…………… [16]

 

 

SINDS 11 SEPTEMBER 2001

KADHAFI ALS BONDGENOOT IN DE STRIJD TEGEN HET TERRORISME

KADHAFI’S DIRTY DEALS

 

Want er waren nogal wat zaken, waarvan het Westen liever niet zou zien, dat ze boven water zouden komen. Zo had Kadhafi, sinds jaren de gedoodverfde tegenstander van de VS, omdat zijn regime zich onledig zou houden met ”terrorisme” [17], zich sinds de aanslagen van 11 september 2001 bij het Westen geprofileerd als bondgenoot in de ”strijd tegen het terrorisme”.

 

Daaruit vloeide voort aangehaalde ”vriendschapsbanden” met voormalige Westerse tegenstanders zoals oud kolonisator Italië, waarmee een dirty deal werd gesloten, die vluchtelingen belette, naar Europa te komen. [18] Hiermee werd Kadhafi Europa’s waakhond in de bescherming van Fort Europa. [19]

De VS en andere Europese landen konden gebruik maken van de folterkamers van het regime Kadhafi, door echte/vermeende terreurverdachten over te leveren aan Libië, vaak nadat zij eerst waren gefolterd door de CIA. [20]

 

Dan zijn er nog de leden van de huidige Nationale Overgangsraad, die deels bestaat uit hoge ex-Kadhafi loyalisten, die er al evenmin op gebrand zijn, dat hun doopceel wordt gelicht. [21]

De dirty deals met het Westen over het schenden van vluchtelingenrechten en het overleveren van terreurverdachten aan de Libische folterkamers zijn bekend en ook de in de overgangsraad zetelende ex-handlangers van Kadhafi. Bij een proces echter zouden er details aan het licht hebben kunnen komen, waarmee de heren uit het Westen en en de voormalige handlangers van Kadhafi, die nu bevrijder spelen, niet zouden zijn opgezet.

 

KARAKTER NATIONALE OVERGANGSRAAD

 

Interessant is het te kijken naar de huidige machthebbers, de Nationale Overgangsraad en de voormalige rebellen, waaraan zij leiding gaven. Genoemd zijn al de ex-Kadhafi aanhangers, die tijdens de opstand eieren voor hun geld kozen en overliepen naar de rebellen. [22] De voormalige rebellen vormen een heterogene groep van sterk uiteenlopende politieke en etnische gezindheid. Zo is de leider van de Militaire Raad van Tripoli Abdelhakim Belhadj, een Afghanistan-veteraan en leider van de aan Al Qaida verbonden Libische Islamitische Strijders Groep (LIFG). [23] Verder zijn er ook nog rivaliserende etnische groepen. [24]

 

De reden voor de opstand was het gelegitimeerd verzet tegen een 42 jaar durende dictatuur.

Dit verzet werd echter al snel gekaapt door overgelopen hoge Kadhafi-aanhangers, die slechts een regime change wilden en al snel, ondanks aanvankelijke tegenstand  van delen van het verzet [25], daarvoor Westerse steun inschakelden. Hiermee werd ieder werkelijk authentiek verzet om zeep geholpen, omdat nu Westerse belangen gingen spelen.

 

HET WESTEN EN KADHAFFI

HET SPROOKJE VAN HET ONBAATZUCHTIGE NAVO OPTREDEN

 

Schrijfster dezes, en met haar anderen, heeft al eerder aangegeven, dat het NAVO optreden niet is ingegeven door de ”goedheid des Westerse harten”, maar door keiharde politiek-economische en hegemonistische belangen. [26] Wij hebben er dan ook op gehamerd, dat het Libische verzet zich op eigen kracht zou moeten bevrijden. [27] Onbaatzuchtige Westerse hulp is een sprookje, waarin naïevelingen misschien trappen, maar de Westerse/NAVO geschiedenis vertelt een ander verhaal. Ik verwijs naar de NAVO bombardementen op Servië in de Kosovo-oorlog, waarbij een groot aantal burgerdoden gevallen is en meer dan 200 000 Serven en Roma etnisch zijn gezuiverd. Oorlogsmisdaden, die door het Westen zijn gebagatelliseerd. [28]

 

Twee van de NAVO landen, die in Libië zogenaamd ”weldoener” hebben gespeeld, de VS en Groot-Brittannië, zijn verantwoordelijk voor de militaire aanvallen cq bezettingen van Afghanistan en Irak, waarbij door clusterbommen  tienduizenden burgerdoden zijn gevallen. [29] De idee, dat het ineens in Libië anders zou gaan, kon dan ook naar het Rijk der Fabelen verwezen worden en werd bewezen door de NAVO bombardementen, die vele Libische burgerslachtoffers geëist hebben. [30] Bij die naïevelingen, die plots in de ”goedheid” van het Westen geloofden, behoorden ook een aantal semi-linkse krachten. [31] Ze hebben ongelijk gekregen, dat is duidelijk.

 

Maar wat waren nu die Westerse motieven om Kadhafi uit het zadel te wippen?

 

HET WESTEN EN KADHAFFI

WESTERSE MOTIEVEN VOOR EEN REGIME CHANGE

 

Waarom wilde het Westen een regime change in Libie? Want Kadhafi was immers een betrouwbare bondgenoot geworden en knapte voor het Westen een aantal

vuile klusjes op. [32] Ook waren de oliedeals naar wens. Dat was natuurlijk wel zo, maar Kadhafi bleef toch in de ogen van het Westen grillig en onberekenbaar. Door militaire steun te geven, konden zij betrouwbaardere pro-Westerse figuren aan de macht brengen. Zo konden zij dan ook  dat de Arabische Lente in Libië beter controleren en  voorkomen, dat er meer tot stand zou komen dan een simpele regime change. Het ging om ongezouten economische en machtsbelangen, die door een uitgesprokener pro Westers bewind beter gediend waren.

 

NAVO OPTREDEN/STEUN WESTEN/VOOR WAT HOORT WAT

 

Die Westerse overwegingen om ”bevrijder” te spelen lagen er dus. Dit verklaart ook, waarom de bemiddelingspogingen van de Afrikaanse Unie en de Venezuelaanse president Chavez [door Kadhafi aanvaard], die een vreedzame oplossing bepleitten, werden afgewezen door de NAVO en de rebellen. [33] Maar vanzelfsprekend moest daarvoor een prijs worden betaald.

De prijs voor de rebellenleiding, die zij trouwens graag betalen, is de garantie van

gunstige oliedeals.

 

http://peterstormschrijft.wordpress.com/2011/09/20/arabische-lente-leeft/

 

HULP NAVO NA GARANTIE OLIECONTRACTEN

 

”Het Westen heeft geen onbaatzuchtige doelstellingen. Het wil de toegang tot olie zeker stellen, handelscontracten onder een nieuw regiem beschermen en er zeker van zijn dat hun economische macht in de regio niet wordt bedreigd.”

 

http://socialisme.nu/blog/nieuws/12896/%e2%80%98no-fly-zone%e2%80%99-zal-libie-niet-helpen/

 

Bovenstaand citaat vertolkt uitstekend de  rol van de NAVO in Libie

 

Door het ”geslaagde” NAVO militair optreden is de winst voor de Nationale Overgangsraad

de regeermacht. Maar niet nadat als voorwaarde voor de NAVO hulp de oliedeals met het Westen zijn veiliggesteld. [34]

 

Met het humanitaire plaatje [het ”goede” Westen/boze Kadhafi] moest de NAVO moest

militaire operatie aan de publieke opinie worden verkocht. [35] In werkelijkheid ging het, zoals altijd, om olie en machtsbelangen. Waarbij de NAVO met de militaire operaties ook vuile handen gemaakt heeft.

 

NAVO OORLOGSMISDADEN

ONDERZOEK INTERNATIONAAL STRAFHOF NAAR NAVO EN REBELLEN

 

”Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

Artikel 7, Internationaal Humanitair Oorlogsrecht

 http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

 

NAVO OPTREDEN:

In haar ijver om het Kadhafi regime ten val te brengen, werden militaire Kadhafi bolwerken gebombardeerd zonder rekening te houden met in de omgeving aanwezige burgerdoelen.

Veel militaire doelwitten lagen namelijk in woonwijken zelf of in de omgeving daarvan.

Vooral de wijk wijk Bab al-Aziziya, waar de residentie van Kadhafi stond, was keer op keer doelwit. Volgens de Bisschop van Tripoli zouden ook ziekenhuizen zijn getroffen.

Om een indicatie te geven van de hevigheid van de bombardementen: bij een van de zwaarste bombardementen stond het Rixos hotel, waar veel buitenlandse journalisten verbleven, op zijn grondvesten te schudden. [36]

 

Het bombarderen van militaire doelwitten om en nabij burgerdoelen is een groot risico,

aangezien het in zo’n geval moeilijk is, de burgers te beschermen. Worden dan burgers toch getroffen, is dat een oorlogsmisdaad, omdat volgens het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht altijd onderscheid gemaakt moet worden tussen combatanten [militairen en strijders] en non-combatanten [burgers]. [37]

 

Het is dan ook van groot belang, dat de Openbare Aanklager van het Internationaal Strafhof, Moreno Ocampo, heeft aangekondigd, een onderzoek in te stellen naar echte/vermeende NAVO oorlogsmisdaden en die van de Libische rebellen. [38] Want hun poor human rights record liegt er niet om.

 

DE ”BEVRIJDERS” VAN LIBIE

MISHANDELING/EXECUTIE VAN GEVANGENEN

 

Hoewel de [voormalige] rebellen beweren, te strijden voor ”democratie” en ”gerechtigheid”

is daar in hun oorlogvoering en de behandeling van de [krijgs] gevangenen weinig van terug te vinden. Zeker honderd losgeslagen rebellenmities, o.a. uit Misrata  en de Nafusa bergen [39], hebben zich schuldig gemaakt aan het willekeurig [zonder aanklacht] arresteren, mishandelen en folteren van gevangen Kadhafi strijders. Verder stonden  op het ”programma”, executies zonder vorm van proces, verkrachtingen, plunderingen en in brand steken van huizen van echte of vermeende Kadhafi aanhangers. Het gaat hier om duizenden gevangenen, waarvan tenminste 2500 in Tripoli worden vastgehouden en 1100 in Misrata. Volgens Amnesty International zouden ook kinderen worden vastgehouden. En recentelijk is een team van Human Rights Watch gestuit op 53 gedode Kadhafi-strijders in een hotel in Sirte, die klaarblijkelijk zonder vorm van proces zijn geëxecuteerd. Het hotel stond onder controle van rebellen uit Misrata. Van sommige geexecuteerde gevangenen waren hun handen op hun rug gebonden. [40]

 

 

WAAR HET WESTEN DE OGEN VOOR SLUIT/RACISTISCHE AANVALLEN OP AFRIKAANSE ARBEIDERS IN LIBIE

 

”Ze zeiden: jij bushra samra (iemand met een donkere huid), jij zal worden geëlimineerd. Er is geen plek voor jou in Libië. Zeg dat je hebt gemoord of we zullen jou vermoorden.”

 

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/21/brute-behandeling-gaddafi-exemplarisch-voor-situatie-gevangenen-libie/

 

”One hospitalized Tawergha told Human Rights Watch how he was shot in the side and leg and abandoned to die near Hun: “They left us at the edge of the road, put a blanket over us and then started swearing, ‘You are dogs, hope you die.”

 

http://www.hrw.org/news/2011/10/28/murder-brigades-misrata

 

De door de rebellen begane oorlogsmisdaden zijn gruwelijk en ze tonen zich hierin geen

haar beter dan ex dictator Kadhafi en zijn troepen. Wat deze misdaden en wraakacties nog gevaarlijker maakt is de racistische kant ervan. Want zowel Afrikaanse arbeiders uit landen als Sudan, Tsjaad, Somalie etc als zwarte Libiërs [afstammelingen van vroegere Afrikaanse slaven] zijn bij de rebellen Kop van Jut onder voorwendsel, dat zij ”huurlingen” van Kadhafi geweest zouden zijn. Voor deze bewering zijn nauwelijks enige bewijzen gevonden. Maar ook al zou dat wel het geval geweest zijn, worden hier dus mensen louter op grond van hun

huidskleur en afstamming gearresteerd, vernederd, gefolterd en geëxecuteerd. [41]

Zelfs voor etnische zuiveringen schrikken de rebellen niet terug. Een huiveringwekkend voorbeeld daarvan is de stad Tawergha. Door terreur van milities uit Misrata [mishandelingen van inwoners, beschietingen van ongewapende burgers en willekeurige arrestaties] is de gehele bevolking van voornamelijk zwarte inwoners op de vlucht geslagen en willen de

Misrata milities voorkomen, dat zij ooit nog terugkeren. [42] Platte etnische zuiveringen dus.

In het boek van de milities zijn al deze mensen handlangers van Kadhafi. Deze terreur tegen Afrikaanse arbeiders en zwarte Libiërs was al vanaf het begin van de opstand tegen Kadhafi gaande, maar werd door de Westerse pers vrijwel doodgezwegen. [43] Nu de situatie vrijwel onhoudbaar is en het de vormen van pogroms gaat aannemen sijpelt het mondjesmaat door. [44]

 

De Nationale Overgangsraad zich weliswaar gedistantieerd van de misdaden tegen gevangengenomen Kadhafi strijders en de hetze tegen de Afrikaanse arbeiders en

zwarte Libiërs en aan o.a. Amnesty International toegezegd, zo snel mogelijk de rechtsorde te willen herstellen. [45] Desondanks zijn zij als de nieuwe machthebbers verantwoordelijk voor door de milities aangerichte misdaden en horen zij een onderzoek in te stellen en de verantwoordelijken te berechten. Ook de NAVO, die het leeuwenaandeel heeft gehad in de val van Kadhafi en de humanitaire gevolgen daarvan, draagt grote verantwoordelijkheid.

 

HET IS DE TAAK VAN DE NIEUWE MACHTHEBBERS EN DE NAVO OM ALLE

INWONERS VAN LIBIE TE BESCHERMEN ONGEACHT HUN STATUS [KRIJGSGEVANGENE, EX KADHAFI STRIJDER] EN AFKOMST

 

HET IS DE TAAK VAN DEREBELLEN MILITIES OM ALLE KRIJGSGEVANGENEN, DIE ONDER HUN CONTROLE STAAN, HUMAAN TE BEHANDELEN

 

EPILOOG

Dat Kadhafi een dictatuur heeft geleid en zich aan vele mensenrechtenschendingen heeft

schuldig gemaakt, is duidelijk. Zowel tijdens zijn bewind als gedurende de opstand van de rebellen. [46] Zonder zijn harde bewind te bagatelliseren moet genoemd worden de hoge

levenstandaard in Libië, een van de hoogste in  Afrika. Ook heeft hij destijds bevrijdingsbewegingen als het ANC gesteund, toen deze nog door het Westen werd beschouwd als een terroristische organisatie. [47]

 

De gewapende strijd tegen het Kadhafi regime was volledig gelegitimeerd en had een groot succes kunnen worden, wanneer het op eigen kracht gevoerd was zonder Westerse inbreng.

Nu is het zowel politiek als humanitair een drama geworden. Humanitair vanwege de oorlogsmisdaden van de rebellen, die ook nog een racistisch karakter hebben. Politiek vanwege de alliantie met de NAVO, die het land in een stevige Westerse greep

zal houden. Daarbij bestaat een deel van de Nationale Overgangsraad uit figuren uit het voormalige Kadhafi regime.

 

Er is chaos in het land, aangezien de Nationale Overgangsraad geen of gedeeltelijke

controle heeft over de rebellenmilities. Daarnaast kunnen ook nog de vroegere aan Kadhafi loyale etnische groepen opnieuw de wapens opnemen. [48]

 

De Nationale Overgangsraad is een gewillig werktuig van de NAVO-landen en gezien zijn bloedige start en oorlogvoering, lijkt Libië van de regen in de drup beland. [49] De enige hoop is, dat er vanuit het Libische volk een authentiek verzet komt, dat zowel de nieuwe machthebbers als de NAVO de handschoen toewerpt. Vechtend voor economische onafhankelijkheid, sociale gerechtigheid en gebaseerd op Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Ongeacht afkomst en ras. Alleen dan zal Libië werkelijk vrij zijn.

 

(Uitpers, nr. 137, 13de jg., december 2011)

[1] NU.NL

MUAMMAR KADDAFI GEDOOD

21 OCTOBER 2011

 

http://www.nu.nl/onrust-midden-oosten/2646315/muammar-kaddafi-gedood.html

 

AL JAZEERA

MUAMMAR GADDAFI KILLED AS SIRTE FALLS

21 OCTOBER 2011

 

http://aljazeera.com/news/africa/2011/10/20111020111520869621.html

 

THE GUARDIAN

GADDAFI KILLED AS SIRTE FALLS

21 OCTOBER 2011

 

http://www.guardian.co.uk/world/middle-east-live/2011/oct/20/gaddafi-killed-sirte-falls-live

 

[2] PAS OP GRUWELIJKE BEELDEN

  

THE  DAILY MAIL

GADDAFI DEAD VIDEO: DICTATOR BEGS FOR LIFE BEFORE SUMMARY EXECUTION

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2051361/GADDAFI-DEAD-VIDEO-Dictator-begs-life-summary-execution.html

 

RTL

VIDEO LAATSTE MOMENTEN KADHAFI 20 OCTOBER 2011

 

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/buitenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/10_oktober/20/buitenland/Beelden_van_gewonde_levende_Kadhafi.xml

 

BBC

GADDAFI DEATH: THE BLOODY BIRTH OF A NEW LIBYA

22 OCTOBER 2011

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15416019

 

 

[3] PAS OP GRUWELIJKE BEELDEN

 

DAILY MAIL

GADDAFI DEAD VIDEO: DICTATOR BEGS FOR LIFE BEFORE SUMMARY EXECUTION

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2051361/GADDAFI-DEAD-VIDEO-Dictator-begs-life-summary-execution.html

 

EXPOSURE OF GADDAFI’S BODY/FOUR DAYS

Not only humiliating, but against Islamic burial rules, that demand, that a dead body must

be buried within a day

 

THE INDEPENDENT

LIBYA ENDS PUBLIC SHOWING OF GADDAFI’S BODY

25 OCTOBER 2011

 

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/libya-ends-public-showing-of-gaddafis-body-2375357.htm

 

 

REUTERS
LIBYA ENDS PUBLIC SHOWING OF GADDAFI’S BODY
24 OCTOBER 2011
 
http://uk.reuters.com/article/2011/10/24/uk-libya-gaddafi-body-idUKTRE79N2GY20111024

INTERNATIONAL RED CROSS VIEW ABOUT THE PUBLIC EXPOSURE OF

DEAD BODIES

 

“Over the past few days, people with their hands tied have been put on display on vehicles, interrogations of detainees have been filmed by local media, and mortal remains have been exposed to public curiosity… Our view of these issues is based on the applicable rules of international humanitarian law, for which we endeavour to ensure respect.”

 

BRON:
INTERNATIONAL RED CROSS
LIBYA: DETAINEES AND THE DEAD MUST BE RESPECTED
27 OCTOBER 2011
 
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/2011/libya-interview-2011-10-27.htm
 
THE GUARDIAN
GADDAFI BURIED IN SECRET DESERT LOCATION
25 OCTOBER 2011
 
http://www.guardian.co.uk/world/2011/oct/25/gaddafi-buried-libya-desert

 

[4] ARTIKEL 3, LID 1, 3E CONVENTIE VAN GENEVE

HUMANE BEHANDELING KRIJGSGEVANGENEN

 

”(1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely,…….

………………………………………………….

”To this end the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:
(a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
……………………………….

……………………………….

 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/375?OpenDocument

 

zie ook

 

www.icrc.org

 

ARTIKEL 1 EN 2, INTERNATIONAAL HUMANITAIR OORLOGSRECHT

 

1 – Persons hors de combat and those who do not take a direct part in hostilities are entitled to respect for their lives and their moral and physical integrity. They shall in all circumstances be protected and treated humanely without any adverse distinction.

 

 2 – It is forbidden to kill or injure an enemy who surrenders or who is hors de combat .

[5] HUMAN RIGHTS WATCH

LIBYA: Q AND A ON THE ARREST AND SURRENDER OF THE THREE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT SUSPECTS

26 AUGUST 2011

 

http://www.hrw.org/news/2011/08/26/libya-qa-arrest-and-surrender-three-international-criminal-court-suspects

 

http://www.time.com/time/world/article/0%2c8599%2c2097580%2c00.html

 

AMNESTY INTERNATIONAL

ICC MUST END CONFUSION OVER TRIAL OF GADDAFI

24 NOVEMBER 2011

 

http://www.amnesty.org/en/news/icc-must-end-confusion-over-trial-gaddafi-2011-11-24

 

http://indiatoday.intoday.in/story/muammar-gaddafi-shot-dead-autopsy/1/157280.html

 

THE GUARDIAN

SAIF AL-ISLAM GADDAFI CAPTURED IN LYBYA DESERT AS HE TRIES TO FLEE

COUNTRY 19 NOVEMBER 2011

  

http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/19/saif-al-islam-gaddafi-capture-libya

 

HUMAN RIGHTS WATCH

LIBYA: SURRENDER SAIF AL-ISLAM GADDAFI TO ICC

19 NOVEMBER 2011

 

http://www.hrw.org/news/2011/11/19/libya-surrender-saif-al-islam-gaddafi-icc

 

AMNESTY INTERNATIONAL

LIBYA: TRANSFER SAIF AL-ISLAM TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

19 NOVEMBER 2011

 

http://www.amnesty.org/en/news/libya-transfer-saif-al-islam-international-criminal-2011-11-19

 

THE GUARDIAN

GADDAFI’S INTELLIGENCE CHIEF CAPTURED IN SOUTHERN DISTRICT

20 NOVEMBER 2011

 

http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/20/gaddafi-son-pretended-camel-herder

 

HUMAN RIGHTS WATCH

LIBYA: REPORTED CAPTURE OF ABDULLAH SANUSSI

20 NOVEMBER 2011

 

http://www.hrw.org/news/2011/11/20/libya-reported-capture-abdullah-sanussi

[6] CNN

UN CALLS FOR GADHAFI DEATH INVESTIGATION

21 OCTOBER 2011

 

http://edition.cnn.com/2011/10/21/world/africa/libya-main/

 

NRC

VN WIL ONDERZOEK NAAR DOOD GADAFFI

21 OCTOBER 2011

 

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/21/unhchr-wil-onderzoek-naar-dood-gaddafi/

 

HUMAN RIGHTS WATCH

LIBYA: INVESTIGATE DEATHS OF GADDAFI AND SON

22 OCTOBER 2011

 

”However, information obtained by Human Rights Watch, as well as videos and photographs apparently taken that day showing both men alive in the custody of anti-Gaddafi forces, indicate that they might have been executed after being detained.”

 

http://www.hrw.org/news/2011/10/22/libya-investigate-deaths-gaddafi-and-son

 

 

AMNESTY INTERNATIONAL

LIBYA URGED TO INVESTIGATE WHETHER AL-GADDAFI DEATH WAS A WAR CRIME

21 OCTOBER 2011

 

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/libya-urged-investigate-whether-al-gaddafi-death-was-war-crime-2011-10-21

 

TIME WORLD

AUTOPSY SHOWS GADDAFI KILLED BY SHOT TO HEAD

23 OCTOBER 2011

 

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2097580,00.html

 

INDIA TODAY

MUAMMAR GADDAFI WAS SHOT IN THE HEAD: AUTOPSY

23 OCTOBER 2011

 

http://indiatoday.intoday.in/story/muammar-gaddafi-shot-dead-autopsy/1/157280.html

 

NRC

GADDAFI GEDOOD DOOR SCHOTWOND IN HOOFD

23 OCTOBER 2011

 

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/23/gaddafi-gedood-door-schotwond-in-hoofd/

 

RTL

KADHAFI KREEG KOGEL IN HOOFD

20 OCTOBER 2011

 

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/buitenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/10_oktober/20/buitenland/Kadhafi_dood_door_kogel_in_hoofd.xml

[7] NRC

OVERGANGSRAAD STELT ONDERZOEK IN NAAR DOOD GADDAFI

24 OCTOBER 2011

 

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/24/overgangsraad-last-onderzoek-in-naar-dood-gaddafi/

 

PAS OP SCHOKKENDE FOTO

GAZET VAN ANTWERPEN

LIBISCHE AUTORITEITEN WILLEN DODERS KADHAFI BERECHTEN

27 OCTOBER 2011

 

http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid1087875/libische-autoriteiten-willen-doders-kadhafi-berechten.aspx

 

NRC

GADDAFI EN ZOON VANOCHTEND OP ONBEKENDE LOCATIE BEGRAVEN

25 OCTOBER 2011

 

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/25/gaddafi-vanochtend-op-onbekende-locatie-begraven/

 

RTL

WAT IS ER GEBEURD MET HET GEZIN KADHAFI

20 OCTOBER 2011

 

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/buitenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/10_oktober/20/buitenland/wat_is_er_gebeurd_met_de_familie_van_kadaffi_Kadhafi.xml

 

[8] HUMAN RIGHTS WATCH

LIBYA: INVESTIGATE DEATHS OF GADDAFI AND SON

22 OCTOBER 2011

 

”However, information obtained by Human Rights Watch, as well as videos and photographs apparently taken that day showing both men alive in the custody of anti-Gaddafi forces, indicate that they might have been executed after being detained.”

 

http://www.hrw.org/news/2011/10/22/libya-investigate-deaths-gaddafi-and-son

 

”Videos also emerged showing the Colonel’s son Mu’tassim al-Gaddafi, also captured yesterday, lying on a bed in what appears to be a private residence. Wearing a bloodied T-shirt, he bore a neck injury but seemed to be conscious and aware of his surroundings. Later footage showed his lifeless body on a hospital bed. His death should also be independently investigated.”

 

BRON:

AMNESTY INTERNATIONAL

LIBYA URGED TO INVESTIGATE WHETHER AL-GADDAFI DEATH WAS A WAR CRIME 21 OCTOBER 2011

 

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/libya-urged-investigate-whether-al-gaddafi-death-was-war-crime-2011-10-21

 

[9] NRC

BRUTE BEHANDELING GADDAFI EXEMPLARISCH VOOR SITUATIE GEVANGENEN

21 OCTOBER 2011

 

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/21/brute-behandeling-gaddafi-exemplarisch-voor-situatie-gevangenen-libie/

 

HUMAN RIGHTS WATCH

LIBYA: CEASE ARBITRARY ARRESTS, ABUSE OF DETAINEES

30 SEPTEMBER 2011

 

http://www.hrw.org/news/2011/09/30/libya-cease-arbitrary-arrests-abuse-detainees

 

HUMAN RIGHTS WATCH

LIBYA: STOP ARBITRARY ARRESTS OF BLACK AFRICANS

4 SEPTEMBER 2011

 

http://www.hrw.org/news/2011/09/04/libya-stop-arbitrary-arrests-black-africans

[10] HUMAN RIGHTS WATCH

APPARENT EXECUTION OF 53 GADDAFI SUPPORTERS

24 OCTOBER 2011

 

http://www.hrw.org/news/2011/10/24/libya-apparent-execution-53-gaddafi-supporters

 

[11] SOCIALISME.NU

KADHAFI’S DOOD IS EEN OPLUCHTING VOOR HET WESTEN

24 OCTOBER 2011

 

http://socialisme.nu/blog/nieuws/19424/kadhafis-dood-is-een-opluchting-voor-het-westen/

 

””When a person is shot in the head it is obviously done to simply eliminate him under common accord of several parties involved. They include the so-called rebels led by NATO and the alliance members. Three of them were especially interested in keeping Gaddafi’s mouth shut at the Libyan People’s Court that may be judging the Colonel as it was proposed by Medvedev. They are France, the US and the UK. The Hussein trial showed that doing the same thing with Gaddafi could be a dangerous weapon and the Colonel had a lot to say.”

 

BRON: THE VOICE OF RUSSIA

GADDAFI’S DEATH – PURE ACCIDENT: THE WEST

22 OCTOBER 2011

 

http://english.ruvr.ru/2011/10/22/59176785.html

 

[12] ””Prime Minister Silvio Berlusconi and Mu`ammar al-Gaddafi are building their friendship agreement at the expense of people from other countries whom both regard as expendable,” said Bill Frelick, refugee policy director at Human Rights Watch. “It looks less like friendship and more like a dirty deal to enable Italy to dump migrants and asylum seekers on Libya and evade its obligations.”

 

HUMAN RIGHTS WATCH

ITALY/LIBYA: GADDAFI VISIT CELEBRATES DIRTY DEAL

9 JUNI 2009

 

http://www.hrw.org/news/2009/06/09/italylibya-gaddafi-visit-celebrates-dirty-deal

 

[13] HUMAN RIGHTS WATCH

US/UK: DOCUMENTS REVEAL LIBYA RENDITION DETAILS

8 SEPTEMBER 2011

 

http://www.hrw.org/news/2011/09/08/usuk-documents-reveal-libya-rendition-details

 

HUMAN RIGHTS WATCH

OFF THE RECORD: US RESPONSIBILITY FOR ENFORCED DISSAPEARANCES IN THE ”WAR ON TERROR”

 

http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/usa/ct0607/ct0607web.pdf

 

HUMAN RIGHTS WATCH

LIBYA/US: INVESTIGATE DEATH OF FORMER CIA PRISONER

11 MEI 2009

 

http://www.hrw.org/news/2009/05/11/libyaus-investigate-death-former-cia-prisoner

 

HUMAN RIGHTS WATCH

UK: TORTURE A RISK IN LIBYA DEPORTATION ACCORD

17 OCTOBER 2005

 

http://www.hrw.org/news/2005/10/17/uk-torture-risk-libya-deportation-accord

 

HUMAN RIGHTS WATCH

US: STOP DETAINEE’S RETURN TO TORTURE IN LIBYA

14 JUNI 2005

 

http://www.hrw.org/news/2007/06/14/us-stop-detainee-s-return-torture-libya

 

http://www.hrw.org/news/2005/10/17/uk-torture-risk-libya-deportation-accord 

 

 

[14] HUMAN RIGHTS WATCH

US/UK: DOCUMENTS REVEAL LIBYA RENDITION DETAILS

8 SEPTEMBER 2011

 

http://www.hrw.org/news/2011/09/08/usuk-documents-reveal-libya-rendition-details

 

”However, her reference to widespread concern about wrong judgments is likely to be seized on by critics of the way Britain’s intelligence agencies co-operated closely with Gaddafi’s regime over the “rendition” of dissidents and terror suspects after the Libyan dictator agreed to abandon his chemical and nuclear weapons programme in 2003.”

 

THE GUARDIAN

EX MI5 CHIEF’S GADDAFI REGIME RENDITION FEARS

7 SEPTEMBER 2011

 

http://www.guardian.co.uk/global/2011/sep/07/mi5-chief-gaddafi-regime-rendition-fears

 

SOCIALISME.NU

WIE STRAFT DE WESTERSE BONDGENOTEN VAN DICTATORS?

8 SEPTEMBER 2011

 

http://socialisme.nu/blog/nieuws/18243/wie-straft-de-westerse-bondgenoten-van-dictators/

 

 

[15] ”De voormalige rebellen vormen een heterogene groep van sterk uiteenlopende politieke en etnische gezindheid, waaronder ook tal van voormalige Kadhafi-figuren die zich aansloten uit opportunisme of omwille van machtsbehoud.

 

LUDO DE BRABANDER

LIBIE: PAYBACK TIME

6 SEPTEMBER 2011

 

http://www.vrede.be/nieuws/60-standpunten/2178-libie-payback-time

 

PETER STORM

ARABISCHE LENTE LEEFT

20 SEPTEMBER 2011

 

http://peterstormschrijft.wordpress.com/2011/09/20/arabische-lente-leeft/#more-3498

 

[16] HET NIEUWSBLAD

KADHAFI BEGRAVEN IN DE WOESTIJN

25 OCTOBER 2011

 

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20111025_036

 

NOS

OVERGANGSRAAD: KADHAFI IS BEGRAVEN

25 OCTOBER 2011

 

http://nos.nl/artikel/306969-kadhafi-wordt-vandaag-begraven.html

 

NRC

GADDAFI EN ZOON VANOCHTEND OP ONBEKENDE LOCATIE BEGRAVEN

25 OCTOBER 2011

 

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/25/gaddafi-vanochtend-op-onbekende-locatie-begraven/

 

RTL

WAT IS ER GEBEURD MET HET GEZIN KADHAFI

20 OCTOBER 2011

 

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/buitenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/10_oktober/20/buitenland/wat_is_er_gebeurd_met_de_familie_van_kadaffi_Kadhafi.xml

 

[17] “De jonge Kadhafi maakte in 1969 een einde van het regime van koning Idris. Hij nationaliseerde de olie, de belangrijkste bron van rijkdom in het land, en sloot de militaire basissen van de VS en van Groot-Brittannië. In 1973 maakte hij gebruik van die oliebelangen als drukkingmiddel tegen het Westen dat de oorlogen van Israël ondersteunde in 1967 en 1973. Deze oorlogen leidden uiteindelijk tot de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

Kadhafi verklaarde dat Libië “socialistisch” was en zette een systeem op van volkscomités. Hij steunde ook talrijke bevrijdingsbewegingen, waaronder het ANC in Zuid-Afrika, maar ook sommige terroristische groepen. In deze periode zagen Washington en zijn bondgenoten hem als een van hun belangrijkste vijanden en ze wilden hem dan ook omverwerpen. In 1986 beval president Reagan zelfs een bombardement op Tripoli en Benghazi. ”

 

PVDA.BE

ENKEL HET LIBISCHE VOLK ZAL OVER ZIJN EIGEN TOEKOMST BESLISSEN

23 FEBRUARI 2011

 

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/enkel-het-libische-volk-zal-over-zijn-eigen-toekomst-beslissen.htm

 

[18] HUMAN RIGHTS WATCH

ITALY/LIBYA: GADDAFI VISIT CELEBRATES DIRTY DEAL

9 JUNI 2009

 

http://www.hrw.org/news/2009/06/09/italylibya-gaddafi-visit-celebrates-dirty-deal

 

[19] WIKIPEDIA

FORT EUROPA

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Europa

 

[20] ZIE NOOT 13

 

[21] LUDO DE BRABANDER

LIBIE: PAYBACK TIME

6 SEPTEMBER 2011

 

http://www.vrede.be/nieuws/60-standpunten/2178-libie-payback-time

 

NATIONALE OVERGANGSRAAD

 

THE GADDAFI REGIME IS FIGHTING A NATO BACKED WING OF ITSELF

29 APRIL 2011

 

http://www.stopwar.org.uk/index.php/middle-east-and-north-africa/465-gaddafi-regime-now-fighting-nato-backed-breakaway-wing-of-itself

 

[22] ZIE NOOT 21

 

[23] LUDO DE BRABANDER

LIBIE: PAYBACK TIME

6 SEPTEMBER 2011

 

http://www.vrede.be/nieuws/60-standpunten/2178-libie-payback-time

 

PETER STORM

ARABISCHE LENTE LEEFT

20 SEPTEMBER 2011

 

http://peterstormschrijft.wordpress.com/2011/09/20/arabische-lente-leeft/#more-3498

 

 

[24] LUDO DE BRABANDER

LIBIE: PAYBACK TIME

6 SEPTEMBER 2011

 

http://www.vrede.be/nieuws/60-standpunten/2178-libie-payback-time

 

[25] THE GUARDIAN

LIBYA IS UNITED IN POPULAR REVOLUTION-PLEASE DON’T INTERVENE

MUHAMMAD MIN LIBYA

1 MAART 2011

 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2011/mar/01/libya-revolution-no-fly-zone

 

PETER STORM

LIBISCHE OPSTAND EN OORLOG: ONTKNOPING OP HANDEN

21 AUGUSTUS 2011

 

http://peterstormschrijft.wordpress.com/2011/08/21/libische-opstand-en-oorlog-ontknoping-op-handen/#more-3459

 

[26] PVDA.BE

DOOD VAN KADHAFI: TIEN MYTHES OVER DE OORLOG TEGEN LIBIE

21 OCTOBER 2011

 

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/dood-van-Kadhafi-tien-mythes-over-de-oorlog-tegen-libie.html

 

LUDO DE BRABANDER

LIBIE: PAYBACK TIME

6 SEPTEMBER 2011

 

http://www.vrede.be/nieuws/60-standpunten/2178-libie-payback-time

 

LUDO DE BRABANDER

DE NAVO OORLOG IN LIBIE: DESASTREUS, ILLEGAAL EN MISLUKT

23 JUNI 2011

  

http://www.vrede.be/nieuws/60-standpunten/2143-de-navo-oorlog-in-libie-desastreus-illegaal-en-mislukt

 

SOCIALISME.NU

VN INTERVENTIE LIBIE IS DODELIJKE OMHELZING

18 MAART 2011

 

http://socialisme.nu/blog/nieuws/12917/vn-interventie-libie-is-dodelijke-omhelzing/

 

 

EKUDOS

MILITAIRE ACTIE TEGEN LIBIE/OPSTANDELINGEN HALEN PAARD VAN TROJE BINNEN

ASTRID ESSED

 

http://www.ekudos.nl/artikel/294577/militaire_actie_tegen_libieopstandelingen_halen_paard_van_troje_binnen

 

SOCIALISME.NU

NO FLY ZONE ZAL LIBIE NIET HELPEN

17 MAART 2011

 

http://socialisme.nu/blog/nieuws/12896/%e2%80%98no-fly-zone%e2%80%99-zal-libie-niet-helpen/

 

 

[27] EKUDOS

MILITAIRE ACTIE TEGEN LIBIE/OPSTANDELINGEN HALEN PAARD VAN TROJE BINNEN

ASTRID ESSED

 

http://www.ekudos.nl/artikel/294577/militaire_actie_tegen_libieopstandelingen_halen_paard_van_troje_binnen

 

SOCIALISTISCH ALTERNATIEF

LIBIE: STEUN DE MASSA’S EN HUN REVOLUTIE! GEEN ENKEL VETROUWEN IN DE IMPERIALISTISCHE INTERVENTIE!

8 APRIL 2011

 

http://www.socialisten.net/onderwerpen-mainmenu-57/internationaal-mainmenu-26/1552-libie-steun-de-massas-en-hun-revolutie-geen-enkel-vertrouwen-in-de-imperialistische-interventie.html

 

SOCIALISME.NU

NO FLY ZONE ZAL LIBIE NIET HELPEN

17 MAART 2011

 

http://socialisme.nu/blog/nieuws/12896/%e2%80%98no-fly-zone%e2%80%99-zal-libie-niet-helpen/

 

PVDA.BE

DOOD VAN KADHAFI: TIEN MYTHES OVER DE OORLOG TEGEN LIBIE

21 OCTOBER 2011

 

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/dood-van-Kadhafi-tien-mythes-over-de-oorlog-tegen-libie.html

[28] KOSOVO OORLOG:

 

 AMNESTY INTERNATIONAL

NATO VIOLATIONS OF THE LAWS OF WAR DURING OPERATION ALLIED FORCE MUST BE INVESTIGATED

JUNE 2000

 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR70/025/2000/en/b2d0e225-df0f-11dd-953e-5fb92c895266/eur700252000en.html

 

”The Serbian government and a number of international pressure groups (e.g. Amnesty International) claimed that NATO had carried out war crimes during the conflict, notably the bombing of the Serbian TV headquarters in Belgrade on April 23, 1999, where 16 people were killed and 16 more were injured. Sian Jones of Amnesty stated, “The bombing of the headquarters of Serbian state radio and television was a deliberate attack on a civilian object and as such constitutes a war crime”.[139]

 

SOURCE

WIKIPEDIA

THE KOSOVO WAR

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo_War

 

”And at the conclusion of the war 200,000 Serbs and Roma were ethnically cleansed by the western-backed Kosovo Liberation Army–creating a virtually monoethnic Kosovo. ”

 

BRON

THE SOCIALIST REVIEW

WHAT WAS IT GOOD FOR?

MAY 2003

 

http://www.socialistreview.org.uk/article.php?articlenumber=8435

 

THE SOCIALIST REVIEW

KOSOVO: THE MYTH OF LIBERATION

APRIL 2004

 

http://www.socialistreview.org.uk/article.php?articlenumber=8836

 

NRC

AMNESTY: NAVO SCHOND OORLOGSRECHT

7 JUNI 2000

 

http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Kosovo/000607b.html

 

NRC

KOSOVO CONFLICT

 

http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Kosovo/inhoud.html

 

WIKIPEDIA

THE NATO BOMBING CAMPAIGN

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo_War#The_NATO_bombing_campaign

 

BRON

WIKIPEDIA

KOSOVO WAR

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo_War

 

NRC

NAVO OORLOG KOSOVO WAS NIET GERECHTVAARDIGD

9 FEBRUARI 2001

 

http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Kosovo/010209a.html

 

DE JOURNALIST

DE MEDIA OORLOG OM KOSOVO

23 APRIL 1999

 

http://www.villamedia.nl/journalist/n/dossiers/srebrenicamediaoorlog.shtm

 

EKUDOS

MILITAIRE ACTIE TEGEN LIBIE/OPSTANDELINGEN HALEN PAARD VAN TROJE BINNEN

ASTRID ESSED

 

http://www.ekudos.nl/artikel/294577/militaire_actie_tegen_libieopstandelingen_halen_paard_van_troje_binnen

 

[29] EKUDOS

MILITAIRE ACTIE TEGEN LIBIE/OPSTANDELINGEN HALEN PAARD VAN TROJE BINNEN

ASTRID ESSED

 

http://www.ekudos.nl/artikel/294577/militaire_actie_tegen_libieopstandelingen_halen_paard_van_troje_binnen

 

[30] http://www.vrede.be/nieuws/60-standpunten/2178-libie-payback-time

LUDO DE BRABANDER

DE NAVO OORLOG IN LIBIE: DESASTREUS, ILLEGAAL EN MISLUKT

23 JUNI 2011

 

http://www.vrede.be/nieuws/60-standpunten/2143-de-navo-oorlog-in-libie-desastreus-illegaal-en-mislukt

  

”A no-fly-zone was installed in the name of protecting civilians that rapidly grew into a bombing campaign which always causes innocent civilian victims. Don’t these deaths fall in the category of war crime?”

 

BRON

 

LUDO DE BRABANDER

RESPONSIBILITY TO PROTECT

19 MAY 2011

 

http://www.vrede.be/news/2121-responsibility-to-protect-

 

”Nato air strike hit a civilian house in Tripoli and killed nine residents, the Libyan regime said yesterday. Nato admitted on Sunday that its weapons destroyed a house in Tripoli in an incident likely to sow new doubts inside the alliance about its mission in Libya.”


BRON

 

THE DAILY MAIL

NATO BOMB ”KILL NINE LIBYAN CIVILIANS” A STRAY AIRSTRIKE IS BLAMED

ON ”SYSTEM FAILURE”

20 JUNE 2011

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2005472/Libya-War-Nato-bomb-kills-9-civilians-Tripoli-stray-air-strike-blamed-failure.html

 

THE WASHINGTON POST

NATO CONFIRMS STRIKE HIT WRONG TARGET, KILLING LIBYAN CIVILIANS

 

http://www.washingtonpost.com/world/middle-east/nato-says-strike-may-have-killed-libyan-civilians/2011/06/19/AGL7VdbH_story.html

 

THE GUARDIAN

TRIPOLI AIRSTRIKE KILLED 40 CIVILIANS, CLAIMS VATICAN OFFICIAL

31 MARCH 2011

 

http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/31/tripoli-air-strikes-killed-civilians

 

BBC

LIBYA SAYS NATO AIR RAIDS ”KILLED 700 CIVILIANS”

31 MAY 2011

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13611132

 

REUTERS

TRIPOLI SAYS NATO STRIKE KILLS DOZENS OF CIVILIANS

9 AUGUST 2011

 

http://www.reuters.com/article/2011/08/09/us-libya-idUSTRE76Q76620110809

 

THE NEW YORK TIMES

NATO STRIKES AT LIBYA STATE TV

30 JULY 2011

 

 

CNN

BROTHER OF LIBYA’S INFORMATION MINISTER REPORTED KILLED IN NATO

STRIKE

19 AUGUST 2011

 

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/08/18/libya.war/

 

BBC

WHAT REALLY HAPPENED IN LIBYA’S ZLITAN

11 AUGUST 2011

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14486170

 

THE DAILY MAIL

BOMBS HIT GADDAFI HOME: NATO STRIKES KILL SON

AND THREE GRANDCHILDREN………BUT TYRANT NARROWLY ESCAPES

UNHARMED

 

1 MAY 2011

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1382341/Libya-Nato-strikes-kill-Gaddafis-son-grandchildren.html

 

FAIR

LIBYAN DEATHS, MEDIA SILENCE

18 AUGUST 2011

 

http://www.fair.org/index.php?page=4379

 

[31] EKUDOS

LIBIE/MILITAIRE ACTIES/POLITIEKE NAIVITEIT LINKSE PRO INTERVENTIE-AANHANG

ASTRID ESSED

 

http://www.ekudos.nl/artikel/296464/libiemilitaire_actiespolitieke_naiviteit_linkse_pro_interventieaanhang

 

JUAN LA COLE

AN OPEN LETTER TO THE LEFT ON LIBYA

27 MARCH 2011

 

http://www.juancole.com/2011/03/an-open-letter-to-the-left-on-libya.html

 

[32] HET VUILE WERK, DAT KADHAFI OPKNAPTE VOOR HET WESTEN

ZIE NOTEN 11 T/M 14

 

[33] THE INDEPENDENT

LIBYAN REBELS REJECT AFRICAN UNION PEACE PLAN

11 APRIL 2011

 

 

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/libyan-rebels-reject-african-union-peace-plan-2266294.htm

 

THE GUARDIAN

LIBYAN REBELS REJECT CHAVEZ MEDIATION OFFER

3 MARCH 2011

 

http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/03/libyan-rebels-reject-hugo-chavez

 

PVDA.BE

DOOD VAN KADHAFI: TIEN MYTHES OVER DE OORLOG TEGEN LIBIE

21 OCTOBER 2011

 

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/dood-van-Kadhafi-tien-mythes-over-de-oorlog-tegen-libie.html

 

[34] VOLKSKRANT

HULP AAN REBELLEN WORDT STRAKS BELOOND MET OLIE

23 AUGUSTUS 2011

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5444/De-opstand-in-Libie/article/detail/2861701/2011/08/23/Hulp-aan-rebellen-wordt-straks-beloond-met-olie.dhtml

 

THE NEW YORK TIMES

THE SCRAMBLE FOR ACCESS TO LIBYA OIL WEALTH HAS BEGUN

22 AUGUSTUS 2011

 

 

FINANCIAL TIMES

REBELS VOW TO OPEN UP LIBYA FOR INVESTMENT

15 JUNI 2011

 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b97dd138-976d-11e0-af13-00144feab49a.html#axzz1bqUQDRC8

 

SOCIALISME.NU

KADHAFI VERLIEST, MAAR WIE WINT?

24 AUGUSTUS 2011

 

http://socialisme.nu/blog/nieuws/17881/kadhafi-verliest-maar-wie-wint/

 

LUDO DE BRABANDER

LIBIE: PAYBACK TIME

6 SEPTEMBER 2011

 

http://www.vrede.be/nieuws/60-standpunten/2178-libie-payback-time

 

 

[35] LUDO DE BRABANDER

RESPONSIBILITY TO PROTECT

19 MAY 2011

 

http://www.vrede.be/news/2121-responsibility-to-protect-

 

[36] NAVO OORLOGSMISDADEN

LUDO DE BRABANDER

DE NAVO OORLOG IN LIBIE: DESASTREUS, ILLEGAAL EN MISLUKT

23 JUNI 2011

 

http://www.vrede.be/nieuws/60-standpunten/2143-de-navo-oorlog-in-libie-desastreus-illegaal-en-mislukt

 

PVDA.BE [Belgische linkse politieke organisatie]

NAVO EN REBELLEN VEROORZAKEN HUMANITAIR DRAMA IN SIRTE

4 OCTOBER 2011

 

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/libie-navo-en-rebellen-veroorzaken-humanitair-drama-in-sirte.html

DE PERS

VEERTIG DODEN BIJ COALITIEBOMMEN LIBIE

31 MAART 2011

 

http://www.depers.nl/buitenland/557824/Veertig-doden-door-coalitiebommen-Libie.html

 

RKK

BISSCHOP TRIPOLI DOODT TIENTALLEN BURGERS

31 MAART 2011

 

http://www.rkk.nl/actualiteit/2011/detail_objectID725951_FJaar2011.html

 

TROUW

NAVO BOMBARDEMENT OP TRIPOLI ZWAARSTE TOT NU TOE

24 MEI 2011

 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/2436531/2011/05/24/NAVO-bombardement-op-Tripoli-zwaarste-tot-nu-toe.dhtml

 

EKUDOS

ZOON KADHAFI GEDOOD DOOR NAVO AANVAL/OORLOGSMISDADEN NAVO

ASTRID ESSED

 

http://www.ekudos.nl/artikel/300613/zoon_Kadhafi_gedood_door_navo_aanvaloorlogsmisdaden_navo

 

 

 

 

[37] ”Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

Artikel 7, Internationaal Humanitair Oorlogsrecht

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

http://www.vrede.be/news/2179-libya-payback-time

 

 

[38] RADIO NETHERLANDS WORLDWIDE

ICC TO INVESTIGATE NATO’S LIBYAN OPERATION
3 NOVEMBER 2011

 

http://www.rnw.nl/english/bulletin/icc-investigate-natos-libyan-operation

 

THE TELEGRAPH

LIBYA:

NATO TO BE INVESTIGATED BY ICC FOR WARCRIMES

2 NOVEMBER 2011

 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8866007/Libya-Nato-to-be-investigated-by-ICC-for-war-crimes.html

 

[39] ACHTERGROND

MISRATA EN NASUFA BERGEN

 

Zowel in Misrata als de Nasufa bergen is sprake geweest van willekeurige aanvallen door troepen van Kadhafi.

 

Zie: Misrata

 

http://www.hrw.org/news/2011/04/17/libya-indiscriminate-attacks-kill-civilians

 

Nasufa bergen

 

http://www.hrw.org/news/2011/05/09/libya-end-indiscriminate-attacks-western-mountain-towns

 

[40] OORLOGSMISDADEN REBELLEN

BEHANDELING GEVANGENEN

 

AMNESTY INTERNATIONAL

DETENTION ABUSES STAINING THE NEW LIBYA

 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE19/036/2011/en/e1c30d0f-8ec3-4368-8537-03f1bb15a051/mde190362011en.pdf

 

HUMAN RIGHTS WATCH

LIBYA: CEASE ARBITRARY ARRESTS, ABUSE OF DETAINEES

30 SEPTEMBER 2011

 

http://www.hrw.org/news/2011/09/30/libya-cease-arbitrary-arrests-abuse-detainees

 

HUMAN RIGHTS WATCH

THE MURDER BRIGADES OF MISRATA

28 OCTOBER 2011

 

http://www.hrw.org/news/2011/10/28/murder-brigades-misrata

 

HUMAN RIGHTS WATCH

APPARENT EXECUTION OF 53 GADDAFI SUPPORTERS

24 OCTOBER 2011

 

http://www.hrw.org/news/2011/10/24/libya-apparent-execution-53-gaddafi-supporters

 

[41] OORLOGSMISDADEN REBELLEN

HETZE EN MISDADEN TEGEN AFRIKAANSE ARBEIDERS EN ”ZWARTE LIBIERS” [AFSTAMMELINGEN VAN VOORMALIGE AFRIKAANSE SLAVEN]

 

PETER STORM

ARABISCHE LENTE LEEFT

20 SEPTEMBER 2011

 

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Rechtvaardigheid en ‘Westerse waarden’

Het bloedvergieten in Israël en in Gaza is zinloos. Daarnaast zijn er twee tragische vaststellingen: de Palestijnse bevolking zinkt verder weg in etnische zuiveringen en genocide en wat gemeenzaam…

Print Friendly, PDF & Email

Waarom we niets van de Oriënt begrijpen –

en waarom we dat wel zouden moeten doen. De auteur (°1940) is een voormalig VRT-journalist, gespecialiseerd in het Midden-Oosten, een regio die hij ruim een halve eeuw op de…

Print Friendly, PDF & Email

De Amerikaanse oorlogen hebben sinds 9/11 minstens 38 miljoen mensen op de vlucht gejaagd

Volgens het “War Costs”-project van het Watson Institute bij de Brown University in de VS hebben de “Wars on Terror” voor zeker 38 miljoen vluchtelingen gezorgd. Verleden jaar, in…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×