Geopolitieke Ontwikkelingen
Mensenrechten

INTERNATIONALE POLITIEK

Regionale Conflicten
Economie

Nederlands kabinet stemt in met boerkaverbod

Nederland voorwaarts op het pad van zondebokvorming, stigmatisering en discriminatie.

Stap 1, het zondebokmodel: ”Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand”

(Naomi Wolf, The End of America: ten Steps that close down an open Society: http://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_46695.html)

[Naomi Wolf beschrijft de tien stappen, die van een democratische rechtsstaat een gesloten politiestaat maken/Toevoeging Astrid Essed]

”Volgens het kabinet biedt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens de ruimte de vrijheid van godsdienst enigszins in te perken als dit in het belang is van de openbare orde.”

http://www.nu.nl/politiek/2725892/kabinet-stemt-in-met-boerkaverbod.html

NED GRONDWET

ARTIKEL 1

GELIJKHEIDSPRINCIPE

”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

NED GRONDWET
ART 6, VRIJHEID VAN GODSDIENST
”Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”
http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

Na 6 jaar PVV anti-Islamhetze [1] is het dan zover. Het Nederlandse kabinet Rutte heeft ingestemd met het in het regeerakkoord [2] opgenomen boze voornemen, het Boerkaverbod in te voeren op straat en in Openbare ruimtes. [3] Hiermee volgt Nederland het beschamende voorbeeld van Frankrijk en België, die reeds een Boerkaverbod hebben doorgevoerd. [4]

Het doorvoeren van dit Boerka en Niqab verbod [5] is een jarenlang PVV verlangen geweest, dat reeds in 2006 was opgenomen in het PVV vekiezingsprogramma. [6]

Het feit, dat dit door het Parlement goedgekeurd regeringsbeleid nu officieel is, laat zien, hoezeer de sinds 11 september 2001 geïntensifieerde anti-Islamhetze en in haar kielzog discriminatie, stigmatisering en criminalisering van ”niet westerse” allochtonen en van het ”Westerse” gedachtegoed afwijkende waarden reeds heeft toegeslagen. Voor ieder werkelijk democratisch en humanitair denkend mens zou dit een beangstigend teken aan de wand moeten zijn. Maar helaas ook steeds meer weldenkende mensen worden gedrogeerd door het gif van discriminatie en anti-Islamhetze, wat ze dagelijks door politiek en media met de paplepel krijgen ingegoten. Daardoor is discriminatie niet meer ”not done”, maar wordt het een ”gewoon” verschijnsel, dat men als zodanig niet meer lijkt te herkennen. [7]

ANTI-ISLAMHETZE

Volgens artikel 1, Nederlandse Grondwet is discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet toegestaan. [8] De praktjk wijst echter anders uit. Niet alleen hebben we te maken met een het kabinet ondersteunende politieke gedoogpartner, die openlijk racistisch en extreem-rechts is [9], ook buiten de PVV doctrine worden zowel op algemeen politiek en maatschappelijk gebied de Islam en moslims steeds meer onder een vergrootglas bekeken en zowel aan de religie als haar belijders op generaliserende wijze negatieve aspecten toegeschreven, waarbij vaak iedere nuance zoek is.

Zonder enig oog voor het groot aantal stromingen binnen de Islam, het verschil tussen traditie en religie EN het feit, dat evengoed bij Christendom en Jodendom gewelddadige uitingen en opvattingen voorkomen.

En daarvoor hoef ik echt niet terug naar de Kruistochten, die door Europese ”christen” ridders aangerichte massaslachtingen onder de toenmalige in Palestina wonende moslims en Joden

Een misdadig contemporain voorbeeld is de moordpartij van christenfundamentalist Breivik, waarbij meer dan 80 jongeren en volwassenen om het leven gekomen zijn. [10]

Wat het Jodendom betreft verwijs ik naar de terreur, die de meest religieuze kolonisten [bewoners van illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied] uitoefenen tegen de bezette Palestijnse bevolking. [11]

RECHTVAARDIGING VAN HET BOERKAVERBOD

1 Vrouwenonderdrukking:

Het veel aangehaalde argument, dat het Boerkaverbod ”vrouwenonderdrukking” zou bestrijden is onzin. Ten eerste heeft vrouwenonderdrukking niets te maken met de kledingstukken die men draagt en komt vrouwenonderdrukking evengoed voor bij niet gelovige vrouwen. Ten tweede komt vroeuwenonderdrukking ook voor bij andere religies [christendom, Jodendom] en wordt de speciale dracht van Joods orthodoxe en streng gereformeerde vrouwen niet verboden. Ten derde bestrijd je vrouwenonderdrukking niet met het verbieden van kleding.

Ten vierde tref je met het verbod een grote groep vrouwen, die de kleding VRIJWILLIG OP GROND VAN HAAR GELOOFSOVERTUIGING DRAAGT.

2 Boerka ”past” niet in Nederland

Een gevaarlijker argument is het o.a. door ex minister Donner verdedigde, dat de Boerka niet zou passen bij de manier waarop ”wij” in de Openbare Ruimte met elkaar omgaan. [12]

Dat ”wij” argument [in tegenstelling tot ”zij”] is gevaarlijk. Want wie zijn die ”wij”?

De dominante Westerse cultuur. Dit argument is er dus op gebaseerd, dat een ”niet westerse” [in dit geval bij sommige moslims voorkomende] manier van ”omgang” qua rechten ondergeschikt zou zijn aan de Westerse. Een gevaarlijk staaltje superioriteitswaanzin

BOERKAVERBOD/DISCRIMINEREND

Het Boerkaverbod is discriminerend, omdat het vrouwen het recht ontzegt, zich te kleden, zoals zij dat willen, waarbij zij zich in dit geval beroepen op hun religieuze overtuiging. Vrouwen van andere religieuze overtuiging, zoals bijvoorbeeld orthodox Joodse vrouwen of streng gereformeerde vrouwen, wordt dat recht niet ontzegd. Het recht om je te kleden, zoals je dat zelf wil, is een fundamenteel recht. Amnesty International beschouwt het als aantasting van het recht op vrijheid van meningsuiting. [13]

BOERKAVERBOD/SCHENDING GODSDIENSTVRIJHEID

Het Boerkaverbod is een schending van het recht op Godsdienstvrijheid, dat onder artikel 6, is vastgelegd in de Nederlandse Grondwet. [14] De Boerkadraagsters immers dragen de Boerka [of Nikab] als uiting van hun religieuze overtuiging en dat is hun recht, evenals vrouwen van andere religieuze overtuiging dat recht hebben. Ontzegging van dat recht is een uiting van minachting tegenover deze vrouwen.

BOERKAVERBOD/CRIMINALISERING BOERKADRAAGSTERS

”Volgens het kabinet biedt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens de ruimte de vrijheid van godsdienst enigszins in te perken als dit in het belang is van de openbare orde.”

http://www.nu.nl/politiek/2725892/kabinet-stemt-in-met-boerkaverbod.html

Wel degelijk wordt door het kabinet erkend, dat het Boerkaverbod op gespannen voet staat met de Godsdienstvrijheid. Er wordt echter aangevoerd, dat inperking van Godsdienstvrijheid is toegestaan ”in het belang van de openbare orde”.

Dat is waar: Maar hier wordt nu gedaan, alsof deze Boerkadraagsters een gevaar zouden zijn voor de openbare orde, wat onzin is en op geen enkele wijze kan worden aangetoond. [15]

Door er een Openbare Orde probleem van te maken worden zij in de criminele sfeer gebracht.

Een gevaar voor de Openbare Orde is immers een strafrechtelijk probleem

En dat maakt de sinds 11 september 2001 verhevigde anti Islamhetze weer rond. Gevaarlijk, kortzichtig, discriminerend en een ernstige ondergraving van rechtstatelijke beginselen .

KRITIEK

Kritiek is er gelukkig wel. Zo heeft de Raad van State ernstige kritiek geuit op het Boerkaverbod. [16] Ook Amnesty en Human Rights Watch hebben duidelijk stelling genomen tegen het Boerkaverbod. [17]

EPILOOG

De Nederlandse politiek anno 2012

Tot nu toe redelijk vanzelfsprekende zaken als anti discriminatie, vrijheid van Godsdienst en het recht, je kleding zelf te bepalen, worden steeds meer onder druk gezet

Ook komt er steeds meer hysterie over een ander kledingrecht, het dragen van een hoofddoek in openbare ruimtes en gaan er ook in niet PVV kringen steeds meer stemmen op, hoofddoeken te verbieden in openbare ruimtes. [18]

Het is allang niet meer alleen de PVV. Steeds meer ‘reguliere” politieke partijen nemen discriminerende standpunten over. Een ”rechtsstaat” zou ik Nederland niet willen noemen, gezien onder andere de jarenlange schending van de rechten van vluchtelingen en de manier, waarop politiegeweld onder het tapijt wordt geschoven. [19] Maar in ieder geval hield men, tenminste formeel, nog bepaalde principes zoals het ”niet kunnen” van discriminatie en schending van Godsdienstvrijheid in stand. Dat verdwijnt ook steeds meer.

Nederland moet oppassen, dat het niet steeds meer de Open Samenleving van relatieve vrijheid achter zich laat en afglijdt naar een autoritaire, gesloten samenleving [20], waar alleen nog maar gelijkgeschakelde neuzen richting ”Westerse Beschaving” [21] staan.

Een Franse zakenman heeft zich bereid verklaard, de boetes van Boerkadraagsters te willen betalen, ook in Nederland. [22] Dat vind ik een uitstekend initiatief. Boerkadraagsters moeten burgerlijk ONgehoorzaam zijn en de Boerka blijven dragen. Je fundamentele rechten moet je je NIET laten afpakken. De Wet hoort de rechten van ALLE burgers te beschermen, NIET af te breken.

(Uitpers nr. 140, 13de jg., maart 2012)

Voetnoten

[1] ”Uitvoering motie-Wilders inzake Burqaverbod in openbare ruimte”

VERKIEZIINGSPROGRAMMA PVV BIJ DE VERKIEZINGEN VAN 22 NOVEMBER 2006

http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=788&Itemid=139

[2] AMNESTY BEZORGD OVER REGEERAKKOORD

30 SEPTEMBER 2010

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-bezorgd-over-regeerakkoord

[3] TROUW

KABINET VERBIEDT BOERKA

27 JANUARI 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3140925/2012/01/27/Kabinet-verbiedt-boerka.dhtml

NRC

KABINET STEMT IN MET BOERKAVERBOD: WET MET VEEL HAKEN EN OGEN

27 JANUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/27/kabinet-stemt-in-met-boerkaverbod/

[4] BOERKAVERBOD FRANKRIJK

NU.NL

BOERKA’S VERBODEN IN FRANKRIJK

11 APRIL 2011

http://www.nu.nl/buitenland/2489178/boerkas-verboden-in-frankrijk.html

AMNESTY INTERNATIONAL [www.amnesty.org]

FIRST FRENCH FINES FOR VEILED WOMEN A ”TRAVESTY OF JUSTICE”

21 SEPTEMBER 2011

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/first-french-fines-veiled-women-travesty-justice

BOERKAVERBOD BELGIE

JOOP.NL

BELGIE VOLGT FRANKRIJK MET BOERKAVERBOD

28 APRIL 2011

http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/belgie_volgt_frankrijk_met_boerkaverbod/

[5] De Boerka en Nikab worden nogal eens door elkaar gehaald

De Boerka is de in Afghanistan onder de Taliban verplichte hoofddracht voor vrouwen, waarbij voor het gezicht een gaasje is

De Nikab is een gezichtsbedekkende hoofddracht, waarbij de ogen zichtbaar zijn

Zie

WIKIPEDIA

BOERKA

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boerka_(islam)

Nikab

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nikaab

[6] ”Uitvoering motie-Wilders inzake Burqaverbod in openbare ruimte”

VERKIEZIINGSPROGRAMMA PVV BIJ DE VERKIEZINGEN VAN 22 NOVEMBER 2006

http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=788&Itemid=139

[7] TROUW

ROEL KUIPER

MAAK PVV NIET ALLEDAAGS

28 AUGUSTUS 2010

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1120310/2010/08/28/Maak-PVV-niet-alledaags.dhtml

[8] Artikel 1, Nederlandse Grondwet

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

[9] NOS

ANNE FRANK STIICHTING/WILDERS EXTREEM-RECHTS

10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html

[10] EKUDOS

AANSLAGEN NOORWEGEN GEVOLG POPULISME IN EUROPA

ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/313005/aanslagen_noorwegen_gevolg__populisme_in_europa

[11]

GEWELD KOLONISTEN

BTSELEM.ORG

http://www.btselem.org/settler_violence/20111029_beit_omar_settler_assault

De nederzettingen [woonplaatsen kolonisten] zijn illegaal volgens het Internationaal Recht

http://www.btselem.org/settlements/international_law

[12] NU.NL

DONNER VINDT, DAT DE BOERKA NIET IN NEDERLAND PAST

16 SEPTEMBER 2011

http://www.nu.nl/binnenland/2617663/donner-vindt-boerka-niet-in-nederland-past.html

[13] “Het recht op vrijheid van meningsuiting garandeert dat mensen in beginsel vrij zijn te kiezen wat zij dragen – én wat niet. Amnesty International is tegen beboeting of bestraffing van dragers van gezichtssluiers. Immers: daarmee worden ook vrouwen gestraft die geheel vrijwillig sluiers dragen. En vrouwen die gedwongen een boerka dragen komen erdoor mogelijk in een (nog) groter isolement, terwijl ‘binnenskamers’ de onderdrukking doorgaat.”

AMNESTY INTERNATIONAL [www,amnesty.nl]

BOERKAVERBOD

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/dossiers/boerkaverbod

[14] Artikel 6, Nederlandse Grondwet

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

AMNESTY INTERNATIONAL:

”Meerdere gezaghebbende instituten, zoals het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, hebben uitgemaakt dat het dragen van een (islamitische) hoofdbedekking moet worden opgevat als een voorschrift dat geïnspireerd is op een godsdienst – en daarom als zodanig beschermd dient te worden. ”

5. Dragers van een boerka beroepen zich vaak op de godsdienstvrijheid. Maar de Islam bevat toch geen plicht tot het dragen van een boerka?

AMNESTY INTERNATIONAL

VRAAG EN ANTWOORD OVER BOERKAVERBOD

http://www.amnesty.nl/vraag-antwoord-over-boerkaverbod

[15] AMNESTY INTERNATIONAL

VRAAG EN ANTWOORD OVER BOERKAVERBOD

http://www.amnesty.nl/vraag-antwoord-over-boerkaverbod

[16] VOLKSKRANT

ZWARE KRITIEK RAAD VAN STATE OP VOORSTEL BOERKAVERBOD

24 JANUARI 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3135681/2012/01/24/Zware-kritiek-Raad-van-State-op-voorstel-boerkaverbod.dhtml

NOS

RAAD VAN STATE KRITISCH OVER BOERKAVERBOD

24 JANUARI 2012

http://nos.nl/artikel/333682-raad-van-state-kritisch-over-boerkaverbod.html

[17] KRITIEK AMNESTY AMNESTY INTERNATIONAL

AMNESTY INTERNATIONAL

www..amnesty.nl

BOERKAVERBOD

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/dossiers/boerkaverbod

AMNESTY INTERNATIONAL

VRAAG EN ANTWOORD OVER BOERKAVERBOD

http://www.amnesty.nl/vraag-antwoord-over-boerkaverbod

AMNESTY INTERNATIONAL [www.amnesty.org]

FIRST FRENCH FINES FOR VEILED WOMEN A ”TRAVESTY OF JUSTICE”

21 SEPTEMBER 2011

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/first-french-fines-veiled-women-travesty-justice

KRITIEK HUMAN RIGHTS WATCH

BEYOND THE BURQA

2 JULI 2009

http://www.hrw.org/news/2009/07/02/beyond-burqa

[18] DE PERS

HENNIS (VVD}: RELIGIEUS SYMBOOL NIET ACHTER DE BALIE

10 MAART 2011

http://www.depers.nl/binnenland/552008/Symbool-geloof-niet-achter-balie.html

EKUDOS

VOORSTEL HENNIS/GEEN HOOFDDOEK IN GEMEENTEHUIS/IN STRIJD MET GODSDIENSTVRIJHEID

ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/294168/voorstel_hennisgeen_hoofddoek_in_gemeentehuisin_strijd_met_godsdienstvrijheid

[19] ASIELBELEID

EKUDOS

ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER/NED OVERHEID MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN DOOD

ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/297544/zelfverbranding_iraanse_asielzoekerned_overheid_medeverantwoordelijk_voor_zijn_dood

POLITIEOPTREDEN

EKUDOS

DOOD TURKSE ARRESTANT IN POLITIECEL/TERECHT VERZOEK GROEN-LINKS

ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/310687/dood_turkse_arrestant_in_politiecelterecht_verzoek_groenlink

[20] NAOMI WOLF/THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY

http://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_46695.html

[21] De Westerse Beschaving

Dat lijkt mij een goed idee

Uitspraak Mahatma Gandhi

http://nl.wikiquote.org/wiki/Mahatma_Gandhi

[22]

JOOP.NL

FRANSMAN BETAALT BOETES BOERKADRAAGSTERS

15 SEPTEMBER 2011

http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/fransman_betaalt_boetes_boerkadraagsters/

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Wil Rusland echt een tweede front openen?

Volgens Michel Hofman, de stafchef van het Belgisch leger, moet Europa zich dringend voorbereiden op een mogelijke oorlog met Rusland. Wie vrede wil, bereidt zich best voor op een…

Print Friendly, PDF & Email

Washington heeft belang bij opblazen Russische dreiging

Eind vorige week waarschuwde president Biden voor een Russische invasie die “elk ogenblik” kan plaatsvinden. “Amerikaanse burgers zouden nu moeten vertrekken” zo klonk het vanuit het Witte Huis, waarna…

Print Friendly, PDF & Email

Over de misdaden van het Westen in Afghanistan en de ellende die achterblijft…

De vlucht van de NAVO-troepen uit Afghanistan en de ellende die ze achterlaten zijn slechts het (voorlopige?) laatste hoofdstuk in een verwoestend verhaal dat op 11 september 2001 begon.…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

STANDPUNT VAN DE REDACTIE : Gaza, nu eindelijk sancties?

Schieten op mensen die willen eten. In Gaza-stad zijn 112 doden en 760 gewonden gevallen bij een beschieting van mensen die naar de voedselbedeling holden, aldus het ministerie van…

Print Friendly, PDF & Email

Argentinië: clash en boem, boem

‘Volslagen gek, maar niet idioot’, zo wordt nu gezegd. Het is hard tegen hard in Argentinië. De nog niet zo lang geleden verkozen President Javier Milei werkte eerst met…

Print Friendly, PDF & Email

CIA 10 jaar – en meer – Oekraïne

De Russische oorlog tegen Oekraïne is zijn derde jaar ingegaan. De tweede verjaardag van de “speciale militaire operatie” viel ook samen met de tiende verjaardag van de stevige inplanting…

Print Friendly, PDF & Email
Onze sociale zekerheid

You May Also Like

×