Minderheidscoalitie CDA/VVD met gedoogsteun PVV: einde Nederlandse rechtsstaat

”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Artikel 1, Nederlandse Grondwet

 

”Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”

Artikel 6, Nederlandse Grondwet

 

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni, kwamen de  PVV (Partij voor de Vrijheid) van Geert Wilders  [van 9 naar 24 zetels] en de rechts liberale VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) [van 2 naar 31 zetels], als grote overwinnaars uit de strijd. Dramatisch verliezer was het  CDA (Christen-Democratisch Appèl), die van 41 naar 21 zetels terugvielen [1].

Sinsdien verloopt de kabinetsformatie zeer moeizaam en is er nu reeds voor de zesde keer een informateur aangesteld, deze keer VVD partijvoorzitter en ex-burgemeester van Rotterdam, Opstelten[2].

 

Wat nu onderzocht wordt, zijn de mogelijkheden om tot een CDA/VVD minderheidskabinet te komen, met gedoogsteun van de PVV.

 

PVV ALS GEDOOGPARTNER:

 

Met de PVV als derde partij in Nederland  is een zeer gevaarlijke situatie ontstaan

Ook al regeert de PVV niet mee, met haar 24 zetels heeft zij een grote invloed op de besluitvorming in het parlement, wat voornamelijk een grote bedreiging is voor asielzaken, integratie en veiligheid, waarbij de PVV voorstander is van maatregelen a la politiestaat

En uiteraard zou de PVV meer specifiek zoveel mogelijk discriminerende maatregelen tav moslins willen doorvoeren, zoals het hoofddoekenverbod en een immigratiestop voor mensen uit moslimlanden [3].

 

GEDACHTEGOED VAN DE PVV:

 

Als bekend mag worden verondersteld, dat de PVV een discriminerende en racistische partij is

Discriminerend van wege haar beledigende generalisatie van de Islam en moslims, racistisch vanwege haar onderscheid tussen ”westerse” en ”niet-westerse” allochtonen, waarbij de laatste groep stelselmatig als criminelen of ”gelukszoekers” wordt afgeschilderd [4]. Met name over vluchtelingen, die hun land zijn ontvlucht vanwege hetzij armoede, hetzij oorlog, hetzij vervolging, laat Wilders zich in  hetzerige en haatzaaiende wijze uit.

 

Ik citeer uit de PVV ”visie”:

 

””De massa-immigratie is een geldverslindende linkse hobby. De miljarden die opgaan aan extra gevangenissen, extra politie, extra huizen, extra zorg, extra onderwijs, extra uitkeringen moeten toch ergens vandaan komen. Wie betaalt de prijs voor de multiculturele samenleving? Wie moet steeds de portemonnee trekken? Dat bent u, dat zijn de gewone hardwerkende Nederlanders die nooit gevraagd hebben om de massa-immigratie.” [5]

 

 

Zie ook het onzalige PVV ”Immigratieplan”, getiteld:

Achttien maatregelen om de stroom ECHT in te dammen [6]

 

Maar los van bovenstaande onzalige PVV opvattingen, die deels ook worden gedeeld door de VVD, hebben wetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Erasmus Universiteit Utrecht aangetoond, dat het in Nederland niet eens meer mogelijk is, het immigratiebeleid aan te scherpen, zonder te tornen aan de bestaande Europese richtlijnen en internationale verdragen [7]. Die zullen dus mogelijk ruim worden geschonden, zeker bij PVV inbreng in asiel en migratie.

 

POLITIESTAAT:

 

Ook heeft de PVV standpunten a la politiestaat. Zo is zij een voorstander van o.a. preventief fouilleren door het hele land, ”heropvoedingskampen”, ”versobering” van het gevangeniswezen, etnische registratie van iedereen en administratieve detentie [detentie zonder vorm van proces of aanklacht] van terreurverdachten [8].

 

Nog een ”interessant” citaat uit de PVV visie:

 

”De PVV kiest voor zero tolerance. Elk afdingen van het gezag van de politie moet worden tegengegaan. De politie moet heer en meester zijn op straat. Er mag nooit enig misverstand over bestaan wie de baas is in onze wijken, dorpen en steden. Toegeven aan het tuig is het begin van het einde. Hogere straffen en hoge minimumstraffen. Stoppen met TBS en proefverloven, versober de gevangenissen.”” [9].

 

Terecht is de PVV dan ook door de Anne Frank Stichting als extreemrechts gekwalificeerd [10].

 

SCHADUWEN UIT HET VERLEDEN

 

Recentelijk vergeleek CDA bestuurslid en politica Hannie van Leeuwen, die tevens verzetsstrijder geweest is, de PVV van Wilders met de NSDAP van Adolf Hitler [11]

Hoewel dergelijke vergelijkingen altijd angstvallig uit de weg gegaan worden, ben ik het met haar eens. Uiteraard zijn er grote historische verschillen tussen de politieke situatie van Europa in de dertiger jaren en 2010, maar parallellen in gedachtegoed tussen NSDAP en PVV zijn er zeker.

Beide partijen zijn gebaseerd op een racistische en mensvijandige ideologie, de NSDAP gericht tegen Joden en andere ”Untermenschen” en de PVV gericht tegen zowel moslims als ”niet-westerse” allochtonen. Beide partijen bedienen zich van een gevaarlijke haatzaaierij.

 

Het bovengenoemde PVV stukje over ‘massale immigratie” spreekt boekdelen. Wilders wil de strijd aanbinden tegen de  Islam ”als kernpunt van het buitenlandbeleid” [12], Hitler zaaide haat tegen het ”Internationale Jodendom”. Wilders heeft in 2009 een ”voorstel’ gelanceerd voor massale uitzettingen uit Europa van moslims ”die problemen veroorzaken” [13]. Een pleidooi voor etnische zuiveringen dus. Voor de noodlottige Wannsee conferentie [14] waren de nazi’s voorstander voor eventuele massale deportaties van Joden [15]. Het is van belang, deze parallellen in gedachtegoed niet te onderschatten [16].

 

VVD

 

Met een dergelijke partij zou dus niet onderhandeld moeten worden, laat staan samengewerkt

De happigheid echter, waarmee VVD fractieleider Rutte met de PVV in zee wil gaan, is echter niet verbazingwekkend. Niet alleen is de VVD als partij de laatste jaren aanzienlijk opgeschoven richting xenofobie [17], bovendien is Rutte zelf destijds veroordeeld wegens het aanzetten tot discriminatie [18].

Veel VVD verzet tegen de samenwerking met de PVV is er niet. Toch is ook daar sprake van tegengeluiden. Zo hebben zowel voormalig parlementarier en ex Tweede Kamervoorzitter Weisglas en ex-minister Voorhoeve zich in princiieel-kritische zin uitgelaten [19]. Ook is onlangs een raadslid van de VVD uit Rheden, de heer Geerdink, teruggetreden als raadslid en heeft per direct zijn lidmaatschap van de partij opgezegd vanwege eventuele samenwerking van zijn partij met de PVV. Hij vindt het onacceptabel, dat zijn partij bij de vorming van het kabinet de intentie heeft, samen te werken met de PVV [20]. Een moedige stap vanuit een partij, waarbij kennelijk het respect voor fundamentele grondrechten ontbreekt.

 

CDA

 

Opvallend in deze kabinetsformatie was de schaamteloze politieke switch door CDA fractieleider Verhagen. Beweerde hij aan het begin van de kabinetsformatie, dat hij pas wilde onderhandelen als de VVD en PVV het in principe eens waren EN als was voldaan aan ”het van tafel zijn van alle schendingen van de grondbeginselen van de rechtsstaat”, NU is hij aan de onderhandelingstafel aangeschoven zonder het stellen van enige voorwaarde! [21]

Ook dient in herinnering gebracht, dat Verhagen in 2009 tijdens het Amnesty Filmfestival had opgemerkt ”niet te willen leven in het land van Wilders” [22]

Nu, dat land brengt hij met rasse schreden dichterbij!

 

In tegenstelling echter tot de VVD acceptatie van de extreem-rechtse PVV, op uitzonderingen van Weisglas, Voorhoeve en en moedig teruggetreden raadslid,  regent het tegenstand en kritische geluiden bij het CDA.

 

Zo hebben CDA prominenten als o.a. ex premier van Agt, oud fractievoorzitter  Aantjes, oud CNV voorzitter Doekle Terpstra en oud minister de Vries hun ongenoegen uitgesproken.[23]

Reeds genoemd is CDA politica en lid van het bestuur, Hannie van Leeuwen, tevens oud verzetsstrijder, die de PVV van Wilders, terecht, vergeleek met de NSDAP van Adolf Hitler [24]. Ook heeft oud-premier Piet de Jong zich recentelijk in het rijtje critici gevoegd, met name tav de vrijheid van godsdienst [25].

 

Een bijzonder initiatief is ook het Manifest van verontruste CDA leden tegen samenwerking met de PVV, of het nu op regeringsniveau of op ”gedoogniveau” is. Zij eisen het afbreken van de kabinetsonderhandelingen door het CDA.  [26].

 

Een citaat uit het Manifest ”Wij staan voor onze grondrechten”:

 

”De PVV stigmatiseert een aanzienlijke minderheid van onze bevolking, maakt deze tot zondebok voor vrijwel alle problemen van onze samenleving. Zo bedreigt de PVV niet alleen de vrijheden van moslims, maar ook de beginselen van onze rechtsstaat en daarmee de vrijheid van ons allen” [27].

 

En dat is nu precies de kern van de zaak. Het discriminatoir, racistisch en mensvijandig gedachtegoed van de PVV treft zowel allochtonen als autochtonen, zaait haat en vergiftigt de onderlinge verhoudingen. De ondertekenaars zijn afkomstig uit een brede laag van de samenleving variërend van oud-politici, predikanten, wetenschappers, lokale bestuursbestuursleden en anderen [28]. Initiatiefnemer is Wouter Beekers, historicus aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 

Onder de 44 aanvankelijke ondertekenaars zijn o.a.  oud-burgemeester Dick Corporaal,  predikant Jan Eerbeek en de oud-Kamerleden Sytze Faber en Ton de Kok.

Ton Herstel, oud-voorzitter van de NCRV en oud-hoofdofficier van justitie hebben eveneens getekend. [29] Een onzekere factor voor Verhagen is bovendien de kritiek binnen de eigen fractie [30]. Overigens roeren ook beroepsgroepen zich. Zo heeft 11 procent van de ambtenaren verklaard, in gewetensnood te komen bij de aantreding van een minderheisbewind met PVV gedoogsteun [31].

 

Zelfs oud premier en ex-informateur Lubbers, die de onzalige minderheidsconstructie met PVV gedoogsteun destijds heeft gepushed, lijkt nu tot bezinning te zijn gekomen [32].

 

 

DE ”PRINCIPES” VAN VERHAGEN UITGELICHT

”HET ACCEPTEREN VAN ELKAARS VERSCHILLEN VAN INZICHT”

 

Van de man, die pas met de PVV aan de onderhandelingstafel wilde plaatsnemen ”wanneer alle schendingen van de grondbeginselen van de rechtsstaat van tafel zouden zijn”, schoof Verhagen aan de onderhandelingstafel  aan met een blanco agenda .

Maar zijn opportunisme zou zich verder verdiepen . In een beginselverklaring zeiden de onderhandelaars ”elkaars verschil van inzicht over de Islam” te zullen accepteren [33]

Aangezien Wilders de Islam niet erkent als volwaardige religie, maar als ”politieke ideologie” en daarmee zich schuldig maakt aan ontoelaatbare discriminatie, is in feite door ”de man van de principes” Verhagen, hiermee discriminatie gelegitimeerd. De weg voor verdere discriminatie door Wilders heeft hiermee ruim baan gekregen.

 

Terecht heeft CDA senator van de Beeten hierop fundamentele kritiek geuit. Ik citeer Het Parool:

 ”Onderdeel daarvan was dat de verschillen over de islam tussen vooral CDA en PVV werden erkend, maar geaccepteerd.”

Dat is Van de Beeten een doorn in het oog. Het zou volgens hem niet geaccepteerd zijn, als Wilders het jodendom zou willen bestrijden of de Rooms-Katholieke Kerk zou hebben willen verbieden. ”Waarom is het dan wel acceptabel als de heer Wilders blijft uitdragen dat de islam geen godsdienst, maar een politieke ideologie is en de Koran verboden moet worden? Dit verschil in benadering zou alleen verklaard kunnen worden door de islam als van een andere – lagere – orde te zien dan het jodendom of het katholicisme.” [34] 

 

GIJZELKABINET

 

Bruin 1, zoals het minderheidskabinet met PVV gedoogsteun in de wandelgangen genoemd wordt, heeft belangrijke voordelen voor de PVV. Officieel is zij  namelijk geen regeringspartij, terwijl zij wel haar stempel kan en zal drukken op het beleid [35]. Bovendien worden zo de opvattingen van Wilders gelegitimeerd, hetgeen reeds is gebeurd in de verwerpelijke verklaring van de onderhandelaars ”elkaars verschillen over de Islam te zullen respecteren” [36].

 

De ”mening” van Wilders over de Islam is immers discriminerend  en in strijd met artikel 1 [non discriminatie] en 6 [vrijheid van religie] van de Grondwet, zetten de VVD en CDA hun deur open voor de ontmanteling van de rechtsstaat. Nog een bijkomende factor is, dat de VVD en het CDA in een ”gijzelingssituatie” komen te verkeren. Zodra Wilders namelijk besluit de gedoogsteun in te trekken, wordt de reeds wankele positie van dit minderheidskabinet verder ondergraven. Wilders kan nu dan immers meestemmen met de oppositie in een motie van wantrouwen om het kabinet te laten vallen.

CDA LEDENCONGRES

 

Aan het einde van de kabinetsformatie wordt een speciaal congres gehouden, waarin CDA leden zich kunnen uitspreken voor al dan geen regeringssamenwerking met de PVV

Een dergelijke beslissing door leden over regeringssamenwerking is zeer ongebruikelijk.

Volgens de partijreglementen is deze keus aan de Tweede Kamerfractie. 

Dat er van dit reglement is afgeweken, heeft uiteraard alles te maken met de binnen het CDA ontstane terechte commotie over de PVV als mogelijke coalitiepartner [37]

 

De groep verontruste CDA’ers, die het Manifest heeft ondertekend, is reeds de discussie binnen de partij gestart, omdat zij terecht vrezen, anders op het congres voor een voldongen feit te worden gesteld [38] . Een duidelijk op het congres uitgesproken ”neen” tegen de PVV zal echter voor de Tweede Kamerfractie [bij wie de eindbeslissing ligt] niet te negeren zijn .

De dissidente geluiden binnen de CDA fractie zullen daarvoor ook extra gevoelig zijn.

 

 

EPILOOG

 

De PVV is een discriminerende, racistische en haatzaaiende partij, die een grote bedreiging vormt voor de democratische rechtsprincipes in Nederland. Daarom moet deze partij hoe dan ook zowel van regerings- als gedoogsamenwerking worden uitgesloten. De VVD heeft zich al met huid en haar verkocht aan de PVV, het CDA is nog een onzekere factor. Het is in ieder geval te hopen, dat het CDA verzet van binnenuit genoeg invloed zal kunnen aanwenden en steun van andere CDA leden krijgt, om regeringsdeelname met de PVV te voorkomen, mocht het tot een akkoord bij de kabinetsformatie komen .

Het is nu of nooit. Want wanneer er een kabinet komt, met PVV regeringsdeelname of gedoogsteun, dan zou voor het eerst in de geschiedenis van Nederland een extreem-rechtse partij regeringspartner zijn. Dan kunnen wij  de Nederlandse rechtsstaat uitzwaaien.

Pechtold kan dan asiel in het buitenland aanvragen en zijn koffers pakken [39].

 

(Uitpers nr. 123, 12de jg., september 2010)

 

Voetnoten:

 

[1] NOS.NL

”TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2010”

 

http://nos.nl/dossier/141463-nederland-kiest/tab/46/live/

 

 

[2] NU.NL

”KABINETSFORMATIE 2010”

 

 

http://www.nu.nl/politiek/2294302/kabinetsformatie-2010.html

 

 

WIKIPEDIA

”KABINETSFORMATIE 2010”

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinetsformatie_Nederland_2010

 

[3] NOS

”WILDERS WIL HOOFDDOEKENTAKS”

16 SEPTEMBER 2009

 

http://nos.nl/artikel/94871-wilders-wil-hoofddoektaks1000-euro.html

 

TROUW

”WILDERS WIL ”HOOFDDOEKENTAKS”’

16 SEPTEMBER 2009

 

http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article2865224.ece/Wilders_wil__kopvoddentax_.html

 

NRC

16 NOVEMBER 2007

”KAMER TREKT GRENS BIJ ‘DISCRIMINERENDE” MOTIE”

 

http://www.nrc.nl/binnenland/article1854274.ece/Kamer_trekt_grens_bij_discriminerende_motie

 

 

[4] UITPERS

ASTRID ESSED

”HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS”

APRIL 2007

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

 

[5] PVV ”VISIE”

 

http://pvv.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2651&Itemid=204

 

[6] PVV IMMIGRATIEPLAN

”ACHTTIEN MAATREGELEN OM DE STROOM ECHT IN TE DAMMEN”

 

http://pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=716&Itemid=121

 

 

 

 

 

 

[7] FINANCIEEL DAGBLAD

TRAPPENBURG

”AANSCHERPING IMMIGRATIEBELEID BIJNA NIET MOGELIJK”

7 AUGUSTUS 2010

 

http://www.fd.nl/artikel/19256632/aanscherping-immigratiebeleid-bijna-niet-mogelijk

 

HET FINANCIEEL DAGBLAD

TRAPPENBURG

”KENNISMIGRANT DOOR PVV NIET ONTZIEN”

13 AUGUSTUS 2010

 

http://www.fd.nl/artikel/19741223/kennismigrant-pvv-niet-ontzien

 

 

 

 

 

 

[8] PVV MAATREGELEN A LA POLITIESTAAT

 

JOOP.NL

PAUL WILDERS [NIET te verwarren met de PVV leider]

 

23 APRIL 2010

”PVV , DE AGENDA VAN ISLAMOFOBIE EN NATIONALISME”

  

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/pvv_de_agenda_van_islamafobie_en_nationalisme/

 

 

JOOP.NL

11-6-2010

”IK WORD STRAKS MISSCHIEN ETNISCH GEREGISTREERD”

 

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/ik_wordt_straks_misschien_etnisch_geregistreerd/

 

ADMINISTRATIEVE DETENTIE TEGEN TERREURVERDACHTEN

 

””Daarom vraag ik het kabinet een op Guantanamo Bay gebaseerd administratief detentiecentrum voor potentiële terroristen in Nederland te bouwen en de bij de AIVD bekende potentiële terroristen daarin preventief op te sluiten.”

 

BRON:

WILDERS: ”GUANTANAMO BAY-COLUMN”

 

http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=328&Itemid=6

 

 

UITPERS

ASTRID ESSED

”HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS”

APRIL 2007

 

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

 

 

[9] PVV ”VISIE”

 

http://pvv.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2651&Itemid=204

 

[10] NOS.NL

10-12-2008

ANNE FRANK STICHTING:

”WILDERS EXTREEM-RECHTS”

 

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html

 

 

[11] ”Ook partijprominent Hannie van Leeuwen (84), lid van het bestuur van het CDA, zei eerder deze maand dat de partij niet met de PVV mag samenwerken. De oud-verzetsstrijder vergeleek de partij van Wilders met de NSDAP van Adolf Hitler”

http://www.nu.nl/nieuws/2256561/van-agt … t-pvv.html

WIKIPEDIA:
HANNIE VAN LEEUWEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hannie_van_Leeuwen

 

 

[12] JOOP.NL

PAUL WILDERS [NIET te verwarren met de PVV leider]

23 APRIL 2010

”PVV , DE AGENDA VAN ISLAMOFOBIE EN NATIONALISME”

 

10. Strijd tegen Islam moet het kernpunt van ons buitenlands politiek beleid worden”

 

 

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/pvv_de_agenda_van_islamafobie_en_nationalisme/

 

 

[13] VOLKSKRANT

14-6-2009

”WILDERS: MILJOENEN MOSLIMS MOETEN WEG”

 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1242969.ece/Wilders_miljoenen_moslims_moeten_weg

 

[14] WIKIPEDIA

WANNSEE CONFERENTIE

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wannseeconferentie

 

 

[15] WIKIPEDIA

HEINRICH HIMMLER

”EMIGRATIECENTRA”

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler#Emigratiecentra

 

 

[16] VOLKSKRANT

22 AUGUSTUS 2010

FRANS LEIJNSE

”REDELIJK RECHTS” VERNIETIGT ZICHZELF

 

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/6433/%91Redelijk_rechts%92_vernietigt_zichzelf

 

[17] XENOFOBIE VVD

VERKIEZINGSPROGRAMMA VVD 2010-2014  ”ORDE OP ZAKEN”

 

In het verkiezingsprogramma wordt gerefereerd aan de ”ongecontroleerde toestroom van kansarme en laagopgeleide migranten” die voor ”grote problemen” zou zorgen.

 

Zowel onjuist, generaliserend als haatzaaiend. Bovendien worden mensen uit de door het Westen [met steun van plaatselijke elites] uitgebuite Derde Wereld zo een menswaardige toekomst ontzegd.

 

Zie onder Integratie en immigratie

 

http://www.vvd.nl/actueel/925/orde-op-zaken-vvd-verkiezingsprogramma-2010-2014

 

Verder is de VVD openlijk discriminerend, gezien haar standpunt, dat immigranten de eerste tien jaar in Nederland geen uitkering zouden moeten krijgen

Ook wordt er a priori vanuit gegaan, dat immigranten naar Nederland komen ”voor de uitkering”

 

Zie onderstaande link, onder ”Bezuinigingen”

 

 

http://www.vvd.nl/markrutte/actueel/876/orde-op-zaken-vvd-verkiezingsprogramma

 

[18] ELSEVIER

19 MEI 2007

RUTTE:  VEROORDELING DISCRIMINATIE ONTERECHT

 

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/124079/Rutte-Veroordeling-discriminatie-onterecht.htm

 

VOLKSKRANT

THOMAS VON DER DUNK

”DE MORELE LEEGTE VAN DE VVD”

5 AUGUSTUS 2010

 

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/6345/De_morele_leegte_van_de_VVD

 

[19] NU.NL

WEISGLAS FEL TEGEN COALITIE MET PVV

10 JUNI 2010

 

http://www.nu.nl/nieuws/2267246/weisglas-fel-coalitie-met-pvv.html

 

 

TROUW

WEISGLAS: TE WEINIG BEZWAREN VVD TEGEN PVV”

1 AUGUSTUS 2010

 

http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3148171.ece/Weisglas__te_weinig_bezwaren_VVD_tegen_PVV.html

 

NU.NL

VOORHOEVE KRITISCH OVER SAMENWERKING MET PVV

15 AUGUSTUS 2010

 

http://www.nu.nl/politiek/2312990/voorhoeve-kritisch-samenwerking-met-pvv.html

 

 

[20] PAROOL

24 AUGUSTUS 2010

”VVD RAADSLID WEG VANWEGE SAMENWERKING PVV”

 

http://www.parool.nl/parool/nl/2264/TWEEDE-KAMERVERKIEZINGEN/article/detail/1004292/2010/08/24/VVD-raadslid-weg-vanwege-samenwerking-PVV.dhtml

 

[21] ”14 juni 2010: Na gesprekken met alle fractievoorzitters komt Rosenthal tot de conclusie dat er gesproken moet worden met Wilders en Rutte. CDA-leider Verhagen houdt de boot af. Hij wil dat VVD en PVV eerst samen om de tafel gaan.”

 

29 juni 2010: In de Tweede Kamer is een debat over de eerste informatieronde. Ook Rosenthal is aanwezig. Tijdens het debat gaat Wilders de confrontatie aan met vrijwel de voltallige Kamer. Hij verwijt het CDA een rechts kabinet te blokkeren, maar krijgt echter zelf ook verwijten dat hij niet met Rutte wilde praten. Verhagen laat tijdens het debat weten dat er principiële verschillen over de democratische rechtsstaat bestaan tussen CDA en PVV.”

 

NU.NL

KABINETSFORMATIE 2010

 

http://www.nu.nl/politiek/2294302/kabinetsformatie-2010.html

 

 TROUW

JOOP VAN RIJSWIJK

3 AUGUSTUS 2010

”ALGEHELE CAPITULATIE VOOR DE PVV”

 

http://www.trouw.nl/opinie/podium/article3150392.ece/Algehele_capitulatie_voor_de_PVV_.html

 

TROUW

29-6-2010

”VERHAGEN: PRINCIPIELE VERSCHILLEN MET PVV”

 

http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3112086.ece/Verhagen__principiele_verschillen_met_PVV.html

 

 

[22] NIEUWS.NL

”VERHAGEN: ”WILDERS ZAAIT VERDEELDHEID”

8 APRIL 2010

 

 

http://binnenland.nieuws.nl/552598

 

[23] NU.NL

”VAN AGT MOGELIJK LID AF BIJ SAMENWERKING CDA MET PVV

28 MEI 2010

 

http://www.nu.nl/nieuws/2256561/van-agt-mogelijk-lid-af-bij-samenwerking-cda-met-pvv.html

 

 

NRC

”VERZET CDA PROMINENTEN TEGEN SAMENWERKING PVV”

1 AUGUSTUS 2010

 

http://www.nrc.nl/binnenland/article2592675.ece/Verzet_CDA-prominenten_tegen_samenwerking_PVV

 

 

[24] ”Ook partijprominent Hannie van Leeuwen (84), lid van het bestuur van het CDA, zei eerder deze maand dat de partij niet met de PVV mag samenwerken. De oud-verzetsstrijder vergeleek de partij van Wilders met de NSDAP van Adolf Hitler.”

 

NU.NL

”VAN AGT MOGELIJK LID AF BIJ SAMENWERKING CDA MET PVV

28 MEI 2010

 

http://www.nu.nl/nieuws/2256561/van-agt-mogelijk-lid-af-bij-samenwerking-cda-met-pvv.html

 

ZIE OOK NOOT 10

 

[25] ””De godsdienstvrijheid en de rechtsstaat moeten recht overeind staan. Dat is voor mij essentieel,” aldus de inmiddels 95-jarige oud-duikbootkapitein.”

 

HET PAROOL

”KRITIEK OP VERHAGEN GROEIT”

25 AUGUSTUS 2010

 

http://www.parool.nl/parool/nl/2264/TWEEDE-KAMERVERKIEZINGEN/article/detail/1004355/2010/08/24/Kritiek-op-Verhagen-groeit-in-CDA.dhtml

 

 

[26] TROUW

”MANIFEST CDA’ers TEGEN PVV”

12 AUGUSTUS 2010

 

 http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3162164.ece/Manifest_CDA_rsquo_ers_tegen_PVV_.html

 

 

NU.NL

”MANIFEST CDA’ers TEGEN REGERING MET WILDERS”

12 AUGUSTUS 2010

 

 

http://www.nu.nl/politiek/2310694/manifest-cdaers-regering-met-wilders.html

 

 

[27] MANIFEST CDA’ers

”WIJ STAAN VOOR ONZE GRONDRECHTEN”

TEKST

 

http://wijstaanvooronzegrondrechten.org/

 

 

[28] EERSTE 44 ONDERTEKENAARS VAN HET MANIFEST ”WIJ STAAN VOOR ONZE GRONDRECHTEN”

 

ZIE

TROUW

”CDA’ers VOORZIEN ZWARE DRUK OP CONGRES”

12 AUGUSTUS 2010

 

http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3162165.ece/CDA_rsquo_ers_voorzien_zware_druk_op_congres__.html

 

LIJST VERVOLG ONDERTEKENAARS

 

http://wijstaanvooronzegrondrechten.org/wij-hebben-ondertekend/

 

 

[29] TROUW

”MANIFEST CDA’ers TEGEN PVV”

12 AUGUSTUS 2010

 

http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3162164.ece/Manifest_CDA_rsquo_ers_tegen_PVV_.html

 

 

[30] VOLKSKRANT

21 AUGUSTUS 2010

VIER TOT ZES CDA’ers VORMEN RISICO

 

 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1411214.ece/Vier_tot_zes_CDA_ers_vormen_risico

 

VOLKSKRANT

21 AUGUSTUS 2010

 

‘WELKE CDA KAMERLEDEN VORMEN EEN RISICO?”

 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1411247.ece/Welke_CDA-Kamerleden_vormen_een_risico

 

HET PAROOL

25 AUGUSTUS 2010

”KRITIEK OP VERHAGEN GROEIT IN CDA”

 

”De CDA-fractie in de Tweede Kamer twijfelt sterk over de mogelijke samenwerking met de PVV van Geert Wilders. Van steeds meer kanten komt het bericht dat partijleider Maxime Verhagen onder vuur ligt bij zijn fractiegenoten.

Verhagen zou kritiek hebben gekregen op zijn solistische optreden. Bovendien zou hij meer informatie moeten delen met zijn collega’s.”

 

http://www.parool.nl/parool/nl/2264/TWEEDE-KAMERVERKIEZINGEN/article/detail/1004355/2010/08/24/Kritiek-op-Verhagen-groeit-in-CDA.dhtml

 

[31] TROUW

23 AUGUSTUS 2010

”AMBTENAREN IN GEWETENSNOOD DOOR GEDOOGSTEUN PVV”

 

http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3176351.ece/_Ambtenaren_in_gewetensnood_door_gedoogsteun_PVV_.html

 

[32] VOLKSKRANT

26 AUGUSTUS 2010

”LUBBERS WIL TIME-OUT KABINETSFORMATIE”

 

Vrijheid van godsdienst en verbod op discriminatie

Lubbers uitte zijn zorgen over de beoogde rechtse coalitie voor het eerst in een brief op 20 augustus. Hij vreest dat het regeer- en gedoogakkoord niet voldoende zal uitademen dat er ‘geen geweld wordt aangedaan aan de vrijheid van godsdienst en het verbod op discriminatie.’
 
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1413029.ece/Lubbers_wil_time-out_kabinetsformatie
 
 
[33] WEBSITE VVD

”GEZAMENLIJKE REACTIE VVD, CDA EN PVV”

30 JULI 2010

 

”De drie partijen VVD, CDA en PVV verschillen van mening over aard en karakter van de Islam. De scheidslijn zit hem in het karakteriseren van de Islam als of religie of als [politieke] ideologie Partijen accepteren elkaars verschillen van inzicht en zullen hier ook op grond van hun eigen opvattingen naar handelen.

 

http://www.vvd.nl/actueel/1016/gezamenlijke-reactie-vvd-cda-en-pvv

 

Zie ook:

 

NRC

30 JULI 2010

”COALITIE VVD EN CDA IN DE MAAK”

 

Zie onder Verklaring

 

http://www.nrc.nl/binnenland/article2591836.ece/Rutte,_Wilders_en_Verhagen_weer_bij_Lubbers

 

[34] HET PAROOL

25 AUGUSTUS 2010

”KRITIEK OP LAATSTE WOORD CDA CONGRES”

 

http://www.parool.nl/parool/nl/2264/TWEEDE-KAMERVERKIEZINGEN/article/detail/1004333/2010/08/25/Kritiek-op-laatste-woord-CDA-congres.dhtml

 

[35] WEBSITE VVD

 VVD- GEZAMENLIJKE REACTIE VVD, CDA EN PVV

30 JULI 2010

 

”In zo’n gedoogaccoord zullen in elk geval afspraken moeten staan over de invulling van de maatregelen van de bezuinigingen en harde afspraken over immigratie en asiel, veiligheid en een betere ouderenzorg, waarbij duidelijk is, dat voor de PVV de bereidheid tot het steunen van bezuinigingen, gekoppeld is aan de inhoud van de te maken afspraken op het gebied van immigratie, integratie, asiel, veiligheid en ouderenzorg”

 

http://www.vvd.nl/actueel/1016/gezamenlijke-reactie-vvd-cda-en-pvv

 

 

[36] WEBSITE VVD

”VVD-GEZAMENLIJKE REACTIE VVD, CDA EN PVV”

 

http://www.vvd.nl/actueel/1016/gezamenlijke-reactie-vvd-cda-en-pvv

 

[37] TROUW

”CDA’ers VOORZIEN ZWARE DRUK OP CONGRES”

12 AUGUSTUS 2010

 

http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3162165.ece/CDA_rsquo_ers_voorzien_zware_druk_op_congres__.html

 

 

[38] ”De groep verontrusten, inmiddels uitgegroeid tot 44 lokale CDA-bestuurders en enkele wetenschappers, wil het echter niet alleen op een ja of nee tijdens dat congres laten aankomen. Initiatiefnemer Wouter Beekers, verbonden aan het historisch documentatiecentrum voor Nederlands protestantisme van de Vrije Universiteit, legt uit: „We voelen ons gedwongen nu naar buiten te treden. Want we zijn bang dat onze zorgen worden weggemoffeld. Er wordt steeds op dat congres gewezen, maar we zijn bang voor een voldongen feit te worden gesteld. Het zal daar moeilijk worden de onderhandelaars terug te fluiten en terug te sturen naar de onderhandelingstafel”

 

BRON:

  

TROUW

”CDA’ers VOORZIEN ZWARE DRUK OP CONGRES”

12 AUGUSTUS 2010

 

 http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3162165.ece/CDA_rsquo_ers_voorzien_zware_druk_op_congres__.html

 

[39] TELEGRAAF

8 APRIL 2009

”PECHTOLD ZOEKT ASIEL ALS PVV IN HET KABINET ZIT”

 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3661738/__PVV_erin__Pechtold_eruit__.html

(Visited 4 times, 1 visits today)
Deel dit artikel

Visited 66 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook