Israël bestookt Palestijnse betogers tijdens Nakba-herdenkingen

”How many years can some people exist
Before they’re allowed to be free?
How many deaths will it take till one knows
That too many people have died
The answer, my friend, is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind”
 
Vrij naar Bob Dylan’s, Blowin in the wind

 

Het barbaarse Israëlische militaire optreden tegen ongewapende demonstranten  in de bezette Westelijke Jordaanoever, de bezette Syrische Golanhoogte en bij de grensovergangen met Gaza en  Zuid-Libanon, waarbij op 15 mei meer dan 100.mensen het leven zijn omgekomen en honderden gewond zijn geraakt [1], staat niet op zichzelf.

Maar past in de ”beste”  traditie van de Israëlische Bezettingsstaat, waarbij vernedering van de Palestijnse burgerbevolking, politieke liquidaties van Palestijnse leiders, bloedige militaire expedities  [2], foltering van gevangenen [3] en het uithongeren van de burgerbevolking [4] schering en inslag zijn.

NAKBA HERDENKING 2011

Wat deze recente killing operation extra bitter maakt is, dat de Palestijnse demonstranten de NAKBA herdachten, zoals de Stichting van de Staat Israël en de directe nasleep voor de Palestijnen geweest is. Nakba betekent ramp. En een ramp was het. Want waar de Stichting van de Staat Israël voor de Israëlische bewoners een ”feestdag” is, is de keerzijde, dat deze is gebaseerd op etnische zuiveringen en massaslachtingen onder de oorspronkelijke bevolking van Palestina, die nu in de bezette gebieden leeft, als tweede rangsburgers in Israël, in de Arabische wereld. Of is verspreid in diaspora over de wereld. Ontheemd. Zonder eigen vaderland.

STAAT ISRAËL/HISTORISCHE ACHTERGROND

”Als ik een Arabische leider was, zou ik nooit een overeenkomst met Israël tekenen.

Dat is normaal. We hebben hun land afgenomen. Het is waar, dat God het aan ons beloofd heeft, maar waarom zou hen dat interesseren? Onze God is niet de hunne. Er is het antisemitisme geweest, de Nazi’s, Hitler, Auschwitz, maar was dat hun fout? Zij zien maar een ding: wij zijn hier gekomen en hebben hun land gestolen. Waarom zouden zij dat aanvaarden?”

David Ben Goerion, de eerste Israëlische premier, geciteerd door Nahum Goldman, in the Jewish Paradox

http://www.palestineremembered.com/Articles/General/Story8923.html

http://www.palestineremembered.com/Acre/Books/Story8920.html

Ironisch genoerg komen deze woorden van de Israëlisch-zionistische voorman David Ben Goerion, die op 15 mei 1948 de Staat Israël heeft uitriep na de aanname van VN Algemene Vergadering Resolutie 181 [1947] over de ”Verdeling” van Palestina. Deze zelfde Ben Goerion was als eerste Israëlische premier verantwoordelijk voor de etnische zuiveringen onder de Palestijnse bevolking.

De Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden is het hete hangijzer in het huidige Midden-Oostenconflict, maar niet de oorspronkelijk boosdoener. Die ligt bij het zionisme, waarvan Theodor Herzl de eind 19 e eeuwse geestelijke vader is. [5] Zionisme houdt in de Stichting van een Joodse Staat in Palestina. De Turkse machthebbers moesten van dit plan niets weten, maar in 1917 werd Britse steun verworven middels de ”Balfour Declaration” die in Palestina een Joods Thuisland toezegde. [6] Het woord ”Staat” werd weliswaar niet gebruikt, maar duidelijk was, dat de zionistische beweging daarop aanstuurde.

Over de Balfour Declaration werd door de schrijver Arthur Koestler opgemerkt:

”One nation solemny promised the country of a second to a third”. Hiermee verwoordde hij treffend het met voeten treden van het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen. Hen was immers niets gevraagd.

Toen Palestina in 1922 officieel Brits Mandaatgebied werd, kon verder aan deze ”zionistische droom” worden gewerkt. Uiteraard protesteerden vertegenwoordigers van Palestijnse nationalistische bewegingen en veroorzaakte deze ”Balfour Belofte” oplopende spanningen met het Britse koloniale Mandaatbestuur en de politieke zionistische bewegingen

Vanaf 1936-1939 leidde dit tot de Arabische Opstand, die met bruut geweld door de Engelsen werd neergeslagen.

VN RESOLUTIE 181/PROCLAMATIE STAAT ISRAËL

In 1947 werd na een steeds groter wordende escalatie in Palestina, die door de Britten niet meer in de hand te houden was, VN AV Resolutie 181 aangenomen, waarbij Palestina werd verdeeld in een Joods en Arabisch gedeelte. Dit over de ruggen van de Palestijnse bevolking heen en dus een ernstige schending van het in de naoorlogse periode erkende zelfbeschikkingsrecht.

Dit kon ook zo plaatsvinden omdat vrijwel alle VN leden in die tijd hetzij bestonden uit Westerse koloniale machthebbers, hetzij uit landen, die van het Westen politiek/economisch afhankelijk waren en dus onder druk konden worden gezet. De twee aanstormende Supermachten, de VS en de Sovjet Unie [en dan vooral de VS] waren politieke sponsors van het zionisme. Hoe het Bestuur er precies uit zou zien, was nog niet duidelijk, maar hierdoor gesterkt, riep Ben Goerion op 15 mei 1948 de Staat Israël uit.

De Palestijnen, over wiens ruggen deze neo-koloniale beslissing [het stichten van een Staat in andermans land] genomen was, kwamen  gewapend in verzet. De Palestijnen werden gesteund door slechtbewapende legers van kersvers onafhankelijk geworden Arabische landen, die niet opgewassen waren tegen de beter bewapende Israëlisch-zionistische troepen.

Deze clash tussen de Palestijnen, die hun zelfbeschikkingsrecht verdedigden en de kersvers gestichte zionistisch-Israëlische Staat resulteerde in etnische zuiveringen, waarbij door Israëlisch-zionistische [para] militaire milities meer dan 750.000 Palestijnen van huis en haard werden verdreven. Ook werden er massaslachtingen  onder de  bevolking aangericht

Toen de oorlog in het voordeel van Israël was beslecht, waren er bovendien meer dan 400 Arabische dorpen vernietigd. [7] Deze oorlog en de desastreuze gevolgen voor de Palestijnen wordt Nakba [ramp] genoemd. [8]

ISRAËLISCHE BEZETTING SINDS 1967

De huidige wortels van het Midden-Oostenconflict zijn echter gelegen in de 43 jaar durende Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden [Oost-Jeruzalem, West Bank en Gaza [9] en de Syrische Golan Hoogte, ondanks de unaniem in 1967 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israël opriep, zich terug te trekken uit de in de juni-oorlog veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse en de Golan Hoogte. Iedere bezetting ter wereld houdt in: vernederingen, mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. En waar onderdrukking is, is verzet.

Dat heeft hier vorm gekregen in legitieme Palestijnse militaire aanvallen op het Israëlische bezettingsleger en illegaal verzet zoals [zelfmoord] aanslagen op Israëlische burgerdoelen en raketaanvallen op Israëlische dorpen bij de grens met Gaza. [10]

Illegale nederzettingen:

Maar naast die bezetting, die voor onnoemelijk menselijk leed heeft gezorgd zijn er ook de sinds eind zestiger jaren gebouwde illegale Israëlische nederzettingen [11], die hebben geleid tot grootschalige Palestijnse landonteigeningen, zonder enige compensatie. Heden ten dage is een aanzienlijk deel van de Westbank volgebouwd met dergelijke nederzettingen, die nog verder worden uitgebreid.

Illegale Muurbouw:

Ook de Israëlische Muur is illegaal volgens de op 9 juli 2004 gedane adviesuitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, aangezien deze loopt door bezet Palestijns gebied. [12]

ISRAËL KAMPIOEN SCHENDER INTERNATIONAAL RECHT

Israël valt de twijfelachtige eer te beurt, een van de Kampioenen te zijn in het schenden en negeren van het Internationaal Recht. Zo heeft zij nooit gehoor gegeven aan AV VN Resolutie 194 dd 1948, die eiste, dat de oorlog in 1948 verdreven Palestijnse vluchtelingen hetzij terug konden keren naar hun huizen, hetzij schadeloos werden gesteld voor het aan hen ontstolen bezit. Kortweg het recht op terugkeer genoemd. Tot het beëindigen van die wortel van het hedendaagse conflict, de bezetting wordt al vanaf 1967 in VN Resoluties opgeroepen, zonder resultaat.

Noch het Internationaal Recht, noch twee in de zeventiger jaren aangenomen VN Veiligheidsraadsresoluties over de illegale nederzettingenbouw hebben Israël ertoe kunnen bewegen, de bouwactiviteiten te staken en de bestaande nederzettingen te ontmantelen.  

And last, but not least heeft Israël de uitspraak over de Muurbouw naast zich neergelegd, ondanks illegaliteit en de humanitaire consequenties voor de bezette Palestijjnse bevolking. [13] De onderdrukking, vernederingen, het plegen van oorlogsmisdaden, het folteren, onverminderd door. Daarvan is de recente beschieting op ongewapende demonstranten tijdens de Nakba herdenking het ”beste” bewijs. [14]

PARTNERS IN CRIME: DE VS EN DE EU

Gezegd moet worden, dat Israël niet de enige schuldige is, maar hierin wordt gesteund door de VS en de EU. De VS door het geven van politieke en militaire steun. Vrijwel alle in de VN Veiligheidsraad voorgestelde veroordelingen van Israël kunnen rekenen op een VS veto. Bij de EU is de steun meer impliciet. Weliswaar worden al te zeer in het oog springende Israëlische oorlogsmisdaden veroordeeld, maar er wordt geen verdere consequentie aan verbonden zoals de oproep, de bezetting te beëindigen of het instellen van sancties tegen Israël. Daarmee hebben zowel de VS als de EU bloed aan hun handen en zijn zij partners in crime.

EPILOOG

Nobody can give you freedom, Nobody can give you equality or justice or anything. If you’re a man, you take it

Citaat Malcolm X

http://www.quotationspage.com/quotes/Malcolm_X/

Het perspectief voor de Palestijnen om hun rechten te halen ziet er slechter uit dan ooit.

Ook al zou men willen, een Twee Statenoplossing is allang niet meer te realiseren

Israël schept voortdurend facts on the ground door onverminderd nederzettingen door te bouwen op de bezette West Bank en in Oost-Jerusalem en denkt niet aan ontruimen. De Muur heeft nog weer een deel van bezet Palestijns gebied ingepikt. Gaza wordt al sinds jaar en dag door Israël uitgehongerd en is daardoor noch economisch, noch politiek levensvatbaar. De VS en de EU staan nog steeds pal achter Israël, daarmee het Internationaal Recht tot een bespotting makend.

De enige werkelijke realisatie van de authentieke rechten is niet toe te geven aan Israëlische en Westerse druk, maar vast te houden aan de legitieme eisen, de beëindiging van de bezetting, het ontmantelen van de nederzettingen, de sloop van de Muur en erkenning van het recht op terugkeer. En bereid zijn, daarvoor te vechten.

Jarenlange onderhandelingen, waarbij de Palestijnen iedere keer weer aan het kortste eind trokken, hebben geleerd, dat de enige optie de gewapende strijd is tegen het Israëlische bezettingsleger, al lijkt dat nu geen kans van slagen te hebben. Maar de geschiedenis heeft reeds vaker aangetoond, dat schijnbaar kansloze bevrijdingsleger machtige bezettingslegers hebben verslagen. De Palestijnen hebben geen keus. Het is of vernederingen blijven slikken.

Of desnoods met wapens op te komen voor hun onvervreemdbare rechten

Er zal pas werkelijke vrede zijn, als het onrecht, het Palestijnse volk aangedaan, is rechtgetrokken. En dat kan alleen met een uiteindelijke totstandkoming van een groot, seculier Palestina, waarin Joods Israëlische bewoners, Palestijnen en anderen gelijke rechten hebben. [15] Zo niet, dan zal wat over is van ”historisch” Palestina verworden tot de vroegere Zuid Afrikaanse Bantoestans

 (Uitpers nr. 132, 12de jg., juni 2011)

Voetnoten: 

[1] VOLKSKRANT

ISRAËL BESTOOKT PALESTIJNSE BETOGERS

15 MEI 2011

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israëlisch-Palestijns-conflict/article/detail/2429168/2011/05/15/Israël-bestookt-Palestijnse-betogers.dhtml

 

 

TROUW

ISRAËL SCHIET MET SCHERP OP PALESTIJNSE BETOGERS

15 MEI 2011

 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/2429270/2011/05/15/Israël-schiet-met-scherp-op-Palestijnse-betogers-12-doden.dhtml

 

THE GUARDIAN

THIRTEEN KILLED AS ISRAËLI TROOPS OPEN FIRE ON NAKBA DAY BORDER PROTESTS

15 MEI 2011

 

http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/15/Israëli-troops-kill-eight-nakba-protests

 

THE HAARETZ

CLASHES ERUPT AS NAKBA DAY PROTESTS SWEEP PALESTINIAN TERRITORIES

15 MEI 2011

 

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/clashes-erupt-as-nakba-day-protests-sweep-palestinian-territories-1.361851?localLinksEnabled=false

 

 

ELECTRONIC INTIFADA

NAKBA MARCHERS MET WITH ISRAËLI FIRE

16 MEI 2011

 

http://electronicintifada.net/content/nakba-marchers-met-Israëli-fire/9964

 

IMEMC.ORG

PALESTINIAN YOUTH KILLED, 172 INJURED, AS ARMY ATTACKS ”RETURN PROTESTS” IN GAZA

16 MEI 2011

 

http://www.imemc.org/article/61248

 

 

[2] UITPERS.BE

VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING

FEBRUARI 2009

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2278

 

 

UITPERS.BE

ISRAËLS OPERATIES IN GAZA LATEN DIEPE SPOREN NA

NOVEMBER 2004

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=894

 

 

[3] BTSELEM.ORG

DETAINEES AND PRISONERS

TORTURE

 

http://www.btselem.org/English/Torture/Index.asp

 

 

UITPERS.BE

WELKOM IN DE HEL/STRUCTURELE ISRAËLISCHE MENSENRECHTENSCHENDINGEN TEN AANZIEN VAN PALESTIJNSE GEVANGENEN

JUNI 2009

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2386

 

 

[4] BBC NEWS

UN OFFICIAL SLAMS ISRAËL ”CRIMES”

10 DECEMBER 2008

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm

 

 

UITPERS.BE

BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID

FEBRUARI 2008

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1904

 

 

[5] UITPERS.BE

60 JAAR ISRAËL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN

JUNI 2008

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2033

 

 

 

[6] BA;FOUR DECLARATION

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration_of_1917

 

 

[7] UITPERS.BE

RAMPSPOED OVER PALESTINA

JUNI 2007

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1702

 

 

[8] UITPERS.BE

RAMPSPOED OVER PALESTINA

JUNI 2007

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1702

 

 

[9] Volgens het Internationaal Recht is Gaza nog steeds bezet gebied, omdat Israël de grenzen en het luchtruim controleert

 

http://www.politics.be/duiding/596/#12

 

 

 

UITPERS.BE

GAZA STROOK BLIJFT BEZET GEBIED

SEPTEMBER 2005

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1113

 

 

[10] Volgens het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht moet bij militaire aanvallen een strict onderscheid worden gemaakt tussen combatanten [militairen en strijders] en non-combatanten [burgers]

 

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS

 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

 

 

[11] Volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van 1907 zijn de in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen in strijd met het Internationaal Recht

 

Zie ook

 

BTSELEM.ORG

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS

INTERNATIONAL LAW

 

http://www.btselem.org/english/Settlements/International_Law.asp

 

 

[12] INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

9 JULY 2004

 

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&case=131&k=5a

 

BTSELEM.ORG

SEPARATION BARRIER

OPINION OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

 

 

http://www.btselem.org/English/Separation_Barrier/International_Court_Decision.asp

 

 

 

[13] BTSELEM.ORG

SEPARATION BARRIER

 

http://www.btselem.org/english/Separation_Barrier/Index.asp

 

 

[14] VOLKSKRANT

ISRAËL BESTOOKT PALESTIJNSE BETOGERS

15 MEI 2011

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israëlisch-Palestijns-conflict/article/detail/2429168/2011/05/15/Israël-bestookt-Palestijnse-betogers.dhtml

 

 

[15] UITPERS.BE

60 JAAR ISRAËL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN

JUNI 2008

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2033

 

Print Friendly, PDF & Email

Visited 198 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook