Hoofddoekenverbod op Vlaamse scholen in strijd met fundamentele rechten

VRIJHEID VAN GODSDIENST

Artikel 18, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

”Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.”

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.asp…

Artikel 9, lid 1, EVRM

”Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.

http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm

Artikel 19, Belgische Grondwet

”De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.”

Artikel 24, Belgische Grondwet, lid 1
…………………………
………………………..
………………………..
”De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen.”
……………………….
……………………….

http://www.senate.be/doc/const_nl.html#t2

VERBOD OP DISCRIMINATIE

Artikel 2, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

”Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. ”

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.asp…

Artikel 14, EVRM

”Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status. ”

http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm

Artikel 11, Belgische Grondwet

”Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden.”

http://www.senate.be/doc/const_nl.html#t2

HOOFDDOEKENVERBOD OP VLAAMSE SCHOLEN IN STRIJD MET FUNDAMENTELE RECHTEN:


Op 11 september jongstleden werd door de Stichting Gemeenschapsonderwijs  een verbod ingesteld op het dragen van een hoofddoek ”en andere levensbeschouwelijke kentekens”, ingesteld. Dit verbod geldt alle Vlaamse gemeenschapsscholen. [1] Als argumentatie werd genoemd het tegengaan van segregatie en groepsvorming.

Naar mijn mening echter zijn dit non-argumenten en wel om de volgende redenen:
In de eerste plaats vindt  groepsvorming als gangbaar verschijnsel op iedere school plaats, los van het al dan niet dragen van ”levensbeschouwelijke kentekens”. In de tweede plaats wordt segregatie juist in de hand gewerkt door uitsluiting en discriminatie, hetzij van Overheidswege, hetzij op het politiek-maatschappelijk vlak.

Fundamenteel echter is dit verbod discriminerend en in strijd met de in de internationale Verdragen en Belgische Grondwet verankerde vrijheid van religie, hetgeen eveneens impliceert het recht, uit te komen voor de religieuze identiteit door kledij en religieuze symbolen.

Hoewel dit verbod niet alleen hoofddoeken geldt, maar ook ”levensbeschouwelijke kenmerken” in het algemeen overigens eveneens een schending van religievrijheid, worden in de praktijk voornamelijk moslims hierdoor getroffen.

Joodse leerlingen bezoeken immers al grotendeels eigen scholen en katholieke leerlingen kunnen uitwijken naar katholieke scholen.

BEZWAREN TEGEN ISLAMITISCHE SCHOLEN: HYPOCRIET EN METEN MET TWEE MATEN

Het is dan ook zeer begrijpelijk, dat vanuit islamitische hoek de roep om islamitische scholen, waarvan er slechts enkelen zijn [2]  toeneemt. [3] De hiertegen gerezen bezwaren op het politieke en maatschappelijke vlak, van rechts tot progressief zijn dan ook uitermate hypocriet. [4]
Eerst wordt een discriminerend hoofddoekenverbod ingesteld, waardoor aan moslims het sein ”niet welkom” wordt gegeven en vervolgens worden bezwaren gemaakt tegen levensbeschouwelijke moslim-scholen, waar de eigen identiteit wel kan worden beleefd!
Bovendien zijn dergelijke bezwaren discriminerend en meten met twee maten, aangezien er immers wel sprake is van katholieke en Joodse scholen.

Een van de gunstige politieke uitzonderingen, die niet meezong in het algemene koor, is de SPA politicus Anciaux, die openlijk de invoering van het hoofddoekenverbod ”helemaal fout” noemde. [5]

 

Ik citeer een gedeelte zijn moedige uitspraak: ””Een gemeenschap die deze beslissing neemt, is niet mijn gemeenschap”,

 

DE WERELD OP ZIJN KOP

DISCRIMINATIE ALS NORM, VERZET ERTEGEN ”EXTREMISTISCH”

 

a Imam Taouil

 

Een van diegenen, die van meet af aan kritiek had op het hoofddoekenverbod en een oproep deed tot het vormen van eigen islamitische scholen was Imam Taouil. [6] Al gauw echter werd door het leeuwedeel van de politiek en media een ”blaming the victim” policy gevoerd, waarbij niet meer werd gekeken naar de achterliggende argumentatie van zijn protest EN het feit, dat hij gebruik maakte van zijn recht op vrijheid van meningsuiting.

Neen, hij werd ”veroordeeld” vanwege zijn ”harde stellingname” en vrijwel algemeen werd gesproken over het ”onwenselijke karakter” van islamitische scholen.

 

De wereld op zijn kop: Discriminatie [hoofddoekenverbod] wordt  de norm en het verdedigen van fundamentele rechten [religievrijheid] ”extreem”.

De harde stellingname hier is niet het standpunt van Taouil, maar het de facto hoofddoekenverbod.

 

MACHINATIIES BELGISCHE STAATSVEILIGHEIDSDIENST:
IMAM TAOUIL ”EXTREMIST”

In een dergelijk klimaat was verdere criminalisering van Taouil te verwachten
Daags nadien verklaarde de Belgische Staatsveiligheidsdienst, dat Taouil een ”extremist” zou zijn. Volgens de heer Winants, chef Staatsveiligheidsdienst, zou Taouil er ”extremistische ideeen” opnahouden. Ook zou hij ”actief” zijn in ”in wahabitische en salafistische kringen in binnen- en buitenland’.[7]

Zoals  bekend zijn dergelijke beweringen van Veiligheidsdiensten niet alleen uiterst vaag, maar worden veelal door geen wettig en overtuigend bewijs gestaafd, waardoor zij vrijwel niet na te trekken zijn. Bovendien berusten rapportages van Veiligheidsdiensten, voor zover openbaar, vaak op ”bekentenissen” uit landen en gebieden, waarbij foltering een gangbare ondervragingsmethode is.

Wat betreft het wahabisme en Salafisme is er sprake van een orthodoxe versie van de Islam, maar net zomin als bij orthodoxe christelijke of Joodse stromingen is hierbij over het algemeen sprake van gewelddadig extremisme in de zin van terrorisme. [8] Het grootste deel der wahabieten en Salafisten is vreedzaam en vaak zelfs a-politiek.

 

Overigens lokten de onthullingen van de Staatsveiligheid jegens Imam Taouil een scherpe veroordeling uit van de Belgische progressieve politieke partij Groen! [9]


CONTINUING STORY
HETZEVORMING EN CRIMINALISERING VROUW VAN TAOUIL

De grootste absurditeit is echter de criminalisering van mevrouw Taouil, die onlangs door Kind en Gezin werd ontslagen als onthaalmoeder gastouder vanwege de uitlatingen van de Staatsveiligheidsdienst over haar man. [10]

In haar verklaring meldde Kind en Gezin o.a.: ”Omdat Kind en Gezin oordeelt dat het extremistische gedachtengoed van de salafistische-wahabistische beweging dat de heer Taouil mee verkondigt moeilijk verenigbaar is met de activiteiten van een onthaalouder, vroeg Kind en Gezin aan de dienst om de samenwerking met deze onthaalouder op te zeggen. ”. [11]

Niet alleen treedt er kennelijk in de visie van Kind en Gezin een persoonsverwisseling op en wordt mevrouw Taouil voor haar man aangezien, bovendien neemt zij kritiekloos de beweringen van de Staatsveiligheidsdienst over. Zij merkt immers op: ”Kind en Gezin vernam diezelfde dag van de Staatsveiligheid dat de heer Taouil beschouwd wordt als iemand die een extremistische moslim is van salafistisch-wahabitische strekking. Het salafisme is een reactionaire antidemocratische stroming.
Omdat Kind en Gezin oordeelt dat het extremistische gedachtengoed van de salafistische-wahabistische beweging dat de heer Taouil mee verkondigt moeilijk verenigbaar is met de activiteiten van een onthaalouder, vroeg Kind en Gezin aan de dienst om de samenwerking met deze onthaalouder op te zeggen. ” [12]

Het is evident, dat met een dergelijke beslissing, Kind en Gezin mevrouw Taouil ten onrechte de dupe laat worden van echte of vermeende activiteiten van haar man. [13]
Tot deze organisatie is het kennelijk nog niet doorgedrongen, dat in een rechtsstaat niemand wordt vervolgd of gestraft voor de echte of vermeende handelingen van anderen. Bovendien is er niet alleen geen enkele aanklacht tegen de heer Taouil, maar is het meest wrange, dat er nooit klachten zijn geweest over het functioneren van mevrouw Taouil. [14]

Zo levert Kind en Gezin een verontrustende bijdrage in de hetzevorming tegen Imam Taouil en vooral zijn vrouw.

EPILOOG

Sinds 11-9-2001 is er in het Westen sprake van toenemende discriminatie van en hetze tegen moslims in het bijzonder, en allochtonen en vluchtelingen in het algemeen. Dit uit zich niet alleen in steeds tendentieuzere mediaberichtgeving, de oprichting van racistische politieke partijen als in Nederland de PVV (Partij voor Vrijheid) [15] en de overname van racistische standpunten door bestaande politieke partijen  [16], maar ook in discriminatie op het maatschappelijke vlak.
Hierbij worden moslims en Islam vaak eenzijdig en ongenuanceerd belicht als ”extremistisch”, waarbij een kleine minderheid  maatgevend wordt voor de grote groep hardwerkende moslims, die een zeer waardevolle bijdrage aan de Westerse samenlevingen leveren. [17]

De ogen wordt vaak gesloten voor het feit, dat de Islam, evenals Jodendom als christendom, bestaat uit een groot scala van religieuze uitingsvormen, variërend van orthodox tot liberaal..

Het door de Stichting Gemeenschapsonderwijs uitgevaardigde hoofddoekenverbod, dat ook nog eens, ironisch genoeg op 11 september plaatsvond, is een verdere stap in de stigmatisering en uitsluiting van moslims.

 

Ten gevolge hiervan is een verdere hetzevorming op gang gekomen tegen Imam Taouil, tegenstander van het hoofddoekenverbod, waarbij de Staatsveiligheidsdienst een eigen, duister spel speelt.

 

Verder wordt zijn vrouw, louter gebaseerd op deze hetze tegen haar man, door Kind en Gezin ontslagen.

 

Dit hoofddoekenverbod en de hetze tegen de tegenstanders ervan schenden niet alleen de 
principes van de Belgische rechtsstaat en de universele beschavingsprincipes.

 

Zij zijn vooral  ”mijlpalen” in de richting van verdere stigmatisering en uitsluiting van moslims.

(Uitpers, nr. 113, 11de jg., oktober 2009)

 

Onder de noten van mijn artikel zijn vermeld  mijn aan de Stichting Gemeenschapsonderwijs geschreven protestbrief, alsmede mijn aan Kind en Gezin geschreven brief tegen het ontslag van de vrouw van Imam Taouil.

 

NOTEN:

 

[1] Nieuwsblad, dd 11-9

Gemeenschapsonderwijs voert algemeen hoofddoekenverbod in

 

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=DMF20090911_069

 

NRC Handelsblad dd 12-9

”Hoofddoek verboden in 700 Vlaamse scholen”

 

http://www.nrc.nl/buitenland/article2357226.ece/Hoofddoek_verboden_in_700_Vlaamse_scholen

[2] De Standaard 15-9

Dit heeft bloed, zweet en tranen gekost
Turkse Lucernacollege in Melle

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=9C2F63BE&word=Dit+heeft+bloed%2c+zweet+en+tranen+gekost

[3] De Morgen Onderwijs 22-9

 

Minderhedenforum

Zwarte dag voor democratie

 

http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/992571/2009/09/11/Minderhedenforum-quot-Zwarte-dag-voor-democratie-quot.dhtml

Het Nieuwsblad dd 11-9
Imam Nordin Taouil diep ontgoocheld in Antwerpse scholen

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20090911_105

 

De Standaard 18-9

 

Interview Dyab Aboe Jahjah over de hoofddoeken en Imam Taouil

 

”Kinderen worden uit systeem geduwd”

 

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=8R2FC7FB

De Morgen dd 14-9

Hoofddoekenverbod slaat diepe wonden bij moslims 

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/994147/2009/09/14/Hoofddoekenverbod-slaat-diepe-wonden-bij-moslims.dhtml 

 

De Morgen 22-9

AEL: Moslimscholen nog maar kwestie van tijd

 

http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/992604/2009/09/11/AEL-Moslimscholen-nog-maar-kwestie-van-tijd.dhtml

 

Artikel AEL voorzitter de heer K Hassoun

”Weiger je hoofddoek af te zetten of schrijf je uit”

 

http://www.arabeuropean.org/belgium/index.php?option=com_content&task=view&id=275&Itemid=1

 

 

Nieuwblad 1-9

Moslima’s protesteren tegen hoofddoekenverbod

 

[Nav het eerder aan het Antwerpse Koninklijk Atheneum ingevoerde hoofddoekenverbod]

 

 

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=DMF01092009_017

 

 

[6] Het Nieuwsblad dd 11-9
Imam Nordin Taouil diep ontgoocheld in Antwerpse scholen

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20090911_105

 

Skynet 12-9

Eigen school voor moslimas in Antwerpen

 

http://www.skynet.be/nieuws-sport/nieuws/belgie/detail_eigen-school-voor-moslimas-antwerpen?id=565797

 

 

[7] De Standaard 22-9

 

”Imam Taouil nog altijd extremistisch”

 

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=IA2FA5TO

 

[8] Onder ”Terrorisme” wordt internationaalrechtelijk verstaan militaire aanvallen op burgers met een politiek oogmerk. Militaire aanvallen op combatanten militairen en strijders zijn namelijk internationaalrechtelijk gelegitimeerd, met name tav bezettingssituaties zoals in Irak en Afghanistan.

Zie ook:

”7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives. ”

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/668BF8

 

Helaas echter ressorteert onder de Europese wetgeving na 11-9-2001 onder ”terrorisme” eveneens deelname aan de gewapende strijd tegen bezettingslegers als in Irak en Afghanistan. Een en ander wordt bestempeld als de zogenaamde ”deelname aan de Jihad”, een zeer misbruikte term, niet alleen tav de religieuze betekenis, maar ook omdat daarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen militaire aanvallen op burgers [non-combatanten/verboden] en militairen [combatanten/toegestaan].

 

Deze praktijken om onder terrorisme eveneens aanvallen op het leger te verstaan, zijn overgenomen van Israëlische en Amerikaanse concepties.

 

 

[9] Indymedia Belgie 16-9

 

”Groen!

Optreden Staatsveiligheid tegen Nordine Taoul is ongezien”

 

http://www.indymedia.be/nl/node/34766

 

[10] De Standaard 16-9

 

”Kind en Gezin schrapt vrouw Imam Taouil als onthaalmoeder”

  

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid863352/kind-gezin-schrapt-vrouw-imam-taouil-als-onthaalmoeder.aspx

 

 

[11] Kind en Gezin geeft toelichting over de stopzetting van de samenwerking van de onthaalouder mevrouw Taouil met de dienst voor onthaalouders

 

16 september 2009

 

http://www.kindengezin.be/Algemeen/Over_Kind_En_Gezin/Nieuws/20090916stopzetting_onthaalouder.jsp

 

 

 [12] Kind en Gezin geeft toelichting over de stopzetting van de samenwerking van de onthaalouder mevrouw Taouil met de dienst voor onthaalouders 16 september 2009 .

 

http://www.kindengezin.be/Algemeen/Over_Kind_En_Gezin/Nieuws/20090916stopzetting_onthaalouder.jsp

 

[13] Gazet van Antwerpen dd 17-9

 

”Mijn vrouw wordt gestraft voor mijn overtuiging”

 

http://www.gva.be/antwerpen/mijn-vrouw-wordt-gestraft-voor-mijn-overtuiging.aspx 

 

[14] Gazet van Antwerpen 16-9

 

”Kind en Gezin schrapt vrouw Imam Taouil als onthaalmoeder”

 

Zinsnede:

 

”De echtgenote van Taouil vangt zowel allochtone als autochtone kindjes op. Er zijn nooit klachten over haar geweest. ”

 

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid863352/kind-gezin-schrapt-vrouw-imam-taouil-als-onthaalmoeder.aspx

 

 

[15] Het politieke gedachtegoed van de heer Wilders
Astrid Essed
Uitpers, april 2007

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

PVV overwinning Europese verkiezingen, teken aan de wand 
Astrid Essed
Uitpers, juli-augustus 2009

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2421

 

 

[16] Telegraaf 6-9

”Kant steunt PVV”

  

http://www.telegraaf.nl/binnenland/4769569/__Kant_steunt_PVV__.html

 

 NRC 6-9

”SP en VVD: kabinet moet kosten allochtoon geven”

 

http://www.nrc.nl/binnenland/article2351659.ece/SP_en_VVD_kabinet_moet_kosten_allochtoon_geven

 

[17]  Deze kleine minderheid is in de meeste gevallen hetzij politiek geïnspireerd terecht kritisch tav het Westerse optreden in Irak en Afghanistan en het Russische in Tsjetsjenië, hetzij even ”gevaarlijk” als gereformeerde fundamentalisten.
Slechts een zeer kleine groep heeft sympathie voor ”terrorisme”, waarbij duidelijk gesteld moet worden, dat van terrorisme slechts sprake is bij aanslagen op burgers. Alle militaire aanvallen op NAVO troepen in Irak en Afghanistan zijn volgens het Oorlogsrecht toegestaan en bovendien gelegitimeerd als zijnde verzet tegen de bezettingslegers in Irak en Afghanistan.

Brabantsch Dagblad dd 2-9
Obama prijst islamtische gemeenschap VS 

 

http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/geestelijkleven/5458206/Obama-prijst-islamitische-gemeenschap-VS.ece

 

 

BIJLAGEN:

 

 

BRIEVEN AAN DE STICHTING GEMEENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN KIND EN GEZIN


A BRIEF AAN DE STICHTING GEMEENSCHAPSONDERWIJS

UW VERBOD OP ”LEVENSBESCHOUWELIJKE KENTEKENS”/ANNEX HOOFDDOEKENVERBOD:

Artikel 18, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

”Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.”

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=dut


Artikel 19, Belgische Grondwet

”De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.”

Artikel 24, Belgische Grondwet, lid 1
………………………….
………………………..
…………………………
”De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen.”
………………………..
……………………….


http://www.senate.be/doc/const_nl.html#t2

AAN DE STICHTING ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

De Woordvoerder
Mevrouw Driessche


Geachte mevrouw Driessche,

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Ik heb met grote verontrusting en afkeuring kennisgenomen van uw dd 11-9 2009 genomen besluit tot het verbod op het dragen van ”levensbeschouwelijke kentekens” in alle instellingen van uw GO onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Met een dergelijk verbod maakt u een ernstige inbreuk op de in de Belgische Grondwet, het EVRM artikel 9 en de internationale Verdragen vastgelegde fundamentele principe van de vrijheid van godsdienst.

U pretendeert weliswaar in uw verklaring, respect te hebben voor de ”filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen.”, maar getuigt juist door uw verbod van een stuitend disrespect voor die opvattingen.

Hiernaast schendt u tevens het Gelijkheidsprincipe, gezien uw discriminerende onderscheid tussen leerlingen zonder ”levensbeschouwelijke kentekens’ en leerlingen met ”levensbeschouwelijke kentekens, waarbij u de eerste groep het fundamentele recht, op uiterlijke wijze voor hun religie uit te komen, ontzegt.

U motiveert uw beslissing o.a. als volgt:

”Deze beslissing versterkt hun recht op gelijke onderwijskansen en op een objectieve, verantwoorde studiekeuze op basis van hun persoonlijkheid, interesses en talenten. Deze beslissing bevordert het gevoel van evenwaardigheid en voorkomt groepsvorming of segregatie op basis van uiterlijke levensbeschouwelijke kentekens.”

Te uwer informatie:

Primo:

Nog los van het genoemde discriminatoire aspect hebben ”recht op gelijke onderwijskansen en een objectieve, verantwoorde studiekeuze” niets van doen met een verbod op levensbeschouwelijke kentekens, integendeel.
Door uw frustratie van het recht op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens kunnen juist de identiteit en ontwikkeling van de leerlingen dusdanig worden geschaad, dat het vertrouwen op ”gelijke onderwijskansen” en een goed toekomstperspectief worden geschaad.

Ik doel hier speciaal op het hierdoor doorgevoerde hoofddoekenverbod, waarop ik aanstonds terugkom.

Secundo:

Ten onrechte verwart u angst voor ”’groepsvorming en segregatie” met het recht op het beleven van de eigen identiteit.

1 Groepsvorming is een gangbaar socialisatieproces en doet zich te allen tijde voor, met of zonder aanwezigheid van ”levensbeschouwelijke kentekens”

2 Het beleven van de eigen religieuze identiteit is niet alleen een grondrecht, maar leidt in het geheel NIET tot segregatie

Het uitsluiten van religieuze groeperingen door discriminatie, of het nu van onderwijswege, van politieke of Overheidswege is, is de belangrijkste aanzet tot segregatie.

U levert met een dergelijk verbod hieraan een negatieve bijdrage.

HOOFDDOEKENVERBOD:

Zoals reeds door mij opgemerkt, komt uw verbod op religieuze kentekens de facto neer op een hoofddoekenverbod, aangezien Joodse leerlingen grotendeels eigen scholen bezoeken en katholieke leerlingen de uitwegmogelijkheid hebben naar een katholieke school.

In tegenstelling tot o.a. Nederland bestaan er in België immers nog geen islamitische scholen, een overigens gewenste ontwikkeling en een recht, aangezien er eveneens Joodse en katholieke scholen in België bestaan.

Doordat uw verbod de facto impliceert een hoofddoekenverbod, is het gevaar van de verdergaande stigmatisering en discriminatie van moslims, sinds 11-9-2001, levensgroot aanwezig.

EPILOOG:

Tot een van de pijlers van de beschaving behoort vrijheid van religie en vrijwaring van discriminatie. Een en ander is ook de grondslag van de Belgische democratische rechtsstaat
Als Onderwijsinstelling hebt u een speciale verantwoordelijkheid tot het uitdragen van deze rechten. Ook dient u er alert op te zijn, geen kweekvijver te worden voor negatieve maatschappelijke ontwikkelingen als discriminatie en xenofobie.

Door echter te kiezen voor dit verbod, dat voornamelijk moslims treft, participeert u expliciet en impliciet aan het ”11 september 2001 syndroom”, dat xenofobie en racisme voedt.

Aangezien ik er vanuit ga, dat u als Onderwijsinstelling primair het belang van uw leerlingen wilt blijven dienen, hetgeen ook uw wettelijke verplichting is, spreek ik van harte de hoop uit, dat u op uw verbod terug wilt komen.

Ik dank u vriendelijk voor het lezen van deze brief.


Vriendelijke groeten

Astrid EssedB BRIEF AAN KIND EN GEZIN TAV ONTSLAG MEVROUW TAOUIL ALS ONTHAALMOEDER

 

DE STICHTING ”KIND EN GEZIN”

AAN DE WOORDVOERSTER, MEVROUW DU BOIS

TAV HET ONTSLAG VAN MEVROUW TAOUIL, ECHTGENOTE VAN IMAM N TAOUIL

Geachte Mevrouw Du Bois,

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Ik heb met verontrusting en verontwaardiging kennisgenomen van de beslissing van uw instelling ”Kind en Gezin” tot de stopzetting van de samenwerking met de echtgenote van Imam N Taouil. Dit ondanks het feit, dat er nooit eerder enige klacht over het werk van mevrouw Taouil is binnengekomen.

Als argument voor uw beslissing noemt u het feit, dat de heer Taouil dus NIET zijn vrouw door de Belgische Staatsveiligheidsdienst recentelijk is aangemerkt als ”extremistisch”.
Onder dit ”extremisme” zou worden verstaan zijn echte of vermeende ”activiteiten in wahabitische en salafistische kringen in binnen- en buitenland”.

Letterlijk stelt u o.a. in uw verklaring:

‘………………
………………
Kind en Gezin vernam diezelfde dag van de Staatsveiligheid dat de heer Taouil beschouwd wordt als iemand die een extremistische moslim is van salafistisch-wahabitische strekking……………………….
………………………………….
…………………………………..

Omdat Kind en Gezin oordeelt dat het extremistische gedachtengoed van de salafistische-wahabistische beweging dat de heer Taouil mee verkondigt moeilijk verenigbaar is met de activiteiten van een onthaalouder, vroeg Kind en Gezin aan de dienst om de samenwerking met deze onthaalouder op te zeggen.
………………………
……………………….
Omdat er onvoldoende garanties zijn voor de integriteit van de kinderen in dergelijke situatie, nam Kind en Gezin deze beslissing.”

Te uwer informatie:

Zoals u uiteraard weet is de directe aanleiding voor bovenstaande door de Belgische Staatsveiligheidsdienst gemaakte opmerkingen, het protest van de heer Taouil tegen
het door het Gemeenschapsonderwijs dd 11-9 ingestelde hoofddoekenverbod op de Vlaamse gemeenschapsscholen. 

a Recht op vrijheid van meningsuiting heer Taouil
Oncontroleerbaar karakter uitspraken Staatsveiligheidsdienst


Nog afgezien van het feit, dat de heer Taouil met een dergelijk protest gebruik gemaakt heeft van zijn in de Belgische Grondwet verankerde recht op vrijheid van meningsuiting artikel 25 en opkomt voor het recht op vrijheid van religie artikel 19, verbaast het mij in hoge mate, dat u uitspraken van de Staatsveiligheidsdienst over hem, die niet zijn gestaafd met enig wettig bewijsmiddel en bovendien uiterst vaag in hun omschrijving, kritiekloos meeweegt in uw beslissing.

b Collectieve straf, broodroof en stemmingmakerij jegens mevrouw Taouil

Fundamenteel echter acht ik het zowel ongerijmd, als in hoge mate onbillijk, dat u impliciet de vrouw van de heer Taouil verantwoordelijk stelt voor echte of vermeende ”wahabistisch-salafistische activiteiten” van haar man, waarbij u zich schuldig maakt aan stemmingmakerij en broodroof tegenover haar.

Uiteraard bent u ervan op de hoogte, dat het door u toegepast ”de goeden moeten onder de kwaden lijden” principe in strijd met de België en andere landen heersende wetgeving, waarbij in uw specifieke geval nog als verzwarend kan worden aangemerkt, dat er tegen de heer Taouil geen enkele aanklacht loopt.

c Geen klachten over werk mevrouw Taouil

Bovendien acht ik uw beslissing eveneens buitengewoon onbillijk vanwege het feit, dat er nooit eerder enige klacht over het werk van mevrouw Taouil is binnengekomen.

EPILOOG:

Als Stichting Kind en Gezin hebt u volgens uw eigen verklaring als missie voor elk kind ongeacht afkomst, zoveel mogelijk kansen te creëren. Aan uw visie zit echter eveneens de pedagodisch-morele kant, die impliceert het bijbrengen van principes als eerlijkheid, een kritische geest en respect voor de medemens, zonder aanzien des persoons.

Met het ontslag van een onthaalmoeder, over wie geen klachten waren, maar louter en alleen op grond van haar huwelijk met iemand, die door de Staatsveiligheidsdienst wordt gewantrouwd, hebt u zich schuldig gemaakt aan broodroof, stemmingmakerij en het toepassen van een collectieve straf.

Ik spreek dan ook de hoop uit, dat u terug zult komen op uw besluit en mevrouw Taouil opnieuw aanstelt als onthaalmoeder.

Alleen op deze wijze zult u de geloofwaardigheid van uw missie als ”Kind en Gezin” werkelijk recht doen.

Ik dank u voor het lezen van deze brief.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Print Friendly, PDF & Email

Visited 264 Times, 1 Visit today