31 December 2008

Het NIMBO syndroom

Geachte en geliefde dames en heren van de vierde macht, het zijn drukke tijden voor een voorzitter. Voor journalisten ook weet ik. Voor de ernst daarom eerst een momentje van verstrooiing: het doet mij genoegen u een gloednieuw begrip aan te bieden.

Het is het NIMBO

Nimby kent u allemaal, allang.

NIMBO staat voor Not In My BOdy, of in het ABA: nie in m’n lijf! Maar NIMBO klinkt leuker, geef toe. 


Nu ernstig:


Een ernstig medisch debat rond Oosterweel meer dan ooit nodig.

Wat is de recente evolutie? BAM propageert in haar recente nieuwe communicatiestijl o.m. een interuniversitair onderzoek naar de gevolgen van fijn stof in Vlaanderen, toegespitst op Antwerpen. BAM doet dit sinds 6 weken. Hiervoor schuiven zich professor Wilfried De Backer UA en interventie arts Beaucourt naar voren. (Minstens Prof De Backer werd hierin angemoedigd door BAM).

De vooruitgang lijkt ons eerder gering. Maar tegelijk discrediteert BAM én prof De Backer publiekelijk de professoren en specialisten die in eigen naam standpunten innemen die voor Ademloos en voor de totale populatie belangrijk zijn. Maar vraag is wie wie imiteert? Want toen Ademloos drie wetenschappers en specialisten op 4/12 jl. meenam voor haar “spreekgunst” in het Parlement, commissie van openbare werken, mocht slechts een persoon spreken, naast de voorzitter van Ademloos.

Bovendien kwamen nauwelijks volksvertegenwoordigers luisteren en blonk de regering uit door afwezigheid. Zoals ook op het medisch colloquium dat op 21/10 mede door Ademloos en professoren van de Universiteit Antwerpen georganiseerd werd. (Welgeteld twee politica’s aanwezig: Mieke Vogels en Lieve Van Ermen).

BAM suggereert bovendien publiekelijk dat het door Ademloos of onafhankelijke wetenschappers ingebrachte materiaal niet aan de te stellen eisen voldoet. Wat wil nu het geval? De voorzitter van de Nederlandse Gezondheidsraad Prof. Dr. Knottnerus publiceerde recentelijk een uitvoerige nota aan de Nederlandse minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, waarin hij rond deze, “onze” problematiek, het beschikbare materiaal analyseert en commentarieert. Precies dat deden Prof Tim Nawrot, Prof. Dirk Avonts en Dr. cardiologie Marc Goethals op ons colloquium van 21/10 en wilden ze diepgaander doen op 4/12 in het parlement.

Op vrijdag12/12 j.l. stuurde Ademloos een brief aan Mevr. Marleen Vanderpoorten, waarin Ademloos haar verzoekt de vzw en haar onafhankelijke raadslieden opnieuw uit te nodigen, nu voor de verenigde commissies van Volksgezondheid, leefmilieu én Openbare Werken, zoals door ons ook oorspronkelijk gevraagd werd. Het gaat hun én ons allen aan.

Ter aanvulling wijzen wij  op de studie van het viWAT (Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspecten Onderzoek, Leuven) d.d. 10/1/2008 aan het Vlaamse parlement: auto en gezondheid, eindrapport. Dr. Marc Goethals maakte intensief van dit materiaal gebruik. Dit is een zgn. Delphi studie, wat er op neerkomt dat men een zeer grondige literatuurstudie maakt, aangevuld met expertinterviews en toprapporteurs. Deze studie rekent voor dat de gemiddelde Vlaming tot drie gezonde levensjaren verliest enkel door luchtverontreiniging, vooral fijn stof. Alleen door vieze lucht dus, maar geluid maakt ook veel vroege slachtoffers.

Indien we desondanks voorzichtigheidshalve slechts uitgaan van gemiddeld twee jaar, spreken we over eventjes 12,000,000 verliesjaren in Vlaanderen. We gaan nu voorbij aan het lijden wat achter deze cijfers verborgen ligt en concentreren alleen op het kille cijfer. Als we deze redenering toespitsen op Antwerpen, sinds vele jaren op dramatische wijze een record hotspotzone, van Zwijndrecht tot Berendrecht, dan komt men wellicht in de buurt van volgende cijfers: ruim 500,000 inwoners en wellicht ruim 3 verloren levensjaren geeft een vermoed verlies van minstens 1,5 mn levensjaren. Ofwel ca. 8 % van de populatie heeft een verliesaandeel van 12,5 %. Of dit nu 12, 14 of wellicht 16 %  zou zijn, het is dramatisch teveel! Hierop niet reageren is politiek gezien in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel, met het recht op een goed milieu (Art. 23 grondwet) of in medische termen: schuldig verzuim.

De toestand is dus schokkend slecht. En het fijn stofplan van Mevr. Crevits, op 1/12 gepubliceerd, schiet ten enen male  te kort. Op basis van Europese regelgeving had er al in 2005 een saneringsplan moeten zijn en zou de situatie in 2011 gesaneerd moeten zijn. Met het huidige plan en nog meer in het bijzonder met de Oosterweel gebeurt dat niet. Men kan niet ernstig beweren te saneren als men integendeel de toekomstige toename van het autoverkeer consequent binnen de Antwerpse agglomeratie behoudt en zelfs dan nog over open autostrades en een nieuwe brug, dwars door  de stad. “De Oosterweel sluit de strop rond Antwerpen definitief.”

Het plan Crevits is “too little, too late and without a sense of urgency”. Er zijn hiervoor geen nieuwe studies nodig. Het gebruiken van de bestaande zou een enorme stap vooruit zijn. Alle beschikbare studies uit binnen en buitenland tonen immers dat het dicht bij een autobaan stukken ongezonder is dan verder af. Een kind kan dat ook begrijpen. Massaal saneren is de dringende boodschap! Iedereen weet hoe dit zou kunnen gebeuren. Met het alternatief van Straten Generaal als men persé de Ring 1 wil sluiten. En, aanvullend met het massaal intunnelen en overkappen van de bestaande autobanen in de Antwerpse agglomeratie. Geen enkele stad in deze regio heeft bij benadering het aantal stadsautobaan kilometers dat Antwerpen heeft. Antwerpen roept daarom voortaan massaal NIMBO!

Marcel Peeters, Dr. Guido Verbeke & Wim van Hees,

het bestuur van Ademloos.

N.B. al het genoemde materiaal kunt u vinden op www.ademloos.be

http://www.viwta.be/files/rapport100108.pdf

(Uitpers, nr 105, 10de jg., januari 2009)

Print Friendly, PDF & Email
Visited 2 times, 1 visit(s) today
Geschreven door
×