INTERNATIONALE POLITIEK

Groen! is nodig

Zonder te pretenderen in naam te spreken van de andersglobaliseringsbeweging, hebben wij als individuele andersglobalisten besloten in te gaan op de vraag van Groen! om als onafhankelijke kandidaten plaats te nemen op hun lijsten voor de komende verkiezingen. Wij stellen hiermee een symbolische daad omdat wij de mening toegedaan zijn dat Groen! niet uit het parlement mag verdwijnen.

Als andersglobalisten ontmoeten wij groene activisten op vele fronten: in de andersglobaliseringsbeweging, in buurt- en schoolcomités, in de zorgsector, in de vakbonden en het verenigingsleven. Het is nodig dat ook zij vertegenwoordigd worden op het politieke vlak. Zij vormen een minderheid, maar een zeer actieve minderheid, voor wie ecologie, cultuur en sociale rechtvaardigheid belangrijk zijn, en zij eisen hun bestaansrecht op.

Volgens het motto ‘denk globaal, handel lokaal’, weten de groene activisten een globale analyse te koppelen aan een concrete lokale praktijk. Deze globale analyse vertrekt vanuit het besef dat in een begrensde wereld het ecologisch vraagstuk de sociale kwestie radicaliseert. Dit behelst dat men verplicht is om de rechtvaardigheidsvraag ook in een mondiaal en een langetermijnkader te plaatsen.

Anno 2004 leeft immers bijna de helft van de wereldbevolking in misselijk makende armoede, terwijl een relatief kleine, zich mondialiserende consumptieklasse in weelde baadt. Zo veroorzaakt 20% van de wereldbevolking ongeveer 70 tot 80% van de wereldwijde milieudruk. Enkele specifieke cijfers spreken boekdelen. Deze 20% is verantwoordelijk voor 68% van alle elektriciteitsconsumptie, verbruikt 84% van alle papier en bezit 87% van het totale wagenpark. Een onrechtvaardige wereldorde zal nochtans als een boemerang naar ‘s werelds consumptieklasse terugkeren, hoe sterk men zich ook tracht in te kapselen tegen het dreigende ‘gevaar’ van hordes have-nots! Tezelfdertijd is de (ongelijk verdeelde) mondiale ecologische voetafdruk thans reeds 20% groter dan het ecologisch draagvlak van deze planeet. Naarmate dit ecologisch deficit groter wordt, zal men vroeg of laat kritische drempelwaarden overschrijden en onomkeerbare kettingreacties in beweging zetten. Een rechtvaardige globalisering moet daarom sociaal billijk én ecologisch duurzaam zijn, gebaseerd op principes en materiële welvaartsniveaus die universeel gedeeld kunnen worden. Alleen dán kan zij enige ethische legitimiteit hebben.

Helaas is de kloof tussen de oppervlakkige kortetermijnhorizon van de huidige dagjespolitiek en de nood aan mondiale langetermijnvisies nog nooit zo groot geweest als vandaag. Thema?s als de klimaatwijzigingen, de mondiale bevolkingsgroei of de Noord-Zuidkloof zijn sowieso complexe problemen waarvoor geen snelle remedies beschikbaar zijn. Inspanningen op dit vlak werpen niet onmiddellijk tastbare vruchten af en leveren evenmin electorale winst op, met het gevolg dat deze cruciale thema’s al te vaak veronachtzaamd worden. Groen! staat daarentegen wél voor een mondiale langetermijnvisie en komt op voor het andersglobalistische ideeëngoed. Met de steun van de groene achterban kan zij dit op het politieke niveau verdedigen en alzo wegen op de besluitvorming. De inzet van de basis is evenwel van doorslaggevend belang.

Door de neoliberale globalisering is de werkelijke macht van verkozen regeringen danig geslonken: de sociaal-economische hefbomen zijn grotendeels in handen gespeeld van niet-verkozen en/of oncontroleerbare supranationale instellingen. Op het institutionele vlak hebben partijen dan ook maar een beperkte manoeuvreerruimte. Als andersglobalisten wijzen wij daarom op het belang van basispolitiek, zowel op het lokale, het nationale als het internationale niveau. In onze optiek is de basisbeweging de motor, terwijl de partij in functie staat van de basis (en niet andersom). Via aangehouden massamobilisatie kan men van onderop veranderingen afdwingen; de vertegenwoordigers zorgen dat die vertaald en vastgelegd worden op het institutionele vlak. De beperkte manoeuvreerruimte kan dan uitgebreid worden door de activiteit van de achterban. Enkel de mobilisering en de participatie van de basis kan reële veranderingen afdwingen: change the world without taking power. Vandaar het immens belang van het initiatief van elk individu. Als ‘de politiek’ er niets van terechtbrengt, dan heeft dat ook iets te maken met de passiviteit van ‘de burger’.

Groen! is geen onbeschreven blad. We begrijpen – en delen – de ontgoocheling van vele activisten in het politieke bedrijf. In het verleden heeft Agalev het verschil niet gemaakt in de regering. Men liet zich misleiden door de benevelende sirenenzang van het staatsmanschap. Daardoor kwam men in een paradoxale situatie terecht waarbij men een systeem moest beheren waar men zelf niet achter stond. In plaats van gedwongen te worden het neoliberale bestel en de economische groeimachine achterna te hollen, is het moment thans aangebroken om opnieuw vooruitziende en creatieve politiek te bedrijven. Veeleer dan gebiologeerd te blijven door de klassieke machtsbenadering van politiek, kan Groen! zich nu toeleggen op haar bewegingsdimensie en een wervend verhaal naar voor schuiven. Aan groene activisten én andersglobalisten biedt het de kans om er een nieuwe Schwung in te brengen, in plaats van kritiek te spuien aan de kantlijn. In deze optiek is een stem voor Groen! een nuttige stem: je geeft ermee een krachtig signaal dat je een radicale ommezwaai wilt, dat ecologie en mondiale rechtvaardigheid je nauw aan het hart liggen. Het behelst een stem die zegt dat je je niet wilt laten rollen door de systeempartijen die zich halsstarrig vastklampen aan de ‘macht’. Het betekent een stem tegen het gestaag naar rechts opschuivende, grijze centrum, en vormt tegelijk een consequente repliek op extreem-rechts. Zonder Groen! dreigt de totale verschraling van het politieke landschap, in navolging van de eendimensionaliteit van het marktgerichte denken en de homogenisering van de cultuur.

Peter Tom JONES (°1973, Postdoctoraal onderzoeker & publicist, Groen!-lijst Europees Parlement)

Filip De BODT (°1962, Gemeenteraadslid LEEF! Herzele, Groen!-lijst Vlaams Parlement, Oost-Vlaanderen)

Gilberto FERREIRA DA COSTA (°1960, Educatief medewerker, Groen!-lijst Vlaams Parlement, Oost-Vlaanderen)

Sarah HUTSE (°1982, Studente Sociaal-Cultureel werk, Groen!-lijst Vlaams Parlement, Oost-Vlaanderen)

(Uitpers, nr. 54, 5de jg., juni 2004)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Fascistische Top in Madrid

Pride in Brussel. Op facebook zie ik oerdomme vrouwen in extase naar een slank mannenlijf staren. Ga naar Gaza, denk ik dan, daar zijn ook slanke lijven te zien,…

Print Friendly, PDF & Email

Nieuw-Caledonië: Kolonisering in actie

Wat zou het anders zijn ? Een gebied bezetten en een ‘omvolking’ beginnen, dit is, het grondgebied bevolken met mensen uit je eigen land en zo de inheemse bevolking uitroeien…

Print Friendly, PDF & Email

Biden drijft tarievenoorlog op

Handelsoorlog met electorale motieven VS- president Joe Biden verhoogt drastisch de importtarieven op geselecteerde Chinese producten. Op batterijen verhogen ze tot 25 procent, op zonnepanelen verdubbelen ze tot 50…

Print Friendly, PDF & Email
Oekraïne: Internationalism or Russification?

You May Also Like

×