DURBAN II: Commentaar op westerse houding nav redevoering president Ahmdinejad

Geachte Redactie en lezers, Ongetwijfeld hebt u kennisgenomen van het vertrek van een aantal met name Westerse diplomaten tijdens de op de Durban II conferentie gehouden redevoering van de Iraanse president Ahmedinejad.

Naar aanleiding van deze naar mijn mening onterechte en hypocriete stellingname van de Westerse landen, die sinds jaar en dag de Israëlische bezetting impliciet gedogen en nog recentelijk geweigerd hebben, sanctiemaatregelen te nemen nav de Israëlische aanvallen op Gaza en de Blokkade van Gaza, heb ik het onderstaande  commentaar geschreven.

 

In het kort samengevat stel ik, dat de Westerse landen, onder het onterechte mom van vermeend antisemitisme, de Durban-conferentie boycotten vanwege de te verwachten [en reeds geuite] mi terechte kritiek op het Israëlische politiek-militaire optreden.

Daarmee getuigen zij niet alleen van gebrek aan respect voor het recht op vrijheid van meningsuiting, eveneens getuigt deze houding van morele gotspe, vanwege de Westerse impliciete gedoging van de Israëlische bezetting en de weigering tot veroordeling van Israëlische oorlogsmisdaden.

Bovendien getuigt de Westerse boycot van een gebrek aan respect voor het fundamentele recht op vrijwaring van discriminatie.

 
REACTIE WESTERSE LANDEN ONDERSTREEPT  ELEMENTAIR GEBREK AAN RESPECT VOOR DE FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN EN HET INTERNATIONAAL RECHT

”In this Convention, the term “racial discrimination” shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.”

Artikel 1, Internationale Conventie tot de Uitbanning van alle vormen van raciale discriminatie

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/d1cerd.htm

Racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance are problems that occur on a daily basis in every part of the world, hindering progress in the lives of millions of people

Beginsel Verklaring Durban Conferentie 2009

http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/InfoNote…Geachte Redactie en lezers,


Ik heb met verontwaardiging kennisgenomen van het vertrek van de tientallen diplomaten van onder meer de Europese Unie naar aanleiding van de door de Iraanse president, de heer Ahmedinejad, gehouden redevoering, waarin hij fundamentele kritiek geuit heeft op zowel de ontstaansgeschiedenis van de Staat Israël als op haar politiek-militaire optreden en regerigssamenstelling.

A WESTERSE BOYCOT VAN DURBAN CONFERENTIE NIET OP GROND VAN VERMEEND ”ANTISEMITISME”, MAAR VANWEGE KRITIEK OP ISRAËL

Overigens mag deze voornamelijk Westerse houding geen verwondering wekken, aangezien reeds voor de aanvang van deze Conferentie landen als de VS, Canada, Australie, Italie, Nederland en Duitsland de deelname hadden geboycot, wanneer er sprake zou zijn van ”antisemitische” uitspraken.

http://www.nu.nl/algemeen/1950934/nederland-boy…

Het werd echter al gauw in de berichtgeving duidelijk, dat de bezwaren zich niet zozeer centreerden tegen echt of vermeend antisemitisme [afkeer en vooroordelen tegen Joodse mensen als groep, alsmede tegen hun culturele of religieuze gebruiken], maar tegen mogelijke kritiek op Israël

Zie:

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article…

Het moge evident zijn, dat er een wereld van verschil ligt tussen antisemitisme in het algemeen, dat tegen Joden als groep gericht is, en kritiek op Israël, dat is gericht tegen het politiek-militaire optreden van een STAAT, namelijk Israël.

Het over een kam scheren van antisemitisme en anti-Israëlische kritiek is op zich trouwens ”antisemitisch” [en dus racistisch], aangezien het impliceert , dat alle Joodse mensen verantwoordelijk worden gesteld voor de politiek van een Staat.


B WESTERS GEBREK AAN FUNDAMENTEEL RESPECT VOOR HET RECHT, TE WORDEN GEVRIJWAARD VAN RACISME

Door deze antiracisme conferentie te boycotten, getuigt het Westen in de eerste plaats van kennelijk gebrek aan respect voor een van de meest fundamentele mensenrechten, het recht, te worden gevrijwaard van racisme.
Gezien de historische achtergrond van de meeste Westerse landen [slavernij, kolonialisme], alsmede de sinds 11-9 in vele Westerse landen ontstane hernieuwing van racisme en discriminatie [tegen moslims in het bijzonder en allochtonen in het algemeen] is deze boycot een klap in het gezicht van de slachtoffers van racisme .

C DE ISRAËLISCHE POLITIEK EN DE TOESPRAAK VAN DE HEER AHMEDINEJAD

Wanneer men de gewraakte inhoud van de toespraak van Ahmedinejad onder de loep neemt, is het opvallend, dat hierbij geen sprake is van antisemitisme, maar van kritiek op de Staat Israël. Niet alleen valt een en ander onder de vrijheid van meningsuiting, daarenboven is deze kritiek met feiten te staven.

Enkele zinsneden uit de Ahmedinejad-toespraak:

Ik citeer hier uit de inhoud van de redevoering van de heer Ahmedinejad [zie ”NU” berichtgeving,

 

http://www.nu.nl/algemeen/1951557/diplomaten-lopen-weg-bij-rede-ahmadinejad.html]

 

Citaat 1

”Die [president Ahmedinejad] noemde de nieuwe Israëlische regering onder leiding van premier Benjamin Netanyahu in zijn toespraak ”racistisch”.

Citaat 2

”Volgens Ahmadinejad hebben de VS en andere landen na de Tweede Wereldoorlog in Palestina een ”gruwelijk, onderdrukkend en racistisch regime” in het zadel geholpen.”

1 Het racistische aspect van de huidige Israëlische regering

Terecht bestempelt de heer Ahmedinejad de nieuwe Israëlische regering als ”racistisch” aangezien als coalitiepartij is aangeschoven de zogenaamde YIsraël Beitenu-partij (Israël Ons Huis), van de heer Liebermann, die een fervent voorstander is van etnische zuiveringen en eveneens een verkapte oproep heeft gedaan tot het gooien van een atoombom op Gaza, door te verklaren, dat Israël met Hamas zou moeten handelen als de VS destijds met Japan.

Eveneens zet hij aan tot haat, door regelmatig de Palestijnse minderheid in Israël te bestempelen als een ”vijfde colonne” [1] [2]


Het is evident, dat dergelijke standpunten zowel een racistisch als mensvijandig standpunt vertolken en dat met het aantreden van een deze coalitiepartij  sprake is van een extreem-rechtse en racistische component binnen de Israëlische regering.

2 Het structurele racistische karakter van de Staat Israël


Ook betr de structurele racistische kant van de Israëlische Staat heeft Ahmedinejad het gelijk aan zijn kant, gezien het feit, dat iedere Joodse man of vrouw overal ter wereld, het “recht op terugkeer” heeft naar de Staat Israël, maar dat de Israëlische regering tot de dag van vandaag weigert, het recht op terugkeer [VN AV Resolutie 194, dd 1948] weigert te erkennen, van de door Israël destijds zelf verdreven autochtone Palestijnse bevolking.

Daarnaast is er in Israël zelf [dus niet de bezette Palestijnse gebieden] sprake van structurele discriminatie van Palestijnen, met name op het gebied van het onderwijs
Ook worden Bedoeinen systematisch gediscrimineerd [3].

3 Oud zeer
Westerse betrokkenheid bij de Stichting van de Staat Israël

Verder heeft Ahmedinejad gerefereerd aan de Westerse betrokkenheid bij de stichting van de Staat Israël in 1948

Ik citeer uit zijn redevoering:

””Volgens Ahmadinejad hebben de VS en andere landen na de Tweede Wereldoorlog in Palestina een ”gruwelijk, onderdrukkend en racistisch regime” in het zadel geholpen.”

Zonder al te diep te willen ingaan op de ontstaansgeschiedenis van de Staat Israël moet hier naar voren worden gehaald, dat het zionisme [de beweging, die voorstond het stichten van een Joodse Staat in Palestina en is ontstaan aan het eind van de 19 e eeuw], zijn uiteindelijk ”succes” heeft behaald met de aanname van VN AV resolutie 181,dd 1947, die Palestina [eerst Turkse kolonie en vanaf 1922 Brits Mandaatgebied] heeft verdeeld in een Joods en een Arabisch deel.

Grotendeels is dit te danken aan de stemming van de VS en de andere Westerse landen [en van hen afhankelijke bondgenoten], waarbij trouwens, en dat is het cruciale, deze ”verdeling” tot stand kwam over de ruggen van de autochtone Palestijnse bevolking, en dus een flagrante schending van het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen.

Verder hebben de nieuw aangetreden Israëlische regering en troepen zich in de oorlog van 1948 zowel schuldig gemaakt aan massaslachtingen, het vernietigen van meer dan 400 Arabische dorpen en etnische zuiveringen, met als gevolg, dat meer dan 750.000 Palestijnen van huis en haard werden verdreven [4].

Dat is waarop president Ahmadinehad doelt en het is niet alleen mi terechte kritiek op het beroven van het Palestijnse zelfbeschikkingsrecht, maar eveneens het aanklagen van de genoemde praktijken van etnische zuiveringen.

D WESTERSE GOTSPE

 
TAV DE WESTERSE GEDOGING VAN DE ISRAËLISCHE BEZETTING EN DE POLITIEKE EN MORELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE ISRAËLISCHE MENSENRECHTENSCHENDINGEN EN OORLOGSMISDADEN

1 Israëlische bezetting, nederzettingenpolitiek, Muurbouw en militaire operaties

Des te verbijsterender is deze Westerse ”verontwaardiging” tav de Durban conferentie en de toespraak van president Ahmedinejad vanwege de Westerse impliciete gedoging van de Israëlische bezetting, de illegale nederzettingenpolitiek en de illegale
Israëlische Muurbouw, met in dit verlengde de Israëlische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

Zoals bekend is er nu reeds sprake van een bijna 42 jaar durende bezetting van de Palestijnse gebieden [de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [5], ondanks de in 1967 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israël opriep, zich terug te trekken uit de in de juni-oorlog veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse.

Iedere bezetting ter wereld [dus ook de Israëlische] kent onderdrukking, vernederingen, mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Daarop is terecht Palestijns verzet gekomen, in de vorm van internatioaalrechtelijk gelegitimeerde militaire aanvallen op het Israëlische bezettingsleger en illegale en illegale militaire [zelfmoord] aanvallen op Israëlische burgers en burgerdoelen [6].

Daarnaast is er sprake van de sinds eind zestiger jaren gestichte nederzettingen in bezet Palestijns gebied, hetgeen niet alleen illegaal is volgens het Internationaal Recht, maar heeft geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen, zonder enige financiële of materiële compensatie, waardoor honderdduizenden Palestijnen dakloos zijn geworden [7].

Ook is de gedeeltelijk door bezet Palestijns gebied lopende Israëlische Muur illegaal.
Ik verwijs naar de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof dd 9-7-2004, die de Muur illegaal verklaarde vanwege de route door bezet Palestijns gebied [8].

ISRAËLISCHE MENSENRECHTENSCHENDINGEN EN OORLOGSMISDADEN:

Daarnaast is er, sinds de Israëlische bezetting, sprake van een lange reeks van Israëlische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, variërend o.a. van buitengerechtelijke executies van activisten en leiders van Palestijnse verzetsorganisaties [verboden volgens het Internationaal Recht], waarbij in vele gevallen eveneens onschuldige Palestijnse burgers om het leven kwamen, tot het neerschieten van ongewapende burgers waaronder vele kinderen, alsmede de talloze oorlogsmisdaden bij Israëlische militaire operaties, die in de loop der jaren een structureel karakter hebben gekregen.

Bij deze operaties werd en wordt nog, in vele gevallen niet de verplichte bescherming van de burgerbevolking in acht genomen bij beschietingen [die heel vaak op burgerdoelen zoals vluchtelingenkampen en woonwijken plaatsvonden] en eveneens werd gebruik gemaakt van verboden wapens zoals witte fosfor en artillerie in dichtbevolkte gebieden.

Ik verwijs hierbij naar de laatste Israëlische aanvallen op Gaza eind dec, januari 2009 [9].

2 Westerse gedoging Israëlische bezetting en onderdrukking

Echter, ondanks alle hierboven genoemde ,mensenrechtenschendingen van Israël en de weigering, het Interationaal Recht na te leven [hetgeen impliceert beëindiging bezetting, nederzetting en Muurbouw] worden er van Westerse kant op geen enkele wijze consequenties aan deze Israëlische houding verbonden, bijvoorbeeld door sancties in de vorm van de opschorting van tussen de EU en Israël gesloten Associatieaccoord.

Zelfs is de EU niet tot veroordeling overgegaan van de recente Israëlische militaire aanvallen in Gaza, die in drie weken tijds aan meer dan 1300 Palestijnen [waaronder een derde kinderen] het leven hebben gekost.

EPILOOG:

Gezien tegen het licht van bovenstaande is het niet alleen hypocriet, maar vooral ook in strijd met de elementaire mensenrechten en beschavingsregels, dat de Westerse landen tot nu toe geen enkele sanctie tegen Israël hebben toegepast, maar wel de Durban-Conferentie boycotten ”uit vrees voor een anti-Israël houding”

Alvorens zo hoog van de toren te blazen over de overigens terechte kritiek van president Ahmedinejad tav de Israëlische Staat, de politiek en haar militair optreden, dienen de EU en de VS er op straffe van sancties, bij Israël op aan te dringen, zich terug te trekken uit bezet Palestijns gebied, alle in bezet gebied gevestigde nederzettingen te ontmantelen, de illegale Muurbouw af te breken en het recht op terugkeer te erkennen.

Alleen onder die omstandigheden is er werkelijk uitzicht op een rechtvaardige vrede in het Midden-Oosten.

Zo niet, dan hebben de Westerse landen eveneens bloed aan hun handen, vanwege de gedoging van een onrechtvaardig bezettingsregime

(Uitpers, nr. 110, 10de jg., juni 2009)


[1] http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article…

http://en.wikipedia.org/wiki/YIsraël_Beiteinu

 

 

[2] http://nl.wikipedia.org/wiki/Vijfde_colonne

[3] http://www.hrw.org/en/news/2006/01/02/discrimination-against-palestinian-arab-children-Israëli-education-system

http://www.hrw.org/en/news/2008/03/30/Israël-end-systematic-bias-against-bedouin


[4] De heer I Pappe, Gerennommeerde Israëlische wetenschapper, die Israëlische etnische zuiveringen in zijn boeken aan de orde heeft gesteld

http://ilanpappe.com/?page_id=2

http://ilanpappe.com/

Artikel tav de Palestijnse vluchtelingenproblematiek:

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1702

[5] Gaza is ondanks de Israëlische militaire terugtrekking nog steeds bezet gebied, aangezien Israël nog steeds de controle heeft over de grenzen en het luchtruim

http://www.unitedcivilians.nl/nl/doc.phtml?p=De…


[6] Volgens het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht dient een strict onderscheid gemaakt te worden tussen combatanten [militairen en strijders] en non-combatanten [burgers]

Zie

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlal…

[7] Volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve, zijn alle in bezet Palestijns gebied gestichte nederzettingen in strijd met het Internationaal Recht

http://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a421412…

[8] http://www.icj-cij.org/presscom/index.php?pr=71…


[9] Gebruik witte fosfor

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/w…


http://www.hrw.org/en/news/2009/03/25/Israël-wh…


http://www.hrw.org/en/news/2009/01/10/q-Israël-…

Tav Israëlische militaire aanvallen in Gaza:

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2278

Tav Gaza-blokkade:

http://www.hrw.org/en/news/2009/02/28/Israëlgaz…


Artikel:

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1904

Print Friendly, PDF & Email
Visited 1 times, 1 visit(s) today
×