Duivelspact tussen FNV en PVV onacceptabel, verwerpelijk en ondenkbaar

Geachte redactie en lezers,

Waarschijnlijk bent u op de hoogte van de in Nederlandse vakbondskringen en politiek-maatschappelijke kringen ontstane commotie vanwege het toen voorgenomen, maar inmiddels afgeblazen gesprek en eventuele samenwerking tussen de voorzitter van de Vakbond FNV, mevrouw A Jongerius en de PVV van de heer Wilders. Dit in het kader van de strijd tegen de eventuele verhoging van de pensioengerechtigde AOW leeftijd van 65 naar 67 [1]

In een op 7/10 gehouden interview voor het blad van de AFMP Algemene Federatie voor Militair Personeel verklaarde Jongerius in verband met die AOW-strijd nog zaken zou kunnen doen ”met de duivel en zijn oude moer”

Ik citeer: ”Is de PVV een gesprekspartner nu Wilders c.s. tegen de verhoging van de AOW-leeftijd zijn?
“Noem het opportunisme, maar elke steun die je hebt telt mee. Ik hoop de christelijke achterban niet tegen de schenen te schoppen, maar als het om belangrijke zaken gaat doe ik desnoods zaken met de duivel. Alleen, we komen PVV’ers uit de Tweede Kamer nooit tegen. Niet in Den Haag, niet op straat. Ik ben het niet altijd eens met Mark Rutte, maar we kennen over en weer wel de belangrijkste standpunten. Dat contact is er dus niet bij de PVV. Maar ik moet er wel bij zeggen: als het gaat om de wijkaanpak of het dichtgooien van de grenzen voor buitenlanders, dan stopt het voor ons.” [2]

Het moge duidelijk zijn, dat in ieder geval de heer Wilders en zijn PVV als ”bondgenoot’ in de AOW strijd door Jongerius als optie werd overwogen

In de Volkskrant van afgelopen zaterdag 10/10 deed zij uitspraken van gelijke strekking. Hierna zei Wilders, in te gaan op de ”uitnodiging” (formulering nieuwsberichtgeving) van Jongerius tot een gesprek [3]

Verzet

De uitlatingen van Jongerius stuitten reeds snel op hevig verzet binnen de FNV en de christelijke vakbond CNV. Onverbloemd stelde het CNV, geen zaken te doen met partijen, die bevolkingsgroepen uitsluiten. [4]

Nog onverbloemder kwam het verzet van bij de FNV aangesloten ambtenarenbond ABVA KABO, met name afdeling Amstel-Kennemerland, die de voorzitterspositie van Jongerius ter discussie wilde stellen, wanneer zij niet op haar uitlatingen terugkwam. In het uiterste geval wilde zij zelfs, dat de ABVA KABO zich uit de FNV zou terugtrekken. [5]

Een handtekeningenactie werd opgezet door ”Verontruste Vakbondsleden” als protest tegen een mogelijke samenwerking.[6] Ook kondigde een aantal mensen aan, het lidmaatschap op te zeggen, bij een eventuele samenwerking van de FNV met de PVV

Twee reacties waren in dit verband opvallend en indringend:
”‘Een racistische partij als de PVV legitimiteit geven door samen te werken stuit mij tegen de borst. Na 40 jaar lidmaatschap is dit een reden om mijn lidmaatschap op te zeggen.’ [7]
”Als het FNV met de PVV gaat samenwerken, zeg ik na 53 jaar met bloedend hart mijn lidmaatschap op en mijn vrouw na 51 jaar ook.” [8]

Geen gesprek of samenwerking tussen FNV en PVV

Uiteindelijk heeft het verzet gewonnen en heeft de FNV van dit ”duivelspact” afgezien, na een spoedoverleg op 12/10. [9]

Hoewel het dus is afgeblazen, vind ik het toch van belang, hieraan aandacht te besteden, aangezien de Nederlandse vakbeweging bijna terechtgekomen was in zeer dubieuze kringen en daarmee ernstig in diskrediet zou zijn geraakt. Erger zou nog zijn de openlijke schoffering van haar allochtone leden en met hen solidaire autochtone leden.

Het is evident, dat ik een grote voorstander ben van de AOW strijd, die immers de verdediging is van een sinds 1957 verworven fundamenteel sociaal recht. Bovendien worden door een dergelijke verhoging de gevolgen van de financiële crisis afgewenteld op de burgers, die deze niet hebben veroorzaakt. Ook is het in een dergelijke strijd soms nodig, bondgenootschappen aan te gaan met partijen of organisaties, die in zekere zin afwijken van de eigen politieke standpunten.

Maar de grens ligt, waar racisme begint. Het dealen met racistische partijen is namelijk niet straffeloos. Een oud-Vaderlands gezegde luidt immers: ”Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet”.


Astrid Essed

 

Onder het Notenapparaat mijn protestbrief aan FNV voorzitter mevrouw Jongerius

Noten

 

STATUTEN EN GRONDSLAG FNV : http://www.fnv.nl/defnv/overdefnv/statuten/default.asp

 [1] AOW STANDPUNT FNV : ”WAARDEVAST AOW RECHT OP 65 JAAR”
 
http://www.fnv.nl/defnv/crisis_te_lijf/nieuws/welvaartsvast_aow-recht_op_65_jaar.asp
 ”HOEZO, BEZUINIGEN OP DE AOW”
http://www.fnv.nl/defnv/crisis_te_lijf/argumenten/default.asp
 AOW ACTIES
http://www.fnv.nl/defnv/crisis_te_lijf/acties/default.asp
 
[2] WEBSITE AFMP – ”FLEXIBELE AOW OOK OPLOSSING VOOR ZWARE BEROEPEN”
http://www.afmp.nl/online/index.php?option=com_content&task=view&id=439&Itemid=39
[3] NU.NL – ”WILDERS EN FNV PRATEN OVER VERZET AOW” (10/10)
http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2099348/wilders-en-fnv-praten-verzet-aow.html
 [4] VERKLARING CNV – CNV WIJST SAMENWERKING PVV AF 10/10
” Het CNV is vol ongeloof over de flirt tussen FNV en PVV. “Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit verder gaat dan het eenmalig uitleggen van het AOW-plan van de vakcentrales CNV, FNV en MHP, zegt waarnemend voorzitter van het CNV Bert van Boggelen. “Het CNV wijst samenwerking af met partijen die bevolkingsgroepen uitsluiten.”
In reactie op het gesprek tussen FNV en PVV zegt Van Boggelen: “het past niet in de traditie van de Nederlandse vakbeweging om verbindingen te zoeken met populistische partijen de PVV is niet op zoek naar modernisering van de aow, maar wil alles bij het oude houden. Dat sluit niet aan bij de inzet, die de drie vakcentrales gezamenlijk gepresenteerd hebben. Een inzet die eerlijk en duurzaam is en de solidariteit tussen de generaties versterkt. Ik vind de opstelling van Agnes Jongerius dan ook erg ongelukkig en in strijd met de traditie van de sociaal-democratische stroming waarin de FNV staat en ga ervan uit dat het bij één gesprek blijft waarin zij de PVV op de hoogte brengt van de AOW-inzet van de vakcentrales.”
Het CNV wil een probleem oplossen door de AOW generatieproof te maken. Dat kan door een flexibele welvaartsvaste AOW die is gekoppeld aan de levensverwachting en door werkgelegenheid te scheppen voor mensen onder 65 jaar zonder baan. Mensen moeten bovendien op 65 jaar kunnen blijven stoppen. De vakcentrales CNV, FNV en MHP lobbyen deze dagen voor dit plan bij kabinet en kamer. ”
Link
http://www.cnv.nl/crisis/weblog/blogitem/artikel/38442/?tx_ttnewsyear=2009&tx_ttnewsmonth=10&cHash=6006f69e90
[5] NOS – ”VERZET IN FNV TEGEN JONGERIUS GROEIT” (11/10)
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/10/11/111009_fnv_beraad.html
[6] SOCIALISME.NU – VERONTRUSTE VAKBONDSLEDEN ZEGGEN NEE TEGEN HET DUIVELSPACT FNV-PVV (12/10)
http://socialisme.nu/blog/nieuws/4359/verontruste-vakbondsleden-zeggen-nee-tegen-het-duivelspact-fnv-pvv/
[7] EEN VANDAAG “Een op de drie FNV leden wil opzeggen” (12/10)
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/35174/e_n_op_de_drie_fnv_leden_wil_opzeggen
[8] NOS – ”HEFTIGE REACTIES OP OVERLEG FNV MET PVV” (11/10)
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/10/11/111009_fnv_pvv_reacties.html
[9] TELEGRAAF – MAANDAG SPOEDOVERLEG FNV OVER PVV (12/10)
http://www.telegraaf.nl/binnenland/5048833/__Spoedoverleg_FNV_over_PVV__.html?p=6,1
NU.NL- GEEN GESPREK JONGERIUS EN WILDERS (12/10) 
http://www.nu.nl/economie/2100090/geen-gesprek-jongerius-en-wilders.html
TROUW – FNV ZIET TOCH AF VAN GESPREK MET PVV (12/10)
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2885791.ece/FNV_ziet_toch_af_van_gesprek_met_PVV.html
VERKLARING FNV: FNV GAAT NIET IN OP UITNODIGING WILDERS (12/10)
http://www.fnv.nl/defnv/actueel/nieuws/fnv_gaat_niet_in_op_uitnodiging_wilders.asp

 

 

BRIEF AAN MEVROUW A JONGERIUS, VOORZITTER FNV
Tav mevr Jongerius/Uw voorgenomen gesprek/samenwerking met PVV in de AOW strijd

Astrid Essed

12-10-2009

  

Geachte mevrouw Jongerius,

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Ik heb met ongeloof en verontwaardiging kennisgenomen van uw voorstel tot een eventuele samenwerking met de PVV in de strijd tegen de verhoging van de pensioengerechtigde AOW leeftijd.

Ik citeer uw uitspraak:

”We dealen met de duivel en zijn oude moer” [mbt samenwerking in acties tegen verhoging AOW/leeftijd, mijn toevoeging] 

Inmiddels hebt u uw voorstel kracht bijgezet door de heer Wilders, leider van genoemde PVV, uit te nodigen voor een gesprek

Ik citeer hier de instemmende reactie van de heer Wilders:

”De PVV-leider wil binnenkort een gesprek met Jongerius om te zien „of we wel of niet kunnen samenwerken tegen de asociale AOW-plannen van het kabinet”, zo liet hij zaterdag weten.” 

AOW strijd:

Ik deel geheel uw standpunt, dat een verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd onacceptabel is
Immers, niet alleen wordt op deze wijze een sinds 1957 opgebouwd sociaal recht uitgehold, bovendien worden de gevolgen van de financiele crisis afgewenteld op diegenen, die hiervoor niet verantwoordelijk zijn.

Ik juich daarom iedere actie tegen de verhoging van de AOW leeftijd toe

PVV:

Hoewel het evident is, dat in deze AOW strijd soms zal worden samengewerkt met partijen of organisaties, die niet exact op dezelfde lijn zitten als het FNV, dient hierin naar mijn mening een duidelijke grens getrokken te worden.
En die grens is het afzien van iedere samenwerking met racistische en discriminatoire partijen of organisaties

Uiteraard bent u op de hoogte van het feit, dat de PVV zowel discriminatoire als racistische standpunten huldigt

Zo heeft voorman de heer Wilders uw gesprekspartner to be o.a. opgeroepen tot het ”verscheuren” van de helft van de Koran  en dit voor miljoenen Heilige Boek vergeleken met een van de meest abjecte boeken in de geschiedenis der mensheid [1]
Eveneens heeft hij in zijn haatzaaiende Fitna-film een onjuist, tendenteus en kwaadaardig beeld geschetst van de Islam.

Hiernaast maakt hij zich openlijk schuldig aan racisme, door onderscheid te maken tussen ”westerse” en ”niet-westerse” allochtonen, waarbij aan de laatste groep generaliserend-negatieve kwalificaties worden toegeschreven 
In dit opzicht is een van zijn grofste uitingen, het aanduiden van drie Surinaamse
verdachten van een steekpartij in Almere als ”drie beesten van Surinaamse komaf” 

Een van de gevaarlijkste kanten is het feit, dat hij door zijn voortdurende haatzaaierij en hetzevorming, een wig drijft tussen de zogenaamde ”allochtone” en ”autochtone” bevolkingsgroepen

UW VOORGENOMEN SAMENWERKING MET DE PVV

Door toch eventuele samenwerking met een dergelijke partij te overwegen, schoffeert u niet alleen de elementaire rechten van uw allochtone leden, te worden gevrijwaard van racisme en discriminatie
Bovendien handelt u in ernstige strijd met de FNV Statuten, waarbij gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan

Eenvoudiger gezegd:
U gooit hiermee de tot nu meest fundamentele principes van de Nederlandse Vakbeweging overboord.

CNV EN ABVA KABO KENNEMERLAND

Ik ben daarom dan ook zeer verheugd over het in vakbondskringen heersende verzet tegen uw naar mijn mening onheilsplannen
U bent op de hoogte van het feit, dat dit verzet o.a. komt van het CNV en ABVA KABO KENNEMERLAND
Zoals u kunt zien, doe ik hen mijn aan u gerichte brief cc toekomen

EPILOOG:

Mevrouw Jongerius, nogmaals, het is soms nodig in een strijd zijn heil te zoeken bij organisaties of partijen met niet exact dezelfde politieke opvattingen
Op zich behoeft dat geen bezwaar te zijn, wanneer fundamentele principes niet worden geschonden

Die worden echter, duidelijk, geschonden door racistische partijen en organisaties, als de PVV

Wanneer u deze samenwerking met de PVV niettemin doorzet, plaatst u zichzelf als voorzitter en het FNV in het algemeen, in zeer dubieuze kringen
Dit kan het FNV op den duur ernstige schade toebrengen

Straffeloos samenwerken met racistische partijen is onmogelijk
Niet voor niets luidt een oud-vaderlands gezegde

”Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet”

Ik spreek van harte de hoop uit, dat u het zover niet laat komen en alsnog afziet van iedere samenwerking met de PVV

Vriendelijke groeten

Astrid Essed 

Amsterdam

 

 

[1]

 

TER ATTENTIE AAN DE LEZER:

VOLKSKRANT

8-8-2007

G WILDERS

”GENOEG IS GENOEG: VERBIED DE KORAN”

 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article451338.ece/Genoeg_is_genoeg_verbied_de_Koran

Print Friendly, PDF & Email
Visited 5 times, 1 visit(s) today
×