INTERNATIONALE POLITIEK

De Mondialisering van de Oorlog

“De ontplooiing van de strijdkrachten van de VS en de NAVO gebeurt gelijktijdig in verschillende regio’s van de wereld. Het beginsel van de “Lange Oorlog” karakteriseert de militaire doctrine van de VS al sinds het einde van Wereldoorlog II.”Onder de regering Truman werden, eind jaren 1940 aan het begin van de Koude Oorlog, voor het eerst plannen gemaakt voor militaire Wereldheerschappij ten bate van een imperiaal project.

In september 1990, een paar weken nadat Saddam Hoessein Kuwait binnenviel, hield president en opperbevelhebber George Herbert Walker Bush een historische toespraak voor de gezamenlijke vergadering van Congres en Senaat waarin hij een Nieuwe Wereldorde proclameerde, oprijzend uit de puinhopen van de Berlijnse Muur en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Zie Bush Sr delivered a historical address to a joint session of the US Congress and the Senate

Bush Senior schilderde een wereld van “vreedzame internationale samenwerking”, een wereld, niet langer gegijzeld in de confrontatie tussen concurrerende supermachten, overschaduwd door de doctrine van “wederzijds verzekerde vernietiging”, zo kenmerkend voor het tijdperk van de Koude Oorlog.

Bush verklaarde pathetisch, dat in het tijdperk na de Koude Oorlog: “Een nieuw partnerschap is begonnen, en dat we nu in een unieke en buitengewone tijd leven. De crisis in de Perzische Golf, hoe ernstig ook, biedt een zeldzame kans op een historische periode van samenwerking. Uit deze getroebleerde tijden kan een nieuwe wereldorde oprijzen: een nieuw tijdperk, minder beheerst door terrorisme, ferm op weg naar gerechtigheid en zekerder in de queeste naar vrede. Een tijdperk waarin alle naties van de wereld, oost en west, noord en zuid, kunnen opbloeien en in harmonie kunnen leven.”

Toespraken van Amerikaanse presidenten zijn gewoonlijk gelardeerd met cynische platitudes en contradicties, die niet voor zoete koek aangenomen moeten worden. Want het was pas maanden eerder, dat zijn land in december 1989 Panama was binnengevallen, waarbij duizenden mensen omkwamen en er misdaden bedreef vergelijkbaar met die waarvan Saddam Hoessein beschuldigd en zogenaamd verantwoordelijk zou worden gehouden, toen Bush zo stond te hameren op internationaal recht en gerechtigheid.

En in 1991 ontketenden de VS en de NAVO, onder een “humanitaire” dekmantel een langdurige oorlog tegen Joegoslavië, die resulteerde in de vernietiging, fragmentatie en verarming van een heel land.

Niettemin is het instructief, om het manke visioen van Bush’ “Nieuwe Wereldorde” te gebruiken als referentiepunt voor de dramatische veranderingen van de wereld in de eerste jaren van de zogenaamde post-Koude-Oorlog-periode en met name hoe compleet de huidige internationale opstelling van de VS onder de regeringen van Clinton, G.W. Bush Jr en Obama is gedegenereerd.

De belofte van wereldvrede van Bush Sr heeft, in de nasleep van de Koude Oorlog, een tijdperk geopend van continue oorlogsvoering begeleid door een proces van economisch verval, maatschappelijke vernietiging en degradatie van het milieu. Ironisch genoeg werd dit concept van vreedzame internationale samenwerking en partnerschap gebruikt om, nadat Irak in 1990 Kuwait was binnengevallen, de Golfoorlog te ontketenen, om de “soevereiniteit van Kuwait te verdedigen” en het “internationaal recht overeind te houden”.

Mondiale Oorlogsvoering

We hebben van doen met een mondiale militaire agenda, namelijk, de Mondiale Oorlogsvoering. Verre van een wereld van vreedzame samenwerking, leven we in een ontmenselijkte wereld van permanente oorlogen – oorlogen die worden gevoerd in weerwil van het internationaal recht en ingaand tegen de algemene opinie en belangen. Verre van “tijdperk zekerder in de queeste naar vrede” zien we een wereld die meer lijkt op het 1984 van George Orwell, in de ban van onophoudelijk conflict, onveiligheid, autoritair toezicht, dubbeldenken en publieke hersenspoeling.

Voor veel burgers is het een probleem dat “dubbeldenken” en “hersenspoeling” zo diep zijn ingebed en worden uitgezaaid door de massamedia, inclusief de zogenaamde kwaliteitsmedia van de vrije pers zoals de ‘New York Times’ en ‘The Guardian’.

Het post-9/11 tijdperk: De Amerikaanse Doctrine van de Preventieve Oorlog

De 9/11 aanvallen op het World Trade Center en het Pentagon, vermeend gesponsord door Al Qaeda, speelden een centrale rol in de vorming van de publieke opinie. Een van de hoofddoelen van oorlogspropaganda is het “fabriceren van een vijand”. Een “externe” vijand, gepersonifieerd in Osama bin Laden “bedreigt Amerika”.

Een preventieve aanval op de “islamitische terroristen” moet het Vaderland beschermen. De werkelijkheid wordt op haar kop gezet: Amerika ligt onder vuur. In de nasleep van 9/11 diende de creatie van deze “externe vijand” om de werkelijke economische en strategische doelen van de door Amerika geleide oorlogen in het Midden-Oosten en Centraal-Azië te verdoezelen. Gevoerd op grond van zelfverdediging, wordt de preventieve oorlog voorgesteld als een “rechtvaardige oorlog” met een humanitair mandaat.

Het beeld van “externe vijand” Osama bin Laden in de gangbare media

Vanaf het begin van de Sovjet-Afghaanse oorlog in de vroege jaren 1980, steunde het inlichtingenapparaat van de VS de vorming van “islamitische brigades”. De propaganda probeert de geschiedenis van Al Qaeda uit te wissen, de waarheid te verdrinken en “bewijs te vernietigen” over hoe deze “Externe vijand” was gefabriceerd en omgevormd tot “Vijand Nr 1”. De geheime diensten van de VS hebben hun eigen terroristische organisaties opgericht, en tegelijkertijd roepen zij alarm over diezelfde organisaties. Ondertussen is een multimiljarden programma opgezet om “achter deze terroristen aan te gaan”.

Inplaats van “oorlog” of “staatsterrorisme” praat men ons van “humanitaire interventie” gericht tegen “terroristen”. Inplaats van “aanval” praat men ons van “verdediging” of “bescherming”. Inplaats van “massamoord” praat men ons van “bijkomende schade”.

Er heerst een scherpe scheiding tussen goed en kwaad. De bedrijvers van oorlog worden opgevoerd als slachtoffers. De publieke opinie wordt misleid: “We moeten het kwaad in al zijn vormen bestrijden om de Westerse levensstijl te bewaren”. Het ontmaskeren van de “Grote Leugen”, ingegeven door winstbejag, die de oorlog voorstelt als een humanitaire onderneming, betekent het ontmaskeren van een crimineel plan voor mondiale vernietiging. Deze op winst beluste militaire agenda vernietigt de menselijke waarden en vervormt mensen tot onbewuste zombies.

Woekerend militarisme: “Oorlog is Normaal”

We leven echt in een wereld gekenmerkt door “De Globalisering van een Oorlog” geleid door dezelfde staten die zichzelf proclameren als verdedigers van democratische rechten en van het internationaal recht. De hoofdrolspeler in deze gemondialiseerde oorlog is de VS. De VS samen met de bondgenoten in de NAVO, waaronder Engeland, Frankrijk, Canada, en Duitsland, evenals een reeks van agenten – zoals de Arabische staten aan de Perzische Golf – maken zich nu sterk om overal ter wereld toe te slaan.

Opgemerkt moet worden dat President Barack Obama’s retoriek op een tour in de Pacific-Aziatische regio in november 2011, beladen was met oorlogszuchtige uitlatingen richting China, waarin hij dat land afschilderde als een militaire bedreiging voor het halfrond, waarmee de VS de confrontatie zullen aangaan. Obama’s agressieve retoriek tegenover Beijing zou breed gezien moeten worden als ongehoord en onacceptabel, maar de berichtgeving in de Westerse massamedia verandert het ophitsen tot oorlog van de Amerikaanse president in een normaal, redelijk discours.

Dit woekerend militarisme wordt gerationaliseerd met een assortiment van schijnbaar acceptabele smoezen: de wereld veiligstellen voor “islamitisch terrorisme”, zoals in Afghanistan; het behoeden van de wereld voor massavernietigingswapens, zoals in het Irak van Saddam en nu in Iran; verdediging van de mensenrechten, zoals in Libië; humanitaire interventie, zoals in Somalië; en de bescherming van kleine staten, zoals de confrontatie met China ten behoeve van de Zuid-Aziatische landen, of de bouw van een verdedigingssysteem met ballistische raketten langs de Oost-Europese grenzen met Rusland. En ook deze keer spelen Westerse massamedia weer een reusachtige rol in het rationaliseren van het irrationele, het normaliseren van het abnormale, het rechtvaardigen van het onrechtvaardige – net als het Ministerie van Waarheid in het boek van Orwell, 1984.

We zouden deze smoezen voor zoete koek kunnen aannemen en proberen een wereld van schijnbaar chaotische conflicten te “normaliseren”, zoals de Westerse massamedia ons willen laten doen. Of we kunnen er voor kiezen de wereld te zien zoals zij werkelijk is, een wereld waar zulke oorlogen en oorlog voeren juist opgevat worden als schoffering van het internationaal recht en van menselijke verhoudingen.

Het is onze bedoeling de burgers zich te laten bevrijden van het geïndoctrineerde dubbeldenken “oorlog is normaal”. In een globaal overzicht willen we aantonen dat de VS en zijn bondgenoten een agenda van “algehele dominantie” afwerken waarin het geen land is toegestaan, zich aan overheersing door de VS en zijn bondgenoten te onttrekken, op straffe een oorlog tegen zich af te roepen. De dynamiek van een mondiale wereld heeft diepe historische wortels in het imperialisme van kapitalistische regeringen. Rivaliteit over grondstoffen voor de kapitalistische economieën en de geopolitieke controle lagen aan de wortels van Wereldoorlog I en Wereldoorlog II – zie de essays van Jacques R. Pauwels over de rol van corporatief Amerika bij de ondersteuning van zowel Engeland als Nazi-Duitsland. Dezelfde drijvende kracht zat achter de talloze invasies en uitgelokte oorlogen door de VS in Zuid-Amerika, Azië en Afrika sedert Wereldoorlog II onder het mom van “verdediging van de vrije wereld tegen het Duivelse Sovjet Imperium”.

Maar toen door de ineenstorting van de Sovjet-Unie het tegenwicht verdween, konden de VS en zijn bondgenoten afgelopen twee decennia hun gang gaan bij het opleggen van imperialistische overheersing. Die dynamiek is alleen nog maar sterker geworden door de economische uitputting van de kapitalistische mogendheden sedert het uitbreken van de financiële crisis in 2008. De opkomst van het militarisme kan, inderdaad, gezien worden als een compenserend gevolg van hun economisch verval – een verval dat structureel is en veel verder gaat dan alles wat beschouwd kan worden als het gebruikelijke einde van een cyclus in de economie.

We zijn waarschijnlijk getuige van een historische ineenstorting in het kapitalistisch systeem, veel groter in omvang dan de Grote Depressie. En daarmee wordt de opkomst van het militarisme van veel grotere betekenis. Cruciaal voor de mondiale controle over de bodemschatten zijn de grondstoffen voor energie: olie en gas. Of het nu gaat om de oorlog in Irak, Afghanistan of Libië, of de confrontatie met Iran, China, Rusland en Venezuela, het gaat altijd om dit levensbloed van de kapitalistische economie. Alle andere gekozen smoezen dienen slechts om ons voor het lapje te houden, hoewel de massamedia dat fel zullen bestrijden.

Stappenplan naar Wereldoorlog III

De plannen voor het lanceren van een totale oorlog met kernwapens tegen Iran waar ‘s werelds grootste olievoorraden – na Saoudi-Arabië en Irak – liggen, liggen al sinds 2005 op de tekentafels van het Pentagon. Als een dergelijke oorlog van de grond komt, zal heel de regio van het Midden- Oosten en Centraal-Azië in vuur en vlam schieten. Dan zou de mensheid een derde wereldoorlog krijgen te verduren.

Het is ongelooflijk, maar het zeer reële gevaar van een Derde Wereldoorlog is geen voorpaginanieuws. De massamedia hebben een diepgaande analyse en het debat over de implicaties van deze oorlogsplannen buitengesloten. De ontketening van Wereldoorlog III zal tegen die tijd omschreven worden als een “no-fly zone”, een operatie onder NAVO’s verantwoordelijkheid tot bescherming (R2P) met minimale “zijdelingse schade” of als “chirurgische” strafbombardementen tegen specifieke militaire doelen, die zowel bedoeld zijn om de “mondiale veiligheid” als wel de “democratie” en de “mensenrechten” in het op de korrel genomen land te bevorderen.

“Humanitaire interventie” van de NAVO

Een mandaat vastgelegd in een ICISS rapport over R2P (Responsibility to Protect)

De publieke opinie is grotendeels niet op de hoogte van de ernstige implicaties van deze oorlogsplannen waarin het gebruik van kernwapens wordt overwogen, en dat, ironisch genoeg, tegen de niet bestaande kernwapens van Iran. Bovendien voorziet de militaire technologie van de 21ste eeuw in een reeks geavanceerde wapensystemen wier vernietigingskracht de nucleaire slachtingen van Hiroshima en Nagasaki verreweg in de schaduw stellen. Laat ons niet vergeten, dat de VS het enige land is dat kernwapens heeft ingezet tegen burgers.

De militarisering op wereldschaal wordt handen en voeten gegeven via de structuur van het Opper-Commando van het Amerikaanse leger: de hele planeet is opgedeeld in geografische leger-commando’s die onder controle staan van het Pentagon.

Volgens voormalig NAVO-commandant Generaal Wesley Clark bestaat het militaire stappenplan van het Pentagon uit een reeks van opeenvolgende oorlogstonelen: “[De] vijfjarige campagne [behelst]… in totaal zeven landen, te beginnen met Irak, dan Syrië, Libanon, Libië, Iran, Somalië en Soedan.” Net als een kankergezwel zaait de in 2003 begonnen oorlog tegen Irak zich uit tot een mondiale verzieking.

Terwijl ‘The New York Times’ en andere massamedia 15 december 2011 bejubelen als de markering van het “officiële” einde van de bijna negen jaar geduurd hebbende oorlog van de VS tegen Irak, zal in werkelijkheid dat verwoeste land in de afzienbare toekomst een Amerikaans oorlogstoneel blijven. Militaire adviseurs en huursoldaten van het Pentagon zullen daar blijven en het volk van Irak zal nog generaties lang met de erfenis zitten van het door de VS opgedrongen conflict en barbarij. De “schrik en vrees” campagne van het Pentagon in Irak mag dan zijn afgezwakt, maar de repercussies en de misdadige precedenten blijven nog steeds voortduren, niet alleen in Irak, doch in de grotere regio en in toenemende mate over heel de wereld.

Het project uit 2000 voor een Nieuwe Amerikaanse Eeuw (PNAC), dat de ruggengraat vormde voor de agenda van de NeoCons, was gericht op het “voeren van een oorlog zonder grenzen”. De duidelijk uitgesproken bedoeling van het PNAC was om gelijktijdig op een veelvoud van grote oorlogstonelen in verschillende regio’s van de wereld te vechten en beslissend te winnen, alsook politietaken op zich te nemen in verband met het beveiligen van de omgeving in kritieke regio’s. Dat betekent wereldwijd militair georganiseerd politietoezicht en interventionisme, waaronder geheime operaties gericht op “regime change”.

Dit duivelse door de NeoCons opgestelde militaire project werd al in het allereerste begin van het aantreden van de regering Obama aangenomen en in werking gesteld. Met een nieuw team van beleidsmakers op militair en buitenlands gebied, is Obama stukken effectiever in het opvoeren van de militaire escalatie, dan zijn voorganger in het Witte Huis, George Bush Jr, die kort geleden door het Oorlogsmisdaden Tribunaal van Kuala Lumpur veroordeeld is wegens “Misdaden tegen de Vrede”.

Deze continuïteit in de uitvoering van de militaire agenda bewijst nog maar eens dat de twee regerende partijen in de VS, de Democraten en de Republikeinen, slechts de twee gezichten zijn van een centraal geleid militair-industrieel complex dat zich niets gelegen laat liggen aan de opvattingen, verwachtingen en de belangen van het Amerikaanse electoraat.

Militaire escalatie en het overzicht van dit boek

In tegenstelling tot de mythe van de “goede oorlog”, tonen we in deze interactieve Reader aan, dat de deelname van de VS aan Wereldoorlog II een bewuste strategie was voor het najagen van imperialistische belangen. Hoewel de mannen en vrouwen die in die oorlog vochten morele overtuigingen gehad mogen hebben, werkten de plannenmakers in Washington aan berekeningen van geopolitieke controle die weinig van doen hadden met morele of juridische beginselen – zie de essays van Jacques R. Pauwels en de video: Video A Good War! Part I, 2 & 3. By dr. Jacques R. Pauwels. Het afwerpen van atoombommen op Japan door de VS in augustus 1945, waardoor honderdduizenden burgers levend verbrandden, was een daad van ongehoorde barbarij, die de harteloosheid reflecteert van de imperialistische bedoelingen van de VS.

De nucleaire slachtpartij zette ook de duivelse parameter voor de Koude Oorlog, die de wereld bijna vijf decennia volgend op Wereldoorlog II in zijn greep hield. De essays van Brian Willson, Alfred McCoy en Michel Chossudovsky illustreren hoe de genocidale oorlogen van het Pentagon in Azië een voortzetting zijn van het imperialistische basisplan van Amerika – ook al was het onder het mom van de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie.

De val van de Sovjet-Unie mag dan een eind gemaakt hebben aan de Koude Oorlog, maar de VS vond al snel wereldwijd andere smoezen om oorlog te voeren en de hegemonie op te eisen uit naam van zijn kapitalistische bondgenoten. Dat waren smoezen als “opkomen voor het internationaal recht” in de Eerste Golfoorlog van 1990 van Bush Sr tegen Irak, de voorloper van de Tweede Golfoorlog waarin Bush Jr alles nog een keer dunnetjes over zou doen in 2003.

Voor de invasie in 1991 van Somalië en voor de oorlog van de NAVO tegen Joegoslavië bedachten de plannenmakers in de VS een “humanitaire” smoes – zie o.a. het essay van Dean Gervasi. De “humanitaire oorlog” in Joegoslavië diende in vele opzichten als het prototype voor de aanval van de NAVO op Libië en wat de imminente aanval op Syrië lijkt te zijn – zie de essays van Rick Rozoff en Mahdi Darius Nazemroaya.

Tot de silo vol propaganda van het Pentagon ter rechtvaardiging van “oorlogen zonder grenzen” bevat deze ook nog smoezen als de “mondiale oorlog tegen het terrorisme” en “preventieve aanvallen op massavernietigingswapens”. Naar gelang de oorlogen van Washington in aantal toenemen, zo wast ook het aantal smoezen voor deze oorlogen aan, zoals de essays over Irak en Afghanistan van Felicity Arbuthnot en Jack A. Smith onthullen.

Permanent op oorlogspad: De globalisering van de oorlog

In deel VII, dat ook de titel draagt van deze online interactieve E-reader, De Globalisering van de Oorlog, tonen we aan hoe het door Amerika geleide imperialisme gedurende enkele decennia ontwikkeld is van bloedige oprispingen van episodisch militarisme tot de huidige staat van permanent op het oorlogspad zijn, met oorlogen of oorlogstoken van Noord- en Oost Afrika tot in het Midden-Oosten en Centraal-Azië en verder tot Eurazië (Rusland), het Verre Oosten (China) en Arctica (ook Rusland). Zie de essays van James Petras, Rick Rozoff, Peter Dale Scott, F. William Engdahl, Finian Cunningham, het interview met Fidel Castro, Michel Chossudovsky en Jules Dufour.

Van het meest directe belang zijn lopende. door Amerika geleide oorlogsplannen binnen de bredere Midden-Oosten/Centraal Aziatische regio met betrekking tot de gecoördineerde acties tegen Iran, Syrië en Pakistan – zie de essays voor Michel Chossudovsky, Tom Burghardt, Rick Rozoff en Mahdi Nazemroaya. Als deze plannen worden uitgevoerd, dan zal dat leiden tot een uitgebreid regionaal oorlogstoneel.

De drie bestaande en afzonderlijke oorlogen (Irak, Afghanistan en Palestina) zullen dan samenvloeien tot een brede regionale oorlog die woedt van de Libanees-Syrische oostelijke Mediterrane kustlijn tot aan de Afghaans-Pakistaanse grenzen met Westelijk China. Israel, Libanon en Turkije zouden meegetrokken worden in een conflict dat voorbode is van Wereldoorlog III.

Bouwen aan een effectieve Anti-oorlogsbeweging

Intussen is de anti-oorlogsbeweging in crisis: de burgerorganisaties worden verkeerd geïnformeerd, gemanipuleerd of gecoöpteerd. Een groot deel van de “progressieve” opinie staat positief tegenover het “humanitaire R2P” mandaat van de NAVO, waardoor deze oorlogsplannen als hamerstukken worden goedgekeurd door die burgerorganisaties.

De anti-oorlogsbeweging dient geheel op nieuwe leest geschoeid te worden. Het houden van massademonstraties en protesten tegen de oorlog is niet genoeg. Er moet een goed anti-oorlogsnetwerk worden georganiseerd aan de basis van de maatschappij, zowel nationaal als internationaal, dat de structuren, de macht en de overheid ter verantwoording roept. Het volk moet zich niet alleen tegen de oorlogsagenda keren – ook de autoriteit van de staat en diens functionarissen moeten met de billen bloot.

De agenda voor een mondiale oorlog van de VS/NAVO aan de orde en buiten werking te stellen staat op het lijf geschreven van massa’s in de Westerse landen die pochen op “democratische overheid” in een “rechtsstaat”. De massa van de bevolking zal nieuwe politieke organisaties moeten vormen die waarlijk de noden en de belangen van de meerderheid der bevolking vertegenwoordigen. Het maken van oorlog en de serviele onderdanigheid aan de grote ondernemers en financiële elite is endemisch in de dominante politieke partijen. Het moet duidelijk worden dat stemmen op deze partijen een vergeefs middel is voor democratische verandering.

De mensen dienen zich juridisch sterker te maken. Het moet duidelijk worden dat, wat ook als rechtvaardiging wordt aangevoerd, oorlog, volgens de regels van het Hof van Neurenberg, een “Misdaad tegen de Vrede” is. George Walker Bush en voormalige Britse Prime Minister Anthony L. Blair zijn veroordeeld door het Kuala Lumpur War Crimes Tribunal wegens het voeren van een misdadige agressieoorlog tegen Irak. Zij zijn oorlogsmisdadigers en de burgerinitiatieven om hen inderdaad voor het gerecht te slepen nemen wereldwijd steeds meer vorm aan. Dat is een van de praktische stappen ter mobilisatie van een volkseis tegen het oorlogssysteem. Het begaan van oorlogsmisdaden is echter niet het alleenrecht van de voormalige president der VS en premier van Engeland. Er staan alweer nieuwe kandidaten voor een strafproces te dringen zoals de huidige president van de VS, Obama en de aan de macht zijnde staatshoofden en regeringsleiders die steun verlenen aan de agressieoorlogen van VS, NAVO en Israël, want volgens het internationaal recht zijn die lieden ook oorlogsmisdadigers. Deze taak, die er op neerkomt de oorlogsmisdadigers van het pluche te jagen, is cruciaal voor het voeren van een effectieve anti-oorlogsbeweging.

Het is ook onze bedoeling, de mensen te laten zien, dat de grondoorzaak van oorlog gelegen is in het heersende, doch falende, mondiale kapitalistische economische systeem – hetzelfde systeem dat niet alleen levens vernietigt in verre landen, maar ook de materiële en morele grondvesten van de Westerse samenleving.

Wij hopen dat deze interactieve Reader, The Globalisation of War, onze lezers de kracht zal geven een alomvattende maatschappelijke beweging op gang te brengen tegen de diabolische militaire agenda en voor het grondvesten van een echte democratie.

(Uitpers nr. 139, 13de jg., februari 2012)

Vertaling: Jan Beentjes. Zie ook www.raek.nl

Geconfronteerd met de blatende media desinformatie, moet er een proces van opnieuw leren van de grond komen. Wij hopen dat de interactieve Reader een nuttig instrument zal worden voor o.a. studenten in het voortgezet en hoger onderwijs.

English version: The Globalization of War: The “Military Roadmap” to World War III

ONLINE INTERACTIVE READER

 

TABLE OF CONTENTS

PART I. THE HISTORY OF WAR: FROM WORLD WAR II TO THE COLD WAR

ERA

Fall 1941: Pearl Harbor and The Wars of Corporate America – by Jacques R. Pauwels – 2011-12-11

Why World War II ended with Mushroom Clouds 65 years ago, August 6 and 9, 1945: Hiroshima and Nagasaki – by Jacques R. Pauwels – 2010-08-06

The unspoken objective of the atomic bomb was US Hegemony in Asia and the Pacific

Korea and the “Axis of Evil” – by Brian S. Willson – 2006-10-12

“Over a period of three years or so we killed off – what – twenty percent of the population [of North Korea]” (General Curtis Lemay)

From Vietnam to Afghanistan: America and the Dictators – by Prof. Alfred W. McCoy – 2010-04-18

Who won the Vietnam War? – by Prof. Michel Chossudovsky – 2005-04-26 Vietnam never received war reparations payments from the U.S. for the massive loss of life and destruction, yet an agreement reached in Paris in 1993 required Hanoi to recognize the debts of the defunct Saigon regime. This agreement is in many regards tantamount to obliging Vietnam to compensate Washington for the costs of war.

PART II. NATO’S WAR IN THE BALKANS

Why Is NATO In Yugoslavia? – by Sean Gervasi – 2010-09-12

The late Sean Gervasi had tremendous foresight. He understood NATO enlargement several years before it actually unfolded into a formidable military force.

NATO’s Reign of Terror in Kosovo – by Prof. Michel Chossudovsky – 2008-02-25

State Terrorism in Kosovo is an integral part of NATO’s design

NATO’s Kosovo War, 11 Years Later – by James Bissett – 2010-03-24

PART III. THE POST 9/11 ERA: AMERICA’S “WAR ON TERRORISM”

Al Qaeda and the “War on Terrorism” – by Michel Chossudovsky – 2008-01-20 Ironically, Al Qaeda –the “outside enemy of America”– is a creation of the CIA.

The Central Role of Al Qaeda in Bush’s National Security Doctrine “Revealing the Lies” on 9/11 Perpetuates the “Big Lie” – by Michel Chossudovsky – 2007-07-12

9/11 Paved the Way for America’s Permanent Wars of Aggression – by Finian Cunningham – 2011-09-11

PART IV. IRAK AND THE AF-PAK WARS

America’s Endless Wars in Afghanistan and Iraq – by Jack A. Smith – 2011-10-25

The illusion of military success…

US Afghan Strategy: Senseless and Merciless – by Rick Rozoff – 2011-07-22

U.S. And NATO Escalate World’s Deadliest War On Both Sides Of Afghan-

Pakistani Border – by Rick Rozoff – 2011-03-01 Drone missile attacks conducted by the CIA killed in the neighborhood of 1,000 people in Pakistan last year.

The War on Iraq : Five US Presidents, Five British Prime Ministers, Thirty Years

of Duplicity, and Counting…. – by Felicity Arbuthnot – 2010-08-06

Saddam Hussein invaded Kuwait. He had walked into possibly the biggest trap in

modern history

US-NATO Military Agenda: The Destabilization of Pakistan – by Prof. Michel

Chossudovsky – 2009-04-17

PART V. THE CONQUEST OF AFRICA

America’s War in the Horn of Africa: “Drone Alley” – a Harbinger of Western

Power across the African Continent US Military Confirms Washington’s Secret

New War in Somalia Despite Official Denials – by Finian Cunningham – 2011-10-29

Somalia: Western Media Indulge US and French Denials of New War in Famine-

Hit Horn of Africa- by Finian Cunningham – 2011-10-26

Israel and Libya: Preparing Africa for the “Clash of Civilizations”

Introduction by Cynthia McKinney – by Mahdi Darius Nazemroaya – 2011-10-11

“An attempt to separate the merging point of an Arab and African identity is

underway.”

Africa: Battleground For NATO’s 21st Century Strategic Concept

  • by Rick Rozoff – 2011-05-19

PART VI. US NATO-ISRAELI THREATS: PRE-EMPTIVE WAR AGAINST IRAN

AND SYRIA

World War III: The Launching of a Preemptive Nuclear War against Iran

– by Michel Chossudovsky – 2011-12-04 World War III is not front-page news. The

mainstream media has excluded in-depth analysis and debate on the implications

of these war plans.

Syria: The West’s Strategic Gateway For Global Military Supremacy – by Rick

Rozoff – 2011-11-15

U.S. Arms Persian Gulf Allies For Conflict With Iran – by Rick Rozoff – 2011-11-18

THE CLOCK IS TICKING: “Shadow War” Heating Up. War With Iran: A

Provocation Away? – by Tom Burghardt – 2011-12-05

Amid conflicting reports that a huge explosion at Iran’s uranium conversion facility

in Isfahan occurred last week, speculation was rife that Israel and the US were

stepping-up covert attacks against defense and nuclear installations

Using Fake Intelligence to Justify War on Iran – by Michel Chossudovsky –

2011-11-09 Washington is in the process of concocting a new string of lies

pertaining to Iran’s nuclear program with a view to justifying the

implementation of punitive bombings

Iran: “Regime Change” or All Out War? – by Mahdi Darius Nazemroaya –

2011-06-14 The geo-political chessboard is being lined up for a showdown with

Iran and its allies.

America’s Next War Theater: Syria and Lebanon? – by Mahdi Darius Nazemroaya

  • 2011-06-10

PART VII. THE GLOBALIZATION OF WAR

Obama Raises the Military Stakes: Confrontation on the Borders with China

and Russia – by Prof. James Petras – 2011-12-10 Obama has embraced a policy of

encirclement and provocations against China, the world’s second largest economy

and the US’s most important creditor, and Russia, the European Union’s principle

oil and gas provider and the world’s second most powerful nuclear weapons power.

Conversations with Fidel Castro: The Dangers of a Nuclear War – by Fidel Castro

Ruz, Michel Chossudovsky – 2010-11-13

If a war breaks out in Iran, it will inevitably become a nuclear war and a global war.

The Real Grand Chessboard and the Profiteers of War – by Prof. Peter Dale Scott

– 2009-08-11 The provision of private entrepreneurial violence and intelligence

Why Moscow does not Trust Washington on Missile Defense. Towards a Preemptive

Nuclear War? – by F. William Engdahl – 2011-12-02

Most in the civilized world are blissfully unaware that we are marching ineluctably

towards an increasingly likely pre-emptive nuclear war…

“War Without Borders”: Washington Intensifies Push Into Central Asia

– by Rick Rozoff – 2011-01-30

The U.S. and NATO have over 150,000 troops planted directly south of three Central Asian nations.

Asia-Pacific: US Ramps Up Global War Agenda – by Finian Cunningham –

2011-11-17 China’s “military advances” are prompting US concerns…Washington is

the one beating the war drums.

North American Integration and the Militarization of the Arctic

– by Prof. Michel Chossudovsky – 2007-08-20 The Battle for the Arctic is part of a

global military agenda of conquest and territorial control, a New Cold War between

Russia and America.

Review Article: The Worldwide Network of US Military Bases The Global

Deployment of US Military Personnel – by Prof. Jules Dufour – 2007-07-01

About the Editors

Michel Chossudovsky is an award-winning author, Professor of Economics (Emeritus) at the University of Ottawa. He is the Founder and Director of the Centre for Research on Globalization (CRG), Montreal and Editor of the globalresearch.ca website. He is the author of The Globalization of Poverty and The New World Order (2003) and America’s “War on Terrorism”(2005). His most recent book is entitled Towards a World War III Scenario: The Dangers of Nuclear War (2011). He has taught as Visiting Professor at universities in Western Europe, South East Asia and Latin America, acted as an adviser to governments of developing countries and as a consultant for the several international organizations. Prof. Chossudovsky is a signatory of the Kuala Lumpur declaration to criminalize war and recipient of the Human Rights Prize of the Society for the Protection of Civil Rights and Human Dignity (GBM), Berlin, Germany. He is also a contributor to the Encyclopaedia Britannica. His writings have been published in more than twenty languages.

Finian Cunningham is currently Global Research’s Middle East and East Africa Correspondent. He has written extensively on international affairs. Previously, he was based in Bahrain and witnessed the upheavals in the Persian Gulf kingdom during 2011 as well as the subsequent Saudi-led brutal crackdown against prodemocracy protests. He is now based in East Africa.

This Online Interactive E-Reader is made available to Global Research readers

with a view to curbing the flow of media disinformation and war propaganda.

Our ultimate objective is to reverse the tide of war and restore World peace.

Source: http://globalresearch.ca/

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Joe Biden, Iran en de de-Trumpificatie

Na zijn intrek in het Witte Huis op 20 januari 2021 zal één van de belangrijkste taken van het buitenlands beleid van Joe Biden eruit bestaan de relaties en…

Print Friendly, PDF & Email

Het roekeloze spel van Donald Trump met atoomwapens

In januari 2020 tijdens het vijfde World Holocaust Forum in Israël stelde Poetin voor om in 2020 op een topconferentie van de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad…

Print Friendly, PDF & Email

2019 opnieuw een recordjaar voor de wereldwijde militaire uitgaven

In 2019 bedroegen de totale wereldwijde militaire uitgaven 1917 miljard dollar. Dat is een stijging van 3,6% in vergelijking met 2018, de grootste jaarlijkse toename sinds 2010. Nooit eerder…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Macron en de nieuwe volgorde

President Emmanuel Macron mag de trappen van het Elysée kussen, hij is aan een cohabitatie met de uiterst-rechtse Jordan Bardella als premier ontsnapt. Of had hij zich daar al…

Print Friendly, PDF & Email

De scharlaken zelfmoordbrigade van de Tories

In het slotwoord bij de tien uur onafgebroken verkiezingsuitzending op BBC, viel één omschrijving erg op: “Een meteoor is op aarde ingeslagen”. Het zegt alles over de zelfironie (tongue…

Print Friendly, PDF & Email

Een politieke scheiding in de Filippijnen

‘Een sprookjeshuwelijk’ zei Senator Imee Marcos toen haar broer, Ferdinand Marcos Jr, een deal sloot met Sara Duterte, de dochter van de vorige President Rodrigo Duterte. Ze voerden samen…

Print Friendly, PDF & Email
De oorlog in Oekraïne en de Euraziatische wereldorde.

You May Also Like

×