INTERNATIONALE POLITIEK

De ISRAEL LOBBY: Hoe Het Werkt (deel 3b)

 

De brief van 20/9 2001 aan president Bush Jr. na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon op 9/11 (2001).

Al 9 dagen na 9/11 kwam de PNAC met een aan president Bush Jr. gerichte open brief, waarin de president ondermeer werd opgeroepen Saddam in Irak met militaire middelen te verdrijven. Onder de brief staan de namen van 41 ondertekenaars, waaronder weer vele bekende namen. De belangrijkste passages uit die brief luiden:

“September 20, 2001

We write to endorse your admirable commitment to ‘lead the world to victory’ in the war against terrorism”..(..)..”We agree with Secretary of State Powell that the United States must find and punish the perpetrators of the horrific attack of September 11, and we must, as he said, ‘go after terrorism wherever we find it in the world’ and ‘get it by its branch and root’” (95*), ofwel “We schrijven u om uw bewonderswaardige inzet om ‘de wereld naar de overwinning te leiden’ in de oorlog tegen terrorisme te steunen. We zijn het met minister van buitenlandse zaken Powell eens dat de Verenigde Staten de daders van de afschuwelijke aanval op 11 september moeten vinden en straffen, en we moeten, zoals hij zei ‘het terrorisme achterna zitten waar het zich ook maar bevindt in de wereld’ en ‘het met wortel en tak aanpakken’.”

Ook uit de brief van 20/9:

“Iraq

We agree with Secretary of State Powell’s recent statement that Saddam Hussein ‘is one of the leading terrorists on the face of the Earth’.” ..(..)..”But even if evidence does not link Iraq directly to the attack, any strategy aiming at the eradication of terrorism and its sponsors must include a determined effort to remove Saddam Hussein from power in Iraq” (96*), ofwel

“Irak

We zijn het eens met de recente verklaring van de minister van buitenlandse zaken Powell dat Saddam Hoessein ‘een van de leidende terroristen op het aardoppervlak is’”..(..)..”Maar zelfs als bewijs Irak niet direct linkt aan de aanval, dan moet elk strategie gericht op de uitroeiing van terrorisme en zijn sponsoren ook een vastbesloten poging inhouden om Saddam Hoessein in Irak uit de macht te verwijderen.”

Ook uit de brief van 20/9:

“Hezbollah is one of the leading terrorist organizations in the world. It is suspected of having been involved in the 1998 bombings of the American embassies in Africa, and implicated in the bombing of the U.S. Marine barracks in Beirut in 1983” (97*), ofwel “Hezbollah is een van de leidende terroristische organisaties in de wereld. Het wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij bomaanslagen op Amerikaanse ambassades in Afrika, en betrokken bij de bomaanslag op de Amerikaanse marine kazernes in 1983 in Beiroet.”

Hezbollah vormt geen serieuze bedreiging voor Amerika, wel voor Israël. In de brief van 20/9 wordt Al-Qaida wel terecht als een vijand van Amerika opgevoerd, maar er bestond geen directe link tussen Saddam en de activiteiten van Al Qaida zoals bleek uit een rapport van het Pentagon. Eerder was ook de 9/11 Commissie al tot die slotsom gekomen aldus Sean Alfano van CBS News: “Pentagon: No Saddam-Al Qaeda Link. WASHINGTON, April 6, 2007 door Sean Alfano. Saddam Hussein’s government did not cooperate with al Qaeda prior to the U.S. invasion of Iraq, the U.S. Defense Department said in a report based on interrogations of the deposed leader and two of his former aides. The Sept. 11 Commission’s 2004 report also found no evidence of a collaborative relationship between Saddam and Osama bin Laden’s al Qaeda network during that period” (98*}, ofwel“Pentagon: Geen Saddam-Al Qaida Iink. Washington, 6 april 2007 door Sean Alfano. Saddam Hoesseins regering werkte niet samen met Al-Qaida voorafgaand aan de Amerikaanse invasie in Irak zei het ministerie van defensie in een rapport gebaseerd op ondervragingen van de afgezette leider en twee van zijn vroegere medewerkers. Het rapport uit 2004 van de 9/11 Commissie vond ook geen bewijs voor een samenwerkingsverband tussen Saddam en Osama bin Laden’s netwerk tijdens die periode.”

Amerika trok zo ten strijde tegen Saddam op grond van onjuiste gegevens. Saddam was juist een tegenstander van radicale islamitische groeperingen zoals Al-Qaida, omdat die een bedreiging voor zijn bewind konden vormen.

Ook uit de brief van 20/9:

“Israël has been and remains America’s staunchest ally against international terrorism, especially in the Middle East. The United States should fully support our fellow democracy in its fight against terrorism. We should insist that the Palestinian Authority put a stop to terrorism emanating from territories under its control and imprison those planning terrorist attacks against Israël. Until the Palestinian Authority moves against terror, the United States should provide it no further assistance” (99*), ofwel “Israël was en blijft Amerika’s standvastigste bondgenoot tegen het internationale terrorisme, met name in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zouden onze mede democratie volledig moeten steunen in zijn strijd tegen terrorisme. We zouden erop moeten aandringen, dat de Palestijnse Autoriteit een einde maakt aan het terrorisme dat afkomstig is uit de gebieden die onder zijn controle vallen en hen, die terroristische aanvallen plannen tegen Israël, in de gevangenis zet. Totdat de Palestijnse Autoriteit in het geweer komt tegen terreur, zouden de Verenigde Staten die geen verdere ondersteuning moeten geven.”

Ook deze passage maakt duidelijk, dat de toonzetting in de brief van 20/9 vooral bepaald wordt door Israëlische belangen. Ook de Palestijnse Autoriteit vormt geen bedreiging voor Amerika. Met de Palestijnse Autoriteit voerde Amerika zelfs juist vredesgesprekken.

RICHARD PERLE zegt in An end to evil: How to win the war on terror (2003), die hij samen met de Joodse Neocon David Frum schreef: “There is no middle way for Americans: It is victory or holocaust” (100*), ofwel “Er is geen tussenweg voor de Amerikanen: Het is overwinning of holocaust”. Vele Neocons bezien de Amerikaanse belangen dan ook door een Joodse bril met Israëlische belangen. Ook RICHARD PERLE geeft er blijk van en projecteert het Joodse trauma van de Holocaust op alle Amerikanen. Neocons kunnen zich dan ook moeilijk een buitenlands beleid voorstellen zonder een sterke solidariteit met Israël. Het is voor hen min of meer vanzelfsprekend dat de vijanden van Israël ook de vijanden van Amerika zijn. De brief van 20/9 ademt die sfeer. De 25 belangrijkste ondertekenaars van de 41 ondertekenaars van de brief van 20/9 zijn:

WILLIAM KRISTOL, Richard V. Allen, lid van de PNAC, ex-lid van de National Security Council, lid van de Defense Policy Board; William J. Bennett, ex-minister onderwijs, lid PNAC, ondertekende de Statement of Principles van de PNAC; werkte eerder samen met WILLIAM KRISTOL; Rudy Boshwitz, lid PNAC, Director van het Joodse Instituut voor Nationale Veiligheidsvraagstukken; Eliot Cohen, Joods Neocon, wordt wel de meest invloedrijke academische Neocon genoemd, hoofd van het Center for Strategic Studies van de School of Advanced International Studies. Cohen ziet de War on Terror als Wereldoorlog IV. Hij is betrokken bij de PNAC, lid van de Defense Policy Board, ondertekende de Statement of Principles van de PNAC, heeft samengewerkt met PAUL WOLFOWITZ en was lid van het Comité voor de bevrijding van Irak; Midge Decter, Joods Neocon, de vrouw van Norman Podhoretz en moeder van John Podhoretz, ondertekende de Statement of Principles van de PNAC, eerder met DONALD RUMSFELD medevoorzitter van het Committee for the Free World, is één van de drijvende krachten achter de Neoconbeweging; Thomas Donelly, lid board of directors PNAC, belangrijkste auteur Rebuilding America’s Defenses (2000) van de PNAC, onderzoeker bij de AEI; Nicholas Eberstadt, betrokken bij de AEI en de PNAC, schreef o.m. in de Weekly Standard; Aaron Friedberg, Joods Neocon, ondertekende de Statement of Principles van de PNAC, diende van 2003 tot 2005 op het kantoor van vice-president onder Bush Jr. DICK CHENEY op het gebied van nationale veiligheidszaken en als director Policy Planning; Francis Fukuyama, ondertekende de Statement of Principles van de PNAC en was werkzaam binnen de PNAC. De laatste jaren verwijderde hij zich van de Neoconagenda, omdat die te veel gebaseerd zou zijn op gewelddadige gewapende interventies bij het bevorderen van de democratisering; Frank Gaffney, Joods Neocon, ondertekende de Statement of Principles van de PNAC, columnist van de Washington Post, was onder president Reagan Assistant Secretary of Defense en heeft samengewerkt met RICHARD PERLE;.Reuel Marc Gerecht, director bij de PNAC, onderzoeker bij de AEI, CIA Midden-Oosten specialist, o.m. schrijver voor de Wall Street Journal, de Weekly Standard, de New Republic, de Washington Post en de New York Times; Donald Kagan, Joods Neocon, ondertekende de Statement of Principles van de PNAC, professor militaire geschiedenis, was ook betrokken bij Rebuilding America’s Defenses (2000), vader van ROBERT KAGAN; ROBERT KAGAN; Jeane Kirkpatrick, professor op politiek gebied, was ambassadeur bij de VN onder president Ronald Reagan, werkte voor de AEI en was actief voor de JINSA; Charles Krauthammer, Joods Neocon, hield een belangrijke toespraak voor de AEI onder de titel An American Foreign Policy for a Unipolar World (12-2-2004), was speechschrijver van ex-vice-president Mondale, columnist Washington Post, Time Magazine en Weekly Standard; John Lehman, Joods Neocon, ex-staatssecretaris voor de marine, was lid van de 9/11 Commissie, heeft samengewerkt met RICHARD PERLE’; RICHARD PERLE; Norman Podhoretz, Joods Neocon, schrijver, uitgever; Stephen P. Rosen, Harvard professor op militair gebied en op het gebied van de nationale veiligheid; Randy Scheunemann, Joods Neocon, was adviseur van minister van defensie onder Bush Jr. DONALD RUMSFELD voor Irak, was president van het Comité voor de bevrijding van Irak opgezet door de PNAC; Bruce P. Jackson, Joods Neocon, director bij de PNAC, ex militair inlichtingenofficier en ex-vice-president voor Strategie en Planning bij de Lockheed Martin Corporation, was in 2002/2003 voorzitter van het Comité voor de bevrijding van Irak, werkte eerder onder PAUL WOLFOWITZ, RICHARD PERLE en DICK CHENEY; Gary Schmitt, executive director bij de PNAC, expert op het gebied van geheime diensten, in de 90-er jaren pleitbezorger van het concept van flexibele geheime dienst operaties dat van invloed was op geheime dienst operaties van de regering Bush; William Schneider, politicus, lid PNAC, schreef voor de AEI, lid Defense Science Board, daartoe uitgenodigd door DONALD RUMSFELD, was onderminister voor buitenlandse zaken in de Reaganregering; Vin Weber: lid PNAC, congresman, uitgever.(101*).

Ook hier weer vele bekende namen en lijnen naar de allerhoogste niveaus van de defensie en de politiek, naar de media, denktanks, strategische hightech industrie, ‘Irak’ en de geheime diensten.

De huidige positie van de PNAC

Op de site van de PNAC is nu geen activiteit merkbaar. Paul Reynolds van BBC News zei op 21-12-2006, dat volgens Gary Schmitt het project aan een natuurlijk einde is gekomen (102*).

– Het Washington Institute for Near East Policy (WINEP)

In 1985 werd door Martin Indyk het Washington Institute for Near East Policy (WINEP) opgericht. Daarvoor was Indyk van 1982 tot 1985 onderzoeksdirecteur bij de AIPAC. Met het Washington Institute kreeg de Israël Lobby een denktank die zich vooral op de uitvoerende macht richtte. Martin Indyk bleef 8 jaar directeur bij het WINEP.

In de periode 1993-1995 was Indyk speciaal assistent van president Bill Clinton en de speciale adviseur van Clinton bij de National Security Council voor het Nabije Oosten en Zuid-Oost Azië. Als vertegenwoordiger van het Witte Huis diende hij ook in de door president Clinton in 1993 opgerichte Amerika-Israël Wetenschaps en Techniek Commissie.

In de periodes 1995-1997 en 2000-2001 was Martin Indyk Amerikaans ambassadeur in Israël.

Indyk doceerde als adjunctprofessor aan de Johns Hopkins universiteit over de Israëlische en de Amerikaanse buitenlandse politiek. Ook doceerde hij aan het Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies aan de Universiteit van Tel Aviv. Hij is nu directeur van het Saban Centre for Middle East Policy bij het Brookings Institution.

Met Martin Indyk bestonden er zo op de hoogste niveaus banden tussen de AIPAC, het WINEP, de universitaire wereld, de Amerikaanse regering en Israël.

Van de bekende Neoconcolumnist Charles Krauthammer is de volgende uitspraak over de invloed van het WINEP, te lezen op de site van het WINEP:

“The Washington Institute has become the number one center for information and analysis in Washington” (103*), ofwel “Het Washington Institute is het nummer één centrum geworden voor informatie en analyse in Washington.”

Over het Washington Institute als trainingscentrum

Op de site van het WINEP over het Washington Institute als trainingscentrum: “Since its founding in 1985, The Washington Institute has served as a training ground for future policymakers in both Democratic and Republican administrations. During its quarter-century history, an impressive array of talented scholars has been associated with the Institute. They have gone on to join government and help shape American foreign policy in the Middle East. At the same time, upon completion of their public service, some of the best minds from government are attracted to the Institute. This exchange of ideas and people with the executive branch is very much a part of The Washington Institute’s effectiveness” (104*), ofwel “Sinds zijn stichting in 1985 heeft het Washington Institute gediend als trainingscentrum voor toekomstige beleidsmakers binnen zowel Democratische als Republikeinse regeringen. Gedurende zijn geschiedenis van een kwarteeuw zijn een indrukwekkende rij getalenteerde wetenschappers betrokken geweest bij het Institute. Ze zijn deel gaan uitmaken van regeringen en hielpen bij de vormgeving van de Amerikaanse buitenlandse politiek in het Midden Oosten. Tegelijk heeft het Institute na het vervullen van hun publieke taak sommige van de beste denkers uit de regeringen weten aan te trekken. Deze uitwisseling van ideeën en mensen bij de uitvoerende macht bepaalt voor een groot deel de effectiviteit van het Washington Institute.”

De programma’s van het WINEP

Symposia: Het Washington Institute organiseert regelmatig symposia. Een voorbeeld is het Soref symposium in 2009 over The Middle East Security Agenda: An Israeli Assessment, waar Herzog de stafchef van de Israëlische minister van defensie een lezing hield (105*).

Militaire Fellows Programma’s: Via militaire fellows programma’s krijgen Amerikaanse officieren en officieren van landen in het Midden Oosten, waaronder Israël, Turkije maar ook Arabische landen de gelegenheid kennis te nemen van de politieke processen in Amerika en van gedachten te wisselen over belangrijke strategische onderwerpen. En het WINEP is deelnemer aan het National Defense Fellows Program van de Amerikaanse luchtmacht (106*). Het is opmerkelijk dat een particulier instituut als het WINEP met een sterk buitenlandse, pro-Israëlische agenda zich zo uitgesproken kan manifesteren op het gebied van de Amerikaanse defensie.

Politieke forums: Het Washington Institute organiseert regelmatig besloten politieke forums. Zo was er op 23 juni 2009 een forum over terrorisme (107*). Meer dan 40 keren per jaar brengt het Washington Institute zo Amerikaanse beambten, diplomaten, journalisten, wetenschappers en andere leden van de beleidsmakende gemeenschap in Washington bij elkaar voor intensieve discussies over onderwerpen, die de Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten raken.

Publicaties: Een voorbeeld van een publicatie van het WINEP is het boek Rethinking the Two State Solution dat in september 2008 verscheen. Het is geschreven door het vroegere hoofd van de Israëlische Nationale Veiligheidsraad Giora Eiland, die binnen het Israëlische leger de positie had van hoofd van het Defense Planning Department. Het voorwoord is geschreven door de executive director van het WINEP Robert Satloff. In het boek wordt afstand genomen van een tweestaten oplossing voor het Israëlisch Palestijnse conflict en komt de schrijver met twee alternatieven. Het eerste alternatief gaat uit van een federatie van de Westbank met Jordanië. Het tweede alternatief gaat uit van een zelfstandige Palestijnse staat op basis van een regionale oplossing, waarbij een klein deel van Jordanië onderdeel zou moeten gaan uitmaken van een Palestijnse staat en met daarnaast een uitruil tussen Egypte en Israël van gebiedjes rond de Negev woestijn. Het plan voorziet tevens in een tunnel onder de Negev woestijn van Egypte naar Jordanië, die onder Egyptische soevereiniteit zou moeten vallen. Giora Eiland werkt nu als senior onderzoeker bij het Insitute for National Security Studies (INSS) in Tel Aviv. Deze publicatie tekent de innige contacten tussen het WINEP en Israël (108*).

De Presidentiële Studiegroep: Onder de onderzoekprogramma’s bevindt zich ook de Presidentiële Studiegroep, welke zich bezighoudt met het ontwerpen van blauwdrukken voor toekomstige relaties tussen Israël en Amerika. Een voorbeeld van een publicatie van die studiegroep is Strengthening the Partnership: How to deepen U.S. Israël Corporation on the Iranian Nuclear Challenge (juni 2008). Daaruit: “We, members of the Washington Institute for Near East Policy’s Presidential Task Force on the Future of U.S.- Israel Relations, met periodically in 2007 and 2008 and reviewed the substantial agenda of the U.S.-Israel bilateral relationship. Recognizing that many issues on that agenda are of vital importance to U.S. interests (..) (109*), ofwel “Wij, leden van de Presidentiële Task Force voor de Toekomst van Amerikaans-Israëlische Relaties van het Washington Institute for Near East Policy kwamen in 2007 en 2008 geregeld bij elkaar en beoordeelden de aanzienlijke agenda van de bilaterale verhouding tussen Amerika en Israël. Beseffende dat vele onderwerpen van die agenda van vitaal belang zijn voor de Amerikaanse belangen (..).”

Er wordt dus maar vanuit gegaan dat vele onderwerpen betreffende de bilaterale verhoudingen tussen Amerika en Israël van vitaal belang zijn voor Amerika. Of dat zo is, is maar de vraag. De Presidentiële Task Force is er zich dan ook van bewust, dat critici daar anders over denken. Zo staat in Strengthening the Partnership: Second, the U.S.-Israel relationship itself has come under unprecedented attack. Some of these critics argue that Israel has manipulated the U.S. government to act counter to the American national interest, which – if properly understood – would see Israel as a liability. The implication of this analysis is that American national interests demand greater distance (..) (110*), ofwel “Ten tweede, de Amerikaans-Israëlische relatie zelf is op een ongekende manier onder vuur gekomen. Sommige van deze critici beweren dat Israël de Amerikaanse regering heeft gemanipuleerd om te handelen tegen het Amerikaanse nationale belang in, die – indien die goed zou worden begrepen – Israël zou zien als een last. Deze analyse impliceert dat de Amerikaanse nationale belangen een grotere afstandelijkheid vragen (..).”

De Israël Lobby, waaronder het WINEP heeft er belang bij om het publiek ervan te overtuigen dat de belangen van Amerika en Israël praktisch parallel lopen. En zo zei de vroegere president van de AIPAC Melvin Dow in 2006 tegen Ori Nir van de Amerikaanse Joodse krant de Forward: “I don’t think there is any incompatibility between the interests of the United States and the interests of Israel…I think we all share common interests” (111*), ofwel “Ik geloof niet dat er enige onverenigbaarheid bestaat tussen de belangen van de Verenigde Staten en de belangen van Israël…Ik denk dat we allemaal gemeenschappelijke belangen delen.”

De leden van de Raad van Adviseurs van het WINEP

De leden van de Raad van Adviseurs zijn: Warren Christopher, ex-minister van buitenlandse zaken; Lawrence S. Eagleburger, ex-minister van buitenlandse zaken; Alexander Haig, ex-minister van buitenlandse zaken; Max M. Kampelman, ex-ambassadeur Sovjet-Unie, erevoorzitter PNAC en lid Raad van Adviseurs JINSA; Samuel W. Lewis, ex-ambassadeur in Israël; Edward Luttwak, compagnon van het Center for Strategic and International Studies; Michael Mandelbaum, professor op het gebied van de buitenlandse politiek aan de Johns Hopkins School of Advanced International Studies; Robert McFarlane, Nationale Veiligheidsadviseur; Martin Peretz, hoofdredacteur en voorzitter van de New Republic; RICHARD PERLE, o.m. lid Raad van Adviseurs JINSA; James G. Roche, ex- staatssecretaris voor de luchtmacht, ontving de Scoop Jackson Award van de JINSA; George P. Shultz, ex-minister van buitenlandse zaken Mortimer Zuckerman, uitgever U.S. News and World Report; R. James Woolsey, ex-directeur CIA, ex-staatssecretaris voor de marine, lid PNAC, lid Raad van Adviseurs JINSA (112*).

In de Raad van Adviseurs van het WINEP zitten dus maar liefst 4 vroegere ministers van buitenlandse zaken, een ex-ambassadeur van Amerika in Israël, een ex-ambassadeur van Amerika in de Sovjet-Unie, een Nationale Veiligheidsadviseur, ex-staatssecretarissen voor de luchtmacht en de marine, mediamensen, mensen uit de universitaire wereld, een ex-directeur van de CIA en mensen met banden met de JINSA en de PNAC. Eerder zat overigens ook PAUL WOLFOWITZ in de Raad van Adviseurs van het WINEP.

Enkele leden van de Raad van Adviseurs van het WINEP nader bekeken

– James Woolsey: De ex-directeur van de CIA Woolsey verscheen op de ochtend van 12 september 2001, dus één dag na de aanslagen op 9/11 live in een CNN uitzending van het Joodse CNN boegbeeld Daryn Kagan. Zij vroeg hem: “When the president says, this is a different enemy than every before, what does he mean by that?” [Woolsey]: “Well, he’s talking about terrorists, in particularly, a group like bin Laden’s.”…(..)…”But he used a word, ‘harbor’, which he used last night. A harbor for terrorists might be, say, the Taliban regime in Afghanistan. But there may be more involved than harbors here, there may be a government other than a harbor, such as the Iraqi government, that is orchestrating this to some extent, funding it, working closely on it behind bin Laden or some other terrorist group” (113*), ofwel [Daryn Kagan] “Wanneer de president zegt, dit is een vijand die anders is dan elke voorgaande, wat bedoelt hij daar dan mee? [Woolsey]. “Wel, hij praat over terroristen, in het bijzonder over een groep als die van Bin Laden.” ..(..)… “Maar hij gebruikte een woord, ‘haven’, welke hij afgelopen nacht gebruikte. Een haven voor terroristen zou bijvoorbeeld het Talibanregime in Afghanistan kunnen zijn. Maar er is hier misschien meer aan de hand dan alleen havens, er kan een regering bij betrokken zijn anders dan als een haven, zoals de Iraakse regering die dit tot op zekere hoogte orkestreert, het financiert, er nauw bij betrokken is achter de rug van Bin Laden of enige andere terroristische groepering.”

Woolsey legde dus als ex directeur van de CIA, die geacht mag worden daar een goed inzicht in te hebben, al één dag na 9/11 publiekelijk een mogelijk verband tussen Saddam en de terroristen, terwijl Saddam juist een tegenstander was van Al Qaida, omdat die groepering een bedreiging voor zijn positie kon betekenen. Een dergelijk commentaar zo snel na 9/11 is gezien zijn achtergrond opmerkelijk. James Woolsey was eerder staatssecretaris voor de Marine (1977-1979), hoofd van de CIA (1993-1995), is een Democratische Neocon, lid van de PNAC en een van de ondertekenaars van de brief van 26 januari 1998 gericht aan president Clinton, waarin deze werd opgeroepen Saddam ten val te brengen. In juli 2006 riep hij de VS op Syrië te bombarderen Woolsey was bevriend met RICHARD PERLE en PAUL WOLFOWITZ en zit ook in de Raad van Adviseurs van de JINSA. En James Woolsey heeft gewerkt bij een aantal hightech ondernemingen, zoals bijvoorbeeld Yurie Systems Inc. Als CIA directeur droeg hij verantwoordelijkheid op het gebied van raketsystemen. Hij was ook lid van de Defense Policy Board op het Pentagon.

– Samuel W. Lewis: Samuel W. Lewis was directeur van de Policy Planning Staff op het ministerie van buitenlandse zaken onder Clinton (1993-1994), was Amerikaans ambassadeur in Israël (1977-1985), was staatssecretaris op het ministerie van buitenlandse zaken voor internationale zaken onder president Ford, was staflid bij de National Security Council en nam deel aan de Camp David conferentie van president Jimmy Carter in 1978. Hij is ook actief als Senior Policy Adviser bij het Israel Policy Forum. Van 1986 tot 1991 was hij voorzitter van de Raad van Overzee-ers aan het Harry S. Truman Onderzoeks Instituut aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en van 1986 tot 1987 was hij de eerste Senior International Fellow aan het Dayan Centrum voor het Midden-Oosten en de Afrikaanse studies aan de Universiteit van Tel Aviv.

– Alexander Haig: Haig was een vier sterren generaal in het Amerikaanse leger, topman bij de NAVO, minister van buitenlandse zaken en stafchef op het Witte Huis.

– Max M. Kampelman: Kampelman is ook lid van de Raad van Adviseurs van de JINSA, is onderzoeker bij de Jerusalem Foundation gesticht door de vroegere burgemeester van Jeruzalem Teddy Kollek en erevoorzitter van de PNAC. Hij maakt deel uit van de Presidentiële Studiegroep voor toekomstige relaties tussen Amerika en Israël van het WINEP.

– James G. Roche: James G. Roche was staatssecretaris voor de luchtmacht (2001-2005). Hij was tevens topman bij Northrop Grumman, dat ondermeer militaire vliegtuigen bouwt en senior staflid van de Senate Select Commissie voor de Geheime Diensten. In 2001 ontving hij de Henry M. Scoop Jackson Award van de JINSA.

(slot)

(Uitpers nr. 121, 11de jg., juni 2010)

Voetnoten:

51* www.peacenow.org/about/index.asp About Americans for Peace Now. Americans for Peace Now.

52* www.peacenow.org/APN_First_100_Days_Blueprint.pdf A Middle East Blueprint for the First 100 Days of the Obama Administration. Americans for Peace Now, 2009.

53* www.peacenow.org/briefingbook.html Briefing for the 111th Congress. Americans for Peace Now, februari 2009.

54* www.peacenow.org/about/index.asp APN Programs: Peace Messengers from the Middle East. Americans for Peace Now.

55*.www.israelcc.org/members/apn.htm Israel on Campus Coalition. Americans for Peace Now (APN). Israel on Campus Coalition

56*.www.peacenow.org/subscribe.asp APN Action Network. Americans for Peace Now.

57* www.peacenow.org/hot.asp?cid=4299 Nir, Ori (2007). APN’s “Push for Peace” Campaign Culminates in Annapolis Rally, Mobile Billboard, Capitol Hill Event. Americans for Peace Now, 26-11-2007.

58* www.peacenow.org/index1.asp About us: APN Programs: Media Outreach & Monitoring. Americans for Peace Now.

59* www.nationalreview.com/goldberg/goldberg052003.asp Goldberg, Jonah (2003). The Neoconservative invention. National Review Online (NRO), 20-5-2003.

60* www.nationalreview.com/goldberg/goldberg052003.asp Goldberg, Jonah (2003). The Neoconservative invention. National Review Online (NRO), 20-5-2003.

61* www.hoover.org/publications/policyreview/3564402.html Gerson, Mark (1995). Policy Review: Norman’s Conquest. Hoover Institution Stanford University, 1995.

62* www.ft.com/cms/s/709d908e-a4d8-11db-b0ef-0000779e2340.html Rachman, Gideon (2007). “The Neo-Cons’ Route to Disaster.” Financial Times, 15-1-2007.

63* www.commentarymagazine.com/viewarticle.cfm/eradicating-the–little-satan–13900 Dr. Maghen, Ze’ev (2009). Eradicating the “Little Satan”. Commentary Magazine, januari 2009.

64* www.rightweb.irc-online.org/rw/4088.html Clifton, Eli (2007). “A Great Little Racket”: The Neocon Media Machine”. Right Web, 19-3-2007.

65* www.timesonline.co.uk Baker, Georg.(2007). The neocons have been routed. But they are not all wrong. The Times, 13-4-2007.

66* www.house.gov/paul/congrec/congrec2003/cr071003.htm Paul, Ron (2003). Neo-Conned !. Hon. Ron Paul of Texas in the House of Representatives. Ron Paul’s Speeches and Statements, 10-7-2003.

67* www.house.gov/paul/congrec/congrec2003/cr071003.htm Paul, Ron (2003). Neo-Conned !. Hon. Ron Paul of Texas in the House of Representatives. Ron Paul’s Speeches and Statements, 10-7-2003.

68* www.house.gov/paul/congrec/congrec2003/cr071003.htm Paul, Ron (2003). Neo-Conned !. Hon. Ron Paul of Texas in the House of Representatives. Ron Paul’s Speeches and Statements, 10-7-2003.

69* www.house.gov/paul/congrec/congrec2003/cr071003.htm Paul, Ron (2003). Neo-Conned !. Hon. Ron Paul of Texas in the House of Representatives. Ron Paul’s Speeches and Statements, 10-7-2003.

70* www.house.gov/paul/congrec/congrec2003/cr071003.htm Paul, Ron (2003). Neo-Conned !. Hon. Ron Paul of Texas in the House of Representatives. Ron Paul’s Speeches and Statements, 10-7-2003.

71* www.house.gov/paul/congrec/congrec2003/cr071003.htm Paul, Ron (2003). Neo-Conned !. Hon. Ron Paul of Texas in the House of Representatives. Ron Paul’s Speeches and Statements, 10-7-2003.

72* www.house.gov/paul/congrec/congrec2003/cr071003.htm Paul, Ron (2003). Neo-Conned !. Hon..Ron Paul of Texas in the House of Representatives. Ron Paul’s Speeches and Statements, 10-7-2003.

73* www.theatlantic.com/doc/200307/kaplan Kaplan, Robert D. (2003). Supremacy by Stealth. The Atlantic, juli/augustus 2003.

74* www.theatlantic.com/doc/200307/kaplan Kaplan, Robert D. (2003). Supremacy by Stealth. The Atlantic, juli/augustus 2003.

75* www.aei.org/supportOthersSaying What Other’s are Saying. American Enterprise Institute.

76* www.aei.org/scholars AEI – Scholars. American Enterprise Institute.

77*www.aei.org/aei-website/managed-content/site-pages/about/foreign-and-defense-policy-studies.html Foreign & Defense Policy Studies Research Highlights. American Enterprise Institute.

78*www.aei.org/aei-website/managed-content/site-pages/about/foreign-and-defense-policy-studies.html Foreign & Defense Policy Studies Research Highlights. American Enterprise Institute.

79* www.jinsa.org/node/3 About us. Jewish Institute for National Security Affairs.

80* www.thenation.com/doc/20020902/vest Vest, Jason (2002). The Men from JINSA and CSP. The Nation, 2-9-2002.

81* www.thenation.com/doc/20020902/vest/2 Vest, Jason (2002). The Men from JINSA and CSP. The Nation, 2-9-2002.

82* www.jinsa.org/category/1/1/13 Israeli Experts Teach Police On Terrorism. Jewish Institute for National Security Affairs, 24-6-2005.

83* www.jinsa.org/node/1005 Bryen, Shoshana (2009). Rethinking “Palestine”. Jewish Institute for National Security Affairs, 2009.

84* www.jinsa.org/node/536 Prof. Anne Bayefsky, Board of Advisers, Jewish Institute for National Security Affairs.

85* www.latimes.com/news/opinion/la-op-muravchik19nov19,0,1681154.story Muravchik, Joshua (2006). Bomb Iran. Los Angeles Times, 19-11-2006.

86* www.jinsa.org/category/1/5 Board of Advisors. Jewish Institute for National Security Affairs.

87* www.newamericancentury.org/robertkaganbio.htm Robert Kagan. Project for the New American Century.

88* www.ifamericansknew.org/us_ints/nc-shavit.html Shavit, Ari (2003). White Man’s Burden. Haaretz, 5-4-2003.

89* www.newamericancentury.org/statementofprinciples.htm Statement of Principles. Project on the New American Century, 3 juni 1997.

90* www.newamericancentury.org/iraqclintonletter.htm Letter to President Clinton on Iraq. Project for the New American Century, 26-1-1998.

91* www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf Donelly, Thomas e.a. (2000). Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources For a New Century. Project for the New American Century, september 2000.

92* www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf Donelly, Thomas e.a. (2000). Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources For a New Century. Project for the New American Century, september 2000.

93* www.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb245/index.htm “Prevent the Reemergence of a New Rival”: The Making of the Cheney Regional Defense Strategy, 1991-1992: Declassified Studies from Cheney Pentagon Show Push for U.S. Military Predominance and a Strategy to “Prevent the Reemergence of a New Rival”. George Washington University.

94* www.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb245/index.htm “Prevent the Reemergence of a New Rival”: The Making of the Cheney Regional Defense Strategy, 1991-1992: Declassified Studies from Cheney Pentagon Show Push for U.S. Military Predominance and a Strategy to “Prevent the Reemergence of a New Rival”. George Washington University.

95* www.newamericancentury.org/Bushletter.htm Letter to President Bush on the War on Terrorism, September 20, 2001. Project for the New American Century, 20-9-2001

96* www.newamericancentury.org/Bushletter.htm Letter to President Bush on the War on Terrorism, September 20, 2001. Project for the New American Century, 20-9-2001

97* www.newamericancentury.org/Bushletter.htm Letter to President Bush on the War on Terrorism, September 20, 2001. Project for the New American Century, 20-9-2001.

98* www.newamericancentury.org/Bushletter.htm Letter to President Bush on the War on Terrorism, September 20, 2001. Project for the New American Century, 20-9-2001.

99* www.newamericancentury.org/Bushletter.htm Letter to President Bush on the War on Terrorism, September 20, 2001. Project for the New American Century, 20-9-2001.

100* www.amconmag.com/2004_03_01/cover.html Buchanan, Patrick J. (2004), No end to war. Buchanan. The American Conservative, 1-3-2004.

101* www.newamericancentury.org/Bushletter.htm Letter to President Bush on the War on Terrorism, September 20, 2001. Project for the New American Century, 20-9-2001

102* http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6189793.stm Reynolds, Paul (2006). End of the neo-con dream. BBC News, 21-12-2006.

103* www.washingtoninstitute.org/templateC11.php?CID=67 About the Institute: Our Mission. Washington Institute for Near East Policy.

104* www.washingtoninstitute.org/templateC11.php?CID=70 About the Institute: Fellowships & Internships. Washington Institute for Near East Policy.

105* https://www.washingtoninstitute.org/templateC07.php?CID=459 Herzog, Michael (2009). The Middle East Security Agenda: An Israeli Assessment. Soref Symposium 2009. Washington Institute for Near East Policy.

106* www.washingtoninstitute.org/print.php?template=C11&CID=69 Washington Institute for Near East Policy: Military Fellows Program. Washington Istitute for Near East Policy.

107* www.washingtoninstitute.org/templateI07.php?eventType=PolicyForum Defending the City. NYPDS’s Counterterrorism Operations. Featuring Richard Falkenrath. Washington Institute for Near East Policy.

108* www.washingtoninstitute.org/templateC04.php?CID=299 Eiland, Giora (2008). Rethinking theTwo State Solution. The Washington Institute for Near East Policy, september 2008.

109* www.washingtoninstitute.org/templateC04.php?CID=293 Pesidential Task Force. Strengthening the Partnership: How to deepen U.S. Israël Corporation on the Iranian Nuclear Challenge. Washington Institute on Near East Policy, juni 2008.

110* www.washingtoninstitute.org/templateC04.php?CID=293 Pesidential Task Force. Strengthening the Partnership: How to deepen U.S. Israël Corporation on the Iranian Nuclear Challenge. Washington Institute for Near East Policy, juni 2008.

111* www.forward.com/articles/6675/ Nir, Ori (2006). Israelis Want Aipac-Backed Bill Softened. Forward, 10-3-2006.

112* www.washingtoninstitute.org About Us: Board of Advisors. Washington Institute for Near East Policy.

113,115* transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0109/12/ltm CNN LIVE: America Under Attack: Former CIA Director Asserts Iraq May be Behind Terrorist Attacks, Aired September 12, 2001 – 10:54 ET. CNN.com.

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Over veto’s in de VN-Veiligheidsraad, Israël, Iran en hypocrisie

Na een lange sessie in de VN-Veiligheidsraad haalde de VS afgelopen donderdag nog maar eens zijn vetorecht boven om Israël te plezieren, deze keer om een volwaardig lidmaatschap van…

Print Friendly, PDF & Email

Midden-Oosten draagt escalerende gevolgen van Gaza-oorlog

Het aanhoudende Israëlisch geweld tegen Gaza zorgt voor heel wat militaire en economische ‘nevenschade’ met groeiend gevaar op escalatie. Op de acties van de Ansar Allah-rebellen (bekend als de…

Print Friendly, PDF & Email

Is de VSA op weg naar de dictatuur van een minderheid?

Het ziet er alsmaar meer naar uit dat Donald Trump zijn slag zal thuishalen terwijl de zgn. Amerikaanse democratie wankelt. Dat stellen de Harvard-politicologen Steven Levitsky en Daniel Ziblatt…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

25 April 1974 in Portugal, de lange zomer van de revolutie.

In de vroege morgen van 25 april 1974 maakte een militaire staatsgreep op de tonen van een verboden liedje Grandola Vila Morena een einde aan de bijna vijftig jaar…

Print Friendly, PDF & Email

India als “illiberale democratie”

In India wordt deze en komende weken gestemd, de omvangrijkste, inzake deelnemers, parlementsverkiezingen van de wereld. Narendra Modi, al tien jaar premier, rekent er vast op dat hij nu…

Print Friendly, PDF & Email

Boeinde verkiezingen in Baskenland

Het was nipt en het was spannend maar het resultaat kan zijn dat er uiteindelijk niets verandert. Voor de verkiezingen in de autonome gemeenschap Baskenland, Spanje, gaven alle peilingen…

Print Friendly, PDF & Email
De trein naar het Imperium.

You May Also Like

×