INTERNATIONALE POLITIEK

De American Third Position Party

Image

Lode Vanoost schrijft in zijn artikel “De ‘derde partijen’ in de VS” (Uitpers nr. 140): “De American Third Position Party werd opgericht in 2010. Zij staat voor blanke suprematie, is tegen elke vorm van sociale wetgeving behalve voor de ‘sociale bescherming’ van de banen van blanke arbeiders ten koste van niet-blanken. Zij hebben nog geen kandidaat genomineerd maar hun enige kandidaat is een zekere Merlin Miller, een filmregisseur die graag fulmineert tegen het ‘socialistische Hollywood’.“ (1).

Met alle respect, maar hogervermelde korte beschrijving van de A3P is onjuist en onterecht. Niet alleen worden de door de auteur geselecteerde hoofdkarakteristieken inhoudelijk en contextueel verkeerd voorgesteld, de basisideologie van de A3P reikt heel wat verder en dieper dan die paar regeltjes laten uitschijnen. Ook de typering van de inmiddels genomineerde Merlin Miller is zwaar bij de haren getrokken. De gebruikte woordkeuze ter omschrijving van de A3P dekt de lading niet en lijkt eerder het politiek correcte discours (ook wel ”Newspeak” of ”Dubbelspraak” genoemd, zie lager) te volgen van de massamedia en A3P’s opponenten, de ”Republocrats”.

Ter Inleiding: Newspeak, het politiek correct discours in de Westerse progressieve (‘’liberal’’) democratie.

De door Lode Vanoost gemaakte beschrijving hoeft eigenlijk niet te verbazen. Taal en taalgebruik zijn krachtige wapens ter legitimering of afkeuring van eender welk politiek systeem. Net zoals het oude Sovjet systeem, gebruikt het Westers progressief systeem (”liberal system” in het Engels) geladen taal en uitdrukkingen om politieke en maatschappelijke ideeën in het juiste, cultureel-marxistische gelid te houden. Newspeak (ook wel dubbelspraak) en politiek correct taalgebruik spelen die rol in onze massamedia (2).

Hoe gaat dat in zijn werk? Storende en vervelende realiteit wordt met Orwelliaanse technieken gecamoufleerd of verdraaid. Gewenste en conforme ideeën worden gestimuleerd middels positief geladen steekwoorden zoals ”democratisch”, ”multicultureel”, ”mensenrechten”, ”tolerantie”, ”gelijke kansen”, ”diversiteit” of ”affirmative action” (Amerikaans Engels voor ”positieve discriminatie”). Politiek-ideologische oppositie tenslotte, wordt gedemoniseerd en handig buitenspel gezet d.m.v. associaties met Het Grote Kwaad: woorden en ideeën die negatieve emoties opwekken zoals ”fascisten”, ”racisten”, ”haatspraak”, ”antisemitisme”, ” nazi’s”, ”blanke suprematie” enz. worden geprojecteerd op dissidente bewegingen en personen, zoals de A3P. Het concept en de juiste betekenis van die woorden, is van geen tel meer.

Volgens Dr. Sunic is de Westerse dubbelspraak zelfs efficiënter dan de bombastische Sovjet propagandataal van weleer, want de massa lijkt zich nauwelijks bewust van enige indoctrinatie. De nomenclatura in het voormalig Oostblok was zich wel degelijk bewust van de leugens achter haar eigen propaganda. Dit kan echter niet gezegd worden van onze politieke elite en haar spelmakers (massamedia, denktanks, culturele verenigingen etc.) binnen ons Westers progressief systeem. Die blijken steeds meer overtuigd te zijn de énige echte waarheid in pacht te hebben. Dit is dan ook de reden, of verklaring zeg maar, waarom het Westers progressief systeem zichzelf superieur waant en haar ideologie meent te moeten exporteren en opdringen aan de rest van de wereld. Desnoods met chantage (economische boycot) of geweld (oorlogen). Er is immers geen oppositie, er is geen alternatieve ideologie op dit moment.

De A3P wil daar verandering in brengen. Zij is een cultureel én politiek antwoord op deze destructieve, zelf-begoochelende en utopische doctrines van politieke correctheid en cultureel marxisme. In elk geval verdient het A3P initiatief een eerlijke toets, los van politiek correcte propaganda. Zeker door diegenen die vinden dat er iets grondig fout begint te lopen met de Amerikaanse (en Westerse) geo- politiek, immigratiepolitiek, maatschappij, economie etc.

De A3P leiding: academische zwaargewichten.

Wie zich de moeite getroost om even de A3P webstek te raadplegen, kan er niet omheen: geen enkele partij in de VS telt zoveel academische zwaargewichten in haar bestuur als de A3P: Dr. Tomislav Sunic, Dr. Kevin MacDonald, Dr. Virginia Abernethy, en Dr. Adrian Krieg (3). Het loont zeker de moeite om de wetenschappelijke werken en bedenkingen van deze academici van dichterbij te bestuderen. Het feit dat deze mensen bereid zijn om hun reputatie op het spel te zetten voor het A3P initiatief, spreekt boekdelen over hun ernst en overtuiging, over de noodzaak aan een alternatief.

Dr. Tom Sunic bv., de auteur van het hoger geciteerd artikel over Newspeak (2) is o.a. politicoloog, linguïst en voormalig diplomaat. Hij groeide op in communistisch Joegoslavië, en kent het communisme en haar propagandatechnieken als geen ander. Bovendien was hij direct getuige van de implosie van het communistisch systeem en hoe een kunstmatige multi-etnische staat in een mum van tijd ontaardde in een zeer bloederig slagveld van sectair en etnisch geweld. Hij waarschuwt dat de VS zichzelf, via overmatige immigratie uit niet westerse landen, in een soortgelijke situatie aan het werken is.

De A3P: een ideologisch alternatief.

De A3P wil dus in de eerste plaats een écht ideologisch alternatief bieden voor de huidige plutocratie, voor de afbraakpolitiek van de twee – nagenoeg identieke – Republikeinse en Democratische politieke machines. Zij vindt terecht dat carrièrepolitici en het huidige tweepartijensysteem van ”banksters and gangsters” Amerika in de vernieling duwen, weg van de Constitutie, weg van de idealen van de founding fathers. De A3P staat in de eerste plaats voor een herstelpolitiek van de Constitutie. Dat vertaalt zich o.a. in het pleiten voor proportionele vertegenwoordiging in het politieke besluitvoeringsproces. En net zoals Ron Paul (presidentskandidaat Merlin Miller werkte in 2008 aan Ron Paul’s campagne), pleit Merlin Miller voor de afschaffing van de Federal Reserve (de ‘’FED’’). De huidige VS doctrine van globalisme, interventionisme en multiculturalisme (doctrines geduwd en gestuurd door internationalisten) dient gestopt te worden. Vaak zitten dezelfde belangengroepen achter de controle van de massamedia. Massamedia van wie we steeds meer moeten vaststellen dat zij waarheid en rechtgeaardheid schuwen maar het verspreiden van sociaal en moreel verval als een deugd aanzien. Ook dit wil de A3P tegengaan.

De A3P wenst daarom opnieuw de belangen van America en het Amerikaanse volk te verdedigen, niet deze van internationale drukkingsgroepen of opportunistische industriëlen die het volk misleiden.

De A3P ideologie: ”Liberty –Sovereignty — Identity”!

De A3P biedt een democratisch, patriottisch en identitair antwoord op deze aftakelingspolitiek van de huidige politieke elite (4).

Zij is voorstander van proportionele vertegenwoordiging in alle bestuursorganen, omdat zij de wil van het Amerikaanse volk nastreeft, niet de wil van een kleine politiek-industriële elite. Herstel en bescherming van de constitutionele vrijheden vormt daarom één van de belangrijkste thema’s. Het dogma van politieke correctheid bedreigt de vrijheid van meningsuiting en dient doorbroken te worden. De fameuze ”Patriot Act” dient onmiddellijk opgeheven te worden. De huidige regering besteedt astronomische bedragen aan een eindeloze doch dubieuze ”war on terror”, maar ze verwaarloost het beleid vis à vis de invasie van illegale immigranten. Ten koste van de interne veiligheid, ten koste van het Amerikaanse volk, van haar cultuur en waarden.

Amerika moet terugkeren naar een non-interventiepolitiek en zich beperken tot het verdedigen van haar eigen soevereiniteit en grenzen. Het is niet haar taak om zich te mengen in andermans conflicten, noch is het haar rol om oorlogen te voeren ten behoeve van andere naties of multinationale corporatieve belangen. De A3P distantieert zi
ch eveneens volledig van het opdringen en gewelddadig exporteren van Amerikaanse waarden, instellingen en cultuur aan niet-Westerse landen. Ze grijpt hiervoor terug naar de bekende uitspraak van Thomas Jefferson: “…peace, commerce and honest friendship with all nations; entangling alliances with none.”.

De A3P en ”Identiteit” : Amerika voor de Amerikanen, niet voor internationalisten.

De A3P wil opkomen voor de rechten van de blanke meerderheid en het behoud van diens cultureel-etnisch erfgoed. In tegenstelling tot wat de politiek correcte propaganda ons wil laten geloven, gaat het helemaal niet om ”blanke suprematie”, wel om defensieve acties om de discriminatie tegen de blanke meerderheid te beantwoorden, ter verdediging van Europees-Amerikaanse cultuur en waarden. Het gaat ook niet om elitair racisme, want de A3P wil zich richten tot alle sociale klassen.

Door toedoen van het cultureel marxisme, geleid door internationalisten, is er een cultuur en agenda ontstaan die zeer vijandig staat t.o.v. de traditionele Amerikaanse cultuur. Het klinkt op het eerste zicht ongeloofwaardig, doch wie zich even verdiept in de situatie zal moeten erkennen dat het klopt: het overheidsbeleid discrimineert sedert decennia tegenover de blanke Amerikanen van Europese herkomst. Nochtans vormen de blanke Amerikanen nog steeds de meerderheid, zij het dat die meerderheid op nauwelijks 50 jaar tijd geslonken is van 90% tot 65% (!!!) van de totale Amerikaanse bevolking. Deze evolutie is alarmerend en zeker niet toevallig.

Tot voor 50 jaar bestond immigratie hoofdzakelijk uit mensen van Europese herkomst. Dus mensen met een cultuur-, norm- en waardenbesef dat sterk verwant of gelijkaardig is met het waardensysteem van de autochtone bevolking, met het waardensysteem van de founding fathers en dus met het waardesysteem dat aan de basis ligt van de Constitutie zelf. Begin jaren ’60 werd het immigratiebeleid echter gewijzigd: de deuren werden opengezet voor massale immigratie uit de Derde Wereld. Immigratie bestaande uit verschillende etniciteiten wiens cultuur, norm- en waardenbesef zeer verschillend zijn van elkaar maar vooral van de waarden, gewoonten en cultuur van de Europees-Amerikaanse etniciteit.

Men dient zich te realiseren dat niet enkel de blanke Amerikaan slachtoffer wordt van dergelijk beleid en situatie, maar alle Amerikanen en Amerika zelf. Het karakter van de Republiek zelf ondergaat sterke wijzigingen en de vraag kan gesteld worden of de wijzigende mentaliteit nog voldoende draagkracht heeft om de in de Constitutie vervatte vrijheden en waarden te kunnen verdedigen, waarborgen en uitstralen.

Een bijkomend gevolg van dit onverantwoord immigratiebeleid is de reeds hogervermelde balkanisering van Amerika. Men dient enkel naar de recente geschiedenis van Joegoslavië te kijken om te begrijpen hoe snel een kunstmatige multi-etnische constructie kan ontaarden in een ware nachtmerrie. De plotse instorting van het communisme veranderde unitair multi-etnisch Joegoslavië van de ene dag op de andere in een beerput van sectair en etnisch geweld. Datzelfde lot kan ook Amerika beschoren zijn.

Maar de discriminatie tegen de blanke bevolking speelt zich ook af op vele andere domeinen. Neem nu bijvoorbeeld de ”affirmative action programs” (positieve discriminatie), een zoveelste product uit de cultureel-marxistische winkel, waarbij aan etnische minderheden gelijke kansen geboden worden ter compensatie van discriminatie in het verleden! In realiteit veroorzaakt dit project een nieuwe scheeftrekking, ten nadele van de huidige blanke bevolking.

Eigenbelang (zoals ”shareholder value”) van de hogergenoemde globalisten, politieke elite en financiers hebben in sterke mate bijgedragen tot de de-industrialisering van Amerika. Grote multinationals verplaatsten de productie van goederen voor Amerikaanse consumptie naar de goedkopere Derde Wereld, ten koste van de traditionele Amerikaanse midden- en werkende klasse. De enige groeisectoren zijn enerzijds de financiële en farmaceutische sector, van waaruit veeleer enkel een vraag naar universitairen of hoog geschoolden bestaat. De overheid en het militair industrieel complex is de andere groeisector. De enige hoop op een inkomen voor lager geschoolde blanke Amerikanen ligt dus in het leger, om de oorlogen van de globalisten te voeren.

De grondideologie van de A3P lijkt me dus een zeer eerlijke, degelijke, coherente en zeer rationale ideologie te zijn, over de ganse lijn. Maar het wordt nog beter: op de webstek van de A3P kan men de vertaling van die ideologie terugvinden in 10 zeer concrete, krachtige programmapunten die verder gaan dan immigratie en etniciteit. Thema’s zoals onderwijs, milieu, familie, buitenlandbeleid, defensiebeleid, economie etc worden besproken en met duidelijke programmapunten benaderd.

Wie zich kan losmaken van onze eigen westers-progressieve propaganda en indoctrinatie zal erkennen dat de A3P de bal juist slaat en interessante zaken te vertellen en te bieden heeft.

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Fascistische Top in Madrid

Pride in Brussel. Op facebook zie ik oerdomme vrouwen in extase naar een slank mannenlijf staren. Ga naar Gaza, denk ik dan, daar zijn ook slanke lijven te zien,…

Print Friendly, PDF & Email

Nieuw-Caledonië: Kolonisering in actie

Wat zou het anders zijn ? Een gebied bezetten en een ‘omvolking’ beginnen, dit is, het grondgebied bevolken met mensen uit je eigen land en zo de inheemse bevolking uitroeien…

Print Friendly, PDF & Email

Biden drijft tarievenoorlog op

Handelsoorlog met electorale motieven VS- president Joe Biden verhoogt drastisch de importtarieven op geselecteerde Chinese producten. Op batterijen verhogen ze tot 25 procent, op zonnepanelen verdubbelen ze tot 50…

Print Friendly, PDF & Email
Oekraïne: Internationalism or Russification?

You May Also Like

×