Charter voor het Antwerpse overkappingsonderzoek

Onderstaand vindt u een ‘charter voor de overkappingsintendant’. Het charter is slechts negen regels lang en heeft de verdienste van helderheid in zijn beknoptheid. Wat de ondertekenaars van het charter verenigt is hun betrokkenheid bij het mobiliteitsdebat in de stad Antwerpen en hun bereidheid hierin een positieve rol te blijven vervullen.

Wij willen niet verhelen dat wij bijzonder bezorgd zijn over een gang van zaken waarbij de overkappingsintendant niet de ruimte zou krijgen naar de beste oplossing voor de gestelde problemen te zoeken.

Aangezien wij verondersteld worden hierin een actieve rol te vervullen, hebben wij overleg gepleegd binnen welke opdrachtgeving dit mogelijk is/niet mogelijk is. Dat proberen wij met onderstaande tekst duidelijk te maken.

Wij doen dit met grote dossierkennis, op basis van jarenlange betrokkenheid en vanuit de constructieve inzet om Antwerpen en Vlaanderen de beste oplossing te bieden voor deze problematiek.

Luc van Remortel, Bart van den Bossche, Peter Vermeulen, Manu Claeys, Wim van Hees

Het Charter

In opdracht van de Vlaamse regering zal een intendant het overkappen van de Antwerpse ring en delen van aansluitende snelwegen onderzoeken. De intendant moet de best mogelijke oplossing voor de mobiliteit, leefbaarheid en stadsontwikkeling in en rond Antwerpen kunnen onderzoeken. Deze oplossing moet immers generaties meegaan en zowel Vlaanderen als haar grootste en nog groeiende woon-, werk- en havenstad ondersteunen.

Dit betekent dat de intendant:

– onafhankelijk werkt

– de volledige overkapping van de ring onderzoekt, op zich en in combinatie met de historische alternatieve Scheldekruisingen: Oosterweel, Oosterweel-Noord, Arup/SUM en Meccano;

– over wetenschappelijke, kwantitatief vergelijkbare gegevens beschikt om de scenario’s grondig te vergelijken;

– bij aanvang van zijn opdracht relevante lopende vergunningsprocedures scant op voldongen feiten die het overkappen kunnen bemoeilijken of hypothekeren;

– de pleitbezorgers van de diverse scenario’s bij het onderzoek betrekt

Wim van Hees, Ademloos Manu Claeys, stRaten-generaal Peter Vermeulen, Ringland Luc van Remortel, ir. voorstel Oosterweel-Noord Bart van den Bossche, RingvanA

Print Friendly, PDF & Email

Visited 283 Times, 1 Visit today

Paul Vanden Bavière

Paul Vanden Bavière (°1944) is historicus en journalist. Hij werkte een 30-tal jaar in de gedrukte pers als journalist gespecialiseerd in buitenlandse politiek. Vooral het Midden-Oosten, waarover hij ook enkele boeken publiceerde. Toen de media veel te veel “mainstream” – d.w.z. gezagsgetrouw – en commercieel werden, richtte hij met enkele mensen in 1999 Uitpers, het eerste Nederlandstalig webzine voor Internationale politiek, op met de bedoeling weerwerk te bieden aan de mainstream media (MSM).