Geopolitieke Ontwikkelingen
Mensenrechten

INTERNATIONALE POLITIEK

Regionale Conflicten
Economie

Blokkade Gaza: misdaad tegen de menselijkheid

No electricity, people are going hungry, no bread, and no medicine and lots of things that are missing. people are out in the streets now calling for the world to end the starvation and siege. It might be that people’s only option is to break out the borderline and go to Egypt and get food. It’s scary here. no bread, no water at home where I am. I have some leftovers biscuits from two days ago. but my laptop batteries will be flat soon. I will find a new agency from those who have electricity generators to recharge my laptop and keep online, if you don’t hear from me this is why. Again, I fear Israëli warplanes will bomb the people in the streets. people are in lines trying to find bread. I never seen this in all my 23 years life!´     Mohammed Omer
 
”Only prompt, innovative and courageous political action can change the harsh reality of this long-standing occupation, restore normal social and economic life to the Palestinian people, and allow them to live their lives in dignity ” Rode Kruisrapport ”Dignity Denied”

Het eerste, huiveringwekkende citaat is een door de Gazaanse journalist Mohammed Omer verzonden noodkreet, zoals hij er de afgelopen periode een aantal heeft verstuurd [1]. Het refereerde aan de recentelijke Israëlische algehele afgrendeling van Gaza, die eerst na zware internationale druk enigszins is versoepeld. Een via haar netwerk door schrijfster dezes ontvangen SMS’je berichtte het recentelijke Israëlische bombardement op het Palestijnse ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

Ik citeer:

 

” Just now. Blood and flesh. 20 people just killed in the ministry of interior and a wedding now.. More bomings.Are called today. M
 
January 17, 2008, 15.40 hrs Netherlands time”
 
Treffender dan lange rapportages of dit artikel, weerspiegelen deze  door andere bronnen bevestigde citaten, de aan de Gazaanse bevolking aangedane misdaden, die nog afgezien van de inhumaniteit, misdaden tegen de menselijkheid kunnen worden genoemd.

Dat bovendien een neutrale organisatie als het Internationale Rode Kruis, naar aanleiding van haar rapport ”Dignity Denied”, oproept tot ”moedige politieke actie”, is naast het getuigenis van Mohammed Omer, een bittere bevestiging van het de Gazaanse bevolking aangedane humanitaire leed.


A Israëlische blokkades en humanitaire gevolgen voor de Gazaanse bevolking


Nog afgezien van het vrijwel dagelijkse leed, door de Israëlische militaire aanvallen, heeft de reeds ernstige humanitaire crisis van de burgerbevolking  werkelijk dramatische vormen aangenomen sinds de Amerikaans-Europese economische boycot van de op democratische wijze tot stand gekomen Hamas verkiezingsoverwinning dd januari 2006 en de daarop volgende Israëlische blokkades van het Gaza-gebied.


Het gevolg voor de burgerbevolking is geweest en tot op heden:


Een groot gebrek aan medicijnen en eerste levensbehoeften en het door het tekort aan brandstof en stroom slecht tot zeer slecht functioneren van plaatselijke Palestijnse ziekenhuizen. Het welhaast meest gruwelijke, zichtbare gevolg van de blokkade zijn de aan het grensgebied met Israël overleden zieken, die geen toestemming kregen, naar Israëlische ziekenhuizen af te reizen.


1 Het uitroepen van Gaza tot vijandelijk gebied


In september 2007 werd Gaza door de Israëlische autoriteiten uitgeroepen tot ”vijandelijk gebied”. In het woordenboek van de Israëlische regering en leger impliceerde dit, dat alle Gazaanse bewoners, burgerbevolking of strijders, tot ”vijandelijke doelen” werden uitgeroepen. Een dergelijk patroon staat niet op zichzelf. Ook tijdens de aanval op Libanon dd juli 2006, werd het legitiem geacht,  niet-gevluchte Libanese burgerbevolking, als ”legitiem militair doelwit” te beschouwen [2].


Niet alleen is een dergelijke militaire opstelling tegen een ongewapende burgerbevolking weerzinwekkend, bovendien is het in strijd met het Internationaal Humanitair Recht, dat onverbloemd stelt, dat er te allen tijde, door alle conflictpartijen, een onderscheid gemaakt dient te worden tussen combattanten [militairen en strijders] en non-combattanten
Ook gold deze  illegale ”Israëlische verklaring”, behalve een legitimatie voor de daaropvolgende Israëlische blokkades van Gaza [waarvan overigens al veel eerder met enige regelmaat sprake was], als rechtvaardiging voor de plaatsvindende willekeurige militaire aanvallen op Gaza.


2 Patroon Israëlische militaire aanvallen in Gaza


Reeds in eerdere artikelen heeft schrijfster dezes aangegeven, dat de Israëlische aanvallen op Gaza in strijd zijn met bovengenoemd Humanitair Recht, aangezien  zowel qua schietgedrag in woonwijken als bij de keuze van non-precisiewapens bij bombardementen [bijvoorbeeld bombardementen van vluchtelingenkampen met F 16’s ], ieder onderscheid tussen burgers en Palestijnse strijders wegvalt [3]. Een groot aantal burgerslachtoffers is hiervan in de loop der jaren het gevolg geweest.


Deze slachtoffers werden eveneens veroorzaakt door de illegale Israëlische buitengerechtelijke executies van activisten en leiders van Palestijnse politieke groeperingen, die veelal de vorm aannamen van beschietingen van auto’s in drukke straten of marktpleinen, waardoor nietsvermoedende voorbijgangers werden getroffen, en luchtbombardementen op woonwijken, vluchtelingenkampen en flatgebouwen. Ook recentelijk nog zijn bij een Israëlisch luchtbombardement op het Palestijnse ministerie van Binnenlandse Zaken, tenminste 20 Palestijnse burgers om het leven gekomen


3 Israëlische blokkades van het Gaza-gebied


Ook de Israëlische blokkades van het Gaza-gebied zijn geen nieuw verschijnsel, maar een sinds jaar en dag gehanteerde tactiek, die verwoestende gevolgen heeft gehad voor de burgerbevolking


Economisch:


Een groot aantal Gazanen was en is voor de eerste levensbehoeften afhankelijk van werk in Israël en werd en wordt dus, samen met familie en gezinnen, zwaar getroffen door deze blokkades.


Medisch:


Zowel door de directe blokkade van de grensovergang Eretz met Gaza als door de gehele of gedeeltelijke blokkade van levensnoodzakelijke grondstoffen als brandstof en elektriciteit, is er een zeer zorgwekkende medische situatie ontstaan. Ernstig zieken worden bij de grens tegengehouden, ziekenhuizen functioneren slechts zeer gedeeltelijk [met name operatiekamers] en de noodzakelijke medicijnen bereiken de burgerbevolking niet.


Voedselvoorzieningen:


Een hongersnood is in feite al uitgebroken, aangezien Gaza, dat grotendeels afhankelijk is van buitenlandse hulp, niet alleen is getroffen door de genoemde internationale boycot, maar eveneens door de gehele of gedeeltelijke Israëlische blokkades, die noodzakelijke VN hulp hetzij met mondjesmaat, hetzij in het geheel niet doorlaat, al naar gelang de ”pet” van het Israëlische beleid staat.

Wel is er onlangs zulke zware internationale kritiek gekomen op de totale afgrendeling van Gaza, dat Israël zich gedwongen zag, met mondjesmaat weer brandstof door te laten. Het moge echter evident zijn, dat dat niet genoeg is om de ontstane humanitaire rampsituatie te beëindigen.

Daarom is het toe te juichen, dat de Egyptische autoriteiten, althans tot op heden, de grens met Gaza niet hebben gesloten, zodat de burgerbevolking, die door Israël in een wurggreep wordt gehouden, zich kan bevoorraden.


Israëls verplichting als bezettende macht


Het weerzinwekkende van een oorlog tegen de burgerbevolking [want dat is het de facto en de jure] is al genoemd. Nog niet belicht is het feit, dat Israël, als zijnde ”bezettende macht” in Gaza, een internationaal-rechtelijk verplichting heeft, de veiligheid , het welzijn en de welvaart van de bezette Gazaanse bevolking te garanderen. Israël voert daartegen aan, dat zij door de terugtrekking van de troepen in 2005, geen bezettende macht is. Dit is  niet juist, aangezien Israël nog steeds het Gazaanse luchtruim en de grenzen controleert


Collectieve straf


Bij dergelijke Israëlische blokkadeacties is tenslotte sprake van een ”collectieve straf”, die verboden is volgens het Internationaal Recht [4].


4 Israël’s ”rechtvaardiging”


Bij iedere Israëlische militaire actie en deze blokkades worden als ”rechtvaardiging” de Palestijnse beschietingen op o.a. het Israëlische stadje Sderot aangevoerd. Het is evident, dat dergelijke willekeurige aanvallen illegaal zijn en in strijd met het Internationaal Humanitair Recht’. Hoewel zij doorgaans slechts schade aanrichten, zijn er in het verleden wel degelijk doden en gewonde burgerslachtoffers gevallen. Net als in het Israëlische geval is er dan sprake van ernstige mensenrechtenschendingen [5].
Dit houdt echter voor Israël geen enkele rechtvaardiging in, de humanitaire rechten van de Palestijnse burgerbevolking te schenden, net zomin als van Palestijnse zijde als argument de Israëlische bezetting en de ongelijke militaire machtsverhoudingen kunnen worden aangevoerd. Te allen tijde moeten zowel Israëlische als Palestijnse burgers door beide conflictpartijen worden ontzien.


5 Israëlische blokkade:

MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID


Nog niet is belicht het feit, dat deze  Israëlische blokkade tegen een weerloze urgerbevolking, een misdaad tegen de menselijkheid is.


Toelichting:
Volgens het Statuut van het Internationaal Strafrecht zijn misdaden tegen de menselijkheid, naast genocide, slavernij, willekeurige detentie, marteling en politieke, religieuze en raciale vervolging, eveneens ” onmenselijke daden, indien deel uitmakend van een wijdverbreid of stelselmatig patroon” [6]. In het geval van de jarenlange systematische gehele of gedeeltelijke Israëlische blokkades van Gaza, wetend, dat dit de burgerbevolking in ernstige mate treft, kan er zeker van ”misdaden tegen de menselijkheid” gesproken worden.


Overigens dient te worden opgemerkt, dat ook de humanitaire situatie op de bezette Westelijke Jordaanoever, door de Muurbouw, uitbreiding van de nederzettingen en Israëlische militaire strafmaatregelen, steeds onhoudbaarder wordt. Men leze hiervoor het in het notenapparaat vermelde Rode Kruisrapport ”Dignity Denied”


6 Hoofd en medeverantwoordelijken


Het staat buiten kijf, dat Israël voor de humanitaire ellende van de bezette Palestijnse bevolking de hoofdverantwoordelijke is. Echter, niet de enige verantwoordelijke.
In de eerste plaats is verantwoordelijk de VS, die persisteert in het geven van zowel economische, militaire en politieke steun aan Israël en als voortrekker van de internationale boycot van de destijds democratisch gekozen Hamas-regering, een boycot, die voornamelijk de Gazaanse bevolking ernstig treft. Maar eveneens is verantwoordelijk de EU, die is meegegaan in deze boycot [al werd deze zo nu en dan versoepeld, de gevolgen blijven merkbaar] en bij alle daarna en daarvoor opgelegde Israëlische blokkades, de krokodillentranenpolitiek van ”geen daden, maar woorden”, bleef bedrijven, zonder daaraan politieke consequenties te verbinden [7].


7 De crux, de Israëlische bezetting:


Hetgeen echter de internationale gemeenschap, althans de Westerse landen, weigeren te erkennen, is dat de crux gelegen ligt in de nu reeds 40 jarige Israëlische bezetting, nederzettingenpolitiek en de aan deze bezetting inherente onderdrukkin, vernederingen en mensenrechtenschendingen.
Er wordt niet uitgegaan van de uitvoering van VN-Veiligheidsraadsresolutie 242 dd 1967  tot terugtrekking van die Israëlische bezetting, de ontmanteling van het door bezet Palestijns gebied lopende Muur [indachtig het ICJ advies dd juli 2004] en de ontmanteling van de illegale nederzettingen [8].


Om deze reden is ieder ”vredesinitiatief” gedoemd tot mislukken.
Niet alleen is er geen sprake van gelijke partijen, maar een onderhandeling tussen bezetter en onderdrukte, bovendien wordt zowel door Israël en de VS [hetgeen te verwachten is], maar ook door de EU, de Israëlische bezetting hetzij ontkend, hetzij gebagatelliseerd.


De Palestijnse aanvallen op Israëlische burgerdoelen zijn verwerpelijk en illegaal, maar komen voort uit het voortduren van deze Israëlische bezetting, het steeds meer scheppen van”facts on the ground” door de nederzettingenuitbreiding in de Westelijke Jordaanoever, de Muurbouw en alle Israëlische represaillemaatregelen, nu en vanaf het begin van de bezetting.


De enige manier om werkelijke vrede te bewerkstelligen in het Midden-Oosten is het naleven van het Internationaal Recht in de vorm van bovenstaande resoluties [ook tav de nederzettingen gelden er een aantal] , alsmede de andere humanitaire rechtsverdragen
Het uithongeren van de Palestijnse burgerbevolking en het continueren van de bezetting zal slechts verdere polarisatie in de hand werken, met alle voorspelbare gevolgen van dien

 

Epiloog:


Persoonlijk woord:


Vanuit deze plek zou ik tegen de Gazaanse bevolking willen zeggen: Hou vol, hoe moeilijk het ook is. Een op onrecht en onderdrukking gebaseerd bezettingsregime mag niet het laatste woord hebben. Het recht op vrijheid en zelfbeschikking is een van de meest fundamentele mensenrechten
 
(Uitpers, nr 94, 9de jg., februari 2008)

 

Voetnoten:


[1] Mohammed Omer is een 23 jarige journalist uit het Gazaanse Rafah, die sinds zijn zestiende jaar, met groot persoonlijk risico, verslag doet van de politiek-humanitaire gevolgen van de Israëlische bezetting
[2]  Zie ook: https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1416
[3] https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=894
[4] Artikel 33, 4e Conventie van Geneve
http://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/6756482d86146898c125641e004aa3c5
[5] Deze Palestijnse aanvallen  vinden plaats met ongerichte wapens, waardoor van te voren niet duidelijk is, of er nu burgers of militairen worden getroffen
Dit is in strijd met het Internationaal Humanitair Recht, dat voor alle conflictspartijen het maken van dat onderscheid verplicht stelt
[6] http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1380
[7] Formeel worden door de EU met enige regelmaat Israëlische oorlogsmisdaden zoals de militaire aanvallen in Gaza en de blokkadeacties veroordeeld, maar in de praktijk worden daaraan geen politieke consequenties verbonden.
Zo zou zij ertoe over kunnen gaan, het Associatieaccoord met Israël op te schorten cq op te zeggen, maar dit is maar een keer overwogen, tijdens de Israëlische aanval op Jenin
Toen echter waren de tegenstemmers de notoire pro-Israëllanden Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland.
[8] Volgens het Internationaal Recht zijn alle in bezet gebied gebouwde Israëlische nederzettingen illegaal [als zijnde in strijd met artikel 49, 4e Conventie van Geneve]
 
Notenapparaat:

Artikel tav internationale boycot democratisch gekozen Hamas regering
 

http://www.vrede.be/nieuw_view.php?id=775

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1384

 

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2007/09/01/gaza-terugblik/

 

http://stopusa.be/scripts/texte.php?section=BUBG&langue=2&id=24485

 
 
Verklaring door Israël van Gaza als ”vijandig gebied”

 

http://www.kibush.co.il/show_file.asp?num=22431
 
 
Humanitair-medische implicaties van de Israëlische blokkade:
 
Rode Kruisrapportage ”Dignity Denied”
 
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/palestine-report-131207
 
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/palestine-interview-250108?opendocument
 

Human Rights Rapportage
 
http://hrw.org/english/docs/2008/01/26/isrlpa17891.htm
 
http://hrw.org/english/docs/2007/10/29/isrlpa17198.htm
 
Amnesty International
 
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/gaza-must-not-be-cut-world-20080125
 
Caritas
 
http://www.caritas.org/jumpNews.asp?idLang=ENG&idChannel=1401&idUser=0&idNews=4884
 
Btselem
 
http://www.btselem.org/english/Press_Releases/20080124.asp
 
Artikel Mohammed Omer:
 
http://countercurrents.org/omer220108.htm
 
 
Mohammed Omer:
 
http://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=artikelen.details&achtergrond_id=9636 
 
 
http://news.newamericamedia.org/news/view_article.html?article_id=d85cea2322312e2f1ec429d29a543f91

 

Schokkende foto’s
 
http://www.docjazz.com/dutch/Joomla/content/view/139/
 
http://rafah.virtualactivism.net/news/todaymain.htm
 
http://www.rafahtoday.org/
 
http://electronicintifada.net/v2/article6187.shtml
 
http://www.stopdebezetting.nl/modules/news/article.php?storyid=117
 
Zie: Foto’s misdaden tegen het Palestijnse volk
 
Misdaden tegen de menselijkheid:
 
http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1380
 
Gaza’s status als bezet gebied


https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1113
 
Israëlische nederzettingenuitbreiding in de Westelijke Jordaanoever
 
https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1198

 

Andere literatuur:

 

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1286

 

http://www.phr.org.il/phr/article.asp?articleid=529&catid=55&pcat=-1&lang=ENG

 

http://www.engineeringnow.nl/redactie/redactie_detail.asp?iNID=12135

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Rechtvaardigheid en ‘Westerse waarden’

Het bloedvergieten in Israël en in Gaza is zinloos. Daarnaast zijn er twee tragische vaststellingen: de Palestijnse bevolking zinkt verder weg in etnische zuiveringen en genocide en wat gemeenzaam…

Print Friendly, PDF & Email

Waarom we niets van de Oriënt begrijpen –

en waarom we dat wel zouden moeten doen. De auteur (°1940) is een voormalig VRT-journalist, gespecialiseerd in het Midden-Oosten, een regio die hij ruim een halve eeuw op de…

Print Friendly, PDF & Email

De Amerikaanse oorlogen hebben sinds 9/11 minstens 38 miljoen mensen op de vlucht gejaagd

Volgens het “War Costs”-project van het Watson Institute bij de Brown University in de VS hebben de “Wars on Terror” voor zeker 38 miljoen vluchtelingen gezorgd. Verleden jaar, in…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Argentinië: clash en boem, boem

‘Volslagen gek, maar niet idioot’, zo wordt nu gezegd. Het is hard tegen hard in Argentinië. De nog niet zo lang geleden verkozen President Javier Milei werkte eerst met…

Print Friendly, PDF & Email

CIA 10 jaar – en meer – Oekraïne

De Russische oorlog tegen Oekraïne is zijn derde jaar ingegaan. De tweede verjaardag van de “speciale militaire operatie” viel ook samen met de tiende verjaardag van de stevige inplanting…

Print Friendly, PDF & Email

DE MESTHOOP VAN HET EUROPEES LANDBOUWBELEID

“De boeren boeren behoeven niet te schrijven”. Met die slagvaardige zin voorzag de grote dichter Lucebert in de cyklus De Dieren der Demokratie (1951) profetisch de aanpak van de…

Print Friendly, PDF & Email
Onze sociale zekerheid

Stay Connected

You May Also Like

Category

×