INTERNATIONALE POLITIEK

Bezoek Netanyahu aan Nederland: Nederland legitimeert Israëlische bezetting

‘How many years can some people exist
Before they’re allowed to be free?
How many deaths will it take till one knows
That too many people have died
The answer, my friend, is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind”
 
Vrij naar Bob Dylan’s, Blowing in the wind

Israel should have exploited the repression of the demonstrations in China, when the world attention focussed on that country, to carry out mass expulsions among the Arabs of the territories.

Benyamin Netanyahu, toen Plaatsvervangend Minister van Buitenlandse Zaken, voormalig Premier van Israël, sprekend tot studenten van de Bar Ilan University. Uit het Israëlische journaal Hotam, 24 november 1989

[Netanyahu is momenteel dus weer premier]

 

”De regering bevordert de internationale rechtsorde””  –  Artikel 90, Nederlandse Grondwet

 http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h5p2

Vertel mij wie je vrienden zijn en ik zal je zeggen, wie je bent

Nederlands spreekwoord

INLEIDING

Met het bezoek van de Israëlische premier Netanyahu aan Nederland toont de Nederlandse regering een fundamenteel gebrek aan respect voor de meest elementaire Palestijnse rechten. De oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen van de Israëlische bezettingsstaat, die onder Netanyahu nog verder geïntensifieerd zijn, worden op deze wijze moreel en politiek door de regering Rutte [met gedoogpartner de fanatiek pro Israël partij PVV] gelegitimeerd.

Netanyahu is van harte welkom in Den Haag, maar dan in een cel in de Scheveningse gevangenis onder auspiciën van het Internationaal Strafhof.

 

De uitnodiging van de Nederlandse regering heeft de Israëlische  minister-president Netanyahu op 18 en 19 januari 2012 naar Nederland gevoerd voor een werkbezoek. Dit houdt in een audientie bij het Staatshoofd Koningin Beatrix, een werklunch met premier Rutte, gesprekken met de ministers Rosenthal [Buitenlandse Zaken] en Verhagen [Economische Zaken, Landbouw en Innovatie]. Ook heeft hij een ontmoeting met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, evenals met leden van de Vaste Kamercommissies Buitenlandse Zaken van de Eerste en Tweede Kamer. [1]

 

Een erger politiek begin van het nieuwe jaar had het niet kunnen zijn. Want dit bezoek ondersteunt en legitimeert de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Het is een oorlogsverklaring aan het bezette Palestijnse volk, dat slachtoffer is geworden van het stelen van hun zelfbeschikkingsrecht, etnische zuiveringen en massaslachtingen [1948], landdiefstal, buitengerechtelijke executies, moord, foltering, uithongering [blokkade Gaza]. Etcetera, Etcetera. Want de lijst van misdaden van de Israëlische bezetter is lang.

Verbazingwekkend is deze uitnodiging van de Nederlandse regering niet, gezien het duidelijk

pro Israël beleid van de minister van Buitenlandse Zaken [Rosenthal], waarmee hij

artikel 90 van de Nederlandse Grondwet schendt, dat de regering de internationale rechtsorde bevordert. [2]

 

Want als er een Staat is, die het Internationaal Recht schendt, is het Israël wel en daarvan

is minister Rosenthal uiteraard goed op de hoogte.

 

ISRAELISCHE BEZETTING

 

VOORGESCHIEDENIS

ZIONISTISCHE IDEOLOGIE, LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN

 

De bezetting van de Palestijnse gebieden, de belangrijkste contemporaine Israëlische schending van het Internationaal Recht, kan niet worden losgezien van de ontstaansgeschiedenis van de Staat Israël, die is geworteld op de schending van het Palestijnse recht op zelfbeschikking, etnische zuiveringen en massaslachtingen. [4]

 

De stichting van de huidige Staat Israël vindt zijn wortels in de vorming van de zionistische ideologie door de journalist Theodor Herzl aan het eind van de negentiende eeuw.

Belangrijkste doel was de stichting van een Joodse Staat in de toenmalige Turks Ottomaanse

kolonie Palestina, waar de Arabische Palestijnen reeds eeuwenlang de bevolking uitmaakten

De enkele Joodse bewoners waren pelgrims, die hun laatste dagen veelal in Jeruzalem sleten en een goed contact onderhielden met de bevolking.

 

Toen de zionisten bij de Turkse sultan bot vingen, werd er in de Eerste Wereldoorlog druk

gelobbyet bij de Britse koloniale regering, wat vooral interessant werd na het sluiten van het Sykes Picot Verdrag, waarbij Groot-Brittannië en Frankrijk de kolonies van het Ottomaanse Rijk onder elkaar verdeelden in een geheime overeenkomst. [5] De volgende stap was de Balfour Declaration, waarbij de Britse minister Balfour aan de voorzitter van de zionistische Federatie, Lord Rotschild, in Palestina ”een Joods Nationaal Tehuis” beloofde. [6]

Hierover zou de schrijver Arthur Koestler opmerken: ”With the Balfour Declaration one nation solemnly promised to a second nation the country of a third”. Toen Palestina in 1920 daadwerkelijk Brits Mandaatgebied werd, kon de belofte van de Balfour Declaration verder worden uitgebouwd. De oorspronkelijke Palestijnse bevolking werd dus in eigen land buiten spel gezet, wat natuurlijk leidde tot spanningen tussen de opkomende Arabische nationalistische bewegingen en de naar Palestina geëmigreerde zionistische leiders en voornamelijk landbouw pioniers. Het Britse bestuur speelde het bekende verdeel en heersspelletje, maar uiteindelijk escaleerde het in de tegen de Britten en zionisten [die steeds meer vier handen op een buik werden] geleide Arabische opstand [1936-1939] die bloedig door de Britten werd neergeslagen.

 

I

 

Stichting Staat Israël

 

Na de Tweede Wereldoorlog werden een aantal Arabische landen, die onder Brits en Frans bestuur stonden, onafhankelijk, maar dat gold niet voor Palestina. Tenslotte legde het Britse Gezag de kwestie voor aan de pas opgerichte Verenigde Naties die bij VN AV Resolutie 181 [december 1947] besloot, Palestina te verdelen in een Joods en Arabisch deel. Jeruzalem zou een internationale status krijgen.

 

Niet alleen was dit een neokoloniale beslissing, omdat het over de hoofden van de Palestijnse

bevolking werd besloten, die uiteraard tegen was, maar bovendien werd op grove wijze het Palestijnse recht op zelfbeschikking geschonden. Het bezwaar was niet de VESTIGING van Joodse mensen, veelal uit Europa, maar HET OPEISEN VAN EEN STAAT IN HET LAND VAN EEN ANDER VOLK.

Op 14 mei 1948 werd door de zionistische voorman David Ben Gurion eenzijdig de Staat Israël uitgeroepen. Hierop volgde een gewapende strijd tussen Israëlisch-zionistische troepen en milities enerzijds en Palestijns Arabische troepen anderszijds [gesteund door slecht bewapende troepen uit de Arabische landen], die eindigden in de verdrijving van meer dan 750 000 Palestijnse Arabieren uit hun eigen land. Het Palestijnse vluchtelingenprobleem was hiermee geboren. Dit treurspel zou zich herhalen in de juni oorlog van 1967, waarbij 250 000 Palestijnen werden verdreven.

 

Hoewel de VN een AV Resolutie nr 194, [in 1948] aannam, die de vluchtelingen het recht

gaf, naar hun huizen in Palestina/Israel terug te keren, werd dit door de Israëlische

regering niet erkend. Ook naar het compensatiegeld [waarin door de VN bij niet terugkeer was voorzien] konden zij fluiten.

 

In deze oorlog bezette de vers gestichte zionistische Staat een deel van het aan de Arabieren

toegekende gebied en kwam Gaza onder Egypte en de Westelijke Jordaanoever onder Jordanië. BEROVING VAN HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT, LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN [verdrijving Palestijnen DUS]. Daarbij hadden ook nog Israëlische extreem-rechtse milities zich schuldig gemaakt aan massaslachtingen, zoals Deir Yassin. Deze massaslachting werd door de extreem-rechtse Irgun gepleegd, die onder leiding stond van de latere Israelische premier Begin. [7] In deze oorlog werden meer dan 400 Arabische dorpen verwoest. Een fraaie start voor de Staat Israel dus. [8]

 

ISRAEL SCHENDT HET INTERNATIONAAL RECHT

BEZETTING PALESTIJNSE GEBIEDEN EN DE SYRISCHE GOLAN HOOGTE

 

Sinds 1967 is er sprake van de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, de Westelijke

Jordaanoever [Westbank], Oost-Jeruzalem, Gaza [9] en de Syrische Golan Hoogte

Dit ondanls de in november 1967 unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242

waarin Israel werd opgeroepen, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden

waaronder de Palestijnse

 

Inherent aan iedere bezetting overal ter wereld, dus ook in Israel, is onderdrukking, vernedering, willekeur en mensenrechtenschendingen

Eveneens schreeuwt iedere bezetting om verzet, dat hier gestalte kreeg in door het Internationaal Recht gelegitimeerde

aanvallen op Israelische militairen en militaire doelen en de niet gelegitimeerde [zelfmoord]

aanslagen en raketaanvallen op Israelische burgers en burgerdoelen [10]

 

Tot op heden duurt die bezetting [nu al bijna 45 jaar] voort en er is geen enkel zicht op,

dat Israel zich zou terugtrekken

Om sowieso iedere terugtrekking te voorkomen en de bezetting permanent te maken

heeft Israel een aantal ”facts on the ground” geschapen, waaronder de nederzettingen

 

 

ISRAEL SCHENDT HET INTERNATIONAAL RECHT

DE NEDERZETTINGEN

 

Sinds eind zestiger jaren van de vorige eeuw worden in bezet Palestijns gebied Israelisch-Joodse

nederzettingen gebouwd

Deze nederzettingen zijn in strijd met het Internationaal Recht volgens artikel 49, 4e Conventie

van Geneve en de bepalingen van het Haags Verdrag van 1907, dat stelt, dat het verboden

is, permanente veranderingen aan te brengen in bezet gebied [11]

 

Maar er is meer

De bouw van die nederzettingen heeft geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen, waarbij in de loop der jaren meer dan honderdduizend Palestijnen dakloos zijn geworden

En deze ellende gaat tot op de dag van vandaag door

 

Niet alleen zijn dergelijke landonteigeningen inhumaan, zij zijn bovendien in strijd

met het Internationaal Recht

Want artikel 53, 4e Conventie van Geneve verbiedt onteigening en vernietiging van bezit [zoals

huisvernietigingen, ook een veel voorkomend verschijnsel bij de bouw van nederzettingen] [12]

 

Bovendien heeft een bezettende macht volgens de Geneefse Conventies de plicht,

zich in te zetten voor het welzijn, de welvaart en de veiligheid van de burgerbevolking

Onnodig op te merken, dat de welvaart niet bepaald bevorderd wordt bij een gedwongen land

onteigening

 

In gewoon Nederlands heet dit je reinste diefstal

 

Ondanks twee VN Veiligheidsraadsresoluties en herhaalde oproepen, de nederzettingen te ontmantelen

en tenminste de bouw te bevriezen, gaan deze praktijken tot de dag van vandaag gewoon

door [13]

ISRAEL SCHENDT HET INTERNATIONAAL RECHT

DE ISRAELISCHE MUUR

 

Een andere ernstige schending van het Internationaal Recht is de Israelische Muurbouw,

die voor een groot deel door bezet Palestijns gebied loopt

Hierdoor heeft Israel de facto een deel van het Palestijns gebied geannexeerd

Naast de nederzettingen dus opnieuw een gecreeerd fact on the ground

 

Bovendien heeft die Muurbouw tot een verdere inperking van de bewegingsvrijheid van

de bezette Palestijnse bevolking geleid, vooral voor de mensen, die in de buurt van de Muur

wonen

Vaak liggen hun landbouwgronden aan de andere kant en moeten zij speciaal toestemming

krijgen om daar te komen, wat lang niet altijd gebeurt

Ook ziekenhuizen en scholen zijn voor velen moeilijker bereikbaar geworden [14]

 

Op 9 juli 2004 verklaarde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag de Israelische Muur illegaal

omdat zij loopt door Palestijns bezet gebied [15]

Met de gebruikelijke arrogantie trok Israel zich daar niets van aan en bouwde vrolijk voort

 

 

ISRAEL SCHENDT HET INTERNATIONAAL RECHT

DE BLOKKADE VAN GAZA

 

”No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.”

 

Artikel 33, 4e Conventie van Genève

 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument

 

”Starvation of civilians as a method of warfare is prohibited.”

 

Artikel 54, lid 1, Additioneel Protocol I [1977] Geneefse Conventies

 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/470?OpenDocument

 

In september 2007 verklaarde het Israëlische kabinet Gaza tot ”vijandelijk gebied”.

Directe aanleiding vormde de bestuurlijke Hamas controle over Gaza [na interne factiestrijd

met Fatah]. Hiermee meende de Israëlische regering gerechtigd te zijn tot het nemen van strafmaatregelen jegens de Gazaanse bevolking met als ”rechtvaardiging” de uit Gaza afkomstige raketaanvallen op Israëlische burgerdoelen. Die maatregelen bestonden uit het praktisch hermetisch afsluiten van Gaza van de buitenwereld, waardoor de bevolking, die grotendeels afhankelijk is van hulpgoederen, zowel van hulpgoederen, eerste levensbehoeften en medicijnen verstoken waren. Bovendien verloren duizenden hun baan, omdat werken in Israël [een belangrijke inkomstenbron] niet meer mogelijk was. [16]

 

De gevolgen voor de burgerbevolking waren dus rampzalig, de maatregelen zonder meer inhumaan. Geen wonder dan ook, dat zij door VN rapporteur Falk een ”misdaad tegen de menselijkheid” werden genoemd. [17]

 

Het is moreel laf en inhumaan om een burgerbevolking te beknotten in haar bewegingsvrijheid, het recht op een menswaardig bestaan te ontzeggen en praktisch uit te hongeren. Bovendien is het in strijd met het Internationaal Recht, omdat het als een strafmaatregel tegen Palestijnse raketbeschietingen op Israëlische burgerdoelen wordt gebruikt. Het is volgens het Internationaal Recht verboden, om de ene onrechtmartige daad

[het beschieten van burgerdoelen] te beantwoorden met een andere [de blokkade van een

burgerbevolking]. Als collectieve straf is het tevens verboden.

In de loop der tijden zijn er door hulpkonvooien vele dappere pogingen gedaan om deze

blokkade te breken, soms met dodelijk gevolg [18], zonder effectief resultaat. Anderzijds wordt wel steeds de aandacht gevestigd op de 5 jarige blokkade. Een akelig lustrum. Hoewel de Israëlische autoriteiten de blokkade enigszins hebben versoepeld [19], blijven de leefomstandigheden moeilijk. [20] Het enige menswaardige antwoord is een eind aan de blokkade. Maar ook hierin blijft Israël vrolijk het Internationaal Recht schenden.

 

ISRAËL SCHENDT HET INTERNATIONAAL RECHT

OORLOGSMISDADEN

 

De lijst van de door de Israëlische bezettingsmacht gepleegde oorlogsmisdaden is lang

Een greep eruit: Buitengerechtelijke executies van leiders en activisten van Palestijnse verzetsorganisaties. Willekeurige militaire aanvallen met als resultaat een groot aantal burgerslachtoffers. Beschietingen van demonstranten. Folterpraktijken van gevangenen.

 

I

 

Buitengerechtelijke executies

 

Vanaf het eind van de zestiger jaren is er in Israël van regeringswege officieel toestemming

gegeven voor buitengerechtelijke executies van Palestijnse politieke tegenstanders.

Vormen, die dit o.a. heeft aangenomen zijn maffiosiachtige beschietingen van auto’s [vaak

was het slachtoffer met kogels doorzeefd], het op afstand bedienen van bommen, raket of F16 beschietingen van auto’s, vluchtelingenkampen en flatgebouwen. [21] Soms werden tegenstanders ook ”thuis” opgezocht en ter plekke uit de weg geruimd. Dergelijke methoden zijn niet alleen misdadig, zij druisen ook in tegen het Internationaal Recht, dat stelt, dat ieder mens recht heeft op leven en een eerlijk proces.

 

Maar er is meer:

Doordat die aanvallen meestal plaatsvonden [vinden, want het gaat nog steeds door] in drukke straten, marktpleinen, flatgebouwen en vluchtelingenkampen, allemaal burgerdoelen, vallen er ook regelmatig een groot aantal burgerslachtoffers. Een berucht voorbeeld is de luiquidatie [F16 aanval op een flatgebouw!] van Hamas-leider Shehada, waarbij behalve hij ook vijftien burgerdoden vielen, waaronder 11 kinderen. [22]

 

II

 

Willekeurige militaire aanvallen met als resultaat een groot aantal burgerslachtoffers

 

Berucht zijn de Israëlische willekeurige militaire aanvallen, wanneer er sprake is van

een militaire campagne in de bezette gebieden [vaak Gaza]. Vaak vinden zij plaats in woonwijken, vluchtelingenkampen en andere locaties waar het Israëlische leger vermoedt, dat Hamasstrijders aanwezig zijn. Bij die aanvallen echter is het risico voor de burgerbevolking groot, omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen combatanten [militairen en strijders] en non combatanten [burgers], noch in locatie [burgerdoelen]. Dit is verboden volgens het Internationaal Recht. [23]

 

BIJ DE OPERATIE CAST LEAD [IN GAZA] 2008-2009 ZIJN IN DRIE WEKEN TIJD MEER DAN 1300 PALESTIJNEN OMGEKOMEN, VAN WIE VOOR EEN DERDE KINDEREN [24]

 

Ook is er in december 2011 een Israëlische luchtaanval geweest, waarbij Palestijnse burgerdoden gevallen zijn. [25]

 

III

 

Beschietingen van demonstranten

 

Het klassieke beeld komt van de Eerste Intifada [1987-1990] [26], waarbij vanuit tanks het

vuur werd geopend op stenengooiende jongeren. Helaas behoort dat niet tot het verleden, maar vindt nog steeds plaats, vaak met dodelijk gevolg, zoals bij de Nakba demonstranten. [27] In december 2011 heeft een Israëlische militair een demonstrant, Musrafa Tamini doodgeschoten bij een demonstratie tegen geweld van Israëlisch-Joodse kolonisten tegen de bevolking in a-Nabi Saleh. [28]

 

IV

 

Folteringen van Palestijnse gevangenen

 

Israël heeft een bloedige reputatie wat betreft de behandeling van Palestijnse gevangenen.

Niet alleen worden zij vaak jarenlang vastgehouden zonder vorm van aanklacht en proces

[administratieve detentie, zoals in Guantanamo Bay]. Bovendien worden zij structureel gefolterd. [29] Btselem heeft daarover [en niet voor de eerste keer] een onthutsend rapport geschreven. [30]

 

DE RECHTEN VAN MINDERJARIGE GEVANGENEN [vaak stenengooiende kinderen]

WORDEN SYSTEMATISCH GESCHONDEN [31]

 

 

ISRAËL SCHENDT INTERNATIONAAL RECHT

REGERING NETANYAHU/KAMPIOEN OORLOGSMISDADIGER EN ”GEËERDE’ GAST IN NEDERLAND

 

De huidige premier Netanyahu ontkent op schaamteloze wijze de meest basale

Palestijnse rechten, zoals het recht van vluchtelingen op terugkeer en het recht, in vrijheid te leven zonder Israëlische bezetting. [32] Met het aantreden van Netanyahu [2009] zijn de schendingen van Palestijnse rechten onverminderd doorgegaan en zo mogelijk, nog verergerd

Behalve de ”gebruikelijke” oorlogsmisdaden worden in naam van de nederzettingenbouw

systematisch de huizen van Palestijnen vernietigd, gesloopt en onteigend. Zowel in het bezette Oost-Jeruzalem als de Westelijke Jordaanoever. Ook bronnen en watervoorzieningen worden systematisch onklaar gemaakt, waardoor de primaire middelen van bestaan worden vernietigd.

 

SINDS HET BEGIN VAN 2011 ZIJN MEER DAN 500 PALESTIJNSE HUIZEN EN WATERVOORZIENINGEN VERNIETIGD

MEER DAN DUIZEND MENSEN ZIJN DE FACTO VERDREVEN VAN HUIS EN HAARD [33]

  

Kolonistengeweld

 

En tot overmaat van ramp wordt de Palestijnse bevolking ook nog geterroriseerd door

geweld door kolonisten, die vaak ongestraft hun gang kunnen gaan. [34]

 

DE BEDOUINEN WORDEN BEDREIGD MET ETNISCHE ZUIVERINGEN, DIE AL

IN GANG ZIJN GEZET [35]

 

Tenslotte geeft het jaarrapport van Amnesty International een onthutsend overzicht van alle gepleegde mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. [36] Hierbij laat Amnesty zich terecht ook zeer kritisch uit over Palestijnse mensenrechtenschendingen [willekeurige raketaanvallen op Zuid Israël, het doodschieten van 4 kolonisten]. Want evident is, dat zowel de Israëlische bezetter als het Palestijnse verzet het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht moeten naleven. [37]

 

EPILOOG:

 

Israel is een Schurkenstaat. Niet alleen handhaaft het een bezetting van bijna 45 jaar, het record aan mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid

is ijzingwekkend. Buitenterechtelijke executies, foltering van gevangenen [ook minderjarigen], het gericht schieten op demonstranten, massale landonteigeningen, bombardementen met een onverantwoord risico op burgerdoden, vernederingen, massale verdrijvingen van bevolkingsgroepen, discriminatie bij onderwijs en huisvesting [met name Palestijnen in Israël zelf].

 

NIETS IS DEZE BEZETTINGSSTAAT TE DOL!

 

Toch ontvangt Nederland de chef van dit bezettingsregime, dat zich sinds 2009 in het

bijzonder heeft onderscheiden in huisvernietigingen, het schieten op demonstranten, piraterij op zee en etnische zuiveringen. Wanneer het een Arabische dictatuur geweest zou zijn, zou de Nederlandse politieke verontwaardiging groot zijn en terecht. Nu het de zionistische Staat Israël betreft, die nog steeds op onvoorwaardelijke steun van  de VS kan rekenen en impliciete steun van de EU [38], worden de Israëlische misdaden gebagatelliseerd.

 

De taak van Nederland zou moeten zijn Israël op te roepen, zich uit bezet gebied terug te trekken, alle nederzettingen te ontmantelen, de Muur af te breken en het recht op terugkeer te erkennen. Allemaal zaken, die in het Internationaal Recht zijn vastgelegd, dat de Nederlandse regering volgens de Grondwet moet bevorderen [art 90, Grondwet].

 

Natuurlijk is Netanyahu welkom in Nederland. Maar dan met een helikopter ingevlogen naar een cel in de Scheveningse gevangenis van het Internationaal Strafhof. Een plaats waar politieke criminelen als hij thuishoren. De gerechtigheid zou in deze wereld een stuk dichterbij komen, als ook Israëlische oorlogsmisdadigers ooit daadwerkelijk zouden worden berecht.

 

(Uitpers nr. 139, 13de jg., februari 2012)

Voetnoten 

[1] RIJKSOVERHEID

ISRAELISCHE MINISTER PRESIDENT NETANYAHU BEZOEKT NEDERLAND

9 JANUARI 2012

 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2012/01/09/israelische-minister-president-netanyahu-bezoekt-nederland.html

 

 

HET KONINKLIJK HUIS

ISRAELISCHE MINISTER PRESIDENT BEZOEKT NEDERLAND, 18 EN 19 JANUARI 2012

 

http://www.koninklijkhuis.nl/Actueel/Nieuwsberichten/Nieuwsarchief/2012/Januari/Israelische_minister_president_Netanyahu_bezoekt_Nederland_18_en_19_januari_2012.html

 

 

[2] PRO ISRAEL BELEID NEDERLANDSE REGERING/ IN STRIJD MET DE GRONDWET

 

”De regering bevordert de internationale rechtsorde””

 

Artikel 90, Nederlandse Grondwet

 

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h5p2

 

 

STOP DE BEZETTING

 

JAN WIJENBERG:

 

”RUIM EEN HALF JAAR KABINET RUTTE OCTOBER 2010 MEI 2011

DE NEDERLANDSE POLITIEK

HET ISRAELISCH-PALESTIJNS CONFLICT

HET INTERNATIONAAL RECHT EN DE ZOEKTOCHT NAAR VREDE IN HET MIDDEN-OOSTEN”

EEN KRITISCHE BESCHOUWING

27 JULI 2011

 

http://www.stopdebezetting.com/acties-politiek/ruim-een-half-jaar-kabinet-rutte-oktober-2010-mei-2011.html

 

 

 

 

ZIE VOOR DIT ARTIKEL OOK:

 

www.stopdebezetting.com

 

Thema: Politiek onder vuur

 

 [4] UITPERS.BE

RAMPSPOED OVER PALESTINA

ASTRID ESSED

JUNI 2007

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1702

  

[5] Bij het Sykes Picot Verdrag verdeelden Groot-Brittannie en Frankrijk, toenmalige grote

koloniale mogendheden in 1916 , de kolonies van het Turks Ottomaanse Rijk [het huidige Midden-Oosten, waaronder Syrië, Palestina, Irak, Libanon, Jordanië, etc] alvast als oorlogsbuit onder elkaar. Het Turks Ottomaanse Rijk was namelijk een bondgenoot van de tegenstanders het Duitse Keizerrijk en de Oostenrijk Hongaarse monarchie. Na de Eerste Wereldoorlog werd die verdeling een feit.

  

WIKIPEDIA

HET SYKES PICOT VERDRAG

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picotverdrag

 

TEKST SYKES PICOT VERDRAG

 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/sykes.asp

 

 [6] WIKIPEDIA

BALFOUR DECLARATION

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration_of_1917

 

 

[7] DEIR YASSIN REMEMBERED

 

http://www.deiryassin.org/

 

UITPERS.BE

60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN

ASTRID ESSED

JUNI 2008

 

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2033

 

COUNTERPUNCH

THE DEIR YASSIN MASSACRE

WILLIAM MARTIN

13 MEI 2004

 

The Deir Yassin Massacre

 

 

 

 

 

[8] UITPERS.BE

60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN

ASTRID ESSED

JUNI 2008

 https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2033

 

 [9] GAZA BLIJFT BEZET GEBIED

Ondanks de terugtrekking van de Israëlische troepen in 2005 uit Gaza, blijft Gaza bezet gebied volgens het Internationaal Recht, omdat Israel het luchtruim en de grenzen controleert.

 

Zie

 

GAZA BLIJFT BEZET GEBIED

VRAAG EN ANTWOORD: ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZA STROOK

 

http://www.politics.be/duiding/596/#12

 

 

UITPERS.BE

DE GAZASTROOK BLIJFT BEZET GEBIED

ASTRID ESSED

SEPTEMBER 2005

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1113

 

[10] Volgens het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht moet er bij iedere militaire aanval een strikt onderscheid worden gemaakt tussen combatanten [militairen en strijders] en non-combatanten [burgers]. Militaire aanvallen op burgers en/of burgerdoelen zijn verboden

Dit geldt voor alle conflictpartijen.

 

Zie Internationaal Humanitair Oorlogsrecht, artikel 7

 

”Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[11] NEDERZETTINGEN/ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT

 

”The establishment of settlements in the West Bank violates international humanitarian law which establishes principles that apply during war and occupation. Moreover, the settlements lead to the infringement of international human rights law.

The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49). The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population. ”

 

BTSELEM.ORG

 

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

 

http://www.btselem.org/settlements/international_law

 

 

4e Conventie van Genève

 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument

 

Zie ook:

 

www.icrc.org

 

Het Haags Verdrag uit 1907

 

http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/hague/hague5.html

 

 BTSELEM.ORG

 

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS

Algemene informatie

 

http://www.btselem.org/topic/settlements

 

 [12] ”Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or cooperative organizations, is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations.”

 

Artikel 53, 4e Conventie van Geneve

 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument

 

 [13] HUMAN RIGHTS WATCH

www.hrw.org

 

ISRAEL: HALT HOME DEMOLITIONS

21 JUNI 2011

 

http://www.hrw.org/news/2011/06/21/israel-halt-home-demolitions

 

HUMAN RIGHTS WATCH

www.hrw.org

 

RECORD NUMBER OF PALESTINIANS DISPLACED BY DEMOLITIONS AS QUARTET

CONTINUES TO TALK

13 DECEMBER 2011

 

http://www.hrw.org/news/2011/12/13/record-number-palestinians-displaced-demolitions-quartet-continues-talk

 

 AMNESTY INTERNATIONAL

www.amnesty.org

 

 PALESTINIANS LEFT HOMELESS AS ISRAEL DEMOLISHES WEST BANK HOUSES

16 SEPTEMBER 2011

 

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/palestinians-left-homeless-israel-demolishes-west-bank-houses-2011-09-15

 

[14] BTSELEM.ORG

THE SEPARATION BARRIER

 

”Thousands of Palestinians have difficulty going to their fields and marketing their produce in other areas of the West Bank. The areas west of the Barrier are one of the most fertile areas in the West Bank, and the agriculture there generates, according to the World Bank, 8 percent of Palestinian agricultural production. The harm to the farming sector prevents Palestinian farmers from gaining additional income and prevents an increase in the number of Palestinians working in agriculture, which is a major sector of the Palestinian economy”

……..

………

”However, requests of many Palestinians for permits to enter their land are rejected, either on grounds of security, or on the contention that the applicant has not provided sufficient proof of ownership of the land or family relation to the landowner. Moreover, a permit from the Civil Administration does not guarantee that the holder will be allowed to pass through the gate: when the army declares “total closures” on the Occupied Territories, the permits do not apply.”

 

http://www.btselem.org/separation_barrier/map

  

[15] UITSPRAAK INTERNATIONAAL GERECHTSHOF

9 JULI 2004

 

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL IN THE

OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

 

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

 

[16] BTSELEM.ORG

 

THE SIEGE ON GAZA

 

http://www.btselem.org/gaza_strip/siege

 

 [17] BBC

UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES

10 DECEMBER 2008

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm

 

 

UITPERS.BE

BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID

ASTRID ESSED

FEBRUARI 2008

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1904

 

[18] ISRAELISCHE PIRATERIJ OP VOLLE ZEE

 

EKUDOS

ISRAELISCHE AANVAL OP HULPKONVOOI GAZA/BARBARISME OP ZEE

 

http://www.ekudos.nl/artikel/250367/israelische_aanval_op_hulpkonvooi_gazabarbarisme_op_zee

  

[19] BTSELEM.ORG

THE SIEGE ON GAZA

 

http://www.btselem.org/gaza_strip/siege

 

 [20] HET INTERNATIONALE RODE KRUIS

www.icrc.org

 

GAZA: A NEVER ENDING EFFORT TO RELIEVE SUFFERING

28 JULI 2011

 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2011/palestine-update-2011-07-28.htm

 

 

[21] VOLKSKRANT

ISRAELISCHE MINISTER MIJDT GROOT-BRITTANIE

7 DECEMBER 2007

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/871957/2007/12/07/Israelisch-minister-mijdt-Groot-Brittanie.dhtml

 

 

[22]  ”Als hoofd van de veiligheidsdienst Shin Beth was Dichter in 2002 betrokken bij de liquidatie van Hamas-leider Salah Shehadeh. Met een vliegtuigbom legde de Israël zijn huis in Gaza-Stad in puin; behalve Shehadeh en zijn lijfwacht kwamen daar 15 burgers bij om, onder wie 11 kinderen.”

 

VOLKSKRANT

ISRAELISCHE MINISTER MIJDT GROOT-BRITTANIE

7 DECEMBER 2007

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/871957/2007/12/07/Israelisch-minister-mijdt-Groot-Brittanie.dhtml

 

 

[23] Internationaal Humanitair Oorlogsrecht, artikel 7

 

”Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

 

www.icrc.org/ehttp://ng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

  

[24] UITPERS.BE

VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING

FEBRUARI 200I9

 

ASTRID ESSED

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2278

 

 [25] BTSELEM.ORG

 

5 JAN. ’12: DECEMBER BOMBING OF AMMUNITION STORAGE IN MIDDLE

OF GAZAN CIVILIAN AREA KILL AND INJURE CIVILIANS

 

http://www.btselem.org/gaza_strip/20120105_army_bombing_gaza_dec_2011

[26] RTL

EERSTE INTIFADA

 

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2002/09_september/25/eerste-intifada.xml

 

 [27] UITPERS.BE

ISRAEL BESTOOKT PALESTIJNSE BETOGERS TIJDENS NAKBA HERDENKINGEN

ASTRID ESSED

JUNI 2011

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3018

 

[28] 11 DEC 11: SOLDIER KILLS PALESTINIAN DEMONSTRATOR MUSTAFA TAMINI,

28, BY SHOOTING TEAR-GAS CANISTER AT HIM

 

http://www.btselem.org/firearms/20111209_killing_of_mustafa_tamimi

 

BTSELEM.ORG

 

SHOW OF FORCE: ISRAELI MILITARY CONDUCT IN WEEKLY DEMONSTRATIONS

IN A-NABI SALEH

 

 http://www.btselem.org/publications/summaries/201109_show_of_force

 

http://www.btselem.org/download/201109_show_of_force_eng.pdf

 

 [29] UITPERS.BE

WELKOM IN DE HEL. STRUCTURELE ISRAELISCHE MENSENRECHTENSCHENDINGEN TEN AANZIEN VAN PALESTIJNSE GEVANGENEN

JUNI 2009

ASTRID ESSED

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2386

 

 [30] FOLTERINGEN PALESTIJNSE GEVANGENEN

 

KEPT IN THE DARK

OCTOBER 2010

 

http://www.btselem.org/publications/summaries/201010_kept_in_the_dark

 

http://www.btselem.org/download/201010_kept_in_the_dark_eng.pdf

 

 

[31] BTSELEM.ORG

NO MINOR MATTER: VIOLATION OF THE RIGHTS OF PALESTINIAN MINORS ARRESTED BY ISRAEL ON SUSPICION OF STONE-THROWING, JULY 2011

 

http://www.btselem.org/publications/summaries/2011-no-minor-matter

 

 

http://www.btselem.org/download/201107_no_minor_matter_eng.pdf

 

 

 

BTSELEM.ORG

 

CAUTION: CHILDREN AHEAD

 

http://www.btselem.org/publications/summaries/201012_caution_children_ahead

  

http://www.btselem.org/download/201012_caution_children_ahead_eng.pdf

  

[32] UITPERS.BE

 

LUDO DE BRABANDER

PREMIER NETANYAHU BLIJFT ONVERMINDERD PALESTIJNSE RECHTEN

ONTKENNEN

AUGUSTUS 2009

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2414

 

[33] ”Since the beginning of the year more than 500 Palestinian homes, wells, rainwater harvesting cisterns, and other essential structures have been destroyed in the West Bank including East Jerusalem, displacing more than 1,000 Palestinians, UN figures show. This is more than double the number of people displaced over the same period in 2010, and the highest figure since at least 2005.[1] More than half of those displaced have been children for whom the loss of their home is particularly devastating.”

 

 HUMAN RIGHTS WATCH

www.hrw.org

 

RECORD NUMBER OF PALESTINIANS DISPACED BY DEMOLITIONS AS QUARTET

CONTINUES TO TALK

13 DECEMBER 2011

 

http://www.hrw.org/news/2011/12/13/record-number-palestinians-displaced-demolitions-quartet-continue

 

 BTSELEM.ORG

 PLANNING AND BUILDING

ISRAEL DEMOLISHES DOZENS OF PALESTINIAN HOMES IN JORDAN

VALLEY AND SOUTHERN HEBRON HILL

26 JUNI 2011

 

http://www.btselem.org/topic-page/21611-israel-demolishes-dozens-palestinian-homes-jordan-valley-and-southern-hebron-hills

 

 

 

BTSELEM.ORG

DISPOSSESSION AND EXPLOITATION: ISRAEL’S POLICY IN THE JORDAN VALLEY

AND NORTHERN DEAD SEA

MEI 2011

SAMENVATTING

  

http://www.btselem.org/publications/summaries/dispossession-and-exploitation-israels-policy-jordan-valley-northern-dead-sea

 

BTSELEM.ORG

DISPOSSESSION AND EXPLOITATION: ISRAEL’S POLICY IN THE JORDAN VALLEY

AND NORTHERN DEAD SEA

MEI 2011

RAPPORT

  

http://www.btselem.org/sites/default/files2/201105_dispossession_and_exploitation_eng.pdf

 

 

 [34] GEWELD VAN KOLONISTEN

 

BTSELEM.ORG

 

6 OCTOBER 2011

THE ISRAELI GOVERNMENT IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THE ONGOING

HARM INFLICTED ON THE RESIDENTS OF QUSRA

 

http://www.btselem.org/press_releases/20111006_qusra

 

HUMAN RIGHTS WATCH

www.hrw.org

ISRAEL: NEW COMMANDER SHOULD PROTECT PALESTINIANS FOR

SETTLER VIOLENCE

Impunity for Attacks; Excessive Force Against Palestinians

 

21 NOVEMBER 2011

  

http://www.hrw.org/news/2011/11/21/israel-new-commander-should-protect-palestinians-settler-violence

 

BTSELEM.ORG

 

VIOLENCE BY SETTLERS

29 DEC ’11: SETTLER VIOLENCE AGAINST PALESTINIANS AND PALESTINIAN

PROPERTY, DECEMBER 2011

 

http://www.btselem.org/settler_violence/20111229_settler_violence_in_dec_2012

 

 

BACKGROUND ON VIOLENCE BY SETTLERS

 

http://www.btselem.org/settler_violence

 

 

[35] ETNISCHE ZUIVERINGEN BEDOUINEN

 

BTSELEM.ORG

 

10 OCT ’11: CIVIL ADMINISTRATION PLANS TO EXPEL TENS OF THOUSANDS

OF BEDOUINS FROM AREA C

 

http://www.btselem.org/settlements/20111010_forced_eviction_of_bedouins

 

 

[36] AMNESTY INTERNATIONAL

 

www.amnesty.org

 

JAARRAPPORT 2011

 

http://www.amnesty.org/en/region/israel-occupied-palestinian-territories/report-2011

 

[37] INTERNATIONAAL OORLOGSRECHT

VERBOD OP MILITAIRE AANVALLEN OP BURGERS/BURGERDOELEN

 

”Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

 

Artikel 7, INTERNATIONAAL HUMANITAIR OORLOGSRECHT

 http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

 

[38] Weliswaar veroordeelt de EU door Israël gepleegde mensenrechtenschendingen, maar

dit heeft in de praktijk geen consequenties, omdat er op geen enkel gebied politieke

sancties worden genomen of werkelijke politieke druk op Israël wordt uitgeoefend

om de bezetting op te heffen. Mogelijkheden om druk uit te oefenen zijn er wel degelijk, zoals opschorting [of opzegging] van het Associatieverdrag met Israël, dat een mensenrechtenclausule heeft [artikel 2]

Zie ook

JAN WIJENBERG:

 

”RUIM EEN HALF JAAR KABINET RUTTE OCTOBER 2010 MEI 2011

DE NEDERLANDSE POLITIEK

HET ISRAELISCH-PALESTIJNS CONFLICT

HET INTERNATIONAAL RECHT EN DE ZOEKTOCHT NAAR VREDE IN HET MIDDEN-OOSTEN”

EEN KRITISCHE BESCHOUWING

27 JULI 2011

 

http://www.stopdebezetting.com/acties-politiek/ruim-een-half-jaar-kabinet-rutte-oktober-2010-mei-2011.html

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Wil Rusland echt een tweede front openen?

Volgens Michel Hofman, de stafchef van het Belgisch leger, moet Europa zich dringend voorbereiden op een mogelijke oorlog met Rusland. Wie vrede wil, bereidt zich best voor op een…

Print Friendly, PDF & Email

Washington heeft belang bij opblazen Russische dreiging

Eind vorige week waarschuwde president Biden voor een Russische invasie die “elk ogenblik” kan plaatsvinden. “Amerikaanse burgers zouden nu moeten vertrekken” zo klonk het vanuit het Witte Huis, waarna…

Print Friendly, PDF & Email

Over de misdaden van het Westen in Afghanistan en de ellende die achterblijft…

De vlucht van de NAVO-troepen uit Afghanistan en de ellende die ze achterlaten zijn slechts het (voorlopige?) laatste hoofdstuk in een verwoestend verhaal dat op 11 september 2001 begon.…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Meloni’s culturele contrarevolutie

In Italië hebben strategen van uiterst-rechts veel geleerd van Antonio Gramsci’s geschriften over culturele hegemonie. Nu ze met de regering Giorgia Meloni aan de macht zijn, gebruiken ze die…

Print Friendly, PDF & Email

De oorlog die al lang beëindigd had kunnen worden

Terwijl alle actoren in de Oekraïne-oorlog zich al lang hebben ingeschreven in de logica van militaire escalatie, had deze oorlog relatief snel in de kiem gesmoord kunnen worden. Dat…

Print Friendly, PDF & Email

Verliest de linkerzijde haar ziel?

Het spreekt voor zich dat de linkerzijde in Frankrijk een fantastische krachttoer heeft neer gezet met een coalitie voor de Parlementsverkiezingen tussen vier partijen. Bovendien heeft die coalitie ook…

Print Friendly, PDF & Email
De oorlog in Oekraïne en de Euraziatische wereldorde.

You May Also Like

×