Drie minuten tijdwinst of de gezondheid van 70.000 Antwerpenaren?

The proof of the pudding is in the eating, ook bij het tot zich nemen van een milieueffectenrapport. We overlopen daarom samen met u een paar opvallende passages in de niet-technische samenvatting van het gisteren vrijgegeven MER Oosterweelverbinding. Of liever: we brengen een aantal passages met elkaar in verband met het oog op een beter begrip van het rapport. Dit opdat voor eenieder duidelijk wordt hoe de verhoudingen tussen ‘mobiliteit’ en ‘leefbaarheid’ in werkelijkheid liggen.

Antwerpse actiegroepen wachten vruchteloos op uitspraak Raad voor Vergunningsbetwistingen

* Inmiddels ruim een jaar geleden (op 29 september 2011) vroegen stRaten-generaal en andere verenigingen de schorsing en vernietiging van de bouwvergunning voor de gevangenis van Beveren
* De Raad voor Vergunningsbetwistingen is zich nog steeds aan het beraden over een uitspraak
* Intussen staat het halve gevangeniscomplex er; de actiegroepen kunnen slechts vaststellen dat het voldongen feit zich onder hun ogen voltrekt

17 april 2009: de dag waarop de Vlaamse regering haar ziel verkocht aan Noriant

De Oosterweelverbinding blijft de gemoederen roeren. Terug van nooit weggeweest is het mobiliteitsdossier een hoofdthema in de Antwerpse verkiezingsdebatten. Maar over de schadeclaims achter het regeringsplan horen we nooit iets in dit debat. Ze vormen nochtans de hoofdreden (1) voor regering en college om vast te houden aan het zogenaamde BAM-tracé. Sinds 17 april en 4 mei 2009 – de data waarop respectievelijk een voorakkoord werd getekend met voorkeursbieder Noriant en de bouwaanvraag voor het tracé werd ingediend – domineert de angst voor schadevergoedingen het bestuurlijke handelen in het debat over de Antwerpse mobiliteitsknoop. Alternatieve tracés worden om die reden al even lang genegeerd, weggeschreven en zelfs gesaboteerd.

Persbericht stRaten-generaal

Raad voor Vergunningsbetwistingen doet uitspraak in dossier Beverse gevangenis

Regie der Gebouwen loog rechtbank voor, wat ongezien is

Regie der Gebouwen en bouwconsortium blijken valse belofte te hebben gedaan voor de rechtbank, met het oog op het vertragen van de rechtsgang en het tegelijk creëren van voldongen feiten (= zo veel mogelijk van het gevangeniscomplex bouwen vooraleer de Raad overgaat tot onvermijdelijke schorsing van de bouwvergunning, gelet op inbreuken).