Protest tegen anti-islamfilm terecht

VS-dominantie Midden-Oosten oorzaak geweld

“Houdt U allen toch op in uw reacties op dat pro-Westerse artikel van Han van der Horst (‘Geen belediging…’) te wijzen op de schuld van die ‘achterlijke moslems’ die geen enkele kritiek op de profeet kunnen verdragen. Echter de reden, dat die demonstraties (betaald volgens Han) zich al over meer dan 20 landen hebben verspreid is niet in de eerste plaats religieuze verontwaardiging, maar meer een gemeenschappelijke uitlaatklep waar langs de woede geventileerd wordt over de vele misdaden gepleegd c.q. gesteund door het Westen (VS,Israël, EU) in het Midden Oosten en de dominante militaire aanwezigheid van het Westen aldaar.”

Reactie van een lezer op het artikel van Han van der Horst ”Geen belediging rechtvaardigt een moordpartij”. Vanwege privacyredenen is de naam van de lezer weggelaten.

Sinds de Amerikaanse ambassadeur in Libië is omgekomen bij een waarschijnlijk door een Libische militie gepleegde raketaanval nav een in de VS gemaakte  beledigende anti-Islamfilm en er andere al dan niet gewelddadige protesten hebben plaatsgehad waaronder in meer dan 12 Islamitische landen, regent het in de Westerse pers artikelen en uitspraken van politici en commentatoren met als leitmotiv, dat geen enkele belediging dergelijk geweld rechtvaardigt.  Sommigen roepen ook, dat hierin de hand van al Qaeda te zien is, maar dat vind ik simplistisch en kort door de bocht. Ten eerste is daarvoor geen enkel bewijs, zeker wanneer het een spontaan protest is zonder inzet van militaire middelen. En waar er wel sprake is van militaire middelen: er zijn wel meer verzetsbewegingen met een islamitische achtergrond, die niet al Qaeda heten.

Wat Libië betreft is sinds het Westerse militaire ingrijpen aldaar in het Oosten van het land (Benghazi,voormalige hoofdstad van de rebellen) een Staat in de Staat ontstaan waar milities de dienst uitmaken die zich niets van het Libische centrale gezag aantrekken. In zekere zin oogst het Westen hierdoor wat het heeft gezaaid met de triestedood van de VS ambassadeur en drie medewerkers als gevolg. Wat die massaliteit betreft wordt uit het oog verloren, dat er al eerder in de islamitische wereld massaal protest is geweest tegen de beledigende Mohammed cartoons,waarbij de Profeet Mohammed werd voorgesteld met een bom in zijn tulband.
Ten tweede wordt zo langzamerhand ieder gewapend verzet met een islamitische achtergrond zonder meer aan Al Qaeda toegeschreven, terwijl er in het Midden-Oosten een scala aan islamitische verzetsbewegingen is, waarvan men de herkomst vaak niet kan thuisbrengen. Voor het gemak wordt dan maar alles aan al Qaeda toegeschreven, in navolging van de VS, wat nogal lachwekkend is, waardoor deze tegen de VS en het Westen gerichte militante verzetsbeweging groter gemaakt wordt dan zij in werkelijkheid is.

Tot zover die commentatoren en politici. Wat ik overigens in de Westerse pers mis en weer tekenend vind voor het gebrek aan nuance: dat  erin de islamitische wereld diverse demonstraties TEGEN gewelddadige protesten gehouden zijn, zoals in Libië, daags na de dood van de VS ambassadeur. Ook hebben de Libische autoriteiten en geestelijken de aanvallen veroordeeld. Ook Amerikaanse moslimorganisaties hebben de dodelijke aanslag op deVS ambassadeur veroordeeld.

Geweldige protestaanvallen op ambassades

Natuurlijk is er geen enkele rechtvaardiging voor een militaire aanval op een ambassade [diplomatiek beschermd] en op welke  burger dan ook, ongeacht nationaliteit. De Internationale Verdragen maar ook de onuitgesproken regels in het menselijk verkeer zijn daar duidelijk over. Burgers mogen onder geen voorwaarde doelwit zijn van welke militaire of niet militaire aanval dan ook Dit verbod op het aanvallen van burgers is trouwens ook verboden volgens de Islam en door de Profeet Mohammed zo gesteld in zijn regels over oorlogvoering Met diegenen, die de geweldsaanvallen veroordelen ben ik het dus geheel eens Wat zij echter kennelijk niet willen inzien is, dat die gewelddadige protesten gericht zijn tegen  de anti Islamhetze sinds 11 september 2001, en zij aan zij gaat met protest tegen de VS politieke en militaire dominantie in het Midden-Oosten.
Het is immers geen toeval, dat Amerikaanse ambassades en consulaten doelwitten zijn, terwijl de demonstranten heel goed weten, dat niet de Amerikaanse regering achter die haatfilm zit,maar een tot nu toe schimmige filmmaker van onduidelijke herkomst, waarover ik verder niet ga speculeren.

Anti islamfilm

Ik heb de film ”Innocence of Muslims” op Youtube bekeken, waarin deze meneer X [ook wel ”Sam Bacile” genoemd] de Profeet Mohammed afschildert als een kinderverkrachter, sadist, dwaas, vrouwenjager, gangster, moordenaar en homo. Ook wordt de Islam afgeschilderd als een onverdraagzame religie, die andersgelovigen [in deze film christenen] vervolgt. In een woord kan gezegd worden: een misselijk makende, weerzinwekkende haatfilm, die herinneringen opwekt aan antisemitische films uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. Dit is natuurlijk geen vrijheid van meningsuiting, maar afgezien van de aperte nonsens heeft het de intentie tot beledigen [los van hoe men daarmee omgaat], vernederen en stigmatiseren van  moslims en de Islam zeker betreffende voorstellingen van de Profeet als ”sadist”,  “kinderverkrachter”,  ”moordenaar” en ”gangster” en het kwalificeren van de Islam als ”onverdraagzaam”.

Nogmaals ten overvloede: De Islam is, als het christendom en Jodendom een religie van de God van Liefde en vergevingsgezindheid en bestaat uit een scala van stromingen, orthodox tot liberaal, waarbij ”orthodox” in 95 procent van de gevallen betekent leven naar de letter van de Koran en niets met onverdraagzaamheid uitstaans heeft. Natuurlijk komt onverdraagzaamheid voor, maar dat is bij alle religies het geval. Tegen het licht van de sinds 11 september 2001 voortwoedende anti-Islamhetze,waarbij de link moslims/terrorisme en wat dies meer zij keer op keer wordt gelegd, is deze film, naast het beledigen van de religieuze gevoelens, pure haatzaaierij.

Het is niet de eerste keer, hieraan zijn vele gevallen vooraf gegaan De beruchtste zijn de Deense Mohammed-cartoons, waarbij de Profeet Mohammed werd afgebeeld met een bom in zijn tulband.

Duidelijk is, dat VREEDZAME protesten tegen deze haatfilm volkomen gerechtvaardigd zijn. Wanneer men echter antwoord wil krijgen op de vraag, waarom veel van deze protesten gewelddadig zijn, moet men beseffen, dat het om meer gaat dan religieuze beledigingen, hoe kwalijk die ook zijn. Ten eerste zijn sinds de 11 september aanslagen, ook als dat ontkend werd, de Islam/moslims en terrorisme vaak in een adem genoemd. In het Westen en met name in Europa, volgde een ware anti-Islam hetze, waarbij brandstichtingen van Moskeeën en fysieke aanvallen op moslims steeds geregelder begonnen voor te komen. Politiek vertaalde dat zich in de  opkomst van anti-Islampartijen, die ook racistisch van signatuur bleken [zie de link criminaliteit als inherent aan de Marokkaanse cultuur, etc etc]. In Nederland zagen we de opkomst van Pim Fortuyn en latere de PVV [partij van de Vrijheid] van Wilders. In andere Europese landen schoten ze als giftige zwammen uit de grond. Onder het mom van ”Islamkritiek” werd het steeds meer ”bon ton”, dat lieden van diverse pluimage, die meestal niets van de Islam afwisten, onjuiste, denigrerende en generaliserende  kritiek tegen moslims werd neergezet als potentiële terroristen en een soort ”vijfde colonne”. Dergelijke ontwikkelingen ontgingen de mensen in het Midden Oosten niet, die ook nog eens werden geconfronteerd met verschijnselen als Wilders haatzaaiende film ”Fitna” en erger nog, de Deense Mohammed cartoons, die in het Westen werden verdedigd als van ”vrijheid van meningsuiting”, waarbij allerlei kranten nog eens olie op het vuur gooien door uit ”solidariteit” met de cartoonmakers,de gewraakte cartoons nog eens in hun krant af te drukken.

Internationale machtsongeli
jkheid
De VS/westerse dominantie in het Midden-Oosten
VS-steun aan bezettingsmacht Israël, oorlogen en bezetting van Irak en Afghanistan

Maar wat de mensen in het Midden Oosten natuurlijk het meest raakt zijn gebeurtenissen ”op eigen stoep”. De VS heeft als militaire en politieke factor altijd een grote rol gespeeld in het Midden-Oosten, waarbij de Arabische autoritaire regimes, die eigen bevolking onderdrukten, in het zadel gehouden werden, om de VS-belangen te dienen. Hierbij is de VS mede verantwoordelijk voor de repressie tegen de Arabische volkeren. Ook heeft de VS altijd Israël zowel politiek als militair gesteund, waardoor niet alleen de bezetting van de Palestijnse gebieden en de illegale nederzettingenpolitiek in stand werd gehouden, maar Israël, door die Amerikaanse steun door dik en dun straffeloos oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid kon bedrijven en zonder enige controle van het Atoomagentschap een nucleaire macht kon opbouwen. Terwijl Iran te pas en te onpas door het Westen wordt bedreigd en lastig gevallen over de zogenaamde nucleaire voorraden, die niet voor vreedzame doelen zouden zijn bestemd, staat Israël onder en boven de wet en heeft noch last van controledoor het Atoomagentschap, noch van bedreigingen en sancties. Met dank aan de VS. 

Wat naast de decennialange Israëlische bezettingsterreur jegens de Palestijnen het meest kwaad bloed zet in de Islamitische wereld zijn de Brits/Amerikaanse aanvallen/annex bezetting op Afghanistan en Irak, beiden zonder VN-Mandaat, met als gevolg duizenden burgerslachtoffers door gebruik van clusterbommen en andere non personele wapens. Ook andere oorlogsmisdaden zoals buitengerechtelijke executies van leiders van  al Qaeda, Taliban en andere verzetsgroeperingen, waarvan de beruchtste die van Osama bin Laden, zijn voor de VS de gewoonste zaak van de wereld. Sterker nog, de moordenaars werden gehuldigd door de president, die de moed heeft deze executie ”Justice” te noemen. Folterpraktijken van gevangenen en het zonder vorm van proces detineren, zoals in het nog steeds niet gesloten Guantranamo Bay gebeurt, behoort ook tot het Amerikaanse militaire beleid.

Epiloog

Wanneer men de systematische beledigingen en vernederingen van moslims in allerlei vormen en het straffeloze VS militaire optreden in het Midden Oosten op een rijtje zet, met als druppel die de emmer doet overlopen deze weerzinwekkende anti Islamfilm, is het niet verwonderlijk, dat er gewelddadige uitbarstingen komen. Wanneer volkeren machteloos zijn en oorlogen en onrecht over zich heen krijgen,barst vroeg of laat de bom en eist het helaas ook onschuldige slachtoffers. In plaats van veroordelend klaar te staan over dit geweld, zou het Westen/VS eens zijn hand in eigen boezem moeten steken en ophouden, het Midden Oosten als moderne kolonie te zien, waar men naar believen en straffeloos oorlogen kan voeren, gebieden bezetten en een  bezettingsstaat [Israël], die de rechten van de Palestijnen sinds 1948 met voeten treedt, te blijven steunen.  Zolang zij hiermee doorgaat en ook nog eens de religieuze gevoelens van moslims in het Midden-Oosten en Europa blijft kwetsen, is geweld het gevolg. En dat geweld is niet goed te praten of te rechtvaardigen, maar wel te verklaren.

De Westerse Beschaving
Het zou een goed idee zijn
Ware woorden van Mahatma Gandhi.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 286 Times, 1 Visit today