Activiste ontloopt celstraf voor opruiing.

jokekaviaar
Facebooktwittergoogle_plusmail

Opruiing als daad van verzet.

”Als je je moet verschuilen als je politie ziet, bang moet zijn voor invallen, voor razzia’s op straat, dan ís het oorlog. Als mensen bij elkaar worden gepakt in wat gerust moderne concentratiekampen kunnen worden genoemd, de verzamellocaties, de detentiecentra, waar mensen in afwachting zijn van deportatie, dan ís het oorlog. En in tijden van oorlog mogen zij die zich verdedigen willen kunnen, zich wapenen, sabotagedaden uitvoeren en andere mensen oproepen tot verzet. Mag dat niet, dan is de oorlog al dichterbij gekomen dan het leek. Dan zijn we niet ver meer verwijderd van de preventieve internering van mensen die in de weg lopen, van het bestraffen van mensen die een plek om te schuilen aanbieden. ”
Deze woorden sprak Joke Kaviaar uit bij de zitting van haar Hoger Beroep op 15 mei [1]
Felle en harde taal?
Ja en zoals uit dit commentaar zal blijken, is de waarheid nog schrijnender dan Joke’s woorden.

 

WAT ERAAN VOORAFGING
De rechtszaak Joke Kaviaar: veroordeeld voor woorden die het onrecht aanklagen

Op 13 september 2011 werd Joke Kaviaar, dichteres, schrijfster en activiste tegen het asielbeleid, door de Nationale Recherche gearresteerd wegens ”opruiing” naar aanleiding van vier felle opinieartikelen, die het beleid/wetgeving tegen vluchtelingen aan de kaak stelden [2]. Nare zaken vonden plaats als uitgebreide huiszoeking, aanvankelijke toevoeging aan aanklacht van ”terroristisch oogmerk” [later weer vervallen] en het ontoegankelijk maken van Joke’s website, die echter met behulp van solidariteit al snel weer online was [3].

In januari 2013 werd Joke in eerste aanleg veroordeeld tot vier maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Puur om wat ze schreef. [4] Ze liet het er natuurlijk niet op zitten en ging in Hoger Beroep, waarin ze nu is veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijk met een [relatief] korteproeftijd van een jaar.[5], waarbij is meegewogen, dat twee van de vier gewraakte teksten, Waar Blijft de Hollandse Opstand [6] en Leers, het Vuur en de Dood  [7], in tegenstelling tot de eerdere veroordeling, niet als opruiend worden beschouwd. [8]

Mooi, zal men zeggen, omdat de straf aanzienlijk lichter is uitgevallen, maar het blijft nog steeds een veroordeling [nu zijn volgens het Hof ”slechts” twee teksten opruiend] vanwege het uiten van een mening en daarom zet Joke de juridische strijd voort. [9] Het is immers een principe kwestie.

Om de rechten van vluchtelingen
om het recht tot vrije migratie

Wie de website van Joke Kaviaar [10] kent en de zogenaamde ”opruiende” teksten [11] gelezen heeft ziet, dat dit alles een felle aanklacht is tegen het Nederlandse [maar ook EU] beleid tegen hen, die vanwege vervolging/oorlog en/of armoede naar Nederland zijn gevlucht met de hoop op een betere toekomst. Daarin maakt Joke Kaviaar  geen onderscheid tussen politieke vluchtelingen [die recht hebben, asiel aan te vragen op grond van EVRM en het VN Vluchtelingenverdrag] [12] en de ”economische” vluchtelingen, die dat recht niet hebben.

Ik deel dat standpunt van Joke, omdat ik niet alleen het recht op bescherming en veiligheid, maar ook het recht op vrijwaring van armoede een fundamenteel mensenrecht vind.

Toen straatarme Ieren in de 19e eeuw naar de VS togen op zoek naar een beter bestaan, was dat ook de gewoonste zaak van de wereld en daarna hebben honderdduizenden mensen hun voorbeeld gevolgd. Om dichter bij huis te blijven. De emigratie van grote groepen Nederlanders, na de Tweede Wereldoorlog, naar landen als Canada [13] en Australie. [14]

Vluchtelingen niet wlekom in Nederland

Om met de deur in huis te vallen. De vreemdelingenwetgeving.
Hiermee wordt een onderscheid gemaakt tussen Nederlanders en ”vreemdelingen” Mensen, die dus geen geldige Nederlandse verblijfspapieren hebben. Nu zou dat geen probleem, zijn, als beide groepen gelijke rechten hebben, maar dat is niet het geval.

Een duidelijk en schrijnend voorbeeld:
Wanneer een Nederlander ziek is, wordt hij/zij behandeld. Punt. Bij een zogenaamde ”uitgeprocedeerde” vreemdeling ligt dat heel anders en wordt er poker gespeeld met zijn leven. Wanneer er een ”medische noodsituatie” is, mag ”de vreemdeling” niet worden uitgezet.
En wat gebeurt er vervolgens?
Om toch ”van de vreemdeling af te komen” [anders kan ik het niet zeggen] koopt de Nederlandse Overheid zorg in het buitenland in, waardoor hij/zij toch kan worden uitgezet. ¨(15) Wat er daarna met hem/haar gebeurt ”is onze zorg niet meer”. Heb je dan  nog zorg nodig? Jammer nou, none of our business. Ongelooflijk maar waar en terecht heeft het Nederlands Juristen Comite voor de Mensenrechten hiertegen geprotesteerd bij Staatsecretaris van Justitie Teeven.

Ook uitgeprocedeerde hongerstakers zijn zonder pardon Nederland uitgezet.[16] Er moest een rechter aan te pas komen om Teeven te dwingen, in het land van herkomst [hier Guinee] voor een bepaalde tijd een ziekenhuis te betalen.[17] Is het dan vreemd, dat Joke Kaviaar spreekt van ”schrijftafelmoordenaars” [18] Ik vind van niet.

VREEMDELINGENWETGEVING
“Criminele” asielzoeker?  Dubbele straf

Een Nederlander, die zich schuldig gemaakt heeft aan een strafbaar feit, wordt veroordeeld en zit zijn/haar straf uit. Punt. Dan is nog steeds zijn/haar veiigheid gegarandeerd, want hij/zij blijft in Nederland. Een asielzoeker, die wordt veroordeeld voor een strafbaar feit zit EN zijn straf uit EN wordt daarna uitgezet, na al dan niet [als de uitzetting niet direct plaatsvindt] in die nare vreemdelingendetentie gezeten te hebben. Of hij daarbij gevaar loopt in eigen land en/of naar een oorlogsgebied wordt gedeporteerd, interesseert de Nederlandse Overheid niet [19] Als hij maar weg is.

Een dubbele straf dus, rechtsongelijkheid tegenover de ”Nederlander” en misschien nog gevaar voor eigen leven.  Daarbij krijgt men ook nog een ”inreisverbod” [20] Want stel, dat zo’n vreemdeling terug zou komen…..

Vreemdelingen welkom… voor wie geld heeft

It’s all about money
Op ”arme” vreemdelingen [en dat zijn natuurlijk vervolgden en ”economische” vluchtelingen] zit de Nederlandse Staat niet te wachten. Maar voor wie geld heeft of een wetenschappelijke prestatie kan leveren ”waar ons land iets aan heeft” is het een heel andere zaak. Waarom deze bevoorrechten naar Nederland zouden willen komen is mij een raadsel, maar dat is een ander verhaal.

Zaak is, dat men ze graag tegemoet wil komen. Voor ”kennismigranten” is er een gunstige regeling [21],  De rijke immigranten”, die volgens Teevens droom in Nederland zouden willen investeren en zich hier [kennelijk] tijdelijk vestigen, kunnen gemakkelijker aan een verblijfsvergunning komen [22]

TERUG NAAR DE NARE REALITEIT
Het strenge doch rechtvaardige beleid: de rechtspraak

Ook een voorbeeld van ongelijke rechten van Nederlanders en vreemdelingen is het zogenaamde ”vreemdelingenrecht”. Wanneer een Nederlander vindt, dat hij/zij onrechtvaardig is behandeld door een instantie, dan is de stap naar een Klachtencommissie of in geval van de Overheid, de Nationale Ombudsman, zo gedaan.

Een asielzoeker kan dat vergeten.
Wanneer de IND een negatieve beslissing heeft genomen, kan hij/zij wel naar de rechter stappen, maar die kan slechts toetsen, of de IND de juiste procedures gevolgd heeft. Niet inhoudelijk. Waardoor er dus geen beroepsinstantie is, die onafhankelijk en ”vers” naar de zaak kan kijken. Terecht dan ook het wetsvoorstel van D’66, dit te veranderen. [23]

UITZETTING NAAR GEVAARLIJKE EN OORLOGSGEBIEDEN

Ondanks de oorlogssituatie in landen als Afghanistan (24), Somalie (25), Irak etc gaat de Nederlandse Overheid vrolijk door met uitzetting naar die gebieden. En dan maakt het kennelijk weinig of niets uit, dat mensenrechtenorganisaties daarop wijzen (26) Dat hierbij doden vallen, is gruwelijk, maar voorspelbaar. Voor tenminste een dode is voormalig minister Verdonk verantwoordelijk Onder haar verantwoordelijkheid werd een 60 jarige Afghaanse man uitgezet, die in 2010 door de Taliban werd gedood (27). Verdonk is hierover nooit ter verantwoording geroepen. Joke Kaviaar, die dergelijk onrecht aanklaagt, wel.

De website ´´Vrijheid van beweging´´ heeft trouwens een hele lijst van vluchtelingen, die door het beleid van de Nederlandse Overheid de dood hebben gevonden (28)

Bekend slachtoffer van het beleid is de Russische vluchteling Dolmatov, die na afwijzing van zijn asielaanvraag zelfmoord pleegde in detentiecentrum Zestienhoven (29). Onbegrijpelijk, dat Teeven daarmee wegkwam. [30] Wekt het dan verbazing, dat Joke Kaviaar een fel stuk schreef, waar ze Teeven van moord beschuldigde ¨(31). Ik vind van niet.

Ander bekend slachtoffer was de Iraanse vluchteling Kambiz Roustayi, die zichzelf op 6 april 2011 op de Dam  in brand stak, vanwege de dreiging, te worden uitgezet naar Iran, waar hij als politieke  vluchteling gevaar liep (32) Met Leers als verantwoordelijke minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Aan Kambiz Roustayi dacht Joke en ze schreef er ook over in ´´Leers, het Vuur en de Dood´´ (33) Ik citeer:
´´Woensdag 6 april 2011: Kambiz Roustayi steekt zichzelf in brand op de Dam in Amsterdam. Geshockeerde reacties alom. Niemand wil graag getuige zijn van zoiets. Het helpt mensen maar weer herinneren aan zaken waarvan ze liever niet willen weten. Tijd om de doofpot opnieuw kapot te slaan en een heel ander vuur te ontsteken.´´

Leers, Het Vuur en de Dood is een van de ´´opruiende´´ stukken waarvoor Joke was bij de rechtbank in eerste aanleg wegens ´´opruiing´´ was veroordeeld (34) Wat in Hoger Beroep is teruggedraaid (35)

Nu nog mooier. Leers, de verantwoordelijke minister voor deze gruwelijke gebeurtenis, verschuilt zich achter een nietszeggend commentaar over ”de juiste procedures” [36] en Joke Kaviaar, die dit onrecht aanklaagt, wordt vervolgd en in eerste instantie voor een hard, maar terecht kritisch stuk [37] veroordeeld. Tragische zelfmoord, nota bene onder ”toezicht” van de Nederlandse Overheid (net als bij Dolmatov, in het vreemdelingendetentie centrum Zestienhoven), was die van een Armeense man met psychische problemen, Artavazd Gasparyan, die zichzelf in asielzoekerscentrum Schalkhaar het leven benam ¨(38) Ondanks zijn psychische problemen wilde de IND hem toch uitzetten (39) Toch had hij ondanks zijn ernstige stoornis sinds zijn komst naar Nederland, geen psychische begeleiding gehad.(40) Ongelooflijk, maar waar.

Niet alleen was de reactie van Teeven op deze zelfmoord bot en inhumaan (41), maar ook nog onzinnig, omdat hij appels met peren vergeleek(42) Wie dacht dat de zaak, hoe gruwelijk en van de kant van Teeven IND vooral weerzinwekkend, hiermee is beeindigd ¨(behalve natuurlijk dat actie tegen Teeven nodig, ja noodzakelijk is*, vergist zich. Het heeft er namelijk alle schijn van, dat Teeven, althans volgens de advocaat van de overleden Armeense vluchteling, de Tweede Kamer onjuiste informatie zou hebben gegeven [43]

VREEMDELINGENDETENTIE

Vluchtelingen en asielzoekers worden in Nederland als tweederangsburgers behandeld en hun rechten worden ernstig geschonden. Geen enkele Nederlandse burger kan worden gedetineerd zonder dat er sprake is van een strafbaar feit of verdenking daarvan. Voor uitgeprocedeerde asielzoekers, de zogenaamde ”illegalen” worden andere maatstaven aangelegd. Zij worden namelijk in ”vreemdelingenbewaring” geplaatst, in afwachting van hun uitzetting. Het grootste onrecht is, dat er geen sprake is van strafbare feiten. Bovendien zijn de detentieomstandigheden veel slechter dan in een ”gewone” Nederlandse gevangenis. [44]
De ”detentieduur”is een vorm van administratieve detentie, omdat er geen rechter aan te pas is gekomen. [45]
Niet voor niets wordt het ”een maatregel” genoemd. Toegang tot medische zorg
is moeilijk en[46] vaak is er sprake van intimidatie en slechte behandeling door bewakers.
Daarvan was vooral sprake bij de behandeling van hongerstakende asielzoekers in detentiecentrum Rotterdam/Zestienhoven. Sleep deprivation, intimidatie en ga zo maar door [47]

Het rapport van de Nationale Ombudsman constateert onder andere de geestdodendheid [bij gebrek aan activiteiten], krappe cellen en de onzekerheid door de onduidelijke tijdsperiode [48]

Duur detentie

Zoals reeds opgemerkt, deze kan oplopen tot achttien maanden, maar niets is zeker. Als criterium wordt gehanteerd, of iemand uitzetbaar is of niet. Wanneer dat niet het geval is, wordt men vrijgelaten, maar zonder enig recht op huisvesting en eerste levensbehoeften. In de praktijk betekent dat te zien overleven op straat.  Ondertussen heeft Teeven een ”humaner” asielbeleid beloofd [49] Maar dat is een lachertje gebleken [50], als het niet zo ernstig was.

HET DRAMA VAN DE UITGEPROCEDEERDEN

De manier waarop de Nederlandse Overheid met uitgeprocedeerde vluchtelingen omgaat, schreeuwt bijna om opruiende teksten. Het gaat hier om mensen, die ”illegaal” in Nederland verblijven, omdat alle gerechtelijke wegen al zijn afgelegd ‘[ze hebben dus een afwijzing ontvangen] Hierdoor moeten ze volgens de Nederlandse vreemdelingenwetgeving terugkeren, maar in de meeste gevallen kan dat niet, vanwege de onveilige en oorlogssituatie in hun land. [51] Toch weigert de Nederlandse Overheid deze groep de basisvoorzieningen, zoals voedsel en een dak boven hun hoofd. Gevolg is, dat velen al jaren een zwervend bestaan leiden en op straat moeten zien te overleven.

Maar sinds in 2012 tentenkampen protesten [in Ter Apel, Amsterdam Den Haag] zijn gestart, waarbij zij aandacht vragen voor hun situatie, is deze groep niet meer onzichtbaar [52] Ondertussen wordt er met hen een uiterst vuil spel gespeeld [53] Er wordt met deze groep rondgesold. Eerst [ik neem nu Amsterdam] wordt het Tentenkamp in opdracht van de burgemeester ontruimd [54], dan moeten ze verhuizen van de ene locatie naar de andere, terwijl iedere keer opnieuw solidaire mensen locaties voor hen kraken. De burgemeester, die pretendeert ”er voor de vluchtelingen te zijn” [55], maar dat niet is, probeert op slinkse wijze verdeel en heers tussen de vluchtelingen en de solidaire activisten te zaaien door de laatsten in een kwaad daglicht te stellen [56] Ondertussen regelt van der Laan zelf geen enkele voorziening voor de uitgeprocedeerden. Zijn ware aard toont hij door de vluchtelingen te chanteren. De enige voorziening, die hij namelijk geregeld heeft, de zogenaamde ”Vluchthaven” kan slechts bewoond worden, als men bereid is ”mee te werken aan terugkeer” [57]

En daarom was nu juist de strijd begonnen. Omdat men niet terug KON en streed [en nog strijdt] voor veiligheid en bescherming. Voor een menswaardig bestaan. Trouwens, op dit moment van schrijven staat van der Laan op het punt, de ”Vluchthaven” te ontruimen, omdat de bewoners er tot 1 juni konden blijven. [58] Ondanks het feit, dat van der Laan deze groep onder druk blijft zetten om terug te keren (59) hebben tot nu toe de meeste vluchtelingen geweigerd, de Vluchthaven te verlaten (60) en hebben hun situatie in een statement nader toegelicht (61)  Ik heb groot respect voor hun strijdbaarheid.

ASIELELLENDE SAMENGEVAT

Vertrapping van elementaire rechten, rechtsongelijkheid, mensenrechtenschendingen,uithongering,  intimidatie en chantage. Dat zijn de ingredienten van het Nederlandse asielbeleid, waarmee omringende Europese landen grote overeenkomst vertonen. Een van de grootste schurkenstreken is nog wel het zonder enige voorziening, niet eens de basale, op straat zetten van uitgeprocedeerde vluchtelingen. Goede opsteker is dat het Europees Comite voor Sociale Rechten vorig jaar october (2013) heeft beslist, dat mensen zonder verblijfsrecht niet zonder eten en kleding op straat mogen worden gezet (62) Teeven heeft al aangekondigd, de uitspraak van het Comite naast zich neer te leggen. (63) Niet verbazingwekkend voor iemand met zo´n misdadige staat van Dienst.

OPRUIING ALS DAAD VAN VERZET

Een aantal dieptepunten van de asielellende heb ik belicht, maar compleet is het natuurlijk niet.
Daarvoor zou een boekwerk nodig zijn. Een Zwartboek.

Streep de groffe mensenrechtenschendingen weg tegen wat harde taal van Joke (die terecht is) en duidelijk zal worden, dat zelfs de lichtste veroordeling ronduit belachelijk is. Niet alleen is wat ze schrijft waar en valt onder de vrijheid van meningsuiting.  De verkeerde heeft terechtgestaan. Teeven, Leers, Albayrak, Verdonk en hun satellieten (IND, IOM, vreemdelingenpolitie, ijverige ´´beleids´´ambtenaren, ondersteunende politici, bouwbedrijven, aannemers, architecten, de bereidwillige luchtvaart maatschappijen etc) zouden terecht moeten staan.

Zolang dit misdadige asielbeleid doorgaat, is opruiing een daad van verzet.

Waar onrecht recht wordt, is verzet een plicht !

Astrid Essed

[1] LAATSTE WOORD JOKE KAVIAAR BIJ GERECHTSHOF AMSTERDAM [HOGER BEROEP]15 MEI 2014
http://www.jokekaviaar.nl/laatste-woord-hoger-beroep-15-mei-2014.pdf

[2]  ”OPRUIENDE” TEKSTEN /  RARA, WIENS RECHTSORDE IS HET
http://13-september.nl/opruiende-teksten-old/opruien/

NEDERLAND WORDT SCHOONGEVEEGD
http://13-september.nl/opruiende-teksten-old/neederland-wordt-schoongeveegd/

LEERS, HET VUUR EN DE DOOD
http://13-september.nl/opruiende-teksten-old/leers-het-vuur-en-de-dood/

WAAR BLIJFT DE HOLLANDSE OPSTAND
http://13-september.nl/opruiende-teksten-old/waar-blijft-de-hollandse-opstand/

OVERZICHT
http://13-september.nl/opruiende-teksten-old/

[3] WEBSITE JOKE KAVIAAR
http://www.jokekaviaar.nl/

[4]  SAMENVATTING ARRESTATIE/VEROORDELING JOKE KAVIAAR
http://13-september.nl/de-veroordeling/samenvatting/

[5]  RECHTSPRAAK.NL
LAGERE STRAF VOOR HET PLAATSEN VAN OPRUIENDE TEKSTEN 28 MEI 2014
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Amsterdam/Nieuws/Pages/Lagere-straf-voor-het-plaatsen-van-opruiende-teksten.aspx

RECHTSPRAAK.NL
TEKST UITSPRAAK JOKE KAVIAAR IN HOGER BEROEP
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2014:1945

GERECHTSHOF VERMINDERT IN HOGER BEROEP CELSTRAF / JOKE KAVIAAR TOT TWEE MAANDEN VOORWAARDELIJK
http://13-september.nl/gerechtshof-vermindert-hoger-beroep-celstraf-joke-kaviaar-tot-twee-maanden-voorwaardelijk/

[6] WAAR BLIJFT DE HOLLANDSE OPSTAND
http://13-september.nl/opruiende-teksten-old/waar-blijft-de-hollandse-opstand/

[7]  LEERS, HET VUUR EN DE DOOD
http://13-september.nl/opruiende-teksten-old/leers-het-vuur-en-de-dood/

[8]  RECHTSPRAAK.NL
LAGERE STRAF VOOR HET PLAATSEN VAN OPRUIENDE TEKSTEN 28 MEI 2014
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Amsterdam/Nieuws/Pages/Lagere-straf-voor-het-plaatsen-van-opruiende-teksten.aspx

RECHTSPRAAK.NL
TEKST UITSPRAAK JOKE KAVIAAR IN HOGER BEROEP
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2014:1945

[9]  ”Joke en haar sympathisanten laten het er niet bij zitten. Het gevecht gaat door. Langs juridische weg via cassatie, desnoods naar het Europese Hof van Justitie. Buiten de rechtbank via solidariteitsacties en door scherp stelling te blijven nemen tegen de onmenselijke praktijken van de Nederlandse staat. Joke is geenszins van plan zich de mond te laten snoeren.”

GERECHTSHOF VERMINDERT IN HOGER BEROEP CELSTRAF JOKE KAVIAAR TOT TWEE MAANDEN VOORWAARDELIJK
http://13-september.nl/gerechtshof-vermindert-hoger-beroep-celstraf-joke-kaviaar-tot-twee-maanden-voorwaardelijk/

[10]  WEBSITE JOKE KAVIAAR
http://www.jokekaviaar.nl/

[11]  OPRUIENDE TEKSTEN
http://13-september.nl/opruiende-teksten-old/

[12]  EVRM
http://www.ivir.nl/wetten/eu/EVRM.pdf

AANVULLING Bij artikel 2 is de passage over de doodstraf veranderd en luidt nu als volgt
”1. Eenieder heeft recht op leven.
2. Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld.”
http://www.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten/waardigheid-art.-1-t-m-5/recht-op-leven-artikel-2.html

VN VLUCHTELINGENVERDRAG
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/v1crs.htm

[13]  EMIGRATIE NAAR CANADA
http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2001-2002/Emigratie-naar-Canada.html

[14]  HISTORISCH NIEUWSBLAD: DE NEDERLANDSE EMIGRATIE NAAR AUSTRALIE
http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6798/de-nederlandse-emigratie-naar-australie.html

(15) ´´Indien persoon X lijdt aan een stoornis, waarvan op basis van het huidige medisch-wetenschappelijke inzicht vaststaat dat het achterwege blijven van een behandeling binnen een termijn van drie maanden zal leiden tot overlijden, invaliditeit of een andere vorm van ernstige geestelijke of lichamelijk schade dan zal hij een verblijfsvergunning krijgen voor een medische behandeling in Nederland. Als Nederland organiseert dat deze drie maanden zorg voorhanden is in het land van herkomst is er geen sprake meer van een eventueel overlijden of andere vorm van geestelijke of lichamelijke schade binnen een termijn van drie maanden. Staatssecretaris Teeven bevestigt in zijn antwoord dat Nederland drie maanden zorg in het buitenland inkoopt om de zieke vreemdeling te kunnen uitzetten. Er is dan immers geen sprake meer van een ‘acute medische noodzaak’.
Na de drie maanden ingekochte zorg stopt de staatssecretaris de financiering van zorg in het land van herkomst. Zo stelt Teeven in zij reactie: ‘Daarna is de vreemdeling zelf verantwoordelijk om de medische behandeling te continueren. De verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid strekt niet zo ver dat zij voor de gehele duur van benodigde medische behandeling betaalt’´´

NEDERLANDS JURISTENBLAD / INHUMAAN VREEMDELINGENBELEID-DE ZIEKE VREEMDELING / BAS WALLAGE / 31 MAART 2014
http://njb.nl/blog/inhumaan-vreemdelingenbeleid-de-zieke-vreemdeling.11764.lynkx

[16]  DEPORTATIEVERZET/ VIJFDE DEPORTATIEPOGING CHEIKH BAH [Deze keer lukte het de Ned Overheid, hem uit te zetten]
http://deportatieverzet.nl/vijfde-deportatiepoging-cheikh-bah/

[17]  DEPORTATIEVERZET / DE ”RECHTER”-OP 75 DAGEN HONGERSTAKING KUN JE PRIMA VLIEGEN / 1 AUGUSTUS 2013
http://deportatieverzet.nl/de-rechter-op-75-dagen-hongerstaking-kun-je-prima-vliegen/

”In beide nieuwsitems werd gezegd dat er voor Bah en Koulibaly medische zorg bij aankomst zou zijn geregeld, zoals de rechter in Arnhem had geëist”

DEPORTATIEVERZET/ DE STAAT LIEGT OVER BAH EN KOULIBALY [Later bleek, dat Bah en Koulibaly toch in een ziekenhuis
waren opgenomen]  2 AUGUSTUS 2013
http://deportatieverzet.nl/de-staat-liegt-over-bah-en-koulibaly/

[18]  ”Leg het werk neer en laat de computers crashen, al jullie schrijftafelmoordenaars, ambtenaren en wettenbedenkers, die de kantoren van IND en DT&V, justitie en politie, bemensen, de cellen vullen, de beslissingen nemen, die de deportatiemachine draaiende houden, of moet een ander het voor jullie doen?”
LAATSTE WOORD JOKE KAVIAAR BIJ GERECHTSHOF AMSTERDAM [HOGER BEROEP]15 MEI 2014
http://www.jokekaviaar.nl/laatste-woord-hoger-beroep-15-mei-2014.pdf

[19]  NEDERLANDSE ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERD WEGENS ”OPRUIING”/ OCTOBER 2011
http://13-september.nl/steunbetuigingen/astrid-essed-nederlandse-activiste-joke-kaviaar-gearresteerd-wegens-opruiing/

[20] Inreisverbod
Het inreisverbod is een verbod op toegang tot het Schengengebied voor een bepaalde tijd. Een vreemdeling die niet binnen de in het terugkeerbesluit gestelde termijn vertrekt, kan een inreisverbod opgelegd krijgen voor maximaal vijf jaar. Een vreemdeling met criminele antecedenten kan een inreisverbod voor een langere duur opgelegd krijgen. Wie ondanks het inreisverbod in Nederland blijft is strafbaar.”

DIENST TERUGKEER EN VERTREK
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/Terugkeer_en_vertrek/

[21] WIKIPEDIA: KENNISMIGRANT
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kennismigrant

[22]  BNR/ TEEVEN VERWACHT TIENTALLEN RIJKE IMMIGRANTEN / 20 SEPTEMBER 2013
http://www.bnr.nl/feeds/anp/BIN/883775-1309/teeven-verwacht-tientallen-rijke-immigranten

[23]  NOS / D’66: INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER / 9 SEPTEMBER 2013
http://nos.nl/artikel/549204-d66-inhoudelijke-rol-asielrechter.html

VLUCHTELINGENWERK/ RECHTER MOET RECHT OP BESCHERMING VOL KUNNEN TOETSEN
https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/standpunten/standpunt-marginale-toets

¨(24) ´´U bent op de hoogte van de onveilige situatie in Afghanistan. Deze is ontstaan als gevolg van de tussen de Westerse troepen en de Taliban woedende oorlog, de door het ontbreken van een sterk centraal gezag welig tierende criminaliteit, de onderlinge strijd tussen krijgsheren van diverse pluimage en voortdurende aanslagen, sprake is van een extreem onveilige situatie.Ter trieste illustratie van de veiligheids en mensenrechtensituatie aldaar verwijs ik u naar het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken dd 4 juli 2012, blz 32-35 en 48-63 [2]
Ook Human Rights Watch spreekt in haar jaarrapport van 2013 haar bezorgdheid uit over de penibele mensenrechten en veiligheidssituatie in Afghanistan [3]´´
KLM, MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN 24 JARIGE VLUCHTELING NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/ ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-van-een-24-jarige-afghaanse-vluchteling-naar-onveilig-afghanistanbrief-aan-klm/

DEPORTATIEVERZET / AFGHANISTAN, DE CIJFERS WAAR NEDERLAND DE OGEN VOOR SLUIT
http://deportatieverzet.nl/afghanistan-de-cijfers-waar-nederland-de-ogen-voor-sluit/

(25)  ´´In het verkort Ambtsbericht van februari 2012 [1] wordt er door het Ministerie van Buitenlandse Zaken op gewezen, dat de veiligheidssituatie in zowel Mogadishu [de hoofdstad] als in andere delen van Somalie, zoals in Zuid en Centraal Somaie, buitengewoon zorgwekkend is [2] vanwege militaire confrontaties tussen regeringstroepen en de Afrikaanse Vredesmacht enerzijds en de strijdgroep El Shabaab anderszijds.  Dat deze onveilige situatie ook in 2013 nog geldig is blijkt uit een persverklaring van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch van 21 februari 2013, waarbij een dringend beroep wordt gedaan op de Nederlandse regering, geen vluchtelingen uit te zetten naar Somalie [3]´´
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOMALIE /ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-somalische-vluchteling-naar-onveilig-somalie/

(26) HUMAN RIGHTS WATCH: DISPATCHES DEPORTED TO DANGER IN SOMALIA / 19 NOVEMBER 2013
http://www.hrw.org/news/2013/11/19/dispatches-deported-danger-somalia

¨(27)  DE VOLKSKRANT;  AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, IS DOOR TALIBAN VERMOORD /23 FEBRUARI 2011
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1851212/2011/02/23/Afghaan-die-in-2006-werd-uitgewezen-is-door-Taliban-vermoord.dhtml

DOORBRAAK / ”ZORGVULDIGE” PROCEDURE LEIDT TOT DEPORTATIE EN DOOD VAN AFGHAANSE VLUCHTELING /23 FEBRUARI 2011
http://www.doorbraak.eu/zorgvuldige-procedure-leidt-tot-deportatie-en-dood-van-afghaanse-vluchteling/

(28) VRIJHEID VAN BEWEGING/ DOOD DOOR BELEID / DOOR UITSLUITING, VERVOLGING, OPSLUITING, UITZETTING
VERDWENEN OF DOOD…..MAAR NIET VERGETEN
LIJST VAN SLACHTOFFERS
http://www.vrijheidvanbeweging.nl/dood_door_beleid/lijst_slachtoffers.html

(29)  NRC/ ZELFMOORD RUSSISCHE ACTIVIST IN DETENTIECENTRUM ROTTERDAM/ 17 JANUARI 2013
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/17/zelfmoord-russische-activist-in-detentiecentrum-rotterdam/

GAZETA.RU
RUSSIAN OPPOSITION ACTIVIST CLAIMS POLITICAL ASYLYUM IN HOLLAND/ 26 JUNI 2012
http://en.gazeta.ru/news/2012/06/26/a_4642849.shtml

[30]  NOS/  TEEVEN OVERLEEFT DOLMATOV DEBAT/ 18 APRIL 2013
http://nos.nl/artikel/497306-teeven-overleeft-dolmatovdebat.html

(31′) GEZOCHT  FRED TEEVEN, WEGENS MOORD OP EEN RUSSISCHE ACTIVIST/  JOKE KAVIAAR/ 18 JANUARI 2013
http://www.jokekaviaar.nl/Teeven_moordenaar.html

(32)  DE GELDERLANDER/ KAMBIZ ROUSTAYI ZAG GEEN UITWEG MEER/ 9 APRIL 2011
http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/kambiz-roustayi-zag-geen-uitweg-meer-1.786878

ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER-NEDERLANDSE OVERHEID MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN DOOD
ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/2011-zelfverbranding-iraanse-asielzoekernederlandse-overheid-medeverantwoordelijk-voor-zijn-dood/

[33]  LEERS, HET VUUR EN DE DOOD /JOKE KAVIAAR
http://13-september.nl/opruiende-teksten-old/leers-het-vuur-en-de-dood/

[34]   JOKE KAVIAAR VEROORDEELD TOT VIER MAANDEN ONVOORWAARDELIJK WEGENS OPRUIING/MIGRATIEACTIVISTE LAAT ZICH NIET DE MOND SNOEREN
http://13-september.nl/joke-kaviaar-veroordeeld-tot-4-maanden-onvoorwaardelijk-wegens-opruiing-migratieactiviste-laat-zich-niet-de-mond-snoeren/

[35]  RECHTSPRAAK.NL
LAGERE STRAF VOOR HET PLAATSEN VAN OPRUIENDE  TEKSTEN  / 28 MEI 2014
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Amsterdam/Nieuws/Pages/Lagere-straf-voor-het-plaatsen-van-opruiende-teksten.aspx

RECHTSPRAAK.NL
TEKST UITSPRAAK JOKE KAVIAAR IN HOGER BEROEP
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2014:1945

[36] ”Tragisch Minister Leers noemt de gebeurtenissen “zeer tragisch”. Hij wijst erop dat de procedures correct zijn verlopen en dat de man alle bestaande rechtsmiddelen tot zijn beschikking had.”
NIEUWSUUR.NL IRANIER VERWACHTTE TE WORDEN UITGEZET/ 7 APRIL 2011
http://nieuwsuur.nl/onderwerp/231385-iranier-verwachtte-te-worden-uitgezet.html

[37] LEERS, HET VUUR EN DE DOOD / JOKE KAVIAAR
http://13-september.nl/opruiende-teksten-old/leers-het-vuur-en-de-dood/

(38)  NRC / ASIELZOEKER, DIE ONDER TOEZICHT OVERHEID STOND, PLEEGDE ZELFMOORD :23 APRIL 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/23/asielzoeker-die-onder-toezicht-overheid-stond-pleegde-zelfmoord/

(39) NRC / ASIELZOEKER, DIE ONDER TOEZICHT OVERHEID STOND, PLEEGDE  ZELFMOORD /23 APRIL 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/23/asielzoeker-die-onder-toezicht-overheid-stond-pleegde-zelfmoord/

(40) NRC / ASIELZOEKER, DIE ONDER TOEZICHT OVERHEID STOND, PLEEGDE ZELFMOORD: 23 APRIL 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/23/asielzoeker-die-onder-toezicht-overheid-stond-pleegde-zelfmoord/

(41) TROUW / MINISTER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR IEDERE ZELFMOORD /24 APRIL 2014
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3640696/2014/04/24/Minister-is-niet-verantwoordelijk-voor-iedere-zelfmoord.dhtml

(42)  ´´Maar volgens Teeven is het ‘volstrekt onzinnig’ om maar een begin van een vergelijking te maken met de zaak Dolmatov. Hij wees op de 1700 mensen die jaarlijks in Nederland zelfmoord plegen. “Ik geloof niet dat de minister van Volksgezondheid politieke verantwoordelijkheid neemt voor iedere zelfmoord die gepleegd wordt. Dat geldt dus ook voor mij.”

TROUW / MINISTER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR IEDERE ZELFMOORD /24 APRIL 2014
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3640696/2014/04/24/Minister-is-niet-verantwoordelijk-voor-iedere-zelfmoord.dhtml

´´Hij zelf ziet dat echter anders, en Teevens redenering is weerzinwekkend en krom. Hij zegt het zo. “Als een dokter besluit om deze persoon niet op te nemen, dan is dan t een gegeven waar ik het mee moet doen, Ik vind niet dat ik politieke verantwoordelijkheid heb voor iemand die het bos inloopt en zichzelf om het leven brengt.” Kan iemand de staatssecretaris even uitleggen waaróm de man dat bos in liep? Kan iemand de staatssecretaris er ook even op wijzen dat de man op de nominatie stond door en IND uitgezet te worden naar een land waar hij vanwege zijn angsten juist was vertrokken. De IND heeft een al ernstig door angsten ontregelde kan verder de stuipen op het ijf gejaagd, met de dood als gevolg. Het handelen van de IND valt onder Teevens verantwoordelijkheid. De voorspelbare uitkomst van dit handelen – minstens een verergering van de mentale toestand van de man, maar wel degelijk ook de fatale afloop als iets wat zeer denkbaar was – valt daar wel degelijk ook onder. Het is gênant dat zoiets zelfs maar moet worden uitgelegd.
Helemaal bespottelijk is de uitsmijter van de staatssecretaris. Er plegen, zo stelt hij, jaarlijks 1700 mensen zelfmoord. “Ik geloof niet dat de minister van Volksgezondheid politiekee verantwoordelijkheid neemt voor elke zelfmoord die gepleegd wordt. Dat geldt dus ook voor mij.” drogreden. Veel zelfdodingen gebeuren door mensen die niet onder de rechtstreekse zeggenschap van een instelling vallen waar een minister rechtstreekse verantwoordelijkheid voor draagt. Daar een minister op aanspreken zou inderdaad scheef zijn. Maar ik mag toch hopen dat de minister van Volksgezondheid wel degelijk aangesproken wordt als in een zorginstelling onder haar rechtstreekse verantwoordelijkheid iemand zelfmoord pleegt nadat die instelling de angsten van die persoon zodanig heeft aangewakkerd dat die persoon kennelijk geen andere uitkomst meer zag. Dat is precies het geval met de IND die dat overu duidelijk deed met met het doorzetten van haar uitzettingsprocedure tegen een man die nota bene al eerder zichzelf had verminkt..´´
ASIELEXTREMISME ./ TEEVEN EN ZIJN IND VRAGEN EROM / PETER STORM
http://www.ravotr.nl/2014/04/24/asielextremisme-teeven-en-zijn-ind-vragen-er-om/

[43] NRC / TEEVEN GAF ONJUISTE INFORMATIE NA ZELFMOORD ASIELZOEKER / 28 MEI 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/05/28/teeven-gaf-onjuiste-informatie-na-zelfmoord-asielzoeker/

[44]  OM HAALT WEBSITE JOKE KAVIAAR UIT DE LUCHT/ VLUCHTELINGENBEULEN NED STAAT GAAN VRIJUIT
ASTRID ESSED
http://13-september.nl/steunbetuigingen/astrid-essed-om-haalt-website-joke-kaviaar-uit-de-luchtvluchtelingenbeulen-ned-staat-gaan-vrijuit/

[45]  OM HAALT WEBSITE JOKE KAVIAAR UIT DE LUCHT/ VLUCHTELINGENBEULEN NED STAAT GAAN VRIJUIT
ASTRID ESSED
http://13-september.nl/steunbetuigingen/astrid-essed-om-haalt-website-joke-kaviaar-uit-de-luchtvluchtelingenbeulen-ned-staat-gaan-vrijuit/

[46]’  GEKETENDE ZORG / GEZONDHEIDSZORGEN IN VREEMDELINGENDETENTIE/ WERKGROEP MEDISCHE ZORG IN VREEMDELINGENDETENTIE / MEI 2014
http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/geketende_zorg_def.pdf

[47]  BRIEF AAN JNUSTITIE/BEHANDELING HONGERSTAKENDE VLUCHTELINGEN IN VREEMDELINGENDETENTIE
ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/brief-aan-justitiebehandeling-hongerstakende-vluchtelingen-in-vreemdelingendetentie/

[48]  OMBUDSMAN /SNEL ALTERNATIEVEN NODIG VOOR VREEMDELINGENBEWARING :7 AUGUSTUS 2012
http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2012/ombudsman-snel-alternatieven-nodig-voor

DE NATIKONALE OMBUDSMAN / VREEMDELINGENBEWARING / STRAFREGIME OF MAATREGEL OM UIT TE ZETTEN
Over respect voor mensenrechten bij vreemdelingenbewaring AUGUSTUS 2012
http://www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/2012-105_-_vreemdelingenbewaring.pdf

[49]  NRC/ KABINET MAAKT ASIELBELEID HUMANER / GROTE VERANDERING VAN BELEID”’ / 13 SEPTEMBER 2013
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/09/13/kabinet-maakt-asielbeleid-humaner-altijd-sprake-van-voortschrijdend-inzicht/

[50]  NEDERLANDS ASIELBELEID WORDT HUMANER/ DE ONDRAAGLIJKE INHUMANITEIT VAN HET BELEID
ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/nederlands-asielbeleid-wordt-humanerde-ondraaglijke-inhumaniteit-van-het-beleid/

HOE TEEVEN HARDVOCHTIGHEID ALS HUMANITEIT VERPAKT / PETER STORM
http://www.ravotr.nl/2013/09/14/hoe-teeven-hardvochtigheid-als-humaniteit-verpakt/

[51] ”Het gros van de vluchtelingen die onder de huidige regels niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning komt uit landen die onveilig zijn en waarheen mensen niet kunnen terugkeren of kunnen worden uitgezet. Dit wordt bevestigd door rapporten van Human Rights Watch en Amnesty International”

VLUCHTELINGEN VLUCHTHAVEN BLIJVEN /31 MEI 2014
http://wijzijnhier.org/2014/05/vluchtelingen-vluchthaven-blijven/

[52]  TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS NIET MEER ONZICHTBAAR
ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/tentenkamp-koekamp-ontruimduitgeprocedeerde-asielzoekers-niet-meer-onzichtbaar/

[53] DOORBRAAK / SMERIG STEEKSPEL TUSSEN TEEVEN, GEMEENTEN EN RECHTERS OVER VLUCHTELINGENOPVANG
http://www.doorbraak.eu/smerig-steekspel-tussen-teeven-gemeenten-en-rechters-vluchtelingenopvang/

[54]  TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID OVERHEID
ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/tentenkamp-notweg-ontruimdaanklacht-tegen-onmenselijkheid-overheid/

[55]  AT5/ FELLE BURGEMEESTER: IK BEN ER VOOR DE VLUCHTELINGEN /2 MAART 2014
http://www.at5.nl/artikelen/122692/vd-laan-1

[56]  BURGEMEESTER HEKELT POLITIEK ACTIVISME/ BURGEMEESTER ALS VERLENGSTUK INHUMAAN ASIELBELEID
ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/burgemeester-hekelt-politiek-activismeburgemeester-als-verlengstuk-inhumaan-asielbeleidreactie-op-at5/

[57]  ”Voorwaarde voor het verblijf in de Vluchtbajes is wel dat de vluchtelingen meewerken aan individuele oplossingen voor het probleem. Dat betekent in veel gevallen meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst.”

AT5 / VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES / 23 NOVEMBER 2013
http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes

[58]  AT5 / UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS MOETEN VLUCHTHAVEN VERLATEN /28 MEI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/128434/uitgeprocedeerde-asielzoekers-moeten-vluchthaven-verlaten

(59) AT5 /LAATSTE OPROEP VAN DER LAAN AAN VLUCHTHAVENBEWONERS /27 MEI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/128382/laatste-oproep-vd-laan-aan-vluchthavenbewoners

(60) AT5 / ASIELZOEKERS VLUCHTHAVEN BESLUITEN NIET TE VERTREKKEN /31 MEI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/128592/asielzoekers-vluchthaven-besluiten-niet-te-vertrekken

(61) WE ARE HERE/ VLUCHTELINGEN VLUCHTHAVEN BLIJVEN /31 MEI 2014
http://wijzijnhier.org/2014/05/vluchtelingen-vluchthaven-blijven/

(62) DOORBRAAK /EUROPEES COMITE SCHIET OPNIEUW GAT IN UITSLUITINGSREGELS / 4 NOVEMBER 2014
http://www.doorbraak.eu/europees-comite-schiet-opnieuw-gat-uitsluitingsregels/

(63) ´´Het Europees Comité voor Sociale Rechten bepaalde in oktober dat Nederland moet zorgen voor onderdak, eten en kleding van mensen die illegaal in Nederland verblijven.  Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven heeft aangegeven geen gehoor aan die voorlopige beslissing te geven.´´
NU.NL
DUITSE RECHTER VINDT NEDERLANDS ASIEL MENSONWAARDIG / 10 MEI 2014
http://www.nu.nl/buitenland/3771948/duitse-rechter-vindt-nederlands-asiel-mensonwaardig.html