Nederlandse regering betuigt spijt over slavernij

slavernij
Facebooktwittergoogle_plusmail

Geen spijt, maar excuses mensenrechtenschendingen in nederland anno 2013

Vooraf

Op 1 juli 2013, 150 jaar na de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen, heeft vice premier Asscher ”diepe spijt” betuigd over het Nederlandse slavernijverleden en opgemerkt, dat de Nederlandse regering zich zal inzetten voor het aan de kaak stellen van mensenrechten.

Een hypocriete opmerking naar mijn mening, omdat Nederland anno 2013 in ernstige mate mensenrechten schendt door de manier waarop met vluchtelingen en asielzoekers wordt omgegaan Tijd dus voor Nederland, ook over dit onrecht de hand in eigen boezem te steken.

 

”Ik sta hier vandaag namens de Nederlandse regering en kijk terug op deze schandvlek in onze geschiedenis. Ik kijk terug en betuig diepe spijt en berouw over hoe Nederland is omgegaan met de menselijke waardigheid.”
…..
”Laten wij voorkomen, dat onze kinderen en kleinkinderen zich later voor ons moeten schamen”
…..
”De slavernij is afgeschaft, maar ook vandaag worden mensen nog vernederd om wie ze zijn. De geschiedenis verplicht ons te leren van het verleden en onrechtvaardigheid ook in deze tijd met alle kracht te bestrijden.
Door schending van de mensenrechten aan de kaak te stellen. Door discriminatie te bestrijden. Door moderne slavernij, in arbeid en prostitutie, aan te pakken.”

Uit toespraak vice premier Asscher bij de herdenking 150 jaar afschaffing slavernij in het Oosterpark.

Bij het Slavernijmonument

Op 1 juli 2013 was het 150 jaar geleden, dat door Nederland de slavernij in de  ”Westindische kolonieen” [Suriname en de Nederlandse Antillen] werd afgeschaft. [1]
Als Keti Koti [verbreken van de ketenen] [2] wordt dit jaarlijks gevierd. Vanwege die ”150 jaar”,  was het dit jaar extra feestelijk.
Naast festiviteiten door het hele land kreeg de viering een byzonder tintje in de aanwezigheid van het Koningspaar [3] bij de herdenking in het Oosterpark bij het slavernijmonument [4]. Namens de Nederlandse regering waren o.a. aanwezig vice premier minister Asscher en de Gemeente Amsterdam werd vertegenwoordigd door burgemeester van der Laan en Fatima Elatik, Stadsdeelvoorzitter Oost.

Slavernijmonument/geschiedenis

Nederland heeft traag gereageerd op de erkenning van de misdaad van de slavernij. Zo heeft het 139 jaar moeten duren, voordat er eindelijk een officieel slavernijmonument van de grond kwam, dat in 2002 is onthuld door Koningin Beatrix [5]. Dat was trouwens nog beschamend, omdat de nazaten van de slaven niet bij de officiele onthulling aanwezig waren en achter dranghekken moesten staan, tot het ”officiele” gedeelte achter de rug was, waarbij ook nog werd gedreigd door de politie te paard. [6] De omgekeerde wereld. Ook is de slavernij verdrongen uit het Nederlandse collectieve geheugen, aldus minister Plaskerk  bij de 144 ste herdenking van de afschaffing van de slavernij in 2007. [7] Hij merkte hierover op:

” Ik heb op school nooit geleerd over de slavernij, waar zijn de boeken, films en musea over de slavernij en de rol van Nederland daarin?”  [8]
Is dat geen nationale schande?

Maar er is meer: Ook aan de beeldvorming moet nog veel worden gedaan. Zo wordt in de sporadische televisieprogramma’s over de slavernij moderne uitbuiting [bijv van Poolse arbeiders in Nederland] op een lijn gesteld met de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen en worden allerlei vormen van slavernij over een kam geschoren.[9]
In de geschiedschrijving over de slavernij treft men vaak elementen van bagatellisering aan, zowel wat betreft het misdadige karakter van de slavernij [10], als de poging aan te tonen, dat het after all toch niet zo’n winstgevende zaak is geweest [11]. In dat laatste geval is er alsof er wordt gezegd: Hoe winstgevend was de dwangarbeid in Duitse concentratiekampen voor de Duitse economie. Ja, een door en door kromme en verwerpelijke redenering dus.

Late spijt over slavernij

Er is dus door de Nederlandse regering bij monde van vice premier Asscher spijt betuigd over het slavernij verleden. Dat komt wel erg laat. Het is namelijk voor het eerst, dat de Nederlandse regering, althans in Nederland, komt met een ”diepe spijt” betuiging [12], al had wel in 2001 toenmalig minister van Integratie van Boxtel op de in Durban [Zuid-Afrika] gehouden Wereld Conferentie tegen Racisme [2001] spijt [‘deep remorse”] betuigd over het slavernijverleden.[13]

Diepe spijt en berouw/excuses? vergeet het maar

Je zou toch verwachten, dat bij een officieel in het Internationaal Recht erkende misdaad tegen de menselijkheid als de slavernij [14], op zijn minst excuses op zijn plaats zouden zijn.
Wie daarop had gehoopt, kwam bedrogen uit.

Toegegeven: Asscher ging met zijn ‘diepe spijt en berouw’ [15] een stap verder dan premier Rutte bij de herdenking in 2012, die sprak over ”de zwarte bladzijde in de geschiedenis” en het ”ontmenselijkende karakter” van de slavernij, zonder spijt te betuigen [16]. Burgemeester Van der Laan ging met zijn expliciete verwijzing naar de rol van Amsterdam bij de slavenhandel en zijn opmerking, dat de Gouden Eeuw in een adem genoemd moet worden met de slavernij [17], verder dan de vroegere burgemeester Cohen, die voorzichtiger, refereerde aan een ”gedeeld verleden”. Maar dat gaat allemaal bij lange na niet ver genoeg, want excuses bleven uit.
Heel terecht en in parlementaire context bijna moedig, heeft SP Tweede Kamerlid van Bommel voor deze excuses een pleidooi gehouden [18] Ex slavernij en koloniale mogendheid Nederland heeft trouwens evenmin aan Indonesie excuses aangeboden [19] voor alle wandaden tijdens het kolonialisme en de tijdens de politionele acties gepleegde oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid [20]. Behalve dan in geval van het bloedbad in Rawagede. [21] Maar ook pas nadat de rechter er aan te pas was gekomen [22]

Waarom wel spijt en geen excuses

Dat er voor eeuwen onrecht in Suriname/Nederlandse Antillen en Indonesie geen excuses kan worden aangeboden, is natuurlijk meer dan schandalig, maar dit heeft, zoals we; vaker in de politiek of maatschappelijke ontwikkelingen, te maken met het financiele element. Want wie excuses aanbiedt, bekent juridisch gezien schuld en dan is de weg vrij voor schadeclaims [23]. En zoals te doen gebruikelijk bij uitbuitingssystemen zoals slavernij
en kolonialisme, wil men er wel rijk van worden, maar geen schadeloosstelling aan de slachtoffers betalen. Geen wonder dus, dat Surinaamse organisaties en toeschhouwers diep teleurgesteld zijn over het uitblijven van excuses [24]. Wel het minste, dat een Staat kan doen na deze eeuwenlange misdaad tegen de menselijkheid [25], die slavernij heet.

Terug naar het verleden/de misdaad van de transatlantische slavernij

Het hoeft nauwelijks te worden uitgelegd, dat slavernij, die trouwens van alle tijden is [26] een misdadig systeem is, waarbij mensen als ”dingen” worden beschouwd [27], die je mag verhandelen, kopen en verkopen en die [en dat is belangrijk] als gratis arbeidskrachten een grote bijdrage hebben geleverd aan economische ontwikkelingen, waarvan zij op geen enkele wijze profiteerden. In deze context  de transaltantische slavenhandel [28].
Dat is de handel in Afrikanen, die werden gestolen, gekidnapt en verhandeld van Afrika naar de beide Amerika’s [Noord en Zuid-Amerika] van wie de nazaten de afschaffing van de slavernij nu herdenken.

Enkele schokkende feiten:

Tijdens de transatlantische slavenhandel, die zich heeft afgespeeld tussen 1525 [te beginnen met het Portugese aandeel in de slavernij] tot 1867 [29], zijn er 12 miljoen gekidnapte Afrikanen naar de Amerika’s gedeporteerd. [30]
Het aandeel van de Nederlandse betrokkenheid bij de slavenhandel wordt geschat op 500 000 tot 600.000 personen. [31] Voor Nederland startte de slavenhandel na de verovering van Recife [”Portugees” Brazilie] en de daaropvolgende verovering van het Portugese slavenhandelsbolwerk Fort Elmina in 1637 [32]. Op 1 juni 1814 werd de slavenhandel om politieke redenen afgeschaft [33], dezelfde motivatie voor de afschaffing van de slavernij in 1863 [34].

Slavernij
de misdaden
hoogte en dieptepunten
de abolitie
vrijheid en staatstoezicht

”Slavery is the permament, violent domination of natally alienated and generally dishonored persons”. Orlando Patterson [35]

http://wiki.answers.com/Q/What_is_Orlando_Patterson’s_definition_of_slavery

 

De misdadigheid van de transatlantische [en andere] slavernij, het stelen en kidnappen van mensen, koop en verkoop, het verworden van mens tor ding, de rechteloosheid, mishandelingen [36] en griezelig genoeg, het wegschenken van een slaaf als ”verjaardagscadeau” [37]. Dat zijn de dieptepunten.
De hoogtepunten zijn het voortdurende verzet, dat de slaven geboden hebben en dat bij het Nederlandse publiek nog veel te weinig bekend is. Het verdient meer dan genoemd te worden. Het verdient een ereplaats in de geschiedenis.

Het begon al aan boord van het slavenschip. Zo is er in 1741 een opstand geweest op het slavenschip ”Middelburgs Welvaren”, die aan 213 [van de 260) Afrikanen het leven heeft gekost [38]. Alle blanke bemanningsleden bleven ongedeerd. Passief verzet op de plantages bestond vaak door saboteren van werkzaamheden door langzaamaanacties, het veinzen van ziekte, zich ”dom” voordoen [een equivalent van het Oostindisch doof] etc [39].
Actiever verzet was het saboteren van de productiemiddelen en vergiftiging van het vee, Ook vergiftiging van planters en [aan die planters] loyale slaven kwam voor [40]. En bitter genoeg was ook het plegen van zelfmoord een vorm van verzet, omdat zo [hoe bizar en ziek het ook klinkt] het ”eigendom” van de meester werd vernietigd en daarmee een deel van zijn mogelijkheid op het maken van winst [41]

Maronnage en slavenopstanden

Maar het meest succesvolle verzet is geweest de zogenaamde maronnage [vlucht van de plantages naar het binnenland] [42], met als gevolg een aantal dappere slavenopstanden. Klinkende namen zijn die van verzetsstrijders Boni, Baron en Joli-Coeur [43] Het gewapende verzet van de gevluchte slaven [Marrons, voorouders van de huidige boslandbewoners in Suriname] tegen de plantersklasse zou geducht zijn en resulteren in een aantal marronoorlogen, die het blanke bewind maar niet kon winnen en uiteindelijk is geresulteerd in vredesovereenkomsten, waarin de marrons bedongen, dat zij in vrijheid verder konden leven. [44]
Een bekende leider van een slavenopstand op Curacao was Tula [45] Voor slavenkolonie Jamaica was dat de legendarische Nanny of the Maroons [46}. Dappere mannen en vrouwen.

Solidariteit met slaven quakers
john brown robespierre

Hoewel deze opsomming verre van volledig is, wil ik toch aandacht schenken aan enkelen, die solidair [een anachronistisch woord maar toch maar even gebruikt] zijn geweest met het barbaarse lot van de slaven.

Quakers

In de eerste plaats noem ik de Quakers, een christelijke groep, die aan de wieg stond van het ijveren voor afschaffing van de slavernij [abolitie], zich daarbij beroepend op de christelijke waarden [47].
Ze zijn onder andere actief geweest in de underground railroad [48] , een route waarlangs slaven konden vluchten, via het Noorden van de VS, naar Canada, waar slavernij was verboden. [49]

Een belangrijke voorvechtster van de underground railroad is ook de voormallige zwarte slavin Harriet Tubman, die een grote bijdrage heeft geleverd [50]. Ze heeft via die underground railroad meer dan 19 tochten gemaakt en zo 300 slaven gered [51]. John Brown was een abolitionist, die met militaire middelen de slavernij bestreed en uiteindelijk werd geexecuteerd, [52]

Revolutionnair Frankrijk, Robespierre, Abbe Gregoire

In het Frankrijk van de Franse Revolutie werd op 4 februari 1794 de slavernij afgeschaft [53]. Alle bevrijde slaven werden Franse burgers [54]. Zoiets was voor die tijd uniek. Op dat moment was er op Haiti een slavenopstand aan de gang onder leiding van Toussaint Louverture [55]. In tegenstelling tot de latere afschaffingen door Groot Brittannie, Nederland en de andere slavenmogendheden was het niet om economische redenen, maar wel degelijk geleid door de Liberte, Egalite, Fraternite gedachte van de Franse revolutie.[56] Voormannen als Jacobijnenleider Robespierre [57] en vooral Abbe Gregoire [58], waren warme voorstanders van die afschaffing, die overigens niet verbazingwekkend, door Napoleon werd teruggedraaid [59]

Afschaffing slavernij, vrij/vergeet het maar/staatstoezicht

De slavenopstanden hebben geleid tot verzwakking van de slavenmaatschappij, maar niet tot verdwijning ervan, behalve in Haiti [60] Ook de abolitionistische bewegingen [61] hebben daartoe met alle ongetwijfeld goede bedoelingen niet toe geleid, aangezien bij dergelijke veranderingen economische omstandigheden de kaart dicteren. Economisch was de slavernij niet rendabel meer en door de opkomst van de machine werden slaven steeds meer overbodig [62]. Voor Suriname en de Nederlandse Antillen vond de afschaffing van de slavernij plaats op 1 juli 1863 [63]. Er kwam, schandalig genoeg, een financiele compensatie, niet voor de slaven, maar hun meesters.
Het harde bedrag was 300 gulden per slaaf [64] Heel veel geld in die tijd.

Staatstoezicht:

Wie nu dacht vrij te zijn, kwam bedrogen uit, Voor de slaven op de Nederlandse Antillen gold wel directe vrijheid, maar de voormalige Surinaamse slaven van 15  tot 60 jaar moesten nog 10 jaar op de plantage werken tegen
een geringe vergoeding. Die periode werd ”Staatstoezicht” genoemd en duurde 10 jaar [65]. Pas in 1873 was men werkelijk vrij en slaaf af.

Terug naar het heden, mmensenrechten in nederland anno 2013/vluchtelingen en asielzoekers

”De slavernij is afgeschaft, maar ook vandaag worden mensen nog vernederd om wie ze zijn. De geschiedenis verplicht ons te leren van het verleden en onrechtvaardigheid ook in deze tijd met alle kracht te bestrijden.
Door schending van de mensenrechten aan de kaak te stellen. Door discriminatie te bestrijden. Door moderne slavernij, in arbeid en prostitutie, aan te pakken.”

……

””Laten wij voorkomen, dat onze kinderen en kleinkinderen zich later voor ons moeten schamen”

Uit toespraak Asscher bij de herdenking 150 jaar afschaffing slavernij in het Oosterpark. Bij het Slavernijmonument

 

We hebben een duik in het besmette Nederlandse verleden gemaakt. Nu terug naar het heden. Het is natuurlijk gemakkelijk, diepe spijt te betuigen over een verleden van 150 jaar en langer en een thema als slavernij, over welks misdadigheid iedereen het wel eens is. Wel wrang is, dat die ”diepe spijt” en de oprichting van het slavernij monument zo laat komen en dat zelfs ondanks het feit, dat slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is, er niet eens
simpele ”excuses” af kunnen.

Dan heb ik het nog niet eens gehad over herstelbetalingen, een zeer redelijke eis. Maar los daarvan.
In zijn toespraak gebruikte Asscher gloedvolle woorden als het aan de kaak stellen van mensenrechtenschendingen door de Nederlandse regering. Gebeurt dat wel? Ja, ”aan de kaak stellen” in het buitenland en liefst van regeringen zoals Syrie en Noord Korea, die een anti Westers beleid voeren.

Maar hoe zit het met de huidige mensenrechtensituatie in Nederland zelf?

Dat bekijkende kom ik tot de conclusie, dat deze, zeker wat het asielbeleid betreft inhumaan en mensonterend is. Een arsenaal van mensenrechtenschendingen wordt losgelaten op hen, die naar Nederland zijn gevlucht vanwege armoede, oorlog en/of vervolging. Oorlogen, die vaak het gevolg zijn van Westers militair ingrijpen, zoals in Afghanistan en Irak, waar relatief veel vluchtelingen naar Nederland en andere EU landen zijn gevlucht.
Asielzoekers, die via Schiphol naar Nederland reizen, worden al bij aankomst gedetineerd [66], waardoor zij het etiket ”crimineel” opgeplakt krijgen. Dit in tegenstelling tot mensen, die via land reizen en in Asielzoekerscentra
belanden.
Vreemdelingendetentie, waarin uitgeprocedeerde asielzoekers of mensen, die nooit asiel hebben aangevraagd [omdat economische vluchtelingen daarvoor niet in aanmerking komen] vaak terechtkomen, is in grond al fout, omdat de enige ”misdaad” is, dat mensen niet over de juiste verblijfspapieren beschikken. Daarnaast zijn de omstandigheden mensonwaardig en inhumaan: De uitzichtloosheid [je weet niet hoelang je er zit], slechte medische zorg,
weinig of geen recreatie etc. [67]
De ombudsman heeft daarover een zeer kritisch rapport geschreven [68]. Vluchtelingen worden uitgezet naar oorlogsgebieden, ondanks de voor hen te lopen risico’s [69]. Zeker in een geval heeft dat tot de dood geleid [70].
En dan nog de kwestie Dolmatov, de Russissche politieke activist, die zelfmoord pleegde omdat hij dreigde te worden uitgezet naar vervolging.[71] Staatssecretaris Teeven kwam ermee weg.

Uitgeprocedeerden, die niet terug kunnen naar eigen land, worden zonder recht op voedsel, kleding en een dak boven hun hoofd, de straat op gezet, met als gevolg het tentenkamp protest, waarna ze zijn ontruimd, gezeuld naar de Vluchtkerk, waar zij weer weg moesten en nu zitten in een Vluchtflat, waar het ze aan de meest elementaire zaken ontbreekt Als ze daarvoor bij de Stopera aandacht vragen, worden ze verjaagd of gearresteerd [72].
Gaat een beschaafd land zo met vluchtelingen om?

Dit is nog maar een topje van de ijsberg over het onrecht, asielzoekers aangedaan

Zie ook: http://deportatieverzet.nl/wp-content/uploads/2013/06/streng-maar-rechtvaardig.pdf

Epiloog

De Nederlandse regering betuigt diepe spijt over de slavernij Geen excuses, maar beter dan helemaal niet. Zij wil lering trekken uit het verleden, door mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen, maar maakt zich er zelf
in ernstige mate aan schuldig. [73] Te vergelijken met de barbaarse slavernij is het vreemdelingenbeleid uiteraard niet. Maar wil Nederland werkelijk afrekenen met onrecht en zich nu inzetten voor mensenrechten, moet het beginnen, vluchtelingen, die niet voor hun plezier naar Nederland gekomen zijn, met respect te behandelen en hen dezelfde rechten toe te kennen als een Nederlandse inwoner met geldige verblijfspapieren.

Anders zullen de woorden van Asscher uitkomen en de kinderen en kleinkinderen van de politici van nu zich over hen moeten schamen. Laat de Nederlandse regering een begin maken, dat daadwerkelijk te voorkomen.

 

Noten

[1]

WIKIPEDIA
WETTELIJKE AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij#Wettelijke_afschaffing_van_de_slavernij

Bron:

WIKIPEDIA
SLAVERNIJ

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij

[2]

WIKIPEDIA
KETI KOTI

http://nl.wikipedia.org/wiki/Keti-koti

[3]

NINSEE
KONINGSPAAR AANWEZIG BIJ KETI KOTI

http://www.ninsee.nl/news/Koningspaar-bij-Keti-Koti-2013

HET KONINKLIJK HUIS
KONING WILLEM ALEXANDER EN KONINGIN MAXIMA
BIJ NATIONALE HERDENKING SLAVERNIJVERLEDEN
27 MEI 2013

http://www.koninklijkhuis.nl/nieuws/nieuwsberichten/2013/mei/koning-willem-alexander-en-koningin-maxima-bij-nationale-herdenking-slavernijverleden/

NOS
KONING BIJ HERDENKING SLAVERNIJ
1 JULI 2013

http://nos.nl/koningshuis/artikel/524594-koning-bij-herdenking-slavernij.html

[4]

WIKIPEDIA
NATIONAAL MONUMENT SLAVERNIJVERLEDEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_monument_slavernijverleden

[5]

”Op 1 juli 2002 onthulde Koningin Beatrix het slavernijmonument in het Oosterpark.”

HET KONINKLIJK HUIS
KONING WILLEM ALEXANDER EN KONINGIN MAXIMA
BIJ NATIONALE HERDENKING SLAVERNIJVERLEDEN
27 MEI 2013

http://www.koninklijkhuis.nl/nieuws/nieuwsberichten/2013/mei/koning-willem-alexander-en-koningin-maxima-bij-nationale-herdenking-slavernijverleden/

[6]

TROUW
NIEMAND WEET WIE DRANGHEKKEN ZETTE
3 JULI 2002

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2791369/2002/07/03/Niemand-weet-wie-dranghekken-zette.dhtml

WIKIPEDIA
NATIONAAL MONUMENT SLAVERNIJVERLEDEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_monument_slavernijverleden

[7]

NOS
NEDERLAND DRUKT SLAVERNIJVERLEDEN WEG
1 JULI 2007

http://nos.nl/artikel/63040-nederland-drukt-slavernijverleden-weg.html

[8]

NOS
NEDERLAND DRUKT SLAVERNIJVERLEDEN WEG
1 JULI 2007

http://nos.nl/artikel/63040-nederland-drukt-slavernijverleden-weg.html

[9]

NTR
DE SLAVERNIJ

http://www.geschiedenis24.nl/de-slavernij.html

NTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
COMMENTAAR OP DE SLAVERNIJ AFLEVERING 1
SANDEW HIRA

http://www.iisr.nl/CMSDetail.aspx?IDRecordTarget=118

[10]

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
ALS WITTE MENSEN ZWARTE GESCHIEDENIS BESCHRIJVEN…..
DEEL 01
ACHT TECHNIEKEN OM EEN MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID TE
BAGATELLISEREN
SANDEW HIRA
20 MEI 2013

http://www.iisr.nl/CMS_V3.aspx?IDCMSDetail=829

WERELDJOURNALISTEN
NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN LEIDT TOT VERHITTE DISCUSSIES
7 JULI 2010

http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2010/07/07/nederlands_slavernijverleden_leidt_tot_verhitte_d/

[11]

DE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL IN DE 17E EN 18E EEUW
ERIK SWEERS
27 JUNI 2013

http://www.historien.nl/geschiedenis-van-de-nederlandse-slavenhandel/

[12]

”Het is de eerste keer dat het kabinet in eigen land spijt betuigt
over het slavernijverleden.
wel kwam toenmalig minister Roger van Boxtel in 2001 met een
spijtbetuiging.
Dit deed hij tijdens een internationale top in Durban.”

VERSGEPERST.COM
NEDERLANDSE REGERING BETUIGT SPIJT OM SLAVERNIJ
I JULI 2013

http://www.versgeperst.com/nieuws/218804/nederlandse-regering-betuigt-spijt-om-slavernij.html

[13]

”We express deep remorse about the enslavement and slave trade
that took place”

NETHERLANDS
SPEECH BY ROGER VAN BOXTEL
NETHERLANDS MINISTER FOR URBAN POLICY AND INTEGRATION OF
ETHNIC MINORITIES
”A NEW BEGINNING”
WORLD CONFERENCE AGAINST RACISM
DURBAN, 2 SEPTEMBER 2001

http://www.un.org/WCAR/statements/netherE.htm

[14]

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL
COURT

ARTICLE 7
CRIMES AGAINST HUMANITY

For the purpose of this Statute ”crime against humanity” means any
of the following acts when committed as part of a widespread or
systematic attack directed against any civilian population, with knowledge
of the attack.

…….
(c} Enslavement
(d) Deportation or forcible transfer of population
……..
(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitutiion, forced pregnancy,
enforced sterilization, or any other form of sexual violence or
comparable gravity
(f} Torture
…….
…….

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf

[15]

RIJKSOVERHEID
TOESPRAAK VAN VICE PRESIDENT LODEWIJK ASSCHER BIJ
DE HERDENKING VAN DE AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ
OP MAANDAG 1 JULI 2013 IN AMSTERDAM

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2013/07/01/toespraak-van-viceminister-president-lodewijk-asscher-bij-de-herdenking-van-de-afschaffing-van-de-slavernij-op-maandag-1-juli-2013-in-amsterdam.html

NOS
ASSCHER: DIEPE SPIJT OVER SLAVERNIJ
1 JULI 2013

http://nos.nl/artikel/524553-asscher-diepe-spijt-voor-slavernij.html

DE VOLKSKRANT
NEDERLAND HEEFT DIEPE SPIJT VAN SLAVERNIJ
3 SEPTEMBER 2001

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/594030/2001/09/03/Nederland-heeft-diepe-spijt-van-slavernij.dhtml

AT5
ASSCHER: DIEPE SPIJT EN BEROUW OVER SLAVERNIJVERLEDEN
1 JULI 2013

http://www.at5.nl/artikelen/106333/asscher-nederland-betuigt-spijt-en-diepe-rouw

NU.NL
REGERING BETUIGT SPIJT EN DIEP BEROUW OM SLAVERNIJ
1 JULI 2013

http://www.nu.nl/binnenland/3514855/regering-betuigt-spijt-en-diep-berouw-slavernij.html

[16]

RIJKSOVERHEID
TOESPRAAK VAN VICE PRESIDENT LODEWIJK ASSCHER BIJ
DE HERDENKING VAN DE AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ
OP MAANDAG 1 JULI 2013 IN AMSTERDAM

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2013/07/01/toespraak-van-viceminister-president-lodewijk-asscher-bij-de-herdenking-van-de-afschaffing-van-de-slavernij-op-maandag-1-juli-2013-in-amsterdam.html

TOESPRAAK RUTTE OP NATIONALE HERDENKING NEDERLANDS
SLAVERNIJVERLEDEN
1 JULI 2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2012/07/01/nationale-herdenking-nederlands-slavernijverleden.html

[17]

DICHTBIJ.NL
DIT ZEI VAN DER LAAN BIJ KETI KOTI
2 JULI 2013

http://www.dichtbij.nl/amsterdam-noord/regionaal-nieuws/artikel/2901385/dit-zei-van-der-laan-bij-keti-koti.aspx

[18]

MAAK EXCUSES VOOR SLAVERNIJVERLEDEN
HARRY VAN BOMMEL
28 JUNI 2013

http://www.sp.nl/opinies/Maak_excuses_voor_slavernijverleden.html

[19]

NEDERLAND WEIGERT EXCUSES AAN INDONESIE
24 APRIL 2013

http://www.allesinperspectief.nl/Nederland/nederland-weigert-excuses-aan-indonesie.html

OCAN
DEBAT EXCUSES KONING VOOR SLAVERNIJ ONLINE:
WAAROM WEL SPIJT, MAAR GEEN EXCUSES?
23 JUNI 2013

http://www.ocan.nl/Nieuws/debat-excuses-koning-voor-slavernij-online.html

[20]

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL
COURT

ARTICLE 7
CRIMES AGAINST HUMANITY

For the purpose of this Statute ”crime against humanity” means any
of the following acts when committed as part of a widespread or
systematic attack directed against any civilian population, with knowledge
of the attack.

(a) murder

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf

”Bloedbad van Rawagene
In de vroege ochtend van 9 december 1947 vielen Nederlandse militairen gewapend met automatische geweren en mortieren het Javaanse dorp Rawagene aan, dat 100 kilometer ten oosten van de hoofdstad Jakarta ligt. Ze stonden onder leiding van Alphons Wijnen. Volgens de Nederlandse militairen zou een guerilla-commandant zich schuilhouden in Rawagene en zij waren op zoek naar onafhankelijkheidsstrijders. De bewoners ontkenden dat zij hem verborgen hielden. De bevolking werd bijeen gebracht en ruim vierhonderd mannen werden ter plekke doodgeschoten. De Nederlanders ondervonden geen tegenstand en troffen uitsluitend ongewapende dorpsbewoners aan. Mannen werden van vrouwen en kinderen gescheiden en ter plekke of op de vlucht doodgeschoten.”

IS GESCHIEDENIS

HET BLOEDBAD VAN RAWAGEDE TIJDENS DE POLITIONELE ACTIES

MARIANNE VAN EXEL

12 SEPTEMBER 2011

http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/het_bloedbad_van_rawagede_tijdens_de_politionele_acties/

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
ACTIE TEGEN LEIDS INDIE-MONUMENT
JANUARI 2000

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10626f37.htm

STICHTING COMITE NEDERLANDSE ERESCHULDEN

http://www.kukb.nl/

DOORBRAAK
REHABILITEER DE INDONESIE WEIGERAARS
29 JUNI 2013

http://www.doorbraak.eu/blog/wp-content/cache/page_enhanced/www.doorbraak.eu/rehabiliteer-de-indonesie-weigeraars/_index.html_gzip

[21]

NRCNEXT.NL
EINDELIJK EXCUSES VOOR BLOEDBAD RAWAGEDE (47)
9 DECEMBER 2011

http://www.nrcnext.nl/blog/2011/12/09/eindelijk-excuses-voor-bloedbad-rawagede-47/

[22]

NRCNEXT.NL
EINDELIJK EXCUSES VOOR BLOEDBAD RAWAGEDE (47)
9 DECEMBER 2011

http://www.nrcnext.nl/blog/2011/12/09/eindelijk-excuses-voor-bloedbad-rawagede-47/

[23]

NRCNEXT.NL
EINDELIJK EXCUSES VOOR BLOEDBAD RAWAGEDE (47)
9 DECEMBER 2011

http://www.nrcnext.nl/blog/2011/12/09/eindelijk-excuses-voor-bloedbad-rawagede-47/

[24]

TELEGRAAF
TELEURSTELLING OVER UITBLIJVEN EXCUSES
1 JULI 2013

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21696142/__Boos_over_uitblijven_excuses__.html

DE GELDERLANDER
TELEURSTELLING OVER UITBLIJVEN EXCUSES SLAVERNIJ
1 JULI 2013

http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/teleurstelling-over-uitblijven-excuses-slavernij-1.3895064

VRIJ NEDERLABD
EEN FEESTJE VOOR OUDE BLANKEN
RUDIE KAGIE
15 JANUARI 2013

http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Een-feestje-voor-oude-blanken-1.htm

[25]

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL
COURT

ARTICLE 7
CRIMES AGAINST HUMANITY

For the purpose of this Statute ”crime against humanity” means any
of the following acts when committed as part of a widespread or
systematic attack directed against any civilian population, with knowledge
of the attack.

…….
(c} Enslavement
(d) Deportation or forcible transfer of population
……..
(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitutiion, forced pregnancy,
enforced sterilization, or any other form of sexual violence or
comparable gravity
(f} Torture
…….
…….

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf

[26]

NINSEE
SLAVERNIJ

http://www.ninsee.nl/Slavernij-1

[27]

WIKIPEDIA
GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Nederlandse_slavernij

[28]

”De transatlantische slavernij heeft geleid tot de opkomst van de scheepvaart, bank- en verzekeringswezen, de stapelmarkten in Europa, de opkomst van verwerkingsindustrieën in Europa gebaseerd op landbouwproducten als suiker, koffie en cacao. ”

COMMENTAAR OP DE SLAVERNIJ AFLEVERING 1
SANDEW HIRA
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH

http://www.iisr.nl/CMSDetail.aspx?IDRecordTarget=118

[29]

WIKIPEDIA
TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL

http://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantische_slavenhandel

NINSEE
TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL

http://www.ninsee.nl/Slavernij

[30]

SCHATTING TOTAAL AANTAL SLACHTOFFERS VAN DE
TRANSATLANTISCHE SLAVERNIJ

http://www.iisr.nl/CMS_V3.aspx?IDCMSDetail=455

[31]

NINSEE
TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL

http://www.ninsee.nl/Slavernij

”Elf miljoen slaven uit Afrika verrichtten gedurende drie eeuwen slavenarbeid op de plantages en in de huizen van blanke kolonisatoren in de Amerika’s. Elf miljoen mensen, wier waarde werd afgemeten aan hun werkkracht en uitgedrukt in geld. Deze elf miljoen hadden nog een naam, en een leven. Eén miljoen anderen stierven naamloos tijdens het transport naar de kust en de oversteek van Afrika naar Amerika.

Het aandeel van de Republiek der Nederlanden in deze handel bedroeg 5 procent van het totaal: zo’n 600.000 mensenlevens. Ook aan de andere kant van de wereld, in de Oost, was de Republiek bij slavenhandel betrokken.”

DE SLAVERNIJ
MENSENHANDEL VAN DE KOLONIALE TIJD TOT NU
CARLA BOOS

http://www.bol.com/nl/p/de-slavernij/1001004011274012/?Referrer=ADVNLGOT0020081001004011274012

[32]

WIKIPEDIA
GESCHIEDENIS VAN DE SLAVERNIJ
ATLANTISCHE SLAVENHANDEL

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Nederlandse_slavernij#Atlantische_slavenhandel

[33]

WIKIPEDIA/
GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ
EINDE VAN DE SLAVENHANDEL/IN ETAPPES

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Nederlandse_slavernij#In_etappes

[34]

”Op economisch gebied werd de slavenhandel minder interessant door opkomst van de Europese suikerbietencultuur. Afrika veranderde van een gebied waar ‘grondstoffen’ werden gehaald (slaven) in een potentiële afzetmarkt voor Europa. Daarvoor was stabiliteit en rust op het continent belangrijk. De ontwikkeling van landbouwmachines zorgde voor een extra reden om de slavernij af te schaffen. Door het gebruik van machines werden slaven overbodig.”

WIKIPEDIA
GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ
EINDE VAN DE SLAVENHANDEL

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Nederlandse_slavernij#Einde_van_de_slavenhandel

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
COMMENTAAR OP DE SLAVERNIJ AFLEVERING 5
SANDEW HIRA

http://www.iisr.nl/CMSDetail.aspx?IDRecordTarget=126

NTR
DE SLAVERNIJ

http://www.geschiedenis24.nl/de-slavernij.html

[35]

Orlando Patterson is schrijver van ”Slavery and Social Death.
A comparative study”

http://www.amazon.com/Slavery-Social-Death-Comparative-Study/dp/067481083X

[36]

SLAVERNIJ EN JIJ

http://www.slavernijenjij.nl/

SLAVERNIJ EN JIJ
LEVEN IN SLAVERNIJ

http://www.slavernijenjij.nl/leven-in-slavernij/

NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN

http://www.ninsee.nl/Nederlands-slavernijverleden

SLAVERNIJ

http://www.ninsee.nl/Slavernij-1

WIKIPEDIA
GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Nederlandse_slavernij

[37]


„I was called up on one of her (Miss Ada´s) birthdays, and Marster Bob sorta looked out of the corner of his eyes, first at me and then at Miss Ada, and then he make a little speech. He took my hand, put it in Miss Ada´s hand, and say: „Dis your birthday present, darlin“ I make a curtsy and Miss Ada´s eyes twinkle like a star and she take me in her room and took on powerful over me“ (p. 12)

SVEN JENSE
PATTERSON (1982)
SLAVERY AND SOCIAL DEATH

http://www.seesproject.com/verplaatsing/?p=1489

[38]

NINSEE.NL
SLAVENVERZET

http://www.ninsee.nl/Slavenverzet

[39]

NINSEE.NL
SLAVENVERZET

http://www.ninsee.nl/Slavenverzet

[40]

NINSEE.NL
SLAVENVERZET

http://www.ninsee.nl/Slavenverzet

[41]

NINSEE.NL
SLAVENVERZET

http://www.ninsee.nl/Slavenverzet

[42]

NINSEE.NL
SLAVENVERZET

http://www.ninsee.nl/Slavenverzet

[43]

Beroemde aanvoerders zoals Boni, Baron en Joli Coeur veroorzaakten in de tweede helft van de achttiende eeuw met hun rooftochten ernstige paniek op de plantages.”

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK
AFSCHAFFING SLAVERNIJ (1863)

http://www.kb.nl/dossiers/geschiedenis/afschaffing-slavernij-1863

”Bekende medestrijders van Boni waren Baron en Joli-coeur.”

WIKIPEDIA

BONI (GUERILLALEIDER)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boni_(guerrillaleider)

DEFENSIE.NL
BEGIN VAN DE BONI OORLOGEN IN SURINAME

http://www.defensie.nl/nimh/geschiedenis/tijdbalk/1713-1795/begin_van_de_boni-oorlogen_in_suriname_(1765)

[44]

NINSEE.NL
SLAVENVERZET

http://www.ninsee.nl/Slavenverzet

[45]

WIKIPEDIA
TULA, SLAVENLEIDER

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tula_(slavenleider)

[46]

WIKIPEDIA
NANNY OF THE MAROONS

http://en.wikipedia.org/wiki/Nanny_of_the_Maroons

[47]

‘In the past, Quakers were known for their use of thou as an ordinary pronoun, refusal to participate in war, plain dress, refusal to swear oaths, opposition to slavery, and teetotalism – the opposition to alcohol”

WIKIPEDIA
QUAKERS

http://en.wikipedia.org/wiki/Quakers

”Later, in the 17th century, English Quakers and evangelical religious groups condemned
slavery (by then applied mostly to Africans) as un-Christian;”

WIKIPEDIA
ABOLITIONISM

http://en.wikipedia.org/wiki/Abolitionism

[48]

”Churches also often played a role, especially the Religious Society of Friends(Quakers), Congregationalists, Wesleyans, and Reformed Presbyterians as well as certain sects of mainstream denominations such as branches of the Methodist church and American Baptists.”

WIKIPEDIA
UNDERGROUND RAILROAD

http://en.wikipedia.org/wiki/Underground_Railroad

[49]

”One estimate suggests that by 1850, 100,000 slaves had escaped via the “Railroad”.[6]British North America (present-day Canada), where slavery was prohibited, was a popular destination, as its long border gave many points of access.”

WIKIPEDIA
UNDERGROUND RAILROAD

http://en.wikipedia.org/wiki/Underground_Railroad

[50]

WIKIPEDIA
HARRIET TUBMAN

http://en.wikipedia.org/wiki/Harriet_Tubman

[51]

WIKIPEDIA
HARRIET TUBMAN

http://en.wikipedia.org/wiki/Harriet_Tubman

[52]

WIKIPEDIA
JOHN BROWN

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Brown_(abolitionist)

[53]

”Revolutionary France abolished slavery in 1794, but it was restored by Napoleon in the French
colonies more than a decade later after his subversion of the French Revolution.”

WIKIPEDIA
ABOLITIONISM

http://en.wikipedia.org/wiki/Abolitionism

‘Frankrijk schafte tijdens de revolutie in 1794 de slavernij af (het paste immers niet goed bij de Vrijheid,
Gelijkheid en Broederschap), maar Napoleon I draaide dat snel weer terug.”

WIKIPEDIA
WETTELIJKE AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij#Wettelijke_afschaffing_van_de_slavernij

[54]

”Intussen hadden Grégoire en zijn vrienden op 4 februari 1794 de afschaffing van de slavernij
in de kolonies bekomen, waarbij alle bevrijde slaven Franse burgers werden”

WIKIPEDIA
HENRI GREGOIRE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_Gr%C3%A9goire

[55]

TOUSSAINT LOUVERTURE
WIKIPEDIA

https://en.wikipedia.org/wiki/Toussaint_Louverture

[56]

‘Frankrijk schafte tijdens de revolutie in 1794 de slavernij af (het paste immers niet goed bij de Vrijheid,
Gelijkheid en Broederschap), maar Napoleon I draaide dat snel weer terug.”

WIKIPEDIA
WETTELIJKE AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij#Wettelijke_afschaffing_van_de_slavernij

[57]

WIKIPEDIA
MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Robespierre

[58]

”Intussen hadden Grégoire en zijn vrienden op 4 februari 1794 de afschaffing van de slavernij
in de kolonies bekomen, waarbij alle bevrijde slaven Franse burgers werden”

WIKIPEDIA
HENRI GREGOIRE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_Gr%C3%A9goire

[59]

‘Frankrijk schafte tijdens de revolutie in 1794 de slavernij af (het paste immers niet goed bij de Vrijheid,
Gelijkheid en Broederschap), maar Napoleon I draaide dat snel weer terug.”

WIKIPEDIA
WETTELIJKE AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij#Wettelijke_afschaffing_van_de_slavernij

[60]

WIKIPEDIA
TOUSSAINT LOUVERTURE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Toussaint_Louverture

[61]

WIKIPEDIA
ABOLITIONISM

http://en.wikipedia.org/wiki/Abolitionism

[62]

WIKIPEDIA
TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL
AFSCHAFFING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantische_slavenhandel#Afschaffing

[63]

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK
AFSCHAFFING SLAVERNIJ (1863)

http://www.kb.nl/dossiers/geschiedenis/afschaffing-slavernij-1863

WETTELIJKE AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ IN HET CARAIBISCH
GEBIED EN ZUID AMERIKA: HISTORISCHE FEITEN EN GEMEENSCHAPPELIJKE
RESULTATEN
STEPHEN SMALL

http://www.slavernijonline.nl/CMS_V3.aspx?IDCMSDetail=763

[64]

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK
AFSCHAFFING SLAVERNIJ (1863)

http://www.kb.nl/dossiers/geschiedenis/afschaffing-slavernij-1863

[65]

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK
AFSCHAFFING SLAVERNIJ (1863)

http://www.kb.nl/dossiers/geschiedenis/afschaffing-slavernij-1863

”Er wordt besloten de slaven in Suriname onder staatstoezicht te stellen, ook in verband met het behoud van de suikerproductie.”

STATEN-GENERAAL DIGITAAL
PARLEMENTAIRE DOCUMENTEN UIT DE PERIODE 1814 TOT 1995
MENSENRECHTEN

http://www.statengeneraaldigitaal.nl/themas/thema?document=mensenrechten

[66]

ADVOCATENBLAD.NL
PVDA KAMERLIF MAIJ: GRENSDETENTIE BEPERKEN
25 APRIL 2013

http://www.advocatenblad.nl/site/magazine/archief/nieuws/detail/20091472.html

[67]

”Voor uitgeprocedeerde asielzoekers, de zogenaamde ”illegalen” worden andere maatstaven aangelegd. Zij worden namelijk in ”vreemdelingenbewaring” geplaatst, in afwachting van hun uitzetting. Het grootste onrecht is, dat er geen sprake is van strafbare feiten. Bovendien zijn de detentieomstandigheden veel slechter dan in een ”gewone” Nederlandse gevangenis”

OM HAALT WEBSITE JOKE KAVIAAR UIT DE LUCHT/
VLUCHTELINGENBEULEN NED STAAT GAAN VRIJUIT
ASTRID ESSED

http://13-september.nl/steunbetuigingen/astrid-essed-om-haalt-website-joke-kaviaar-uit-de-luchtvluchtelingenbeulen-ned-staat-gaan-vrijuit/

[68]

VREEMDELINGENBEWARING
STRAFREGIME OF MAATREGEL OM UIT TE ZETTEN
OVER RESPECT VOOR MENSENRECHTEN BIJ VREEMDELINGENBEWARING
DE NATIONALE OMBUDSMAN
7 AUGUSTUS 2012

http://www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/2012-105_-_vreemdelingenbewaring.pdf

[69]

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING YASSIR S NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-yassir-s-naar-onveilig-afghanistanbrief-aan-de-klm/

[70]

VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1851212/2011/02/23/Afghaan-die-in-2006-werd-uitgewezen-is-door-Taliban-vermoord.dhtml

[71]

HOE DE STAAT DOLMATOV DE DOOD INJOEG
PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2013/04/12/hoe-de-staat-dolmatov-de-dood-joeg/

[72]

HET PAROOL
PROTESTERENDE ASIELZOEKERS AFGEVOERD DOOR POLITIE
5 JULI 2013

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3470833/2013/07/05/Protesterende-asielzoekers-afgevoerd-door-politie.dhtml

[73]

KRITISCHE STUDENTEN UTRECHT
KNOKPLOEGEN, ISOLEERCELLEN EN DEPORTATIES
ASIELBELEID ”STRENG DOCH RECHTVAARDIG”
JAN WILLEM

http://www.kritischestudenten.nl/krantje-boord/juni-2013/knokploegen-isoleercellen-en-deportaties-asielbeleid-streng-doch-rechtvaardig/