Enkele kanttekeningen bij het overlijden van Hugo Chávez

chavez1
Facebooktwittergoogle_plusmail

“Het is hetzelfde Noord-Amerikaanse Imperium
Maar wij zijn wel blij, dat die ene weg is
Adios Signor Bush
Uitspraak Chávez bij verkiezingsoverwinning President Obama

Laten we de mensheid redden. Laten we het Amerikaanse rijk afmaken.
Trouw 6 maart 2013
De reis van Christopher Columbus vormde de opmaat tot de grootste invasie en genocide uit de geschiedenis van de mensheid.”
Kapitalisme is de weg van de duivel
NRC 6 maart 2013

President Hugo Chávez [1] was een markante figuur en zoals wel te verwachten was, maakte zijn overlijden [2] bij vriend en vijand veel reacties los. Door zijn westerse politieke tegenstanders en media werd de  nadruk gelegd op zijn ”dictatoriale” kant en zijn onderdrukking [in eigen land] van de vrijheid van meningsuiting. [3]Deze kritiek werd grotendeels gedeeld door mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International. [4]

Chávez linkse  medestanders [publicisten/organisaties, etc], vergezeld door Latijns-Amerikaanse linkse presidenten  als de [voormalige] Cubaanse leider Fidel Castro, Morales [Bolivia] en Correa [Ecuador, die by the way Julian Assange asiel heeft verleend] , prezen zijn politieke engagement [5] en zijn anti-imperialisme. Persoonsverheerlijking  was daaraan in een aantal gevallen niet vreemd. [6]Daarop kom ik terug.

Ook werd Chávez geprezen door politieke vrienden van een ander echelon, die hun eigen redenen hadden om tegenstander van het Westen te zijn [of zich als zodanig voor te doen, zoals de niet ideologische Bouterse] waaronder de Iraanse president Ahmedinejad [7],   de Surinaamse president en voormalige dictator D Bouterse [8] en de president van Belarus, Lukashenko [ alle drie aanwezig op zijn begrafenis]. [9]

De kritiek, de verbittering en het cynisme van het Westen ten aanzien van Chávez was voorspelbaar. Immers, Chávez was jarenlang criticus geweest, niet alleen van de Amerikaanse oorlogspresident G. Bush [de instigator van de aanvallen op Afghanistan en Irak en de architect van Guantanamo Bay] en zijn Westerse bondgenoten, waaronder Israël [10], maar ook van het kapitalistische systeem, dat hij, naar mijn mening terecht, zag als een van de voornaamste oorzaken van de uitbuiting en de sociale ongelijkheid in de wereld. [11]

Van persoonsverheerlijking tot opbouwende kritiek
Het Sneeuwwitje effect

Het is dus bijna onvermijdelijk, dat een politiek leider als  Chávez, promotor van de rechten van de armen [12], uitdager van de VS [13] en vooral bekend om zijn felle redevoeringen en stevige uitspraken [14] felle reacties opriep, pro of contra. En zoals in dat soort gevallen wel vaker gebeurt, is overdrijving niet vreemd. Door Westerse politici/media en anderen, waaronder [uiteraard] president Obama, werd hij als een tyran afgeschilderd [15] en zijn sociaal engagement afgedaan als een manier om de massa gunstig te stemmen en populair te worden.

Linkse medestanders prezen hem de hemel in [16] zonder oog te hebben voor de minder fraaie kanten van zijn beleid en zijn bizarre keuze van politieke vrienden, zoals de Surinaamse president en ex-dictator Bouterse, de president van Belarus, Lukashenko, de Syrische president Assad, voormalige president en dictator Kaddafi etc.

Nu is er vanaf gezien, maar er was een plan, Chávez permanent op te baren in een glazen kist. [17] Een griezelig voorbeeld van persoonsverheerlijking. Want wie is Chávez, Sneeuwwitje soms? [18] President Ahmadinejad spande de kroon, door in een statement te verklaren, dat Chávez, bij de naar Bijbelse [en Islamitische en Joodse] begrippen Einde der Tijden [Het Laatste Oordeel], ”terugkeert” samen met Jezus en de Mehdi. [19]

Alle bizarheid op een stokje: om de Chávez-periode recht te doen, moet de zaak vanuit verschillende kanten belicht worden. Waaronder de nadruk op zijn sociaal engagement, politiek beleid en de keuzes van zijn internationale politieke vrienden. Zijn sociaal engagement, politiek beleid en keuzes van zijn internationale politieke vrienden.

Achtergrondgeschiedenis

Chávez, geboren in 1954 als zoon van een Indiaans lerarenechtpaar, had een militaire achtergrond. Van 1971 tot 1975 zat hij op de militaire Academie en was tot 1981 beroepsmilitair [communicatieofficier bij een legereenheid in Barinas]. In 1977 werd de eenheid van Chávez overgebracht naar Anzoátegui, waar ze betrokken waren bij de strijd tegen de Rode Vlag, een links-marxistische rebellengroep.

De folterpraktijken waaraan het leger zich schuldig maakte, de corruptie [20] en de stuitende armoede [ondanks Venezuela’s grote olievoorraad] begonnen hem steeds meer tegen te staan. Als gevolg daarvan richtte hij binnen het leger een linkse beweging op ‘het Venezuelaanse Volksbevrijdingsleger” [Ejercito de Liberación del Pueblo de Venezuela, of ELPV]. In 1992 pleegde hij een coup tegen de zittende regering Perez, werd veroordeeld, maar kreeg in 1994 gratie onder een nieuwe president. [21]

Los van die verwerpelijke coup methodes valt weinig fraais over deze president Perez [achtergrond sociaal-democratisch] [22] te vertellen. Genoemd zijn al de folterpraktijken van het leger tegen linkse opstandelingen, waarvoor hij [in zijn eerste regeerperiode [1974-1979] hoofdverantwoordelijk was. [23] Na een tijdens zijn verkiezingscampagne voor zijn tweede regeerperiode [1989-1993] mooi verteld verhaal over een anti neoliberalistische agenda en zijn ”grote afkeer van het IMF” [24], ging hij na regeermacht te hebben verkregen, met datzelfde IMF in zee om een rigoureuze bezuinigingsronde door te drukken. [25] Erger maakte hij het nog, toen volksprotesten tegen prijsverhogingen [ten gevolge van de IMF-eisen] op zeer bloedige wijze werden neergeslagen met als gevolg volgens officiële cijfers [in enige dagen tijd!] 276 doden, volgens andere schattingen liep het dodental tot drieduizend op. [26] In mei 1993 werd hij door het Hooggerechtshof als president afgezet vanwege corruptie. [27]

El Commandante

‘Terug naar Chávez. In het geheel is Chávez aan de macht geweest van 1998 tot 2013, door keer op keer de verkiezingen te winnen. Na zijn vrijlating in 1994 richtte hij de sociaal-democratische partij ”’De Beweging van de Vijfde Republiek” op. [28] In 1998 stelde hij zich kandidaat voor de verkiezingen, die door hem werden gewonnen, waarna hij op 2 februari 1999 tot president werd beëdigd. Een Grondwetswijziging werd in 1999 doorgevoerd  met meer rechten voor de sociaal zwakkeren en minderheidsgroepen, mogelijkheden tot referenda en verandering in de Staatsinrichting. [29] In 2006 werd zijn doelstelling uitgeroepen tot ”Socialisme van de Eenentwintigste Eeuw” en in 2007 ging zijn partij, de Beweging van de Vijfde Republiek, op in de ”Verenigde Socialistische Partij van Venezuela”.

Ondanks de pittigere verkiezingstaal over links-radicale taal van ”revolutionaire veranderingen” [30], voerde Chávez aanvankelijk een voorzichtig hervormingsprogramma door, waarbij de allerarmsten gratis medische zorg kregen en de voedselprijzen werden verlaagd. [31] Dit zou veranderen onder invloed vanaf 2002 [32],  na een al dan niet met van de VS hulp geënsceneerde coup [33] tegen zijn bewind, nadat hij getracht had, controle te krijgen over de oliesector [die het grootste deel van Venezuela’s inkomsten uitmaakt]. Zonder resultaat overigens, want nadat Chávez aanvankelijk was verdreven, was hij dankzij massale protesten en inzet van zijn aanhangers binnen enkele dagen weer terug in het presidentiële paleis. [34]Hij zou nog een belangrijke rol te vervullen hebben. Tot spijt van de Venezuelaanse rijken en de VS.

Sociale veranderingen: Bolivariaanse revolutie

”He will be remembered as a man who lived and died for his people, as a paratrooper, a tank commander, a president. Hasta siempre Comandante. Presente.”
George Galloway, Brits links politicus en activist,  bij het overlijden van Chávez

Was Chávez een man, die  ”leefde en stierf” voor zijn volk, zoals George Galloway in bovenstaande quote enigszins pathetisch beweert [35], en verdiende hij dergelijke loftuitingen [waarbij ik die militaire aanduidingen maar even negeer]? Ja, die  inzet WAS er. Zeker op sociaal gebied, ook al bleek hij geen voorstander van een algehele afschaffing van het kapitalisme [36], maar dat is een ander verhaal. Maar er kleefden andere  schaduwzijden aan zijn politiek. Daarover zo meteen.

Eerst het sociale. Na 2002 kwam het echte werk op gang, dat uit bewondering voor de in 1783 in Caracas [hoofdstad van het huidige Venezuela, dat toentertijd Nieuw Granada heette en nog kolonie van Spanje was] geboren Latijns Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijder Simon Bolivar [37] door Chávez de BolivariaanseRevolutie [38] genoemd werd. Op landenniveau kreeg dit gestalte in de door Chávez opgerichte ”Bolivariaanse Alliantie”. [39] Economische onafhankelijkheid, sociale veranderingen en anti-imperialisme stonden centraal. Maar het doel  was NIET het uiteindelijk afschaffen van het kapitalisme, zoals Chávez zelf zei [40], maar het nemen van een reeksmaatregelen ter promoting van de rechten van de armen en rechtelozen, waarin Chávez binnen het door hem afgebakende kader [geen omverwerping van het kapitalistische systeem] behoorlijk en bewonderenswaardig de grenzen van wat mogelijk was,  opzocht.

Het Chávez veranderingspakket: botsingen met autonoom verzet en landrechten inheemse volkeren

Ik heb het nadrukkelijk hét Chávez veranderingspakket beschouwd omdat, hoe goed ook de intenties, het in feite een van boven opgelegd plan was, waarbij onafhankelijke, autonome initiatieven van onderop vaak niet erg op prijs werden gesteld. [41] Sterker nog: want wanneer ”deelname van de bevolking aan het politieke proces”, een van de pijlers van de Bolivariaanse revolutie, niet naar de zin was van Chávez en co, kwam er een andere, minder welwillende kant naar boven, die behoorlijk repressief kon uitpakken. Gewelddadig politieoptreden tegen demonstranten was het Chávez bewind niet vreemd, er was sprake van het bruut neerslaan van gevangenisopstanden en machtsmisbruik tegen inheemse volkeren.  [42]

Landrechten inheemse volkeren versus economische belangen:
Een voorbeeld van de gekantheid van het Chávez-bewind tegen autonome initiatieven en volksverzet, wat uitmondde in machtsmisbruik, wortelde in economische oorzaken. Het had te maken met winning van grondstoffen door mijnbouwbedrijven, die nogal eens haaks stond op de in de Grondwet gegarandeerde rechten van inheemse gemeenschappen. Het ging hier om de rechten van de Yukpa-gemeenschap en mondde uit in een tot nu toe onopgehelderd drama, dat zich afspeelde op 3 maart [vlak voor de dood van Chávez].

Een vooraanstaand activist in de Yukpa-gemeenschap, Sandino Romero,  die zich inzette voor de landrechten van de Yukpa-gemeenschap, werd gedood. Zijn inzet had rechtstreeks te maken met de in november 2012 door Chávez genomen beslissing, dat 36 miljoen ton steenkool gewonnen zou worden in gebieden, waar inheemse gemeenschappen leefden. De plaatselijke bestuurders kregen in een gevoerde hetze tegen de voorvechters van de rechten van de Yukpa de steun van ministers uit de regering van Chávez, de zaak escaleerde steeds meer en in die setting werd de moord gepleegd. Het is weliswaar niet opgehelderd, wie ervoor verantwoordelijk waren of was, maar zaak was wel, dat de belangen van de Chávez-regering en de inheemse volkeren hier fundamenteel botsten. [43]

Het Chávez veranderingspakket: de Bolivariaanse Revolutie in uitvoering

Venezuela is een land, dat grotendeels afhankelijk is van de olieproductie. Daarom is het van groot belang, wie daarover de controle heeft. Een van de belangrijkste maatregelen van Chávez was dan ook het onder directe controle van de Staat plaatsen van het Staatsoliebedrijf, dat tot dan toe zelfstandig had geopereerd, als een gewone multinational. De winst werd vanaf dat moment geïnvesteerd in sociale programmaʼs, vooral gezondheidszorg, onderwijs en volkshuisvesting. [44]Met andere woorden: de sociale maatregelen van Chávez werden betaald uit de olie-industrie, die Venezuela relatief onafhankelijk maakte van buitenlandse hulp en controle.

Op sociaal gebied kwamen veel veranderingen en vooral verbeteringen tot stand. Bedrijven werden genationaliseerd, gratis medische zorg, lage voedselprijzen, landhervormingen, de allerarmsten werden geregistreerd waardoor ze konden stemmen, programma’s voor onderwijs, woningbouw, schoon water, het werd allemaal een feit. [45] In 1995 maakten de armen 55 procent van de bevolking uit, in 2009 26 procent. Toen Chávez aan de macht kwam, was het werkloosheidspercentage 15 procent, wat daalde tot  7.8 procent. [46] Afschaffing van het kapitalisme was het niet, maar voor de allerarmsten, die voordien vrijwel geheel rechteloos waren, het begin van een menswaardig bestaan.

Anti-imperialisme

Een belangrijke peiler van de Bolivariaanse revolutie was het anti imperialisme. Vooral was Chávez een uitdager van de VS, als enige Supermacht het machtigste imperialistische land. Zowel economisch als politiek wilde hij Venezuela, Zuid-Amerika en liefst de rest van de wereld ontworstelen aan de Amerikaanse [en Westerse] invloed. Zijn strijd tegen de VS begon met zijn anti imperialistische verkiezingsmanifest [47] en verhevigde natuurlijk door zijn sociale maatregelen, vooral de onteigening van de Staatsoliemaatschappij, niet bepaald de vervulling van de droom van neoliberaal kapitalistisch Amerika. En het zou bij voortduring botsen tussen hem en de VS: over de aanval op Afghanistan, de oorlog in Irak, etc.  [48] Zijn redevoeringen tegen de VS waren fel, zijn uitspraken over president Bush legendarisch. [49]

Toen de zwarte president Obama aantrad, nam hij als een van de weinige politieke leiders openlijk stelling tegen de Obama “change”- euforie, waar by the way ook een aantal links-progressieve mensen in getrapt waren. Hij verklaarde, dat het nog steeds hetzelfde Noord-Amerikaanse Imperium was [50], wat gedeeld werd door commentaren van mij en anderen. [51] Sommigen hadden dat trouwens al voor het aantreden van Obama voorzien. [52]

Als uitdager van het imperialisme verdient Chávez waardering, omdat hij een van de weinigen was. Hij liet het niet alleen bij woorden. Met de oprichting van de Bolivariaanse Alliantie [53] waarvan Zuid-Amerikaanse landen lid konden worden, liet hij zien, dat hij een van de VS onafhankelijke koers voor Venezuela en Zuid-Amerika wilde. Zijn hechte banden met voormalig Cubaans president Fidel Castro bevestigden dat nog eens.

Geen dictator

Vooral door critici in de Westerse media wordt vaak beweerd, dat Chávez alle macht naar zich toe trok en feitelijk als een dictator regeerde. [54] Hoewel er zeker autoritaire trekken aan zijn bewind kleven, was deze bewering niet alleen zwaar overdreven, maar zelfs apert onjuist. Onder een dictatuur is er meestal een eenpartijenstelsel en als er wel andere partijen zijn, zijn de zogenaamde ”verkiezingen” puur voor de show. Zo waren er tijdens de dictatuur van de Egyptische president Moebarak [55] wel verkiezingen, maar won Moebarak altijd ”met 95 of meer procent van de stemmen”. Bedrog en vervalsing dus. In het Venezuela van Chávez vonden verkiezingen plaats, waarover de Amerikaanse ex-president Jimmy Carter van het Carter Center, dat verkiezingen over de hele wereld monitort [56], zelfs zei, dat het verkiezingssysteem in Venezuela “het beste ter wereld” was. [57]

Een ander voorbeeld, dat er geen sprake was van een dictatuur is het volgende. Toen Chávez werd geconfronteerd met een voor hem ongunstige uitslag van het referendum in 2007 [58], respecteerde hij deze. [59] Dat zou een dictator niet doen, nog afgezien van het feit, dat hij geen referendum zou houden.

Vrijheid van meningsuiting

Geen dictator dus. Wel beperkte hij de vrijheid van meningsuiting en ging daarin behoorlijk ver. In 2007 werd het radio en TV station van de rechtse anti Chávez oppositie, RCTV [Radio Caracas Television] gesloten [60], twee jaar later gevolgd door de sluiting van 200 andere Radiostations. [61] Het argument voor het verbieden van RCTV was enthousiasme over en betrokkenheid bij de tegencoup in 2002. Dit gaat mank om twee redenen. RCTV kwam voor die zogenaamde “betrokkenheid” voor zover bekend niet voor de rechter en een ander mega-radiostation, Venevision van Gustavo Cisneros, die ook de tegencoup toejuichte, bleef wel in de lucht, nadat het in 2005 om opportunistische redenen steun had uitgesproken voor het bewind van Chávez. [62] Rechtse oppositie of niet, vrijheid van meningsuiting is een verankerd recht en het uit de lucht nemen van radiostations een heel gevaarlijk middel. Bovendien worden dergelijke maatregelen een legitimatie om iedere kritiek, of die nu van links of van rechts komt, aan banden te leggen. [63]

Nog bedenkelijker was Chávez’ reactie op de kritiek van de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. In een kritisch rapport ”A Decade under Chávez” [64], beschuldigde Human Rights Watch Chávez van het voeren van een hetze tegen zijn politieke tegenstanders met allerlei ongefundeerde beschuldigingen [meestal van het plannen van een coup]. [65] Ook zou hij zich schuldig maken aan intimidatie tegen opponenten, hen ontslaan, vooral uit overheidsfuncties en het Staatsoliebedrijf en kritische burgers uit te sluiten van sociale programma’s. [66]

De vrijheid van meningsuiting zou ernstig aan banden gelegd zijn, journalisten van de oppositie zouden zijn geïntimideerd [67] en vakbonden, media en andere organisaties of individuen, die zich kritisch uitlieten tegenover Chávez en zijn bewind, zouden het eveneens hebben moeten ontgelden. Gevolg was, dat Human Rights Watch, een gerenommeerde organisatie, die wereldwijd mensenrechtenschendingen aan de kaak stelt, Venezuela uitgezet werd. [68]

Dubieuze keuze van politieke vrienden

Wanneer je in het kamp van VS-tegenstanders belandt, tref je een gemêleerd gezelschap aan en is het zaak, een duidelijke keuze te maken tussen degenen, met wie je wel in zee gaat en met wie niet. Daarmee bedoel ik niet economische samenwerkingsverbanden, die noodzakelijk kunnen zijn. Er is echter een verschil tussen beleefde diplomatieke banden en innige contacten. En wat dit betreft maakte Chávez ronduit verwerpelijke keuzes. Naast het goede contact met voor een zover bekend integere leider als de Boliviaanse president Morales [69], die zich oprecht inzet voor de sociale rechten in Bolivia en zich relatief gezien veel minder schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen dan de meeste Staatshoofden [70], had hij ook een hartelijk contact met notoire schurken en dictators als de voormalige Libische president Kaddaffi, de Syrische president Assad, de president van Belarus, Lukashenko [71], de Zimbabwaanse president Mugabe en de Surinaamse president en ex-dictator D. Bouterse.

Chávez had de guts een dictator als Assad een “humanist en broeder” [72] te noemen,was van mening, dat het Surinaamse volk zou moeten kiezen voor president Bouterse [73], de man, die verantwoordelijk was voor de Decembermoorden en oorlogsmisdaden in de Binnenlandse Oorlog [74] en kreeg vanwege zijn goede relaties met  Lukashenko van deze grote waardering bij zijn overlijden. [75] Hij verried de Tibetaanse vrijheidsstrijd door te verklaren, dat de Verenigde Staten achter ”het geweld” [vertaald: Tibetaanse protesten tegen de Chinese bezetting] in Tibet zat [76] en beweerde, dat Tibet “een integraal deel van China” zou zijn. [77] Het verzet tegen het houden van de Olympische Spelen in China deed hij af als ”sabotage van VS imperialisten. [78]

Epiloog

Waardering verdient Chávez ontegenzeggelijk voor zijn engagement met sociale rechten en zijn strijd tegen het VS/Westerse imperialisme. Er zijn maar weinigen, die de guts hebben gehad, oorlogsmisdadiger en folteraar [79] president Bush uit te dagen in de politieke arena. Kwalijke kanten zijn zijn repressie in eigen land en onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting, al is hij absoluut geen politieke gangster of folteraar. [80] Maar het meest stuitende vind ik toch zijn vriendschappelijke alliantie met politieke gangsters als dictatoren als Kaddafi, Mugabe, Assad, Lushenko, de ex dictator Bouterse en de wijze, waarop hij de Chinese repressie in Tibet heeft verdedigd. Daarom kan ik voor hem, alles tegen elkaar afgewogen, niet de waardering opbrengen,die hij in vele links-progressieve kringen geniet. Maar wat uiteindelijk in de harten van het Venezolaanse volk zal voortleven is de hoop op een menswaardig bestaan, die hij en zijn beweging hebben gebracht. Dit is nog het beste onder woorden te brengen in de slotzin van een artikel uit World War 4 Report [81]: “Hopefully, the peoples of Venezuela and Latin America can dare to dream not merely of preserving, but extending the gains of the Hugo Chávez era.” Dat de strijd voor sociale rechten en mensenrechten in Venezuela mogr bloeien.

Voetnoten
[1]THE GUARDIAN
HUGO CHÁVEZ OBITUARY
http://www.guardian.co.uk/ world/2013/mar/05/hugo-Chávez
BBC
OBITUARY HUGO CHÁVEZ
http://www.bbc.co.uk/news/ world-latin-america-13928049
ALJAZEERA
OBITUARY HUGO CHÁVEZ
http://www.aljazeera.com/ indepth/features/2012/12/ 2012123110037330650.html
WIKIPEDIANEDERLANDSTALIGHUGO
CHÁVEZ
http://nl.wikipedia.org/wiki/ Hugo_Ch%C3%A1vez
WIKIPEDIAENGELSTALIG
HUGO CHÁVEZ
http://en.wikipedia.org/wiki/ Hugo_Ch%C3%A1vez
[2]VOLKSKRANT
VENEZOLAANSE PRESIDENT HUGO CHÁVEZ OVER;EDEN
5 MAART 2013
http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/12644/Hugo-Chávez- overleden/article/detail/ 3404374/2013/03/05/ Venezolaanse-president-Hugo- Chávez-overleden.dhtml
NU.NL
VENEZOLAANSE PRESIDENT HUGO CHÁVEZ OVERLEDEN
6 MAART 2013
http://www.nu.nl/buitenland/ 3360323/venezolaanse- president-hugo-Chávez- overleden.html
[3]VOLKSKRANT
ANTI AMERIKAANSE CHÁVEZ GRILLIG EN AUTORITAIR
5 MAART 2013
http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/12644/Hugo-Chávez- overleden/article/detail/ 3404390/2013/03/05/Anti- Amerikaanse-Chávez-grillig-en- autoritair.dhtml
THE HUFFINGTON POST
HUGO CHÁVEZ IS NO HERO
5 MAART 2013
http://www.huffingtonpost.com/ fernando-espuelas/hugo-Chávez- is-no-hero_b_2814642.html? icid=hp_latino-voices_ featured_art
[4]HUMAN RIGHTS WATCH
VENEZUELA: CHÁVEZ AUTHORITARIAN LEGACY
5 MAART 2013
http://www.hrw.org/news/2013/ 03/05/venezuela-Chávez-s- authoritarian-legacy
[5]THE GUARDIAN
TRIBUTES TO HUGO CHÁVEZ FROM SOUTH AMERICAN LEADERS
6 MAART 2013
http://www.guardian.co.uk/ world/2013/mar/06/tributes- hugo-Chávez-south-american
NU.NL
FIDEL CASTRO TREURT OM HUGO CHÁVEZ
11 MAART 2013
http://www.nu.nl/buitenland/ 3366009/fidel-castro-treurt- hugo-Chávez.html
[6]PETER STORM
OM DE ERFENIS VAN CHÁVEZ
7 MAART 2013
http://www.ravotr.nl/2013/03/ 08/om-de-erfenis-van-Chávez/
[7]THE WASHINGTON POST
IRANIAN PRESIDENT AHMEDINEJAD TO ATTEND CHÁVEZ FUNERAL
7 MAART 2013
http://www.washingtonpost.com/ world/middle_east/iranian- president-ahmadinejad-to- attend-Chávez-funeral/2013/03/ 07/704e5b7a-8732-11e2-a80b- 3edc779b676f_story.html
LUKASHENKO ADDRESSES THE NATION OVER THE DEATH OF PRESIDENT HUGO CHÁVEZ
6 MAART 2013
http://www.tvr.by/eng/ president.asp?id=84092
[8]NOSBOUTERSE: CHÁVEZ WAS GROTE VRIEND
6 MAART 2013
http://nos.nl/artikel/481360- bouterse-Chávez-was-grote- vriend.html?utm_source= feedburner&utm_medium=feed& utm_campaign=Feed%3A+ nosjournaal+(NOS+Journaal+ Nieuws)
[9]LUKASHENKO ADDRESSES THE NATION OVER THE DEATH OF PRESIDENT HUGO CHÁVEZ
6 MAART 2013
http://www.tvr.by/eng/ president.asp?id=84092
[10]DE MORGEN.BE
VENEZUELA VERBREEKT DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN MET ISRAEL
15 JANUARI 2009
http://www.demorgen.be/dm/nl/ 990/Buitenland/article/detail/ 615404/2009/01/15/Venezuela- verbreekt-diplomatieke- betrekkingen-met-Israel.dhtml
[11] “Het kapitalisme is de weg van de duivel en van exploitatie. Als je de wereld werkelijk door de ogen van Jezus wil bekijken, is het socialisme de enige manier. Alleen socialisme kan een oprechte samenleving creëren.”
NRC
KAPITALISME IS DE WEG VAN DE DUIVEL-DE SCHERPSTE UITSPRAKEN VAN CHÁVEZ
6 MAART 2013
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/ 03/06/kapitalisme-is-de-weg- van-de-duivel-de-scherpste- uitspraken-van-hugo-Chávez/
[12]THE TIMES OF INDIA
CHÁVEZ IS DEAD, BUT NOT CHAVISMO
9 MAART 2013
http://www.timescrest.com/ world/Chávez-is-dead-but-not- chavismo-9904
BLOOMBERG
VENEZUEANS’ QUALITY OF LIFE IMPROVED IN UN INDEX UNDER CHÁVEZ
7 MAART 2013
http://www.bloomberg.com/news/ 2013-03-07/venezuelans- quality-of-life-improved-in- un-index-under-Chávez.html
[13]”Chávez’s election manifesto was anti-imperialist, specifically hostile to the US which had dominated Venezuela throughout the 20th century.”
…………
”Chávez scourged Bush and the US invasion of Iraq at the UN, and began to build organisations of Latin American unity linking other “new left” governments in Bolivia and Ecuador.”
THE SOCIALIST WORKER
HUGO CHÁVEZ 1954-2013
http://socialistworker.co.uk/ art.php?id=30797
[14]TROUW
TIEN MEEST OPMERKELIJKE UITSPRAKEN VAN HUGO CHÁVEZ
6 MAART 2013
http://www.trouw.nl/tr/nl/ 4496/Buitenland/article/ detail/3404394/2013/03/06/ Tien-meest-opmerkelijke- uitspraken-van-Hugo-Chávez. Dhtml
NRC
KAPITALISME IS DE WEG VAN DE DUIVEL-DE SCHERPSTE UITSPRAKEN VAN CHÁVEZ
6 MAART 2013
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/ 03/06/kapitalisme-is-de-weg- van-de-duivel-de-scherpste- uitspraken-van-hugo-Chávez/
VOLKSKRANT
IK BEN NIET DE DUIVEL-EN MEER BIJZONDERE UITSPRAKEN
6 MAART 2013
http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/12644/Hugo-Chávez- overleden/article/detail/ 3404634/2013/03/06/Ik-ben- niet-de-duivel-en-meer- bijzondere-uitspraken.dhtml
[15]THE WASHINGTON POST
OBAMA’S ATROCIOUS STATEMENT ON CHÁVEZ DEATH
http://www.washingtonpost.com/ blogs/right-turn/wp/2013/03/ 06/obamas-atrocious-statement- on-tyrant-Chávezs-death/
VOLKSKRANT
ANTI AMERIKAANSE CHÁVEZ GRILLIG EN AUTORITAIR
5 MAART 2013
http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/12644/Hugo-Chávez- overleden/article/detail/ 3404390/2013/03/05/Anti- Amerikaanse-Chávez-grillig-en- autoritair.dhtml
THE HUFFINGTON POST
HUGO CHÁVEZ IS NO HERO
5 MAART 2013
http://www.huffingtonpost.com/ fernando-espuelas/hugo-Chávez- is-no-hero_b_2814642.html? icid=hp_latino-voices_ featured_art
[16]THE INDEPENDENT
HUGO CHÁVEZ DEATH IS A BODY BLOW FOR THE POOR AND OPPRESSED THROUGHOUT LATIN AMERICA
GEORGE GALLOWAY
5 MAART 2013
http://www.independent.co.uk/ voices/commentators/hugo- Chávezs-death-is-a-body-blow- for-the-poor-and-oppressed- throughout-latin-america- 8521834.html
HYVES
DE MODERNE ROBIN HOOD
http://www.hyves.nl/blog/ nieuwste/blog/55436877/De_ moderne_Robin_Hood/oDZ3/
THE GUARDIAN
CHÁVEZ AND ME
TARIQ ALI
6 MAART 2013
http://www.guardian.co.uk/ world/2013/mar/06/hugo-Chávez- and-me-tariq-ali
[17]NU.NL
LICHAAM VAN CHÁVEZ WORDT PERMANENT TENTOONGESTELD
7 MAART
2013http://www.nu.nl/buitenland/ 3362733/lichaam-van-Chávez- wordt-permanent- tentoongesteld-.html?utm_ source=twitterfeed&utm_medium= twitter
ELSEVIER
LICHAAM HUGO CHÁVEZ GEBALSEMD EN TENTOONGESTELD
7 MAART 2013
http://www.elsevier.nl/ Buitenland/nieuws/2013/3/ Lichaam-Hugo-Chávez-gebalsemd- en-tentoongesteld-1194831W/
NU.NL
LICHAAM HUGO CHÁVEZ WORDT NIET GEBALSEMD
16 MAART 2013
http://www.nu.nl/buitenland/3371060/lichaam-hugo-Chávez-wordt-niet-gebalsemd.html
[18]WIKIPEDIA
SNEEUWWITJE
http://nl.wikipedia.org/wiki/ Sneeuwwitje
[19]”The Iranian leader has praised Chávez, comparing him to a saint and saying he will return on resurrection day.In his condolences on Wednesday, Ahmadinejad also said he has “no doubt Chávez will return to Earth together with Jesus and the perfect” Imam Mahdi, the most revered figure of Shiite Muslims, and that he’ll help the two “establish peace, justice and kindness” in the world.”
THE WASHINGTON POST
IRANIAN PRESIDENT AHMEDINEJAD TO ATTEND CHÁVEZ FUNERAL
7 MAART 2013
http://www.washingtonpost.com/ world/middle_east/iranian- president-ahmadinejad-to- attend-Chávez-funeral/2013/03/ 07/704e5b7a-8732-11e2-a80b- 3edc779b676f_story.html
[20]WIKIPEDIA
NEDERLANDSTALIG
HUGO CHÁVEZ
http://nl.wikipedia.org/wiki/ Hugo_Ch%C3%A1vez
THE GUARDIAN
HUGO CHÁVEZ OBITUARY
http://www.guardian.co.uk/ world/2013/mar/05/hugo-Chávez
[21]”Several military bases were seized, but Chávez failed to take the presidential palace, and Pérez escaped. The plotters were sentenced to lengthy jail terms, but the president was later impeached and his eventual successor, Rafael Caldera, ordered the cases against them to be dropped.”
THE GUARDIAN
HUGO CHÁVEZ OBITUARY
http://www.guardian.co.uk/ world/2013/mar/05/hugo-ChávezTHE GUARDIANRAFAEL CALDERA OBITUARYhttp://www.guardian.co.uk/ theguardian/2010/jan/04/ rafael-caldera-obituary
[22]WIKIPEDIA
CARLOS ANDRES PEREZ
http://en.wikipedia.org/wiki/ Carlos_Andr%C3%A9s_P%C3%A9rez
[23]THE GUARDIAN
HUGO CHÁVEZ OBITUARY
http://www.guardian.co.uk/ world/2013/mar/05/hugo-Chávez
WIKIPEDIA
NEDERLANDSTALIG
HUGO CHÁVEZ
http://nl.wikipedia.org/wiki/ Hugo_Ch%C3%A1vez
[24]This cooperation with the IMF came about weeks after his victory in the 1988 presidential election, and a populist, anti-neoliberal campaign during which he described the IMF as “a neutron bomb that killed people, but left buildings standing” and said that World Bank economists were “genocide workers in the pay of economic totalitarianism”
WIKIPEDIA
SECOND PRESIDENCY OF CARLOS ANDRES PEREZ
http://en.wikipedia.org/wiki/ Second_Presidency_of_Carlos_ Andr%C3%A9s_P%C3%A9rez
[25]”In February 1989, at the beginning of his second term as President, he accepted anInternational Monetary Fund proposal known as the Washington consensus. In return for accepting this proposal, the International Monetary Fund offered Venezuela a loan for 4.5 billion US dollars.”
WIKIPEDIA
SECOND PRESIDENCY OF CARLOS ANDRES PEREZ
http://en.wikipedia.org/wiki/ Second_Presidency_of_Carlos_ Andr%C3%A9s_P%C3%A9rez
“In 1988 had een nieuwe president, Carlos Andrés Pérez, de verkiezingen weten te winnen door zich middels een antineoliberale campagne fel af te zetten tegen het IMF, maar eenmaal in functie begin 1989 ging hij meteen akkoord met de Washington consensus; het strenge neoliberale beleid dat het IMF eiste.”
HYVES
DE MODERNE ROBIN HOOD
http://www.hyves.nl/blog/ nieuwste/blog/55436877/De_ moderne_Robin_Hood/oDZ3/
[26]”Dat geldt voor de rechtse oppositie in Venezuela natuurlijk helemaal. Die belichamen een traditie waarin een regering – onder de sociaal-democraat Perez, de plaatselijke variant van Diederik Samson – in februari 1989 protesten tegen prijsverhoging neersloeg. Het leger werd losgelagen, en binnen enkele dagen had dat leger enorme aantallen van die protesterende mensen doodgeschoten. Het precieze aantal is onbekend, het officiële dodencijfer was aanvankelijk 276, maar schattingen gaan veel hoger, tot aan drieduizend doden, in enkele dagen tijd.”
PETER STORM
OM DE ERFENIS VAN CHÁVEZ
http://www.ravotr.nl/2013/03/ 08/om-de-erfenis-van-Chávez/
BLOEDIG NEERGESLAGEN PROTESTEN TEGEN PRIJSVERHOGINGEN
WIKIPEDIA
CARACAZO
http://en.wikipedia.org/wiki/ Caracazo
[27]” In May 1993 he became the first Venezuelan president to be forced out of the office by the Supreme Court, for the embezzlement of 250 million bolívars belonging to a presidential discretionary fund.”
WIKIPEDIA
CARLOS ANDRES PEREZ
http://en.wikipedia.org/wiki/ Carlos_Andr%C3%A9s_P%C3%A9rez
[28]NRC
VENEZOLAANSE PRESIDENT HUGO CHÁVEZ OVERLEDEN
5 MAART 2013
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/ 03/05/hugo-Chávez-is- overleden/
[29]WIKIPEDIA
ENGELSTALIG
HUGO CHÁVEZ
http://en.wikipedia.org/wiki/ Hugo_Ch%C3%A1vez
THE GUARDIAN
HUGO CHÁVEZ OBITUARY
http://www.guardian.co.uk/ world/2013/mar/05/hugo-Chávez
PETER STORM
OM DE ERFENIS VAN CHÁVEZ
http://www.ravotr.nl/2013/03/ 08/om-de-erfenis-van-Chávez/
THE SOCIALIST WORKER
HUGO CHÁVEZ 1954-2013
http://socialistworker.co.uk/ art.php?id=30797
[30] “Upon his release by the new President Rafael Caldera Rodriguez, Chávez formed the opposition Fifth Republic Movement, a vehicle for him to criticize government corruption and the two-party system. He cast himself as the anti-establishment figure, vowing to dissolve Congress and redistribute the nation’s oil wealth.”
CNN
CHÁVEZ: SURVIVOR AND VENEZUELA’S LING SURVIVING PRESIDENT8 OCTOBER 2012
http://edition.cnn.com/2012/ 10/08/world/americas/ venezuela-Chávez-profile
[31]WIKIPEDIA
NEDERLANDSTALIG
HUGO CHÁVEZ
http://nl.wikipedia.org/wiki/ Hugo_Ch%C3%A1vez
[32] “And between 2002 and 2005 the Bolivarian process took a new and more radical direction.The state oil company was placed under direct state control. Until then it had operated autonomously, like any other multinational.”
THE SOCIALIST WORKER
HUGO CHÁVEZ 1954-3013
http://socialistworker.co.uk/ art.php?id=30797
“Deze gebeurtenissen [tegencoup en reactie aanhangers Chávez – opmerking Astrid Essed] duwden Chávez en zijn hervormingsprogramma naar links. Er kwamen allerlei programma’s voor gezondheidszorg, woningbouw voor armen, onderwijs en schoon water. Die hebben het bestaan van miljoenen daadwerkelijk minder beroerd gemaakt.”
PETER STORM
OM DE ERFENIS VAN CHÁVEZ
http://www.ravotr.nl/2013/03/ 08/om-de-erfenis-van-Chávez/
[33]  “But within two years, he faced major setbacks as opposition to his social agenda grew, culminating in massive protests and a coup in 2002. Although the military had been behind Chávez’s removal, his replacement, Pedro Carmona, would dissolve the National Assembly and suspend the constitution, leading the military to force Carmona himself to resign. In a series of musical chairs, Chávez’s vice president, Diosdado Cabello, was sworn in as president, after which he immediately restored Chávez to power. These events took place over four days.”
CNN
CHÁVEZ: SURVIVOR AND VENEZUELA’S LING SURVIVING PRESIDENT8 OCTOBER 2012
http://edition.cnn.com/2012/ 10/08/world/americas/ venezuela-Chávez-profile
[But it was his attempt, in early 2002, to impose party control over the state oil company, Petróleos de Venezuela, that sparked the revolt that came close to ousting him. ”
THE GUARDIAN
HUGO CHÁVEZ OBITUARY
http://www.guardian.co.uk/ world/2013/mar/05/hugo-Chávez
WORLD WAR 4 REPORT
VENEZUELA: ANATOMY OF THE COUP D’ETAT
http://ww4report.com/static/ 30.html#andean1
Originele bron: “The Bolivarian Revolution has made gains that must be defended—the literacy and health programs, the agrarian reform, and above all the extension of public control over the oil sector. The collapse of the attempted right-wing coup against Chávez in April 2002 was one of the most inspiring episodes in recent Latin American history.”
WORLD WAR 4 REPORT
CONTRADICTORY LEGACY OF HUGO CHÁVEZ
http://ww4report.com/node/ 12066
[34] ”In die situatie kwam er vanuit de rechtse oppositie een staatsgreep tegen Chávez, waar de VS medeplichtig aan was. Chávez werd afgezet en opgesloten. Maar dat duurde niet lang. Binnen enkele uren begonnen aanhangers van Chávez de straat op te gaan en diens terugkeer te eisen. Ordetroepen vielen de betogers aan, maar die bleven komen. Chávez weigerde intussen om officieel af te treden. Binnen 48 uur zakte de staatsgreep in elkaar en was Chávez weer president. Dat had hij te danken aan de honderdduizenden demonstranten die met gevaar oor eigen leven de staatsgreep versloegen door er een vleugje revolutie tegen in stelling te brengen.”
PETER STORM
OM DE ERFENIS VAN CHÁVEZ
http://www.ravotr.nl/2013/03/ 08/om-de-erfenis-van-Chávez/
[35] THE INDEPENDENT
HUGO CHÁVEZ DEATH IS A BODY BLOW FOR THE POOR AND OPPRESSED THROUGHOUT LATIN AMERICA
GEORGE GALLOWAY
5 MAART 2013
http://www.independent.co.uk/ voices/commentators/hugo- Chávezs-death-is-a-body-blow- for-the-poor-and-oppressed- throughout-latin-america- 8521834.html
[36]” I don’t accept that we are living in a period of proletarian revolutions. All that must be revised. Reality is telling us that every day. Are we aiming in Venezuela today for the abolition of private property or a classless society? I don’t think so. But if I’m told that because of that reality you can’t do anything to help the poor, the people who have made this country rich through their labour – and never forget that some of it was slave labour – then I say: ‘We part company.’ I will never accept that there can be no redistribution of wealth in society.”
THE GUARDIAN
TARIQ ALI: HUGO CHÁVEZ AND ME
6 MAART 2-13
http://www.guardian.co.uk/ world/2013/mar/06/hugo-Chávez- and-me-tariq-ali
[37] WIKIPEDIA
SIMON BOLIVAR
http://nl.wikipedia.org/wiki/ Sim%C3%B3n_Bol%C3%Advar
[38]  WIKIPEDIA
BOLIVARISME
http://nl.wikipedia.org/wiki/ Bolivarisme
WIKIPEDIA
BOLIVARIAN REVOLUTION
http://en.wikipedia.org/wiki/ Bolivarian_Revolution
[39] WIKIPEDIA
BOLIVARIAANSE ALLIANTIE VOOR AMERIKA
http://nl.wikipedia.org/wiki/ Bolivariaanse_Alliantie_voor_ Amerika

WIKIPEDIA
BOLIVARIAN ALLIANCE FOR THE AMERICAS
http://en.wikipedia.org/wiki/ Bolivarian_Alliance_for_the_ Americas
[40]  THE GUARDIAN
TARIQ ALI: HUGO CHÁVEZ AND ME
6 MAART 2013
http://www.guardian.co.uk/ world/2013/mar/06/hugo-Chávez- and-me-tariq-ali
[41]  PETER STORM
OM DE ERFENIS VAN CHÁVEZ
http://www.ravotr.nl/2013/03/ 08/om-de-erfenis-van-Chávez/
[42]WORLD WAR 4 REPORT
VENEZUELA: TWO DEAD IN STUDENT PROTESTS
2 NOVEMBER 2007
http://ww4report.com/node/4625
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT-VENEZUELA: A SERIOUS INVESTIGATION INTO THE GRAVE EVENTS INTO THE PRISONIN URIBANA IS URGENTLY NEEDED30 JANUARI 2013
http://www.amnesty.org/en/ library/asset/AMR53/001/2013/ en/e16a11a1-d422-4cbf-8e5f- 37b712386d41/amr530012013en. Html
PETER STORM
OM DE ERFENIS VAN CHÁVEZ
http://www.ravotr.nl/2013/03/ 08/om-de-erfenis-van-Chávez/
[43]PETER STORM
OM DE ERFENIS VAN CHÁVEZ
http://www.ravotr.nl/2013/03/ 08/om-de-erfenis-van-Chávez/
LIBCOM.ORG
VENEZUELA: THE KILLING OF SABINO ROMERO
http://libcom.org/blog/ venezuela-killing-sabino- romero-04032013
[44]THE SOCIALIST WORKER
HUGO CHÁVEZ: 1954-2013
http://socialistworker.co.uk/ art.php?id=30797
SOCIALISME.NU
HUGO CHÁVEZ 1954-2013
http://socialisme.nu/blog/ nieuws/34219/hugo-Chávez-1954- 2013/
SOUTH AMERICAN PIPELINE WARS
WORLD WAR 4 REPORT
http://ww4report.com/node/1531
[45] THE TIMES OF INDIA
CHÁVEZ IS DEAD, BUT NOT CHAVISMO
9 MAART 2013
http://www.timescrest.com/ world/Chávez-is-dead-but-not- chavismo-9904
HYVES
DE MODERNE ROBIN HOOD
http://www.hyves.nl/blog/ nieuwste/blog/55436877/De_ moderne_Robin_Hood/oDZ3/
THE INDEPENDENT
HUGO CHÁVEZ DEATH IS A BODY BLOW FOR THE POOR AND OPPRESSED THROUGHOUT LATIN AMERICA
GEORGE GALLOWAY
5 MAART 2013
http://www.independent.co.uk/ voices/commentators/hugo- Chávezs-death-is-a-body-blow- for-the-poor-and-oppressed- throughout-latin-america- 8521834.html
PETER STORM
OM DE ERFENIS VAN CHÁVEZ
http://www.ravotr.nl/2013/03/ 08/om-de-erfenis-van-Chávez/
THE SOCIALIST WORKER
HUGO CHÁVEZ 1954-2013
http://socialistworker.co.uk/ art.php?id=30797
WORLD WAR 4 REPORT
CONTRADICTORY LEGACY OF HUGO CHÁVEZBILL WEINBERG
6 MAART 2013
http://ww4report.com/node/ 12066
[46]THE TIMES OF INDIA
CHÁVEZ IS DEAD, BUT NOT CHAVISMO
9 MAART 2013
http://www.timescrest.com/ world/Chávez-is-dead-but-not- chavismo-9904
[47] THE SOCIALIST WORKER
HUGO CHÁVEZ: 1954-2013
http://socialistworker.co.uk/ art.php?id=30797
[48] BBC
OBITUARY: HUGO CHÁVEZ
8 MAART 2013
http://www.bbc.co.uk/news/ world-latin-america-13928049
THE SOCIALIST WORKER
HUGO CHÁVEZ: 1954-2013
http://socialistworker.co.uk/ art.php?id=30797
[49] Over Bush in 2006: “Gisteren was de duivel hier. precies hier.En het stinkt nog steeds naar zwavel”.
NRC
KAPITALISME IS DE WEG VAN DE DUIVEL-DE SCHERPSTE UITSPRAKEN
VAN CHÁVEZ
6 MAART 2013
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/ 03/06/kapitalisme-is-de-weg- van-de-duivel-de-scherpste- uitspraken-van-hugo-
[50] Het is hetzelfde Noord Amerikaanse Imperium. Maar wij zijn wel blij, dat die ene weg is Adios Signor Bush.
Uitspraak Chávez bij verkiezingsoverwinning President Obama
[51] UITPERS.BE
LODE VANOOST
OBAMA VOERT ZIJN BELOFTES CORRECT UIT
APRIL 2009
http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=2321
EKUDOS
PRESIDENT OBAMA, VENSTER OP GERECHTIGHEID OF CONTIMUERING AMERIKAANS IMPERIUM
ASTRID ESSED
http://www.ekudos.nl/artikel/ 145739/president_obamavenster_ op_gerechtigheid_of_ continuering_amerikaans_ imperium
[52] UITPERS.BE
OBAMA, DE TELEURSTELLING KOMT LATER
FREDDY DE PAUW
SEPTEMBER 2008http://archief.uitpers.be/ printartikel.php?id=2103
[53] WIKIPEDIA
BOLIVARIAANSE ALLIANTIE VOOR AMERIKA
http://nl.wikipedia.org/wiki/ Bolivariaanse_Alliantie_voor_ Amerika
WIKIPEDIABOLIVARIAN ALLIANCE FOR THE AMERICAS http://en.wikipedia.org/wiki/ Bolivarian_Alliance_for_the_ Americas
[54] THE HUFFINGTON POST
HUGO CHÁVEZ IS NO HERO
5 MAART 2013
http://www.huffingtonpost.com/ fernando-espuelas/hugo-Chávez- is-no-hero_b_2814642.html? icid=hp_latino-voices_ featured_art
THE GUARDIAN
HUGO CHÁVEZ: A STRONGMAN’S LAST STAND
2 OCTOBER 2012
http://www.guardian.co.uk/ world/2012/oct/02/hugo-Chávez- strongmans-last-stand? newsfeed=true
THE GLOBE AND MAIL
CHÁVEZ WAS LATIN AMERICA’S FAILED ROBIN HOOD
7 MAART 2013
http://www.theglobeandmail. com/commentary/Chávez-was- latin-americas-failed-robin- hood/article9395811/
VOLKSKRANT
ANTI AMERIKAANSE CHÁVEZ GRILLIG EN AUTORITAIR
5 MAART 2013
http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/12644/Hugo-Chávez- overleden/article/detail/ 3404390/2013/03/05/Anti- Amerikaanse-Chávez-grillig-en- autoritair.dhtml
[55] WIKIPEDIA
HOSNI MUBARAK
http://en.wikipedia.org/wiki/ Hosni_Mubarak
[56] THE CARTER CENTER
http://www.cartercenter.org/ index.html
[57] GLOBAL ATLANTA
CARTER PRAISES VENEZUELA, SCOLDS U.S. ON ELECTORAL PROCESSES
17 SEPTEMBER 2012
http://www.globalatlanta.com/ article/25788/carter-praises- venezuela-scolds-us-on- electoral-processes/
THE GUARDIAN
WHY THE US DEMONISES VENEZUELA’S DEMOCRACY
3 OCTOBER 2012
http://www.guardian.co.uk/ commentisfree/2012/oct/03/why- us-dcemonises-venezuelas- democracy
VENEZUELANALYSIS.COM
FORMER US PRESIDENT CARTER:VENEZUELAN ELECTORAL SYSTEM ”BEST IN THE WORLD”
http://venezuelanalysis.com/news/7272
[58] HLN.BE
CHÁVEZ VERLIEST NIPT REFERENDUM
3 JANUARI 2007
http://www.hln.be/hln/nl/960/ Buitenland/article/detail/ 80761/2007/12/03/Chávez- verliest-nipt-referendum.dhtml
HLN.BE
VENEZOLANEN STEMMEN OVER GRONDWETSWIJZIGINGEN
2 JANUARI 2007
http://www.hln.be/hln/nl/960/ Buitenland/article/detail/ 80661/2007/12/02/Venezolanen- stemmen-over- grondwetswijzigingen.dhtml
[59] “When Chávez lost a constitutional referendum in 2007, he accepted the result.”
THE INDEPENDENT
HUGO CHÁVEZ PROVES YOU CAN LEAD A PROGRESSIVE, POPULAR GOVERNMENT THAT SAYS NO TO  NEO LIBERALISM
8 OCTOBER 2012
http://www.independent.co.uk/ voices/comment/hugo-Chávez- proves-you-can-lead-a- progressive-popular- government-that-says-no-to- neoliberalism-8202738.html

But an actual bid to assume dictatorial powers via a constitutional reform in 2007 was rejected by Venezuelans at the polls—and Chávez respected the vote.”
WORLD WAR 4 REPORT
CONTRADICTORY LEGACY OF HUGO CHÁVEZ6 MAART 2013
http://ww4report.com/node/ 12066
[60] WORLD WAR 5 REPORT
CONTRADICTORY LEGACY OF HUGO CHÁVEZ
6 MAART 2013
http://ww4report.com/node/12066
[61]WORLD WAR 4 REPORT
PRESS FREEDOM UNDER ASSAULT IN VENEZUELA?
8 MAART 2013
http://ww4report.com/node/7648
[62] “Since 1961 the Organización Cisneros has owned Venevisión, the main commercial tv channel in Venezuela—best known abroad for its rabid opposition to Chávez during the 2002 coup, and ceaseless denunciation of his supporters as ‘mobs’ and ‘monkeys’.”
VENEZUELANALYSIS.COM
VENEZUELA’S MURDOCH
7 JUNI 2006
http://venezuelanalysis.com/analysis/1778”After the Presidential Referendum of 2004, the pact was broken when the Cisneros group decided—for the good health of their businesses—that it was best to make peace with the government, a pact that was sanctified in a meeting held in the main barracks of Caracas between Chávez and Gustavo Cisneros with Jimmy Carter as the mediator. And from that moment on begins a honeymoon between “twenty-first century socialism” and this corporate gang, in which the engagement ring was the renewal of the Venevisión license for five more years—that began counting the same day that the RCTV signal ended.”
WORLD WAR 4 REPORT
FREE SPEECH IN VENEZUELA
http://ww4report.com/node/4155
“The analysis from El Libertario made clear that other Venezuelan media moguls, such as Gustavo Cisneros of Venevisión, also cheered on the 2002 attempted coup—as this June 7, 2006 piece from VenezuelAnalysis, “Venezuela’s Murdoch,” corroborates. Yet because Cisneros has since decided to bet on Chávez as the horse that happens to be winning at the moment, the regime has not moved against him as it has against RCTV.”
WORLD WAR 4 REPORT
GENOCIDE IN IRAQ, PALESTINE’S FUTURE, FREE SPEECH IN VENEZUELA, ONE READER WRITES
29 JULI 2007
http://ww4report.com/node/4280
[63]WORLD WAR 4 REPORT
FREE SPEECH IN VENEZUELA
http://ww4report.com/node/4155
[64]HUMAN RIGHTS WATCH
A DECADE UNDER CHÁVEZPOLITICAL INTOLERANCE AND LOST OPPORTUNITIES FOR ADVANCING HUMAN RIGHTS IN VENEZUELA
18 SEPTEMBER 2008
http://www.hrw.org/reports/ 2008/09/18/decade-under-ch-vez
[65] “Discrimination on political grounds has been a defining feature of the Chávez presidency. At times, the president himself has openly endorsed acts of discrimination. More generally, he has encouraged his subordinates to engage in discrimination by routinely denouncing his critics as anti-democratic conspirators and coup-mongers-regardless of whether or not they had any connection to the 2002 coup.”
HUMAN RIGHTS WATCH
A DECADE UNDER CHÁVEZ
POLITICAL INTOLERANCE AND LOST OPPORTUNITIES FOR ADVANCING HUMAN RIGHTS IN VENEZUELA
EXECUTIVE SUMMARY
Bron
HUMAN RIGHTS WATCH
A DECADE UNDER CHÁVEZ
POLITICAL INTOLERANCE AND LOST OPPORTUNITIES FOR ADVANCING HUMAN RIGHTS IN VENEZUELA
18 SEPTEMBER 2008
http://www.hrw.org/reports/ 2008/09/18/decade-under-ch-vez
[66] “Government officials have removed scores of detractors from the career civil service, purged dissident employees from the national oil company, denied citizens access to social programs based on their political opinions, and denounced critics as subversives deserving of discriminatory treatment”
HUMAN RIGHTS WATCH
A DECADE UNDER CHÁVEZ
POLITICAL INTOLERANCE AND LOST OPPORTUNITIES FOR ADVANCING HUMAN RIGHTS IN VENEZUELA
POLITICAL DISCRIMINATION
http://www.hrw.org/node/64174/ section/3
Bron
HUMAN RIGHTS WATCH
A DECADE UNDER CHÁVEZ
POLITICAL INTOLERANCE AND LOST OPPORTUNITIES FOR ADVANCING HUMAN RIGHTS IN VENEZUELA
18 SEPTEMBER 2008
http://www.hrw.org/reports/ 2008/09/18/decade-under-ch-vez
[67] “The government has threatened opposition journalists and media outlets with criminal prosecution and termination of broadcasting licenses.”
HUMAN RIGHTS WATCH
A DECADE UNDER CHÁVEZ
POLITICAL INTOLERANCE AND LOST OPPORTUNITIES FOR ADVANCING HUMAN RIGHTS IN VENEZUELA
POLITICAL DISCRIMINATION
http://www.hrw.org/node/64174/ section/3
Bron
HUMAN RIGHTS WATCH
A DECADE UNDER CHÁVEZ
POLITICAL INTOLERANCE AND LOST OPPORTUNITIES FOR ADVANCING HUMAN RIGHTS IN VENEZUELA
18 SEPTEMBER 2008
http://www.hrw.org/reports/ 2008/09/18/decade-under-ch-vez
[68] HUMAN RIGHTS WATCH
VENEZUELA: HUMAN RIGHTS WATCH DELEGATION EXPELLED
19 SEPTEMBER 2008
http://www.hrw.org/news/2008/ 09/19/venezuela-human-rights- watch-delegation-expelled
The same human rights groups that chastized Chávez’s arch-enemy Bush over Abu Ghraib and Guantánamo Bay found plenty to criticize in Bolivarian Venezuela. Human Rights Watch released a statement upon his passing entitled “Chávez’s Authoritarian Legacy,” noting erosion of judicial independence and press freedom, “rejection of human rights scrutiny,” and embrace of “abusive governments.” Amnesty International has for years raised similar concerns. (See PDF of their 2011 annual report.)”We recognize that redistribution of media conglomerate assets can be a democratization, and such principles arguably applied in the closing of RCTV, voice of the right-opposition, in 2007. But the closing of 200 radio stations in one fell swoop two years later seemed to be a stretch. Chávez also expelled Human Rights Watch from Venezuela in 2007. Now, expelling the DEA was one thing—that made us smile from ear to ear. But Human Rights Watch?”
WORLD WAR 4 REPORT
CONTRADICTORY LEGACY OF HUGO CHÁVEZ
6 MAART 2013
http://ww4report.com/node/ 12066
[69] WIKIPEDIA
EVO MORALES
http://en.wikipedia.org/wiki/ Evo_Morales
WIKIPEDIA
PRESIDENCY OF EVO MORALES
http://en.wikipedia.org/wiki/ Presidency_of_Evo_Morales
[70] HUMAN RIGHTS WATCH
INVESTIGATE CRACKDOWN ON PROTESTERS
29 SEPTEMBER 2011
http://www.hrw.org/news/2011/ 09/29/bolivia-investigate- crackdown-protesters
HUMAN RIGHTS WATCH
BOLIVIA: AMEND LAWS FOR TRIALS OF EX LEADERS
4 MEI 2010
http://www.hrw.org/news/2010/ 05/04/bolivia-amend-laws- trials-ex-leaders
[71] HUMAN RIGHTS WATCH
BELARUS: STOP INTIMIDATION OF POLITICAL PRISONERS
2 OCTOBER 2012
http://www.hrw.org/news/2012/ 10/02/belarus-stop- intimidation-political- prisoners
[72]SOCIALISME.NU
WAAR IS CHÁVEZ MEE BEZIG?
29 MAART 2011http://socialisme.nu/blog/ nieuws/13132/waar-is-Chávez- mee-bezig/
NRC
CHÁVEZ STEUNT OOK SYRISCHE PRESIDENT: EEN HUMANIST EN BROEDER
27 MAART 2011
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/ 03/27/Chávez-steunt-ook- syrische-president-een- humanist-en-broeder/
[73] STAR NIEUWS
CHÁVEZ VRAAGT ONDERSTEUNING VOOR REGERING-BOUTERSE
27 NOVEMBER 2010
http://www.starnieuws.com/ index.php/welcome/index/ nieuwsitem/3569
[74] 30 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN/ZONDER VERVOLGINGGEEN GERECHTIGHEID
ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/30- jaar-decembermoordenvermoord- maar-niet-vergetenzonder- vervolging-geen-gerechtigheid/
[75] LUKASHENKO ADDRESSES THE NATION OVER THE DEATH OF PRESIDENT HUGO CHÁVEZ
6 MAART 2013http://www.tvr.by/eng/ president.asp?id=84092
[76] “Tibet: The Last Straw”
If Chávez fans had any doubts about where the firebrand politician stood on the question of international human rights, the Venezuelan leader has surely cleared up the confusion by defending China’s nasty crackdown in Tibet.
WORLD WAR 4 REPORT
ENOUGH WITH THE HUGO CHÁVEZ HERO WORSHIP
http://ww4report.com/node/5575
“The (U.S.) imperialists want to divide China. And they’re causing problems there in Tibet,” Chávez said in a speech Monday night. “They’re trying to sabotage the Olympics in Beijing, and behind that is the hand of imperialism.”
USA TODAY
CHÁVEZ: U.S. ENCOURAGING TIBET VIOLENCE
24 MAART 2008
http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2008-03-24-Chávez-china_N.htm
[77] “Ridiculing attempts to protest the Olympic Games, Chávez said that Venezuela was strongly behind Beijing and Tibet was an integral part of China.”
WORLD WAR 4 REPORT
ENOUGH WITH THE HUGO CHÁVEZ HERO WORSHIP
http://ww4report.com/node/5575
[78] “The (U.S.) imperialists want to divide China. And they’re causing problems there in Tibet,” Chávez said in a speech Monday night. “They’re trying to sabotage the Olympics in Beijing, and behind that is the hand of imperialism.”
USA TODAY
CHÁVEZ: U.S. ENCOURAGING TIBET VIOLENCE
24 MAART 2008
http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2008-03-24-Chávez-china_N.htm”True to form, Chávez remarked, “The United States is behind all that is happening as it wants to derail the Beijing Olympics.” The Venezuelan leader added that the protests against the Olympic Torch were an example of the US “empire” “going against China” and trying to divide the Asian powerhouse. “America is the main force behind whatever is happening in Tibet,” Chávez said, “and its motive is to create problems in the Olympic games.”
WORLD WAR 4 REPORT
ENOUGH WITH THE HUGO CHÁVEZ HERO WORSHIP
http://ww4report.com/node/5575
[79] THE GUARDIAN
GEORGE BUSH CALLS OFF TRIP TO SWITZERLAND
6 FEBRUARI 2011
http://www.guardian.co.uk/law/2011/feb/06/george-bush-trip-to-switzerland
[80] “Venezuela’s revolution has no gulags, no torture chambers, but in wasted potential lies tragedy. Here was a sublimely gifted politician with empathy for the poor and the power of Croesus – and the result, fiasco.”
THE GUARDIAN
HUGO CHÁVEZ: A STRONGMAN’S LAST STAND
2 OCTOBER 2012
http://www.guardian.co.uk/ world/2012/oct/02/hugo-Chávez- strongmans-last-stand? newsfeed=true
[81]WORLD WAR 4 REPORT
CONTRADICTORY LEGACY OF HUGO CHÁVEZ
http://ww4report.com/node/12066