Tweede man Sharia4Belgium opgepakt

lijfwacht-belkacem
Facebooktwittergoogle_plusmail

Bliksemafleider voor politiegeweld en racisme

De arrestaties van de voormannen van Sharia4Belgium beginnen verdacht veel te lijken op vervolgingen van meningen en standpunten, die de Belgische Staat niet welgevallig zijn. Reden: zij leggen de vinger op de zere plek van een van de ernstigste misstanden van de Belgische Staat: Het politieke en Staatsracisme EN het gewelddadige politieoptreden.

De Arrestaties

Het patroon is iedere keer hetzelfde. Een voorman (tot nu toe zijn het er twee vooraanstaande) wordt opgepakt op verdenking van ”het aanzetten tot haat en geweld tegen niet-moslims.” Dat is Sharia4Belgium voorman Fouad Belkacem overkomen begin juni van dit jaar.[1] En nu is dan zijn plaatsvervanger, Hicham C, Kop van Jut. [2]

Arrestatie Fouad Belkacem

De aanleiding tot de arrestatie van Fouad Belkacem was wel heel merkwaardig, gezien tegen het licht van ”aanzetten tot geweld”. Er waren namelijk rellen in Molenbeek geweest naar aanleiding van de arrestatie van een moslima in niqaab. In België is immers het dragen van een boerka en niqaab verboden. Hierbij was een politiebureau vernield en raakten enkele agenten gewond. In een youtube filmpje en een persconferentie zei Belkacem, achter het Molenbeeks protest te staan en prees hij de moslima, die aan een politieagent een kopstoot had uitgedeeld en riep moslims op, in het geweer te komen tegen het boerkaverbod. Verder riep hij moslims op, zich te verzetten, wanneer er een moslima werd bedreigd. [3]

Los van het feit, dat Belkacem hier een mening had gegeven, kwam zijn reactie NADAT het protest al had plaats gehad. Hij kan dan toch bezwaarlijk hebben aangezet tot die rellen. Daarnaast had hij over de ziekte van de inmiddels overleden Vlaams Belang politica Morel opgemerkt, dat deze een ”straf van Allah” was.

Arrestatie Fouad Belkacem, Boerkaverbod en Vlaams Belang

Naast het religieuze fundamentalisme (wat nog steeds godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting is) ageert Belkacem (en daarmee zijn organisatie) terecht tegen het van staatswege discriminerende boerkaverbod. [4] Daarnaast richt Sharia4Belgium volkomen terecht haar pijlen op de racistische en extreemrechtse politieke partij Vlaams Belang, die met haar voortdurende haatzaaierij niet alleen de rechten van allochtonen en vluchtelingen bedreigt, maar ook verdeeldheid en disharmonie zaait tussen ‘autochtonen’ en ‘allochtonen’. Dat Belkacem dit o.a. heeft gedaan door weinig verheffende opmerkingen te maken over de ziekte van een stervende keur ik niet goed, maar ontkracht in niets het feit, dat zij (de door ziekte getroffen Morel) een politieke vertegenwoordigster was van het agressief racistische Vlaams Belang. Daarover bij alle ‘verontwaardigden’ over zijn gezegde geen woord.

Arrestatie Fouad Belkacem = schending rechten

Wie de vinger op de rotte plekken van de Staat legt, wordt door deze Staat keihard aangepakt. Dat bleek wel uit het feit, dat minister van Justitie Turtelboom haar eigen circulaire over de niet voltrekking van de straf aan kort gestraften schond, door Belkacem een eerder opgelegde korte straf effectief te laten uitzitten. Aangezien alleen aan hem op dat moment deze strafvoltrekking werd opgelegd kan met een gerust hart worden gezegd, dat hier sprake was van discriminatie en willekeur.(5) Maar deze minister wil nog verder gaan door pogingen te ondernemen, de in België geboren en getogen Belkacem zijn nationaliteit te ontnemen, iets dat alleen wordt gedaan bij mensen, die ernstige misdrijven hebben begaan. En dat is bij hem niet het geval. De reden dat Turtelboom dit zo graag wil is om Belkacem vervolgens te kunnen uitleveren aan Marokko, waar hij wegens drugshandel veroordeeld is. Aangezien Belgische Staatsburgers niet worden uitgeleverd, moet hem dus eerst zijn nationaliteit worden ontnomen. Een discriminerende maatregel. die aantoont, dat de ene Belg net iets minder gelijk is dan de andere want een geboren AUTOCHTONE Belg kan dit niet overkomen. (6)

Daarnaast loopt Belkacem ook nog een groot risico bij zijn uitlevering, namelijk foltering. (7) In dat geval maakt deze minister van ”Injustice” zich ook nog eens schuldigaan een van de ergste mensenrechtenschendingen en schendt zij Internationale Verdragen. Volgens artikel 3 van het Anti-Folterverdrag mag immers niemand uitgezet/uitgeleverd worden aan een land met gerede kans op foltering. (8)

Maar volgens deskundigen is het nog helemaal niet zo gemakkelijk, Belkacem zijn nationaliteit te ontnemen. (9) Hopen dus, dat Turtelboom niet in haar kwade opzet slaagt.

Politieke Hysterie na arrestatie Belkacem

Daags na de arrestatie van Belkacem overschreeuwde de ene politieke hystericus na de andere zijn collegae hysterici in de meest draconische maatregelen tav het zogenaamde ‘gewelddadige’ en ‘extremistische’ karakter van Sharia4Belgium. Ik heb de gehele website doorgespit en een aantal zogenaamde ‘haat’-youtube filmpjes en ben nergens enige oproep tot geweld tegengekomen.(10) Wat ik WEL heb aangetroffen zijn een aantal orthodox-religieuze teksten, waaruit een fundamentalistisch wereldbeeld spreekt. Ook is een van de belangrijkste strevingen van Sharia4Belgium een Islamitische Staat in België en de rest van de wereld. Sinds wanneer is dat extremistisch. Het stichten van een religieuze staat is ook een droom van christenfundamentalisten, die hun standpunten soms in zeer krasse bewoordingen kracht bij zetten. Er is zelfs door een extreemrechtse,”christen’ fundamentalist (hij noemde zich ‘Kruisvaarder’, verwijzend naar de bloedige Kruistochten), Breivik, een massamoord gepleegd.(11) Wordt er dan nu gesproken over het verbod van christenfundamentalistische organisaties. Neen, natuurlijk niet, want zij zetten niet aan tot geweld en zijn ook niet gewelddadig. Waarom valt men dan wel Sharia4Belgium keer op keer aan, die in het geheel NIET gewelddadig is. Meten met twee maten. Of het nu een orthodox islamitisch, christelijk of joods wereldbeeld betreft, het valt onder godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting. En dat geldt eveneens voor de manier waarop men zich wil kleden.

MAAR DOOR SHARIA4BELGIUM TEN ONRECHTE ALS EXTREMISTISCH VOORTE STELLEN, BLIJVEN DE WERKELIJKE EXTREMISTEN, ZOALS VLAAMS BELANG, BUITEN SCHOT.(12) Als er al sprake zou moeten zijn van een verbod, zou dat Vlaams Belang moeten zijn, niet een religieus fundamentalistische organisatie, die dit racisme aan de kaak stelt en strijdt voor het elementaire recht op godsdienstvrijheid. Op het leven in waardigheid volgens de eigen religie en het recht daarbij te dragen wat men wil. EN OMDAT ER DUS GEEN SPRAKE IS VAN OPROEPEN TOT GEWELD, AANZETTEN TOT HAAT, NOCH HET GEBRUIK VAN GEWELD CONCLUDEER IK TWEE ZAKEN

1 DE BELGISCHE STAAT GAAT ZO HARD OP SHARIA4BELGIUM OMDAT ZIJ DE ROTTE PLEKKEN VAN DE STAAT AAN DE KAAK STELT EN ONTMASKERT

2 DOOR DE HARDE AANPAK VAN DIE STAAT, ZUIVER OP GROND VAN DE RELIGIEUZE OPVATTINGEN VAN SHARIA4BELGIUM, IS ER SPRAKE VAN EEN POLITIEKE VERVOLGING VAN DEZE ORGANISATIE EN DAT IS KWALIJK, GEVAARLIJK EN IN STRIJD MET DE UNIVERSELE MENSELIJKE WAARDEN

Arrestatie Hiram C, de rellen in Borgerhout en het politiegeweld

De aanleiding tot de arrestatie van Hiram C waren de rellen in Borgerhout tijdens en na de demonstratie tegen de anti-Islamfilm ‘Innocence of muslims’, die terecht, over de gehele wereld tot protesten had geleid.(13) Helaas waren die protesten lang niet altijd vreedzaam, maar in plaats van het geweld veroordelen als bijna ‘irrationeel’ zoals door westerse politici en een aantal media werd gedaan, is het belangrijk, erbij stil te staan, dat er veel meer speelde, zoals de Westerse dominantie in het Midden-Oosten.(14)

Dat terzijde. Ik zet ‘rellen’ tussen aanhalingstekens, omdat ik in tegenstelling tot de media en politici van mening ben, dat er van ‘rellen’ in letterlijke zin geen sprake was. De berichtgeving was zo partijdig richting politie, dat er werd gesproken van een weliswaar ‘harde’ aanpak van de politie (pepperspray,wapenstokken), maar dat zou nodig zijn geweest om de ‘heethoofden’ (zoals in het Belgische nieuws gezegd werd) te bedwingen.(15)

DIE BERICHTGEVING KLOPT NIET!Er was sprake van een strijdbare, maar vreedzame demonstratie, toen de politie die de werkelijke ‘heethoofden’ waren, zonder aanleiding erop los begon te slaan. Ik heb Youtube beelden gezien, waarbij reeds gearresteerde arrestanten voor de camera’s met stokken in elkaar werden geslagen. En ja, dan krijg je boze jongeren. Maar de politie heeft dat uitgelokt! (16) Overigens spreken de media zelf hun berichtgeving tegen, want op de videobeelden wordt weliswaar gerept over ‘heethoofden’, maar het politiegeweld tegen reeds gearresteerde mensen is loud and clear te zien! [17]

Politiekoptreden België

Dit gewelddadig politieoptreden is lang geen incident, maar een zeer dubieuze ‘traditie’ bij delen van de Belgische politie. Vooral allochtonen, zwervers en politieke activisten zijn hier Kop van Jut. (18) Het liep zo de spuigaten uit, dat zowel het VN-Mensenrechtencomité als de Raad van Europa het politiegeweld in België hebben veroordeeld. (19)

Samenscholingsverbod Borgerhout

Je zou toch denken, dat een nieuwe oproep om te demonstreren tegen de weerzinwekkende anti-Islamfilm ‘Innocence of muslims’ zou vallen onder het demonstratierecht. Maar daar dachten de autoriteiten in Antwerpen anders over en zij vaardigden een ‘samenscholingsverbod’ uit. (20) Alsof dat nog niet voldoende was, provoceerde de politie jongeren in Borgerhout doelbewust (zie Youtube filmpje) door speciaal allochtone jongeren (discriminatie dus) te viseren. Werkwijze: Er liepen agenten in burger rond, die ‘loerden’ op jongeren, die in groepjes waren. En hoe onschuldig men ook bij elkaar stond, dat baatte niet. Nadat het was ‘doorgegeven’ stopte er plots een politieauto, die jongeren, die verder rustig bij elkaar stonden, zonder verdere waarschuwing een busje in trokken.(21) Terecht waren de jongeren heel boos. In een interview zei een Marokkaanse jongere (vrij vertaald) ”Als men (de politie dus) ons op een deftige wijze benadert, zullen wij daaraan gehoor geven” en in zijn eigen woorden beschreef hij daarna de ruwheid van het politie optreden. Op het Youtube filmpje werd zelf door de nieuwsverslaggever gezegd, dat ”groepen allochtone jongeren” werden geviseerd en ”hoe snel” zo’n arrestatie plaatsvond.([22)

Epiloog

Tegen de achtergrond van het gebrek aan respect voor het demonstratierecht en het gewelddadige politieoptreden is het natuurlijk ridicuul, Sharia4Belgium voorman Hiram C te vervolgen voor ”aanzetten tot haat”. De enige twee autoriteiten, die hier hebben aangezet tot haat zijn de Gemeente Antwerpen, die bij voorbaat een tweede, gerechtvaardigde manifestatie tegen de beledigende film verbood en met machtsvertoon een ‘samenscholingsverbod’ afkondigde. Maar vooral boosdoener is hier de politie, die gewelddadig optrad, discrimineerde door groepen allochtone jongeren te viseren en dan ook nog over te gaan tot plotselinge en hardhandige arrestatie. HET IS DE POLITIE, DIE AANZETTE TOT HAAT EN VERVOLGD MOET WORDEN NIET DE VOORMAN VAN SHARIA4BELGIUM.

Sharia4Belgium is een fundamentalistische organisatie met een op haar eigen wijze principieel geuite kritiek op de Belgische Staat. En daarom wordt zij vervolgd. Maar zolang de Belgische Staat doorgaat met discrimineren (Boerkaverbod), het extreem-rechtse Vlaams Belang alle ruimte krijgt om te discrimineren en te stigmatiseren en de politie, gedekt door Staat en Wet, erop los slaat, zal er verzet zijn. Uit welke hoek dan ook. Het verbieden van Sharia4Belgium en het vervolgen van haar voormannen zal slechts het verzet doen toenemen. GEEN VERBOD SHARIA4BELGIUM, VERBIED VLAAMS BELANG EN CONSORTEN, VERVOLG GEWELDDADIGE POLITIEAGENTEN, SCHAF HET BOERKAVERBOD AF EN GEEF IEDEREEN HET RECHTOP GODSDIENSTVRIJHEID!

Voetnoten

[1]DE VOLKSKRANT: WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM AANGEHOUDEN 7 JUNI 2012http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3267310/2012/06/07/Woordvoerder-Sharia4Belgium-aangehouden.dhtml

[2] DE STANDAARD: KOPMAN SHARIA4BELGIUM IN DE CEL 20 SEPTEMBER 2012http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120919_00302704NU.NLTWEEDE MAN SHARIA4BELGIUM OPGEPAKT20 SEPTEMBER 2012http://www.nu.nl/buitenland/2914249/tweede-man-sharia4belgium-opgepakt.html

[3] EKUDOS: ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE STAAT ASTRID ESSED http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_woordvoerder_sharia4belgiumhypocrisie_belgische_staat

[4]AMNESTY INTERNATIONALVRAAG & ANTWOORD OVER BOERKAVERBOD http://www.amnesty.nl/vraag-antwoord-over-boerkaverbod

EKUDOSKABINET STEMT IN MET BOERKAVERBOD/SCHENDING GODSDIENSTVRIJHEIDASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/334205/kabinet_stemt_in_met_boerkaverbodschending_godsdienstvrijheid

[5]’”Is dit niet onrechtvaardig? Is Turtelboom’s optreden niet discriminerend tegenover Belkacem? Belkacem’s advocaat Walter Damen vindt van wel. “Iedereen gelijk voor de wet, ook mijnheer Belkacem. De circulaire zegt dat iedere veroordeelde tot maximum zes maanden moet worden vrijgelaten. Dat gebeurt in dit geval dus niet. Turtelboom’s beslissing mag dan al wettig zijn, ze lijkt me niet correct. Gaan we nu alle mensen die zes maanden cel kregen opsluiten en zestien gevangenissen bijbouwen of half Nederland afhuren? De justitieminister zou zich beter aan haar eigen rondzendbrief houden. Trouwens, men had die straf al een jaar terug kunnen uitvoeren. Waarom doet men het nu dan pas? Dit wekt een indruk van willekeur.” Bron: GAZET VAN ANTWERPEN DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN 11 JUNI 2012 http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-belkacem-in-acht-vragen.aspx ”En niet alleen daardoor: u hebt eigenmachtig bepaald dat de clown Belkacem zes maanden in de cel zal blijven, en u hebt daartoe ook de bevoegdheid. Alleen kan u mij niet uitleggen waarom uitgerekend Belkacem de enige Belg is die een gevangenisstraf van minder dan drie jaar daadwerkelijk moet uitzitten, terwijl alle anderen daaraan ontsnappen. ”….”Wel, dan moet die regel ook voor iedereen gelden, en kan het niet dat u, volgens uw eigen voorkeuren en inschattingen, en zonder enig gemotiveerd criterium, beslist dat één iemand niet onder die regel valt, alleen omdat er wat hysterische stemmen in de samenleving voor een schandpaaljustitie en onmiddellijke uitwijzing pleiten.”Bron:DE MORGEN.BE YVES DESMET U JAAGT MIJ ANGST AAN 13 JUNI 2012http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1453208/2012/06/13/U-jaagt-mij-angst-aan.dhtml

[6] EKUDOS: ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE STAATASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_woordvoerder_sharia4belgiumhypocrisie_belgische_staat

[7]”In Marokko worden gevangenen die verdacht worden van oppositionele activiteiten of van terrorisme, systematisch gemarteld. Dat staat te lezen in een rapport van de Verenigde Naties. Juan Mendez, een speciale gezant van de Verenigde Naties, onderzocht op vraag van de Marokkaanse overheid zelf een week lang de toestand in de gevangenissen.”

Bron:DEREDACTIE.BE: VN KLAAGT FOLTERINGEN MAROKKO AAN 23 SEPTEMBER 2012http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/120923_Marokko_folteren

[8]No State Party shall expel, return (“refouler”) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.Artikel 3, Anti Folterverdrag

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm

[9]”Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wil net als een aantal politieke partijen dat het gerecht de Belgische nationaliteit van Fouad Belkacem afneemt. Belkacem is momenteel zowel Belg als Marokkaan. Wanneer kan het? Een buitenlander die Belg is geworden kan momenteel die nationaliteit verliezen als hij ernstig tekort komt aan de plichten van een Belg. Deze regeling – in vakjargon: “vervallenverklaring van de nationaliteit” – geldt niet voor buitenlanders die voor hun achttiende Belg werden via hun ouders. Belkacem kreeg de Belgische nationaliteit op 7 januari 1997. Op welke grond is niet geweten. 7.2 Hoe moet het gebeuren?Alleen het Hof van Beroep van de plaats waar de buitenlander woont, kan die nationaliteit afnemen in een aparte, uitzonderlijke procedure. De procureur-generaal moet het initiatief daarvoor nemen. In het geval van Belkacem is dat procureur-generaal Yves Liégeois. De minister van Justitie kan de procureur-generaal niét bevelen om zo’n procedure te starten, omdat het een burgerlijke procedure is en geen strafzaak. Liégeois heeft echter al verklaard dat hij dit wil doen, maar pas nadat de recente veroordeling van Belkacem definitief is.7.3. Zal dat lukken?Het zal in ieder geval niet makkelijk zijn. Belkacem heeft weliswaar in België al meerdere veroordelingen opgelopen, naar verluidt 14 voor de politierechtbank en 3 voor de correctionele rechtbank. Maar wel allemaal voor kleinere feiten. De straf in Marokko telt in België niet mee, de Belgische rechtbank mag er geen rekening mee houden.Tegen zijn recente veroordeling tot twee jaar cel (waarvan één jaar effectief) voor aanzetten tot haat tegen niet-moslims en voor belaging van Frank Vanhecke, ging Belkacem in beroep, zodat die straf juridisch gezien momenteel niet eens maar bestaat. Liégeois wil wachten tot er voor die feiten een veroordeling is vooraleer na te gaan of de nationaliteit van Belkacem kan worden afgenomen.Als Liégeois de vervallenverklaring vraagt, dan moet het Antwerpse Hof van Beroep dat nog beslissen. Het moet daarbij rekening houden met het evenredigheidsbeginsel en zich de vraag stellen of de vervallenverklaring met al haar mogelijke gevolgen wel in verhouding staat tot de misdrijven van Belkacem en tot zijn persoonlijke gezinssituatie. Ze zal dan moeten vaststellen dat Belkacem al bijna heel zijn leven in België verblijft en hier een vriendin en kind heeft. Met deze feiten zal ze rekening moeten houden in haar motivering. Het is dus nog lang niet zeker dat Belkacem zijn nationaliteit zal verliezen. In ieder geval is het nog niet voor de eerste jaren.

‘Bron:GAZET VAN ANTWERPEN DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN 11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-belkacem-in-acht-vragen.aspx

[10] EKUDOSARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE STAAT ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_woordvoerder_sharia4belgiumhypocrisie_belgische_staat

[11] EKUDOS: AANSLAGEN NOORWEGEN/GEVOLG VOORTWOEKEREND POPULISME IN EUROPAASTRID ESSED http://www.ekudos.nl/artikel/313005/aanslagen_noorwegen_gevolg__populisme_in_europa

[12]EKUDOSARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE STAATASTRID ESSED http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_woordvoerder_sharia4belgiumhypocrisie_belgische_staat

[13]PROTESTEN TEGEN ANTI-ISLAMFILM TERECHT/VS DOMINANTIE OORZAAK GEWELDASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/364207/protesten_tegen_anti_islamfilm_terechtvs_dominantie_oorzaak_geweld[

14]PROTESTEN TEGEN ANTI-ISLAMFILM TERECHT/VS DOMINANTIE OORZAAK GEWELDASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/364207/protesten_tegen_anti_islamfilm_terechtvs_dominantie_oorzaak_geweld

[15]”De politie heeft gisteren 230 heethoofden bestuurlijk aangehouden nadat een demonstratie in Borgerhout eindigde met rellen. Tegen een aantal van hen werd ook een proces-verbaal opgesteld, omdat ze een verboden wapen bij zich droegen of voor slagen aan de politie. De arrestaties hadden wel resultaat, want afgelopen nacht deden zich geen nieuwe incidenten voor in Borgerhout.

‘DE MORGEN.BE 230 JONGEREN OPGEPAKT NA RELLEN IN BORGERHOUT16 SEPTEMBER 2012

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1501750/2012/09/16/230-jongeren-opgepakt-na-rellen-in-Borgerhout.dhtml

[16] YOUTUBERELLEN IN BORGERHOUT DOOR ANTI-ISLAMFILM http://www.youtube.com/watch?v=PyWEEz9ZmZ0”De politie heeft gisteren 230 heethoofden bestuurlijk aangehouden nadat een demonstratie in Borgerhout eindigde met rellen. Tegen een aantal van hen werd ook een proces-verbaal opgesteld, omdat ze een verboden wapen bij zich droegen of voor slagen aan de politie. De arrestaties hadden wel resultaat, want afgelopen nacht deden zich geen nieuwe incidenten voor in Borgerhout.

”DE MORGEN.BE 230 JONGEREN OPGEPAKT NA RELLEN IN BORGERHOUT 16 SEPTEMBER 2012http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1501750/2012/09/16/230-jongeren-opgepakt-na-rellen-in-Borgerhout.dhtml

”De politie was massaal aanwezig – zichtbaar en minder zichtbaar. Enkele leden van Sharia4Belgium stonden ook naar de stoet te kijken. En ineens greep de politie in en arresteerde manu militari één van de kopstukken. Dat leidde tot felle reacties van andere aanwezige moslims. Een honderdtal mensen werd administratief aangehouden.

”DE WERELD MORGENSPANNINGEN IN BORGERHOUT TIJDENS REUSKENSTOET 15 SEPTEMBER 2012

http://www.dewereldmorgen.be/foto/2012/09/15/spanningen-in-borgerhout-tijdens-reuskenstoet

SHARIAH4BELGIUM WAT ER ECHT GEBEURDE TIJDENS DE PROTESTACTIE IN BORGERHOUT WWW.SHARIAH4BELGIUM.COM

http://shariah4belgium.com/index.php?option=com_content&view=article&id=537%3Awat-er-echt-gebeurde-tijdens-de-protestactie-in-borgerhout&catid=3%3Aartikels&lang=en

 

[17]YOUTUBERELLEN IN BORGERHOUT DOOR ANTI-ISLAMFILM

http://www.youtube.com/watch?v=PyWEEz9ZmZ0

[18]MOZEG DAT JE EEN MAKAAK BENT OF IK SLA HARDER, POLITIEGEWELD IN BELGIE 25 APRIL 2012

http://www.mo.be/artikel/zeg-dat-je-een-makaak-bent-ik-sla-harderDE WERELD MORGENADVOCATEN TREKKEN AAN ALARMBEL OVER POLITIEGEWELD KELTOUM BELORF 21 OCTOBER 2011

http://www.dewereldmorgen.be/foto/2011/10/21/advocaten-trekken-aan-alarmbel-over-politiegeweld

DE WERELD MORGENEEN WEEK POLITIEGEWELD TIJDENS HET NO BORDER CAMPANJA HERMANS 5 OCTOBER 2010

http://www.dewereldmorgen.be/foto/2010/10/05/een-week-politiegeweld-tijdens-het-no-border-camp

DE WERELD MORGENDOSSIER BELGISCH POLITIEGEWELD

http://www.dewereldmorgen.be/tags/belgisch-politiegeweld

GAZET VAN ANTWERPENBART DEBIE KRIJGT VIER JAAR CEL VOOR BUITENSPORIG POLITIEGEWELD 31 AUGUSTUS 2008 http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/bart-debie-krijgt-vier-jaar-cel-voor-buitensporig-politiegeweld.aspx

MOPOLITIEGEWELD IN BELGIË: DE GETUIGENISSEN

http://www.mo.be/politiegeweld-brussel

[19]DE WERELD MORGENMENSENRECHTENCOMITE VN TIKT BELGIE OP DE VINGERS 30 OCTOBER 2010

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/10/30/mensenrechtencomit%C3%A9-vn-tikt-belgi%C3%AB-op-de-vingers

DE WERELD MORGENOOK RAAD VAN EUROPA VEROORDEELT BELGISCH POLITIEGEWELD7 NOVEMBER 2010

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/11/07/ook-raad-van-europa-veroordeelt-belgisch-politiegeweld

[20]GAZET VAN ANTWERPEN: SAMENSCHOLINGSVERBOD NA NIEUWE OPROEP TOT MANIFESTATIE18 SEPTEMBER 2012

http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/borgerhout/samenscholingsverbod-na-nieuwe-oproep-tot-manifestatie.aspx

[21]YOUTUBE: DE POLITIE HEEFT 26 JONGEREN OPGEPAKT IN BORGERHOUT

http://www.youtube.com/watch?v=OmgyF_gNtvY

[22]YOUTUBEDE POLITIE HEEFT 26 JONGEREN OPGEPAKT IN BORGERHOUT

http://www.youtube.com/watch?v=OmgyF_gNtvY ”En als vijf allochtonen op de stoep staan kan de politie optreden omwille van het samenscholingsverbod. En als 50 – 100 mannen in een ongemakkelijk deel van de stad bijeen komen om zonder toestemming te protesteren voor een discutabele reden en een Amerikaanse vlag in de fik te steken en wat slogans te zingen, is er reden genoeg om in de krant RELLEN te koppen, met het grootste lettertype, en om 230 mensen op te pakken en die te bestempelen als “heethoofden”, hoewel velen weten dat de helft daarvan passanten waren met de verkeerde huidskleur. Wie weet, misschien zelfs gewoon met een baard. Maar ja, de meeste lezers en kijkers lezen en kijken vanuit een comfortabele vervreemding, dat weten we ook ”KIFKIF.BE ORLANDO VERDWEEN ZEKER GEVOEL VOOR PROPORTIE

http://www.kifkif.be/actua/een-zeker-gevoel-voor-proportie