Geopolitieke Ontwikkelingen
Mensenrechten

INTERNATIONALE POLITIEK

Regionale Conflicten
Economie

Aanslagen Noorwegen gevolg van voortwoekerend populisme in Europa

”These atrocities have come as a shock to the entire world and the international community is appalled by the flagrant disregard for human life shown by the perpetrator of these crimes”

 

AMNESTY INTERNATIONAL/PUBLIC STATEMENT

SOLIDARITY WITH NORWEGIAN PEOPLE

 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR36/001/2011/en/4d3bc195-3044-47aa-ade4-4cd13e78f108/eur360012011en.html

 

DE GEBEURTENISSEN

 

Op vrijdag 22 juli werd de wereld opgeschrikt door twee aanslagen in Noorwegen:

Een bomaanslag op het regeringsgebouw, met o.a. als doelwit het kantoor van de sociaaldemocratische premier en een tweede op het eiland Utoya, waar de sociaaldemocratische partij een zomerkamp hield. Bij het regeringsgebouw vielen 7 doden

Op het zomerkamp in Utoya waren 76 slachtoffers te betreuren, voornamelijk jongeren tussen de 14 en 25 jaar. [1]

 

De Utoya-schutter en de verdachte [2] van de bomaanslag waren een en dezelfde persoon, de extreemrechtse ”christen”fundamentalist Anders Breivik, die na zijn arrestatie de guts had te verklaren, geen spijt te hebben en dat zijn daad ”gruwelijk, maar noodzakelijk was”

Zijn gruweldaad was een ”statement” tegen de mulitculturele samenleving en de aanwezigheid van moslims. Hij targette de Noorse Arbeiderspartij omdat deze te ”tolerant” zou zijn voor migranten en minderheden. [3]

 

Volgens de politie handelde hij alleen. Uit verder onderzoek zal blijken of hij mogelijk andere handlangers heeft gehad en of er meerdere ”cellen” van zijn ”organisatie” bestaan, zoals hij beweert. [4]

 

Maar in tegenstelling tot wat een aantal media willen suggereren is deze terreurdaad niet op uit de lucht komen vallen en niet slechts de daad van een ”ontspoord individu” [5]

DE BREIVIK KILLING KOMT VOORT UIT HET JARENLANG IN EUROPA VOORTWOEKEREND, GEDOOGD EN GEORCHESTREERD POPULISME. Uit jarenlange haatzaaierij tegen moslims, migranten, vluchtelingen.

HET NOORS MANIFEST

”ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING VAN EUROPA”

 

Gedachtegoed:

 

De in zijn Noorse Manifest ofwel ”Europese Onafhankelijkheidsverklaring” gedane uitlatingen, die deels zijn gekopieerd van de Unabomber [6]  liegen er niet om en ademen extreme agressie, anti Islamhaat, racisme en haat tegen ”links”uit.

 

Zie vier punten, die het Leitmotiv zijn van zijn haatzaaipamflet:

 1) massa-immigratie en de islam vormen de grootste bedreiging voor de Westerse samenleving;

 2) de islam is een totalitaire ideologie die honderden miljoenen slachtoffers heeft veroorzaakt, net als daarvoor het communisme en het fascisme;

3) de deur voor deze bedreiging is geopend door de multiculturele ideologie van de heersende elite;

4) hoofdverantwoordelijke voor de verspreiding van deze ideologie zijn de ‘cultuurmarxisten’, die vooral binnen de sociaal-democratische partijen sterk vertegenwoordigd zijn. [7]

 

Geweldsobsessie:

 

Uit de aanslagen is wel duidelijk, dat hij voor extreem geweld kiest, maar dit wordt nog eens bevestigd in zijn Manifest. In zijn ogen is het Westen ”in oorlog” met de Islam, is er ”gewapend verzet” nodig en zou eigenlijk alleen nog een militaire coup volstaan. [8]

Daarbij zijn wij naast anti-Islamhaat aangeland bij het verheerlijken van een militaire dictatuur, naast virulent racisme en stigmatisering een belangrijke component van extreem-rechts. Een andere ”gelegitimeerde” methode is volgens Breivik het plegen van aanslagen. [9]

 

Naast geleuter over de oorlogen met het Turkse Rijk vermeldt Breivic [weer een sprong terug in de geschiedenis], dat hij met acht gelijkgezinden een nieuwe ”Tempeliersorde” zou hebben opgericht, daarbij zinspelend op de bloedige  Westerse Kruistochten in Palestina en omliggend gebied. De man noemt zich ook ”Kruisvaarder”. [10] Ook wilde hij, dat dit ”Manifest” zo breed mogelijk zou worden verspreid. Zelf verspreidde hij het in extreemrechtse kring binnen Europa.

 

Sympathieën

 

In zijn Manifest noemt hij als zijn voorbeelden  Pim Fortuyn,, filmmaker Theo van Gogh, anti-Islampolitica Hirsi Alin die volgens hem de Nobelprijs voor de Vrede moet krijgen en  PVV [Partij voor de Vrijheid]-leider Geert Wilders. [11] Niemand in het Nederlandse populistische landschap noemt hij echter zo vaak als Wilders. Andere bronnen van bewondering zijn de Britse extreem-rechtse EDL (English Defence League) en de denktank Stop Islamisation of Europe (SIOE). [12] Met de EDL zou hij persoonlijk contact gehad hebben, toen hij naar Groot-Brittannië afreisde vanwege het bezoek van PVV-leider Wilders. [13]

 

BREIVIK EN HET EUROPEES POPULISME

 

De aanslagen zijn gruwelijk, het Manifest is extreem-rechts en ook de contacten en de door Breivik bewonderde personen en organisaties komen uit de extreem-rechtse hoek.

Het is dus nonsensicaal te beweren, dat het een ”geïsoleerde daad” betreft. Breivik past niet alleen naadloos in de huidige extreemrechtse kringen, zijn handelen is zonder meer sterk beinvloed door het post 11 september verdoemelijk oprijzende populistische en extreemrechtse klimaat.

 

POPULISME IN EUROPA

 

Sneller dan een besmettelijke ziekte heeft het populisme [en de hardere vorm, het rechts extremisme] zich over Europa verspreid, zowel politiek als maatschappelijk.

Het uit zich in een afkeer van zowel de Islam als moslims, racisme tegen ”niet-westerse” allochtonen, een hetze tegen vluchtelingen, die vaak ook is gekoppeld aan een haat tegen ”links”, variërende van de bestaand zich links noemende parlementaire partijen tot buitenparlementaire actiegroepen. Ook krakers zijn steeds vaker Kop van Jut. Op politiek gebied leidt dat tot grote electorale winsten voor de populistische partijen in diverse landen.

Politiek-Maatschappelijk gezien worden er in brede kring steeds vaker ”uitsluitings” discussies gevoerd, waarbij een openlijke aanval wordt gedaan op de culturele identiteit van minderheden [de multiculturele samenleving zou ”mislukt” zijn]. Andere voorbeelden zijn de steeds strenger tot discriminatoir wordende integratie en inburgeringseisen [14] en de hetze tegen het dragen van hoofddoeken. Ook is er in Frankrijk en Belgie een Boerkaverbod doorgevoerd, waar Human Rights Watch felle kritiek op heeft. [15]

 

In Zwitserland is er een Minaretverbod doorgevoerd [16] en worden buitenlanders uitgezet bij het plegen van een strafbaar feit, ook als zij legaal in Zwitserland verblijven. [17] In Frankrijk zijn in strijd met de EU-regels massaal Roma uitgezet. [18] En in enkele Europese landen zoals Denemarken en Nederland is een extreem-rechtse partij gedoogpartner in de regering.

In Italie regeert de extreemrechtse Lega Nord zelfs mee als een volwaardige regeringspartner. [19]

Het gevaarlijkste is echter, dat steeds meer niet populistische partijen populistische standpunten overnemen vanwege electorale winst.Weinig weerwerk wordt er geboden tegen openlijk racistische standpunten, noch door de zogenaamde ”links-progressieve partijen” [20], noch door regeringsleiders. Terecht stelt dan ook Eurocommisaris Malstrom aan de kaak, dat te weinig Europese leiders stelling nemen tegen de levensgevaarlijke populistische retoriek. [21] Hoe gevaarlijk is bij de aanslagen in Noorwegen wel gebleken.

 

 

EXTREEMRECHTS GEWELD IN NOORWEGEN

 

Extreemrechts geweld vindt in Europa met de regelmaat van de klok plaats, waarbij in het Nederlandse vooral geweldsuitbarstingen waren na de aanslagen van 11 september en de dood van filmmaker van Gogh. Met het voortschrijdende populisme zijn zij tegenwoordig meer regel dan uitzondering, gezien de vele bekladdingen en brandstichtingen en moskeen, waarbij soms direct naar Wilders wordt verwezen. [22]

 

Ook extreem-rechts geweld in Noorwegen liegt er niet om, zeker niet in de negentiger jaren

Beledigingen, bedreigingen, straatgeweld, fysiek geweld, brandstichting en moord passeerden allemaal de revue. Het ernstigste incident waren drie moorden, waarbij in een geval een man van buitenlandse afkomst bewust werd overvaren met een boot. Bij schietpartijen werden huizen van immigranten en vluchtelingen onder vuur genomen. In 2001 werd een vijftienjarige zwarte jongen doodgestoken door twee neo-nazi’s. [23] De Noorse extreem-rechtse Vooruitgangspartij kreeg in 2009 22,9 procent van de stemmen en 41 [van de 169] parlementszetels, waarmee ziij de tweede partij in Noorwegen werd

Allleen de Arbeiderspartij is groter. [24]

 

 

NEDERLANDS POPULISME

 

De voortwoekering van het Nederlands populisme is angstaanjagend doorgedrongen in alle geledingen van de samenleving. In het ”maatschappelijke debat” en door de politiek is het failliet uitgesproken over de multiculturele samenleving, iets waarvoor Centrum Democratenleider Janmaat nog is veroordeeld in de negentiger jaren. [25] Wat Nederland betreft valt in negatieve zin dus op de PVV als extreem-rechtse gedoogpartner in het kabinet Rutte Verhagen, de discriminatoire agenda van dit kabinet. [26]

Zorgwekkend is het reeds genoermde gebrek aan weerwerk van de kant van de zich progressief noemende partijen. Ronduit gevaarlijk is de toenemende verbale en fysieke agressie tegen met name moslims en de vele bekladdingen en brandstichtingen van moskeeën. [27] Zelfs de voorzitter van de vakcentrale FNV, mevrouw Jongerius, heeft korte tijd overwogen evt met de PVV actie te voeren tegen de verhoging van de AOW leeftijd.

Door massaal verzet binnen vakbondskringen heeft zij daarvan moeten afzien. [28]

 

De rechterlijke macht handhaaft ook steeds minder de fundamentele rechtsprincipes. In juni werd PVV leider Wilders vrijgesproken van haatzaaierij en groepsbelediging, ondanks duidelijke bewijzen. Een van de argumenten was, dat bepaalde uitlatingen weliswaar over de schreef waren, maar toch werden toegestaan ”in het kader van het maatschappelijke debat”. [29] 

 

 

WILDERS EN BREIVIK

ZELFDE GEDACHTEGOED

ZELFDE KWADE BOODSCHAP

 

WILDERS KAN NU WEL ”MET KRACHT” AFSTAND NEMEN VAN BREIVIK [30], HETZELFDE VERDERFELIJKE GEDACHTEGOED, DEZELFDE KWALIJKE BOODSCHAP BEZIELEN BEIDEN

 

Net als Wilders laat Breivik zich in extreem negatieve zin uit over de islam, moslims en migranten. De muliticulturele samenleving is beiden een doorn in het oog. Zowel Wilders als Breivik verkondigen een oorlogshysterie tegenover de Islam en moslims. De vier hoofdpunten uit Breivik’s zogenaamde ”Onafhankelijkheidsverklaring van Europa” [Het Noors Manifest] komen naadloos overeen met het gedachtegoed van Wilders. [31] De term ”Onafhankelijkheidsverklaring” is overigens ook door Wilders gebruikt in zijn statement 2005. [32] De Breivik/Wilders boodschap is gelijk. Hetzelfde verderfelijke extreem-rechtse gedachtegoed. [33] Dezelfde mensvijandigheid. Dezelfde dodelijke woorden. [34]

 

ROEP OM DOODSTRAF BREIVIK

 

Na de aanslagen is de roep om de ”doodstraf” voor Breivik veelvuldig te horen. [35]

Het kan in de emotie van het moment gezegd zijn, naar mijn mening is het fundamenteel onjuist. De doodstraf is een wrede en inhumane straf, die wereldwijd zou moeten worden afgeschaft. Niet alleen bestaat altijd het risico, dat onschuldigen ter dood worden gebracht [36], het is een fundamentele schending van ieders recht op leven. Ook dat van Breivik. 

 

EPILOOG

 

Aanslagen zoals die van Anders Breivik komen niet uit de lucht vallen. In dit geval hebben het groeiende populisme in Europa en vooral de haatzaaiende populistische partijen Breiivik direct beïnvloed en tot zijn daad gebracht. Ze kunnen nu wel afstand van hem nemen, hun medebetrokkenheid blijft. Haatzaaien tegen ”de anderen” in de samenleving is levensgevaarlijk. Woorden kunnen dodelijk zijn, zonder dat de trekker wordt overgehaald. [37]

 

ALLE POPULISTISCHE STROMINGEN, INCLUSIEF WILDERS EN ZIJN PVV ZIJN DUS POLITIEK EN MOREEL MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR HET BLOEDBAD IN NOORWEGEN!

 

Het wordt hoog tijd, dat niet alleen de Europese leiders zich uitspreken tegen deze levensgevaarlijke populistische stromingen, maar dat parlementair links haar lafheid afwerpt en weer haar voortrekkersrol opneemt in de strijd tegen racisme. Om nieuwe bloedbaden te voorkomen.

 

OP VRIJHEID, GELIJKHEID EN BROEDERSCHAP!

 

 (Uitpers nr. 134, 13de jg., september 2011)

 

Voetnoten:

 

[1] VOLKSKRANT

AANSLAGEN NOORWEGEN/ACTUALITEIT

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6972/Aanslagen-in-Noorwegen/actualiteit/index.dhtml

  

HET PAROOL

SLACHTOFFERS NOORWEGEN KRIJGEN EEN GEZICHT

26 JULI 2011

 

http://www.parool.nl/parool/nl/6964/Aanslagen-Noorwegen/article/detail/2818181/2011/07/26/Slachtoffers-Noorwegen-krijgen-een-gezicht.dhtml

 

 DE STANDAARD

HET IS GEDAAN. HIJ IS HIER EN GAAT OP ME SCHIETEN

25 JULI 2011

 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=TJ3D5EIG

 

 DE STANDAARD

WAAR IS ISMAIL? MIJN TRANEN ZEGDEN GENOEG

28 JULI 2011

 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=6U3D3DSN

 

 

VOLKSKRANT

DUIZENDEN NOREN HERDENKEN SLACHTOFFERS

26 JULI 2011

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6972/Aanslagen-in-Noorwegen/article/detail/2817600/2011/07/25/Duizenden-Noren-herdenken-slachtoffers.dhtml

 

NOS

NOORSE POLITIE VERLAAGT DODENTAL AANSLAGEN

25 JULI 2011

  

http://nos.nl/artikel/259069-noorse-politie-verlaagt-dodental-aanslagen.html

 

RTL

NOORSE AANSLAGEN ERGSTE SINDS WO 2

 

http://rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/buitenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/07_juli/23/buitenland/noorse-aanslagen-ergste-sinds-wo2.xml

  

ELSEVIER

PREMIER: GROOTSTE MISDAAD SINDS TWEEDE WERELDOORLOG

23 JULI 2011

 

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/307831/Premier-Grootste-misdaad-sinds-Tweede-Wereldoorlog.htm

  

NRC

VN VEILIGHEIDSRAAD VEROORDEELT AANSLAGEN NOORWEGEN

23 JULI 2011

 

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/07/23/vn-veiligheidsraad-veroordeelt-aanslag-noorwegen/

 

  

[2] In tegenstelling tot een aantal nieuwsmedia, die over Breivik als ”dader’ spreekt, spreek ik van verdachte. Ik vind het belangrijk te benadrukken, dat volgens de rechtsbeginselen iedereen onschuldig is tot schuld bewezen na een eerlijk en onafhankelijk proces. Dat geldt ook voor Anders Breivik.

 

 [3] NOS

BREIVIK: DAAD GRUWELIJK, MAAR NOODZAKELIJK

24 JULI 2011

 

http://nos.nl/artikel/258681-breivik-daad-gruwelijk-maar-noodzakelijk.html

 

 [4] VOLKSKRANT

BREIVIK STELT VOORWAARDEN VOOR ONTHULLEN ANDERE CELLEN

26 JULI 2011

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6972/Aanslagen-in-Noorwegen/article/detail/2819341/2011/07/26/Breivik-stelt-voorwaarden-voor-onthullen-andere-cellen.dhtml

 

NOS

BREIVIK: NOG TWEE CELLEN IN ORGANISATIE

25 JULI 2011

 

http://nos.nl/artikel/259001-breivik-nog-twee-cellen-in-organisatie.html

 

 

 

 

[5] ”Het vervolg van de berichtgeving was al even voorspelbaar. In plaats van de geplande politieke daad van wereldwijd opererende netwerken, werden de aanslagen binnen de kortste keren herverpakt als het werk van een ontspoord individu: afgrijselijk maar onverklaarbaar. Zoals altijd heeft deze redenatie zijn instant-depolitiserende werking.”

 

BRON

SOCIALISME.NU

”DADER NOORS BLOEDBAD BEWONDERAAR WILDERS”

PEPIJN BRANDON

 

http://socialisme.nu/blog/nieuws/17554/dader-noors-bloedbad-bewonderaar-wilders/

 

 [6] AD

BREIVIK KOPIEERDE DELEN MANIFEST VAN UNABOMBER

24 JULI 2011

 

http://www.ad.nl/ad/nl/6967/Buitenland/article/detail/2816221/2011/07/24/Breivik-kopieerde-delen-manifest-van-Unabomber.dhtml

  

UNABOMBER

Theodore Kaczynski, Amerikaans terrorist, die van 1976 tot 1995 16 bombrieven heeft verstuurd naar o.a. Universiteiten en luchtvaartmaatschappijen

Dit heeft aan in totaal drie mensen het leven gekost

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Theodore_Kaczynski

 

[7] SOCIALISME.NU

”DADER NOORS BLOEDBAD BEWONDERAAR WILDERS”

PEPIJN BRANDON

 

http://socialisme.nu/blog/nieuws/17554/dader-noors-bloedbad-bewonderaar-wilders/

 

”GEDACHTEGOED” BREIVIK

ANDERS BEHRING BREIVIK’S COMMENTS WITH DOCUMENT.NO

 

 

[8] VOLKSKRANT

MANIFEST BREIVIK:

FASCINERENDE KIJK IN HET HOOFD VAN EEN TERRORIST

25 JULI 2011

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6972/Aanslagen-in-Noorwegen/article/detail/2817678/2011/07/25/Manifest-Breivik-fascinerende-kijk-in-het-hoofd-van-een-terrorist.dhtml

 

 

[9] VOLKSKRANT

MANIFEST BREIVIK:

FASCINERENDE KIJK IN HET HOOFD VAN EEN TERRORIST

25 JULI 2011

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6972/Aanslagen-in-Noorwegen/article/detail/2817678/2011/07/25/Manifest-Breivik-fascinerende-kijk-in-het-hoofd-van-een-terrorist.dhtml

  

[10] VOLKSKRANT

MANIFEST BREIVIK:

FASCINERENDE KIJK IN HET HOOFD VAN EEN TERRORIST

25 JULI 2011

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6972/Aanslagen-in-Noorwegen/article/detail/2817678/2011/07/25/Manifest-Breivik-fascinerende-kijk-in-het-hoofd-van-een-terrorist.dhtml

 

 TROUW

AANSLAGEN WAREN GRUWELIJKE PR STUNT VOOR MANIFEST

 

http://www.trouw.nl/tr/nl/6970/Aanslagen-Noorwegen/article/detail/2817221/2011/07/25/Aanslagen-waren-gruwelijke-pr-stunt-voor-manifest.dhtml

 

[11] AD

SCHUTTER OSLO NOEMT NEDERLAND IN MANIFEST

24 JULI 2011

 

http://www.ad.nl/ad/nl/6967/Aanslagen-Noorwegen/article/detail/2815585/2011/07/24/Schutter-Oslo-noemt-Nederland-in-manifest.dhtml

 

VOLKSKRANT

SCHUTTER OSLO NOEMT NEDERLAND IN MANIFEST

24 JULI 2011

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6972/Aanslagen-in-Noorwegen/article/detail/2815585/2011/07/24/Schutter-Oslo-noemt-Nederland-in-manifest.dhtml

 

 AD

MANIFEST BREIVIK BEVAT NEDERLANDS INTERVIEW

27 JULI 2011

 

http://www.ad.nl/ad/nl/6967/Aanslagen-Noorwegen/article/detail/2817643/2011/07/25/Manifest-Breivik-bevat-Nederlands-interview.dhtml

 

 

[12] SOCIALISME.NU

”DADER NOORS BLOEDBAD BEWONDERAAR WILDERS”

PEPIJN BRANDON

 

http://socialisme.nu/blog/nieuws/17554/dader-noors-bloedbad-bewonderaar-wilders/

 

[13] RTL

BREIVIK HAD BANDEN MET BRITSE EDL

 

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/buitenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/07_juli/26/buitenland/breivik-had-banden-met-edl.xml

 

”Breivik zou in maart vorig jaar leiders van de EDL hebben ontmoet in Londen, waar hij was vanwege het bezoek van Geert Wilders.”

 

BRON:

 

RTL

BREIVIK HAD BANDEN MET BRITSE EDL

 

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/buitenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/07_juli/26/buitenland/breivik-had-banden-met-edl.xml

 

[14] AMNESTY BEZORGD OVER REGEER EN GEDOOGAKKOORD

1 OCTOBER 2010

 

http://www.amnesty.nl/wereldnieuws_artikel/66603

 

HUMAN RIGHTS WATCH

DISCRIMINATION IN THE NAME OF INTEGRATION

13 MEI 2008

 

http://www.hrw.org/en/reports/2009/04/13/netherlands-discrimination-name-integration

 

[15] HUMAN RIGHTS WATCH

BEYOND THE BURQA

2 JULI 2009

 

http://www.hrw.org/en/news/2009/07/02/beyond-burqa

 

 

[16] ZWITSERS MINARETVERBOD/NIEUWE BLADZIJDE DUISTER HOOFDSTUK EUROPESE

GESCHIEDENIS

 

http://www.ekudos.nl/artikel/211780/zwitsers_minaretverbodnieuwe_bladzijde_duister_hoofdstuk_europese

_geschiedenis

 

 

[17]  ZWITSERS VOOR UITZETTEN ”BUITENLANDSE BOEVEN/EUROPA ZINKT VERDER WEG

IN POPULISTISCH MOERAS

 

http://www.ekudos.nl/artikel/277514/zwitsers_voor_uitzetten_buitenlandse_boeveneuropa_zinkt_weg_in_populistisch_moeras

 

[18] HUMAN RIGHTS WATCH

EU: A KEY INTERVENTION IN ROMA EXPULSIONS

14 SEPTEMBER 2010

 

http://www.hrw.org/en/news/2010/09/14/eu-key-intervention-roma-expulsions

 

 

[19] POPULISME IN DENEMARKEN EN ITALIE

 

”Zo is er in Denemarken sinds 2001 jaren een regering met gedoogsteun van de extreem-rechtse Deense

Volkspartij. In Italie zit de extreem-rechtse Lega Nord in de regering’

 

BRON

 

ZWITSERS VOOR UITZETTEN ”BUITENLANDSE BOEVEN/EUROPA ZINKT VERDER WEG

IN POPULISTISCH MOERAS

 

http://www.ekudos.nl/artikel/277514/zwitsers_voor_uitzetten_buitenlandse_boeveneuropa_zinkt_weg_in_populistisch_moeras

 

NOS

HOE GAAT DENEMARKEN OM MET RECHTS-POPULISTISCHE POLITIEK

5 OCTOBER 2010

 

http://nos.nl/audio/189280-hoe-gaat-denemarken-om-met-rechtspopulistische-politiek.html

 

NEDERLAND/KABINET BRUIN 1

KABINET RUTTE/VERHAGEN BEEDIGD/BEWIND VAN DISCRIMINATIE, STIGMATISERING EN UITSLUITING

 

http://www.ekudos.nl/artikel/271421/kabinet_rutte_verhagen_beedigdbewind_van_discriminatie_stigmatisering_en_uitsluiting

 

 

[20] SOCIALISME.NU

PIJNLIJKE STILTE BIJ PARLEMENTAIR LINKS OVER GROEI RACISME

MAX VAN LINGEN

1 NOVEMBER 2010

 

http://socialisme.nu/blog/nieuws/10835/pijnlijke-stilte-parlementair-links-over-racisme/

 

 

HALSEMA WIL UITBREIDING PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID/OP DE BRES VOOR PVV

 

http://www.ekudos.nl/artikel/284040/halsema_wil_uitbreiding_parlementaire_onschendbaarheidin_de_bres_voor_pvv

 

 

 [21] NRC

EUROPESE POLITICI MOETEN GEVAARLIJKE XENOFOBE RETORIEK IN EUROPA AAN DE KAAK STELLEN

23 JULI 2011

 

 http://www.nrc.nl/nieuws/2011/07/25/europese-politici-moeten-gevaarlijke-xenofobe-retoriek-in-europa-aan-de-kaak-stellen/

  

[22] REPUBLIEK ALLOCHTONIE

”ZIJN VERNIELINGEN VAN MOSKEE HET WERK VAN VANDALEN”

EWOUD BUTTER

4 APRIL 2011

 

http://www.republiekallochtonie.nl/zijn-vernielingen-moskee-het-werk-van-vandalen

 

[23] VREEDZAAM NOORWEGEN WAS NOOIT IMMUUN VOOR EXTREEMRECHTS GEWELD

26 JULI 2011

 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=C33D6MVN&sectionid=1f2838d4-99ea-49f0-9102-138784c7ea7c

  

NOS

RECHTS EXTREMISME IN NOORWEGEN: EEN OVERZICHT

 

http://nos.nl/artikel/258641-rechtsextremisme-in-noorwegen-een-overzicht.html

 

 [24] VREEDZAAM NOORWEGEN WAS NOOIT IMMUUN VOOR EXTREEMRECHTS GEWELD

26 JULI 2011

 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=C33D6MVN&sectionid=1f2838d4-99ea-49f0-9102-138784c7ea7c

  

[25] VEROORDELING JANMAAT WEGENS DISCRIMINATIE

 

http://www.art1.nl/artikel/9885-Is_wel_eens_eerder_een_politicus_veroordeeld_wegens_discriminatie_enof_haat_zaaien

 

RADAR

JANMAAT ZOU NU NIET EENS MEER VERVOLGD WORDEN

14 MAART 2009

 

http://www.radar.nl/read/janmaat_zou_nu_niet_eens_meer_vervolgd_w

 

 

[26] NEDERLAND/KABINET BRUIN 1

KABINET RUTTE/VERHAGEN BEEDIGD/BEWIND VAN DISCRIMINATIE, STIGMATISERING EN UITSLUITING

 

http://www.ekudos.nl/artikel/271421/kabinet_rutte_verhagen_beedigdbewind_van_discriminatie_stigmatisering_en_uitsluiting

 

[27] REPUBLIEK ALLOCHTONIE

”ZIJN VERNIELINGEN VAN MOSKEE HET WERK VAN VANDALEN”

EWOUD BUTTER

4 APRIL 2011

 

http://www.republiekallochtonie.nl/zijn-vernielingen-moskee-het-werk-van-vandalen

 

 

[28] UITPERS.BE [www.uitpers.be]

DUIVELSPACT TUSSEN FNV EN PVV ONACCEPTABEL, VERWERPELIJK EN ONDENKBAAR

NOVEMBER 2009

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2500

 

 [29] UITPERS.BE [www.uitpers.be]

VRIJSPRAAK WILDERS GEEFT VRIJBRIEF VOOR RACISME EN DISCRIMINATIE

JULI-AUGUSTUS 2011

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3054

 

[30] BLIK OP NIEUWS

WILDERS NEEMT MET KRACHT AFSTAND VAN VERWIJZING BREIVIK

26 JULI 2011

 

http://www.blikopnieuws.nl/bericht/132403/Wilders_neemt_met_kracht_afstand_van_verwijzing_Breivik.html

 

[31] SOCIALISME.NU

”DADER NOORS BLOEDBAD BEWONDERAAR WILDERS”

PEPIJN BRANDON

 

http://socialisme.nu/blog/nieuws/17554/dader-noors-bloedbad-bewonderaar-wilders/

 

[32] ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING WILDERS

WIKIPEDIA

GEERT WILDERS

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Wilders

 

 

[33] ANNE FRANK STICHTING

WILDERS EXTREEM-RECHTS

10 DECEMBER 2008

 

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html

 

UITPERS [www.uitpers.be]

HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS

APRIL 2007

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

 

 [34] ANNE RUTH WERTHEIM

WILDERS DODELIJKE WOORDEN

23 JANUARI 2009

 

http://allochtonen.web-log.nl/allochtonen/2009/01/wilders-dodelij.html

 

ZIE OOK

 

http://www.republiekallochtonie.nl/anne-ruth-wertheim-wilders-dodelijke-woorden

 

 [35]NOS

NOORWEGEN NA DE AANSLAGEN

 

http://nos.nl/artikel/258704-live-noorwegen-rouwt.html

 

[36] ALS DE DOODSTRAF IN GROOT BRITANNIE NOG BESTOND, WAREN DE GUILDFORD FOUR EN MAGUIRE SEVEN ONSCHULDIG GEEXECUTEERD

 

WIKIPEDIA

 

GUILDFORD FOUR EN MAGUIRE SEVEN

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Guildford_Four_en_Maguire_Seven

[37] ANNE RUTH WERTHEIM
WILDERS DODELIJKE WOORDEN
23 JANUARI 2009

http://allochtonen.web-log.nl/allochtonen/2009/01/wilders-dodelij.html

ZIE OOK

http://www.republiekallochtonie.nl/anne-ruth-wertheim-wilders-dodelijke-woorden

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Wil Rusland echt een tweede front openen?

Volgens Michel Hofman, de stafchef van het Belgisch leger, moet Europa zich dringend voorbereiden op een mogelijke oorlog met Rusland. Wie vrede wil, bereidt zich best voor op een…

Print Friendly, PDF & Email

Washington heeft belang bij opblazen Russische dreiging

Eind vorige week waarschuwde president Biden voor een Russische invasie die “elk ogenblik” kan plaatsvinden. “Amerikaanse burgers zouden nu moeten vertrekken” zo klonk het vanuit het Witte Huis, waarna…

Print Friendly, PDF & Email

Over de misdaden van het Westen in Afghanistan en de ellende die achterblijft…

De vlucht van de NAVO-troepen uit Afghanistan en de ellende die ze achterlaten zijn slechts het (voorlopige?) laatste hoofdstuk in een verwoestend verhaal dat op 11 september 2001 begon.…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

DE MESTHOOP VAN HET EUROPEES LANDBOUWBELEID

“De boeren boeren behoeven niet te schrijven”. Met die slagvaardige zin voorzag de grote dichter Lucebert in de cyklus De Dieren der Demokratie (1951) profetisch de aanpak van de…

Print Friendly, PDF & Email

Biden en elektrische auto’s

Net zoals in de EU dreigen in de VS klimaatmaatregelen geslachtofferd te worden op electorale berekeningen. In wat volgt laten we even terzijde in hoeverre elektrische auto’s een doelmatig…

Print Friendly, PDF & Email

In Guatemala gaat de kromme rechtspraak door

Koffers met 122 miljoen Quetzales Oktober 2020. Het Speciaal Parket tegen Straffeloosheid van het Openbaar Ministerie (FECI) voerde onder leiding van voormalig openbaar aanklager Juan Francisco Sandoval een operatie…

Print Friendly, PDF & Email
Onze sociale zekerheid

Stay Connected

You May Also Like

Category

×