Tax-shift of geschifte politiek?

Facebooktwittergoogle_plusmail

De bijdragen van de werkgevers voor de sociale zekerheid dalen van 33% naar 25%. Hoe en wat en voor wie is vooralsnog nergens duidelijk geworden. Hoe specifiek zullen verminderingen zijn. Gaan ze voor laaggeschoolden onder de 25%? Wetende dat er in de commerciële sector (de ‘privé’) het equivalent van 4 tot 5 weddes nodig zijn om 1 job te creëren zal het job-saldo mager of zelfs negatief zijn.

De omkadering van jobs (infrastructuur, automatisering, winsten) maakt dat, zoals de profit zelf toegeeft, maar 25 tot 30% van een jobkost, loonkost is. De lastenverlaging zal de reeds decennia durende tewerkstellingsvermindering in de ‘privé’, dwz de private winstbedrijven, niet kunnen tegenhouden. De tax-shift is in feite een steekvlampolitiek van wie weet dat ze reeds verloren hebben.

Maar de sociale zekerheid zal evenwel veel minder geld incasseren, – waar dienden deze sociale bijdragen weer voor, juist, de financiering van de sociale zekerheid – hetgeen dan moet gecompenseerd worden door vermindering van de sociale uitkeringen en het besteedbaar inkomen van de bevolking zal dalen. Daar droomde dus de Open-VLD van, hierin flink ondersteund door de N-VA en een alsmaar hopelozer wordende Van Eetvelt. En de CD&V maar hopen dat de bevolking zal lijden, de Verelendung, een ’marxistische’ bewegings.net-visie, waardig, zodat zij bij de komende verkiezingen eindelijk nog eens kunnen gaan leiden.

Of zal tegen dan de PVDA voldoende brains en body hebben om eindelijk aan de grote verzameling van de linksen (links van de sociaal-democratie en Groen) te beginnen, Syriza achterna, of zijn dat nu ook niet meer de goeden?

Tot daar de ventilatie. In mensentaal: 3,8 miljoen werknemers aan 0,75 jobtime, zijn 2,9 miljoen VolTijdse Eenheden. Aan gemiddeld 25.000 € brutoloonkost per VTE (dus zonder patronale lasten) betekenen 33% sociale werkgeversbijdragen 38 mia €. Een vermindering tot 25%, of tot 29 mia € geeft dus een voordeel van 9 mia €. Dat is het volume waar het om draait, wat ook het feitelijk vertrek- of eindpunt in de vermindering is, het gaat minstens om 9 mia €. Maar.

Maar dan komt de kat al op de koord. Alle bestaande lastenverminderingen dienen allicht afgetrokken van deze 9 mia €. Of is het zo dat de bestaande verminderingen behouden blijven en voor een bijkomende lastenvermindering zorgen, vertrekkend van het huidig % lasten. Dus wie nu maar 25% sociale lasten betaalt zou, eventueel voor specifieke categorieën, lager kunnen gaan. Maar voor wie dan specifiek, en voor hoeveel. Of wordt de ‘publieke dienstverlening’, dwz 1,7 mio werknemers uitgesloten van de lastenvermindering, en heeft men hen, en de Non-Profit bv nu al liggen gehad?

Als de bestaande lastenverminderingen afgetrokken worden dan zouden dus de huidige 5 mia € werkgeversbijdragenverminderingen, verdwijnen en dus opgeslorpt worden in de vermindering van 33 naar 25%. En dat zal dan allicht ook het geval zijn voor de Sociale Maribel van de Non-Profitsectoren (Wezlijn, gezondheid en cultuur). In de lastenvermindering van de Non-Profit wordt de ‘klassieke’ lastenvermindering ‘gesolidariseerd’ en voor de volle 100% omgezet in een dotatie die enkel wordt verworven als ze omgezet wordt in bijkomende tewerkstelling. Alles samen is ze goed voor een kleine 1 mia €. Voor het detail van de huidige lastenverminderingen, zie BuG 205, www.npdata.be/BuG/205-Concurentievermogen.

We gaan er verder van uit dat de huidige 1,7 mia € subsidiëring van de dienstencheques, die ook betaald worden als een soort lastenvermindering, toch in de Europese rekening, en de 0,5 mia € die naar ‘activering’ gaat niet zal afgetrokken worden. De dienstenchequesbedrijven zouden dan nog wel eens een driebubbel voordeel krijgen: loonkost voor 80% betoelaagd, de klassieke lastenverminderingen en nu nog eens de vermindering van 33% naar 25%. Dan kunnen ze meteen 30% van hun betoelaging als winst opzij leggen in plaats van de huidige 20%.

Zodus de rekening nog eens samengevat: de 9 mia € vermindering van 33% naar 25% wordt dan (9 mia € – 5 mia € bestaande verminderingen)= 4 mia € – (1 mia € Sociale Maribel) = 3 mia € nog toe te kennen. De bijkomende besparingen dienen dan om dit bedrag aan gederfde inkomsten bij de sociale zekerheid te compenseren.

Voor de Non-Profit kan ook een specifieke berekening gemaakt worden. Voortgaande op 650.000 werknemers, aan 0,7 per VTE gaat het om 455.000 VTE in de sectoren van gezondheid, welzijn en cultuur. Dat komt overeen met 16% van de 2,8 mio VTE loontrekkenden of 1,4 mia € lastenvermindering overeenkomstig de vermindering van 33% naar 25%. Als daar de 1 mia € bestaande Sociale Maribel van afgetrokken wordt resteert 400 mio € die vrij zou komen als extra besteding voor de tewerkstelling in de Non-Profit.

In plaats van absurdistische voorstellen te doen voor inschakeling van studenten en gepensioneerden voor bejaarden kan bv de volwaardig betaalde tewerkstelling in de thuiszorg hier fors uitgebreid worden. Ondermeer kan ook het tijdskrediet voor zorg volwaardige tewerkstelling van mantelzorgers worden. En als bejaarden in homes langs het stofzuigen in beweging moeten blijven kan men speciale animatieploegen betoelagen die hen daarin bijstaan.

De Tax-shift zal de Non-Profit dus bij een normale en logische toepassing geen windeieren leggen. De betoelaging door RIZIV en diverse overheden blijft intact, alleen zullen er door de lastenvermindering minder uitgeven gebeuren, die dan omgezet worden in een bijkomende sociale maribel dotatie, zo is het altijd als gegaan en waarom nu niet. Het laat toe om met 400 mio € 12.000 bijkomende jobs te creëren. De reeds toegekende 900 jobs vanaf 2016 vanuit de oude Di Rupo plannen komen daar nog eens bij. Met deze regering en de Tax-Shift wordt daar dus een forse portie jobs, jobs, jobs bijgedaan.

Verheirstraeten zal allicht dit dossier ook bewaakt hebben en er mee voor zorgen dat de Non-Profit niet in het zak gezet wordt, dat zou pas de afgang van de CD&V, de bedenkers van de Sociale Maribel, betekenen. En het is ook maar best dat de vakbonden van de sector zich niet laten ringeloren. Hun in het najaar vooropgestelde acties zouden wel eens dringend nodig kunnen zijn om die 12.000 bijkomende Tax-shiftjobs ook effectief binnen te halen.

Of is de Tax-shift enkel bedacht voor de private ondernemingen? Zal de Tax-shift enkel nuttig zijn om de continue jobafbraak in de privé omwille van hogere winsten te neutraliseren. Zal de lastenvermindering verdwijnen op de rekening van de aandeelhouders van de voor winst bedrijven en diensten?. Gaat het om een Tax-shift of een geschifte politiek?

Jan Hertogen, socioloog