Palestina waarnemersstaat bij VN: begin erkenning van Palestijnse rechten

palestijnse staat
Facebooktwittergoogle_plusmail

Eindelijk is het dan zover. Na jarenlange obstructie van Israël en de VS, die hun veto tientallen malen gebruikt hebben om Palestijnse rechten te onderdrukken [1], is er dan het begin van de erkenning van Palestijnse rechten, namelijk de upgrading van Palestina van ”permanente waarnemer” naar ”waarnemend niet lidstaat”. [2] Hiermee is Palestina de facto als Staat erkend door de VN [3] en geeft de Palestijnen betere toegang tot internationale instanties als de Wereldbank en het Internationaal Strafhof  door ratificatie van het Statuut van Rome. [4] Vooral dat laatste is belangrijk in verband met de mogelijkheid, Israël aan te klagen wegens oorlogsmisdaden.

 

‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”
Quote Malcolm X

Statehood will be the fruit of resistance, not negotiations”
Uitspraak Hamas leider Khaled Meshaal in toespraak bij zijn bezoek aan Gaza

Dit was iets, dat de VS niet konden tegenhouden, omdat het een VN AV [Algemene Vergadering] stemming betrof, waarbij, zoals volgens goed democratisch principe, meerderheid van stemmen geldt. In tegenstelling tot de VN Veiligheidsraad, waarbij een van de ”permanente lidstaten” [VS, Groot Brittannië, Frankrijk, Rusland en China] een hele stemming kan frustreren door een ”veto” uit te spreken. Zoals reeds gezegd hebben de VS dat tientallen keren ten nadelen van Palestijnse rechten gedaan, nog recentelijk, toen zij een veto uitspraken over de erkenning van Palestina als lidstaat, wat door de VN Veiligheidsraad moet worden goedgekeurd. [5]

De stemming  was tekenend, omdat vrijwel de hele niet Westerse wereld voor stemde, wat trouwens wel te verwachten was. Immers, traditioneel en vanuit antikolonialistisch perspectief [6] zijn de Wereldlanden al decennialang de natuurlijke bondgenoot van Palestina.

De enige 9 tegenstemmers waren  Israël en [hoe kan het ook anders], de VS, Canada, Panama, vier van de VS afhankelijke eilandstaten en als enig Europees [en EU] land, Tsjechië. Voorstemmers waren praktisch de hele wereld en opvallend een aantal EU staten
Trots mogen genoemd worden landen als de Scandinavische [Denemarken, Zweden en Noorwegen], Finland, Ierland [dat voeling heeft met Palestijnse rechten door de eeuwenlange Britse overheersing], Frankrijk, België, Spanje, Italië, Griekenland en Portugal. Ook Rusland was voorstemmer. Onder de Europese onthouders waren traditioneel die hard pro Israël landen zoals Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland. [7] Andere Europese onthouders waren Albanië, Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Estland,  Kroatië, Letland, Litouwen,Macedonië, Moldavië, Monaco, Montenegro, Polen,  San Marino,  Slowakije, Slovenië en Hongarije. [8] Dit laat, voor het eerst heel duidelijk, de verdeeldheid binnen het Europees kamp zien. [9]

Mondiale onthouders waren o.a. vijf [zeer arme en afhankelijke!] Afrikaanse landen, drie Zuid-Amerikaanse landen, een aantal  EU-landen en als verrassend, het doorgaans zeer Atlantisch georienteerde Australië. [10]

 

Onthouding:nederlandse hypocrisie onder de loupe

Laten we het Nederlandse onthoudingsstandpunt nader belichten. Op zich is zo’n onthouding, zeker van de kant van rabiate Israël-lover Nederland,  positief en een stap voorwaarts.
Anderzijds is het ook laf, hypocriet en ontwijkend. Het Nederlandse kabinet was ”niet principieel tegen” de opwaardering van Palestina, maar achtte de opwaardering van de status van Palestina niet ”opportuun” vanwege eventuele represaillemaatregelen door Israël EN het feit, dat de VS weer een rol zou willen spelen in ”vredesonderhandelingen”. [11]

Met neo koloniale arrogantie verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Timmermans in zijn brief aan de Tweede Kamer, ik citeer: ” De Palestijnen zouden er verstandig aan doen af te wachten welke initiatieven de Amerikaanse regering ontplooit, wanneer het tweede mandaat van President Obama een aanvang neemt.” Verder schoof Timmermans de Nederlandse verantwoordelijkheid van zich af door op te merken, dat de EU dan eerst maar eens op een lijn moest zitten. [12]

Argumenten van Timmermans:

–  Represaillemaatregelen door Israël
Represaillemaatregelen door Israël zijn er inmiddels gekomen [13] en de Europese reactie daarop ook. [14] Daarover straks. Maar het Nederlandse onthoudingsstandpunt, gebaseerd op o.a. Israëlische represaillemaatregelen, is principieel Onjuist. Want wanneer daarvan sprake is, dient in EU-verband aangedrongen te worden op sancties tegen Israël. Niet de Palestijnen moeten worden ”gestraft” voor het onrecht, dat Israël hen, al decennialang, aandoet.

–  VS ”inspanningen” voor de ”vrede”
Het tweede argument van Timmermans, dat de Palestijnen VS-inspanningen tot ”vredesonderhandelingen” zouden moeten afwachten, is ronduit nonsensicaal, aangezien
Nederland zich zeer wel bewust is van de uitgesproken pro-Israël houding van de VS.

–  EU-consensus
En het derde argument, het afschuiven op een te bereiken ”EU-consensus” is dus gewoon afschuiven.

Tot zoverre de Nederlandse hypocrisie ontmaskerd, die de facto neerkomt op de handhaving
van de status quo [Israël bezettende macht/Palestijnen rechteloos].

 

Erkenning Palestina als staat: niet voor het eerst

In de politiek en media wordt de upgrading van de status van Palestina gepresenteerd als de erkenning van Palestina als Staat. [15] Die erkenning heeft echter al eerder plaatsgevonden. Volgens het Internationaal Recht was Palestina al erkend, in 1922 door de Volkerenbond [voorloper VN] , toen Groot-Brittannië het Mandaat kreeg over Palestina [16] en in 1947 door de VN bij VN AV Resolutie 181 over de ”verdeling” van Palestina in een Joods en Arabisch deel. [17] Nogmaals zou de VN Palestina erkennen en wel door de op 12 maart 2002 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 1397, die zich uitsprak voor de Tweestatenoplossing. [18] Bilaterale erkenning had reeds plaatsgevonden door ruim 130 VN landen. [19]

 

VN upgrading van Palestina: de voornaamste voordelen

Politiek gezien is het een belangrijke stap voorwaarts in de erkenning van de Palestijnse rechten en een grote afgang voor Israël en het pro Israël bolwerk. Immers, 138 leden van de 193 VN leden stemden VOOR, een overweldigende meerderheid dus. Kon het VN-lidmaatschap van Palestina op dezelfde democratische wijze geregeld worden, dus buiten het imperialistische vetosysteem [in handen van de 5 machtigste landen ter wereld], dan had de eerder reeds erkende Staat Palestina [20], althans op VN  papier, een ferme uitgangspositie.

Het interessante is de ”trouble in paradise” situatie bij de traditioneel Israël-gezinden. [21]
Een deel van de EU voor, een ander deel onthield zich van stemming. Alleen Tsjechië [nu niet direct het belangrijkste Europese land] bleef een rabiaat pro-Israël standpunt verdedigen.

Verder heeft die VN-upgrading een aantal directe voordelen. Zo krijgen de Palestijnen betere toegang tot internationale organisaties als de Wereldbank en het Internationaal Strafhof door ratificatie van het Statuut van Rome. [22] Dat laatste is van groot belang in verband met het aanklagen van Israël wegens oorlogsmisdaden. Gezien Israëls bijna dagelijkse schendingen van het Internationaal Recht, in heden en verleden [23], hoeft een dergelijke aanklacht niet lang op zich te laten wachten.

 

Israëls ”vergelding”

Zoals wel te verwachten was, kwam er een Pavlov-reactie van Israël. Nadat de Israëlische premier Netanyahu in de nacht van 29 op 30 november had aangekondigd, de Palestijnen te zullen ”straffen” voor de upgrading van hun status [24], lieten de maatregelen niet lang op zich wachten. Israël kondigde een uitbreiding van de illegale [25] nederzettingen aan met de bouw van 3000 nieuwe huizen [26] en droeg voor de maand december geen belastinggeld af aan het Palestijnse Bestuur [Palestijnse Autoriteit] van de bezette Westelijke Jordaanoever.  [27] Volgens nieuwsmedia zou dat gaan om een bedrag van een kleine 80 miljoen euro. [28]

Dit kan dan direct worden toegevoegd aan de eindeloze rij Israëlische schendingen van het Internationaal Recht. Het inhouden van het belastinggeld is als collectieve straf [artikel 33, 4e Conventie van Genève] verboden en een laffe streek, een reeds straatarme bezette Palestijnse bevolking te treffen. Verder persisteert Israël in de bouw van de nederzettingen, die illegaal zijn volgens het Internationaal Recht.
Daarover is het voor EU begrippen flink aangesproken. Zowel Groot-Brittannië als Frankrijk hebben hierover de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. [29] Ook de in breder EU verband toonde men zich strijdbaar .[30] En zelfs Israël-lover Nederland liet een kritisch geluid horen [31], wat trouwens de laatste tijd steeds vaker voorkomt. [32] Trouwe bondgenoot de VS vond de uitbreidingsplannen ”contraproductief”. [33] En uiteraard liet mensenrechtenorganisatie Amnesty International een scherp veroordelend geluid horen. [34]
Zoals wel te verwachten is, trekt Israël zich van deze kritiek niets aan. [35] Hoe paradoxaal dat ook klinkt, dit is op de lange termijn gunstig voor de Palestijnse zaak, omdat Israël steeds meer in een isolement komt te verkeren. [36]

 

VN-erkenning palestina: goed, maar slechts een begin

De stap naar de VN, van ”waarnemer” naar ”speler”, hoewel nog geen lidstaat, is gezet.
Dat geeft de Palestijnen via de nu mogelijke ratificering van het Statuut van Rome [waarmee toetreding tot het Internationaal Strafhof een feit is] een belangrijk handvat om Israëlische oorlogsmisdaden aan te klagen. Maar zonder de belangrijkheid van deze verhoogde status te onderkennen. Deze betekent daadwerkelijk gezien niets, wanneer het aan de palestijnen gedaan historisch onrecht niet ongedaan gemaakt wordt.

 

Israëlische bezetting

Het de Palestijnen aangedaan historisch onrecht is veelomvattend en een mensonterend pijnpunt is de sinds 1967 durende Israëlische bezetting [37] van de Palestijnse gebieden, te weten de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza. [38] Deze bezetting, die dit jaar haar trieste 45-jarige verjaardag heeft gevierd, had reeds in 1967 ongedaan gemaakt moeten worden. In november 1967 werd Israël namelijk opgeroepen via VN Veiligheidsraadsresolutie 242 om zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden, waaronder de
Palestijnse en de Syrische Golan-Hoogten. Tot de dag van vandaag weigert Israël daaraan gehoor te geven.

 

Humanitaire implicaties van de bezetting

Iedere bezetting, overal ter wereld, leidt tot onderdrukking, vernederingen, mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Uiteraard komt daartegen verzet. In het Midden-Oostenconflict heeft dit vorm gekregen in gelegitimeerd Palestijns verzet, tegen Israëlische militairen en militaire doelen [39] en illegaal verzet [40], in de vorm van militaire [raket, zelfmoord] aanvallen tegen Israëlische burgers en burgerdoelen. Uiteraard zijn de tegen burgers [hier Israëlische] gerichte militaire aanvallen, oorlogsmisdaden en onacceptabel.

Maar zij moeten wel gezien worden tegen het licht van een nu al 45 jaar durende bezetting, met daaraan inherent straffeloos gepleegde Israëlische oorlogsmisdaden en de door Israël gecreëerde ”facts on the ground”, die neerkomt op een de facto annexatie van de Westelijke Jordaanoever. En dit tegen de achtergrond van het met de oprichting van  de Staat Israël gepleegde historische onrecht, dat tot gevolg had de etnische zuivering van meer dan 750 000
Palestijnen, waarmee het Palestijnse vluchtelingenprobleem werd geschapen.[41] Daarop kom ik terug.

 

Duistere vruchten van de Israëlische bezetting/de nederzettingen

De nederzettingen zijn al uitgebreid aan de orde gekomen en eveneens het illegale karakter Ervan. [42] Maar deze nederzettingen en alle humanitaire ellende voor de bezette Palestijnse bevolking, zoals massale landonteigeningen en geweld van deze kolonisten [43], zouden er zonder de bezetting niet geweest zijn. Zij zijn dus een duister en gevaarlijk product van die bezetting. Bovendien schept de Israëlische regering, door maar door te gaan met die bouw, de reeds genoemde ”facts on the grounds” waardoor de oprichting van een levensvatbare Palestijnse Staat vrijwel onmogelijk is.

 

Illegale muurbouw

Die levensvatbaarheid wordt nog verder afgesneden door de Israëlische illegale Muurbouw, waardoor een deel van bezet Palestijns gebied is ingepikt. Veroordeling door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag [9 juli 2004] [44] heeft niets geholpen. Israël lapt dat aan zijn laars en bouwt vrolijk door.

Zolang ervan de kant van de EU [van de VS valt niets te verwachten] geen daadwerkelijke politieke druk op Israël wordt uitgeoefend, het Internationaal Recht na te leven en zich terug te trekken uit de sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden, de illegale nederzettingen te ontmantelen, de illegale muurbouw af te breken en het recht op terugkeer van de in 1948 door Israëlische etnische zuiveringen verdreven Palestijnse vluchtelingen [45] te erkennen [46], zal er van een serieuze Palestijnse Staatsvorming geen sprake zijn. En is die VN upgrading van Palestina slechts een symbool. De EU dient dan ook serieuze sancties tegen Israël te ondernemen en niet slechts ambassadeurs [hoewel voor de EU al een hele stap] ter verantwoording te roepen.

 

Historisch onrecht: hamas nader belicht

“We fight Zionists, not Jews. We fight whoever occupied our land, regardless of religion … Statehood will be the fruit of resistance, not negotiations,”
Uitspraak Hamas leider Khaled Meshaal in toespraak bij zijn bezoek aan Gaza

 

“There is no legitimacy for occupation. Hence, there is no legitimacy for Israël, however long time lasts.”
Uitspraak Hamas leider Khaled Meshaal in toespraak bij zijn bezoek aan Gaza

 

Wie de geschiedenis van Palestina niet kent, kan deze uitspraak van Meshaal niet begrijpen, noch wat Hamas drijft. Let wel, dit betekent geen goedkeuring van mensenrechtenschendingen door Hamas, bijvoorbeeld [raket] aanvallen op Israëlische burgers, waarbij de kanttekening gemaakt moetworden, dat deze vaak door andere groepen worden uitgevoerd, maar in de media of Israëlische propaganda machine op conto van Hamas worden geschoven. Dit betekent echter wel, dat de drijfveer van Hamas [ontmanteling van de zionistische Staat Israël]  naar mijn mening legitiem  is.

 

Terug naar de geschiedenis

Aan het eind van de 19e eeuw kwam nav antisemitisme en Jodenvervolgingen  in Europa de zionistische beweging op met als doel: de stichting van een Joodse Staat in Palestina, dat op dat moment een kolonie was van het Turks Ottomaanse Rijk. Door deelname aan de kant van de Centralen [Duitse Keizerrijk en bondgenoten] raakte het Palestina als kolonie kwijt, dat in 1922 Brits Mandaatgebied werd. In 1917 hadden de zionisten onder aanvoering van Lord Rotschild echter een deal gesloten met de Britse Koloniale Regering, waarbij hen middels de Balfour Declaration [47] de vestiging van een ”Joods Nationaal Tehuis” werd toegezegd. Uiteraard hadden de Palestijnen, volgens ”goede” koloniale traditie, daarin geen stem.

Omdat het oogmerk ”een Joodse Staat” was en de zionistische leiders zoveel mogelijk ”gebied” wilden creëren voor Joden, die naar Palestina emigreerden, ontwikkelde zich in de 30 er jaren reeds de transferideologie [het verdrijven van de autochtone Palestijnse bevolking van huis en haard].
Na de Tweede wereldoorlog werd middels VN Resolutie [die in feite een neokoloniale inslag had] Palestina middens VN AV Resolutie 181 [1947] ”verdeeld” in een Joods en Arabisch deel over de ruggen van de Arabisch Palestijnse bevolking heen, wat een flagrante schending was van hun recht op zelfbeschikking.
In de daaropvolgende militaire confrontatie met de door David Ben Goerion eenzijdig [VN-toestemming was daarvoor nog niet] opgerichte Staat Israël, werden meer dan 750 000 Palestijnen van huis en haard verdreven, 400 Arabische dorpen verwoest en veroverden Israëlische troepen 20 procent van het aan de Arabieren toegewezen grondgebied. [48] De Palestijnen noemen dit Nakba [ramp]. Waarmee in feite de bezetting van Palestina begon en het vluchtelingenprobleem was gecreëerd. De ellende van de Israëlische bezetting van de rest van Palestina vond in 1967 plaats. Tegen die achtergrond moet dan ook het verzet/de drijfveren van Hamas worden bekeken.

 

Epiloog

VREDE:WIENS VREDE?
NO JUSTICE, NO PEACE

You can’t seperate peace from feeedom, because no one can be at peace unless he has
his freedom
Quote Malcolm X

”De opwaardering werpt volgens de Verenigde Staten nieuwe obstakels op die vrede tussen de twee landen niet gemakkelijker maakt, zei Hilary Clinton. Ze noemde de aangenomen resolutie ‘betreurenswaardig en contraproductief’. De Verenigde Staten denken dat de door beide partijen gewenste vrede alleen tot stand kan komen door onderhandelingen.”
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/30/europa-verdeeld-over-palestijnse-opwaardering-vs-zien-nieuwe-obstakels/

 

Tegen het licht van de bittere weg, die het Palestijnse volk gaat sinds de Nakba [50] van 1948, geïntensifieerd door een keiharde 45 jaar durende Israëlische bezetting is het standpunt van de VS, dat de VN status van Palestina afhankelijk zou zijn van ”vredesonderhandelingen tussen de partijen”, volkomen nonsensicaal. Palestina is als Staat tweemaal erkend, in 1922 en, hoe krom en hoe scheef ook, bij de VN Verdeelresolutie van Palestina 181. Het is door 130 VN landen bilateraal erkend en ook nog bij VN Veiligheidsraadsresolutie 1397 [Tweestatenoplossing]. Hoog tijd dus, dat deze nog veel te magere upgrading plaatsvindt, zeker gezien tegen het licht van de beroving van het zelfbeschikkingsrecht in 1947 [”Verdeling” van Palestina].

Essentiëler nog is het feit, dat de door de VS voorgestelde ”onderhandelingen”, nog los van hun pro-Israël partijdigheid, onzinnig en onacceptabel zijn. Er VALT namelijk helemaal niets te onderhandelen. Het Internationaal Recht is hier klip en klaar in: Israël dient zich per direct [nu ja, na 45 jaar…..] terug te trekken uit de bezette Palestijnse Gebieden En de Syrische Golan-Hoogten. Het dient ALLE in bezet gebied gebouwde nederzettingen te ontmantelen en
de Illegale Muur af te breken. Het dient, na 65 jaar ellende voor de Palestijnen, het recht op terugkeer te erkennen EN een onderzoek te starten naar alle onder zijn verantwoordelijkheid gepleegde mensenrechtenschendingen. Uiteraard geldt dat laatste punt [onderzoek naar mensenrechtenschendingen] ook de Palestijnen. Want dat is conform het Internationaal Recht.

Maar wat de weg naar vrede betreft, dient er niet ”onderhandeld” te worden tussen bezetter [Israël] en onderdrukte [de Palestijnen],maar dient de bezetter, liever gisteren dan vandaag, het veld te ruimen.

Wanneer Israël persisteert in het beroven van de laatste resten van de rechten, die de Palestijnen nog resten en de EU weigert, politieke druk op Israël uit te oefenen, de bezetting op te geven, rest de Palestijnen nog slechts een oplossing: De gewapende bevrijdingsstrijd tegen het Israëlische bezettingsleger. De geschiedenis leert ons, dat een vastberaden volk, ook al is het slecht gewapend, van het machtigste leger kan winnen. Laten we hopen, dat het niet zover hoeft te komen.

 

Ik eindig waarmee ik ben begonnen
De quote van Malcolm X
Zo toepasselijk op de Palestijnse situatie

”’We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”

 

Noten
[1] PALESTINE AND THE AMERICAN VETO: A DREADFUL HISTORY IN
PALESTINE’S MEMORY
17 JULI 2012
http://nsnbc.wordpress.com/ 2012/07/17/palestine-and-the- american-veto-a-dreadful- history-in-palestines-memory/

[2] ALJAZEERA
VN VOTES TO UPGRADE PALESTINIAN STATUS
29 NOVEMBER 2012
http://www.aljazeera.com/news/ middleeast/2012/11/ 20121128142545792986.html

BBC
PALESTINIANS WIN UPGRADED UN STATUS BY WIDE MARGIN
30 NOVEMBER 2012
http://www.bbc.co.uk/news/ world-middle-east-20550864

THE GUARDIAN
UN GENERAL ASSEMBLY MAKES RESOUNDING VOTE IN FAVOUR
OF PALESTINIAN STATEHOOD
29 NOVEMBER 2012
http://www.guardian.co.uk/ world/2012/nov/29/united- nations-vote-palestine-state

NU.NL
VN ERKENNEN PALESTINA ALS NIET LIDSTAAT
29 NOVEMBER 2012
http://www.nu.nl/buitenland/ 2970511/vn-erkennen-palestina- als-niet-lidstaat.html

HLN.BE
VN ERKENNEN PALESTINA ALS WAARNEMERSTAAT
30 NOVEMBER 2012
http://www.hln.be/hln/nl/1281/ Israël-Palestina/article/ detail/1541862/2012/11/30/VN- keuren-statusverhoging- Palestina-goed.dhtml

DE LIMBURGER
VN ERKENNEN PALESTINA ALS WAARNEMERSSTAAT
30 NOVEMBER 2012
http://www.limburger.nl/ article/20121130/ANPNIEUWS02/ 311299895/1268

[3] ”Omdat Palestina dan een “non-member state” waarnemer is, zal dit worden
gezien als een bevestiging dat Palestina een staat is.”

BRIEF MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN AAN TWEEDE KAMER
BETREFT: PALESTIJNSE STATUS IN VERENIGDE NATIES
15 NOVEMBER 2012
http://static0.volkskrant.nl/ static/asset/2012/kamerbrief_ over_de_palestijnse_status_in_ de_verenigde_naties_821.pdf

[4] AMNESTY INTERNATIONAL
PALESTINE UN STATUS UPGRADE SHOULD OPEN DOOR TO JUSTICE
30 NOVEMBER 2012
http://www.amnesty.org/en/news/palestine-UN-status-upgrade-should-open-door-to-justice-2012-11-30

DE STANDAARD
ALGEMENE VERGADERING VN KEURT STATUSVERHOGING PALESTINA GOED
30 NOVEMBER 2012
http://www.standaard.be/ artikel/detail.aspx?artikelid= DMF20121129_00386652

[5] DE STANDAARD
ALGEMENE VERGADERING VN KEURT STATUSVERHOGING PALESTINA GOED
30 NOVEMBER 2012
http://www.standaard.be/ artikel/detail.aspx?artikelid= DMF20121129_00386652

[6] ”In de eerste plaats is de Staat Israël tot stand gekomen als een neo-kolonialistische onderneming, aangezien de basis voor de Staat Israël is gelegd door de aanvaarding van VN Algmene Vergaderingsresolutie 181, dd 1947, het zogenaamde ”Verdeelplan voor Palestina” zonder enige stem voor de autochtone Palestijnse bevolking”.
EKUDOS
ZESTIG JAAR ISRAËL/NIETS TE VIEREN
ASTRID ESSED
http://www.ekudos.nl/artikel/ 86496/60_jaar_Israël_niets_te_ vieren

”De zionistische – vaak omschreven als de politiek-zionistische, beweging, waaruit de staat Israël voortkwam, stamt uit het einde van de 19de eeuw als reactie op de vele jodenvervolgingen in Europa. Tussen de twee wereldoorlogen werd het sterk beïnvloed door het Duitse en Oostenrijkse fascisme [18] en kreeg klassiek laat-negentiende en vroeg-twintigste eeuwse kolonialistische trekken.”

DE NEDERLANDSE POLITIEK
HET ISRAËLISCH-PALESTIJNS CONFLICT, HET INTERNATIONAAL RECHT
EN DE ZOEKTOCHT NAAR VREDE IN HET MIDDEN-OOSTEN

Ruim een half jaar kabinet Rutte
oktober 2010-mei 2011

Een kritische beschouwing

JAN WIJENBERG
27 JULI 2011
http://www.stopdebezetting. com/acties-politiek/ruim-een- half-jaar-kabinet-rutte- oktober-2010-mei-2011.html
 
[7] NRC
PALESTIJNSE OPWAARDERING VERDEELT EUROPA/VS ZIEN ”NIEUWE OBSTAKELS” 30 NOVEMBER 2012
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/ 11/30/europa-verdeeld-over- palestijnse-opwaardering-vs- zien-nieuwe-obstakels/

[8] NRC
PALESTIJNSE OPWAARDERING VERDEELT EUROPA/VS ZIEN ”NIEUWE OBSTAKELS”
30 NOVEMBER 2012
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/ 11/30/europa-verdeeld-over- palestijnse-opwaardering-vs- zien-nieuwe-obstakels/

[9] NRC
PALESTIJNSE OPWAARDERING VERDEELT EUROPA/VS ZIEN ”NIEUWE OBSTAKELS”
30 NOVEMBER 2012
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/ 11/30/europa-verdeeld-over- palestijnse-opwaardering-vs- zien-nieuwe-obstakels/

[10] NRC
PALESTIJNSE OPWAARDERING VERDEELT EUROPA/VS ZIEN ”NIEUWE OBSTAKELS”
30 NOVEMBER 2012
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/ 11/30/europa-verdeeld-over- palestijnse-opwaardering-vs- zien-nieuwe-obstakels/
[11] VOLKSKRANT
KABINET NIET TEGEN ANDERE STATUS VAN PALESTIJNEN BIJ VN
15 NOVEMBER 2012
http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/11698/Kabinet-Rutte-II/ article/detail/3348544/2012/ 11/15/Kabinet-niet-tegen- andere-status-van-Palestijnen- bij-VN.dhtml

[12] VOLKSKRANT
KABINET NIET TEGEN ANDERE STATUS VAN PALESTIJNEN BIJ VN
15 NOVEMBER 2012
http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/11698/Kabinet-Rutte-II/ article/detail/3348544/2012/ 11/15/Kabinet-niet-tegen- andere-status-van-Palestijnen- bij-VN.dhtml

BRIEF MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN AAN TWEEDE KAMER
BETREFT: PALESTIJNSE STATUS IN VERENIGDE NATIES 15 NOVEMBER 2012
http://static0.volkskrant.nl/ static/asset/2012/kamerbrief_ over_de_palestijnse_status_in_ de_verenigde_naties_821.pdf

[13] ”Vannacht zei Netanyahu dat Israël de Palestijnen hoe dan ook zal straffen. Hij zei niet hoe, maar Leonie van Nierop, onze correspondent Israël, zette eerder al enkele middelen die Netanyahu overweegt op een rijtje.

”niet uitbetalen van belastingen die Israël voor de Palestijnse autoriteiten inhoudt;”

”sneller en meer woningen bouwen in de Israëlische nederzettingen op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever;”

NRC
ISRAËL BOUWT VERSNELD HUIZEN OP WESTOEVER
VS: CONTRAPRODUCTIEF
30 NOVEMBER 2012
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/ 11/30/Israël-bouwt-versneld- huizen-op-westoever-na- opwaardering-palestina/

HET PAROOL
ISRAËL BETAALT PALESTIJNSE GELDEN NIET UIT
2 DECEMBER 2012
http://www.parool.nl/parool/ nl/225/BUITENLAND/article/ detail/3356992/2012/12/02/ Israël-betaalt-Palestijnse- gelden-niet-uit.dhtml

NU.NL
ISRAËL KEERT BELASTINGAFDRACHT PALESTIJNEN NIET UIT
2 DECEMBER 2012
http://www.nu.nl/buitenland/ 2972119/Israël-keert- belastingafdracht-palestijnen- niet-.html

[14] ”Groot-Brittannië en Frankrijk roepen de Israëlische ambassadeur in hun land op het matje. De landen zullen tijdens de gesprekken met de ambassadeurs duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met het besluit van Israël om 3000 huizen te bouwen in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever.”

”Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken ontmoet vandaag de Israëlische ambassadeur voor een kennismakingsgesprek dat al was gepland. Hij heeft laten weten dat hij van die gelegenheid gebruik maakt om de Nederlandse positie nogmaals duidelijk te maken. Nederland riep Israël gisteren op af te zien van de bouw van 3000 nieuwe woningen in Israëlische nederzettingen in de Palestijnse Gebieden. ”

NOS
AMBASSADEURS ISRAËL OP HET MATJE
3 DECEMBER 2012
http://nos.nl/artikel/447254- ambassadeurs-Israël-op-het- matje.html

NU.NL
EU ROEPT ISRAËLISCHE AMBASSADEUR OP HET MATJE
5 DECEMBER 2012
http://www.nu.nl/buitenland/ 2975012/eu-roept-Israëlische- ambassadeur-matje.html

[15] BRIEF MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN AAN TWEEDE KAMER
BETREFT: PALESTIJNSE STATUS IN VERENIGDE NATIES
15 NOVEMBER 2012
http://static0.volkskrant.nl/ static/asset/2012/kamerbrief_ over_de_palestijnse_status_in_ de_verenigde_naties_821.pdf

[16] EKUDOS
60 JAAR ISRAËL/NIETS TE VIEREN
ASTRID ESSED
http://www.ekudos.nl/artikel/ 86496/60_jaar_Israël_niets_te_ vieren

[17] ”Volkenrechtelijk is Palestina een staat. De inzet van onderhandelingen tussen Palestina en Israël is dan ook niet het ontstaan van Palestina als staat, maar de erkenning door Israël van Palestina als staat.

“Onder Palestijnen hoort men wel zeggen dat er meer behoefte is aan een effectieve bescherming van mensenrechten. Hoe begrijpelijk deze behoefte ook is voor wie de onhoudbare situatie in bezet gebied kent, op grond van het Volkenbondmandaat voor Palestina uit 1923 en de Verdeel resolutie van de VN uit 1947 is Palestina een staat.”

SAMENVATTING VAN DE VOLKENRECHTELIJKE POSITIE
VAN PALESTINA DOOR PROFESSOR DE WAART [INTERNATIONAAL RECHT]
LEZING  IN VLAANDEREN OP 30 MAART 2011

http://www.stopdebezetting. com/acties-politiek/ruim-een- half-jaar-kabinet-rutte- oktober-2010-mei-2011.html#_ edn66

[18] TWEESTATENOPLOSSING:
WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 1397
http://nl.wikipedia.org/wiki/ Resolutie_1397_ Veiligheidsraad_Verenigde_ Naties

[19] NRC
PALESTIJNSE OPWAARDERING VERDEELT EUROPA/VS ZIEN ”NIEUWE OBSTAKELS”
30 NOVEMBER 2012
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/30/europa-verdeeld-over-palestijnse-opwaardering-vs-zien-nieuwe-obstakels/

[20] ”Volkenrechtelijk is Palestina een staat. De inzet van onderhandelingen tussen Palestina en Israël is dan ook niet het ontstaan van Palestina als staat, maar de erkenning door Israël van Palestina als staat.

“Onder Palestijnen hoort men wel zeggen dat er meer behoefte is aan een effectieve bescherming van mensenrechten. Hoe begrijpelijk deze behoefte ook is voor wie de onhoudbare situatie in bezet gebied kent, op grond van het Volkenbondmandaat voor Palestina uit 1923 en de Verdeel resolutie van de VN uit 1947 is Palestina een staat.”

SAMENVATTING VAN DE VOLKENRECHTELIJKE POSITIE
VAN PALESTINA DOOR PROFESSOR DE WAART [INTERNATIONAAL RECHT]
LEZING  IN VLAANDEREN OP 30 MAART 2011
http://www.stopdebezetting. com/acties-politiek/ruim-een- half-jaar-kabinet-rutte- oktober-2010-mei-2011.html#_ edn66

[21] NRC
PALESTIJNSE OPWAARDERING VERDEELT EUROPA/VS ZIEN ”NIEUWE OBSTAKELS”
30 NOVEMBER 2012
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/30/europa-verdeeld-over-palestijnse-opwaardering-vs-zien-nieuwe-obstakels/

[22] AMNESTY INTERNATIONAL
PALESTINE UN STATUS UPGRADE SHOULD OPEN DOOR TO JUSTICE
30 NOVEMBER 2012
http://www.amnesty.org/en/news/palestine-UN-status-upgrade-should-open-door-to-justice-2012-11-30

NRC
PALESTIJNSE OPWAARDERING VERDEELT EUROPA/VS ZIEN ”NIEUWE OBSTAKELS”
30 NOVEMBER 2012
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/30/europa-verdeeld-over-palestijnse-opwaardering-vs-zien-nieuwe-obstakels/

[23] EEN GREEP UIT ISRAËLISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT
”Bovendien is de Nederlandse overheid nalatig in het aan de orde stellen van andere grove Israëlische schendingen van het internationaal recht. Slechts een greep:
–           de erkenning van “de Arabische Staat”;

–           het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen;

–           de bezetting van Palestijns gebied in strijd met het volkenrecht en het   oorlogsrecht;

–           handhaving en uitbouw van de muur, nederzettingen en infrastructuur voor de   kolonisten;

–           frequente aanvallen met F-16 en Apache hightech gevechtsvliegtuigen met       duizenden slachtoffers onder de onschuldige burgers van Gaza tot gevolg;

–           het verdrijven van de Gazaanse vissers van hun visserijgronden in Palestijnse    wateren;

–           het ontwikkelen van aardgasproductie ten behoeve van Israël in de territoriale    wateren van Gaza;

–           het weigeren in naam van de Palestijnen autoriteiten geheven belasting aan de   rechtmatige eigenaars af te dragen [hetgeen gelijk staat aan diefstal] en/of aan de        afdracht voorwaarden te verbinden;

–           standrechtelijke executies in de bezette gebieden en in ander buitenland;

–          het onderdrukkingsapparaat bij uitstek – het Military Court System – in de bezette            gebieden;

–           het op grote schaal deporteren, vaak martelen en seksueel misbruiken van meer           dan 800.000 Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen sinds 1948;

–           militaire bescherming van de illegale kolonisten op de Westoever en in Oost-      Jeruzalem;

–           de schending van de soevereiniteit van andere landen;

–           piraterij op volle zee.”

DE NEDERLANDSE POLITIEK
HET ISRAËLISCH-PALESTIJNS CONFLICT, HET INTERNATIONAAL RECHT
EN DE ZOEKTOCHT NAAR VREDE IN HET MIDDEN-OOSTEN

Ruim een half jaar kabinet Rutte
oktober 2010-mei 2011

Een kritische beschouwing

JAN WIJENBERG
27 JULI 2011
http://www.stopdebezetting. com/acties-politiek/ruim-een- half-jaar-kabinet-rutte- oktober-2010-mei-2011.html

BTSELEM.ORG
HUMAN RIGHTS IN THE OCCUPIED TERRITORIES
ANNUAL REPORT 2011
http://www.btselem.org/annual_report_2011

[24] NRC
ISRAËL BOUWT VERSNELD HUIZEN OP WESTOEVER
VS: CONTRAPRODUCTIEF
30 NOVEMBER 2012
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/ 11/30/Israël-bouwt-versneld- huizen-op-westoever-na- opwaardering-palestina/

[25] ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN
Volgens artikel 49, 4e Conventie van Genève en het Haags Verdrag van 1907 zijn
alle in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen illegaal

BTSELEM.ORG
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law

[26] NRC
ISRAËL BOUWT VERSNELD HUIZEN OP WESTOEVER
VS: CONTRAPRODUCTIEF
30 NOVEMBER 2012
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/ 11/30/Israël-bouwt-versneld- huizen-op-westoever-na- opwaardering-palestina/

[27] HET PAROOL
ISRAËL BETAALT PALESTIJNSE GELDEN NIET UIT
2 DECEMBER 2012
http://www.parool.nl/parool/ nl/225/BUITENLAND/article/ detail/3356992/2012/12/02/ Israël-betaalt-Palestijnse-gelden-niet-uit.dhtml

[28] NU.NL
ISRAËL KEERT BELASTINGAFDRACHT PALESTIJNEN NIET UIT
2 DECEMBER 2012
http://www.nu.nl/buitenland/2972119/Israël-keert-belastingafdracht-palestijnen-niet-.html

[29] NOS
AMBASSADEURS ISRAËL OP HET MATJE
3 DECEMBER 2012
http://nos.nl/artikel/447254- ambassadeurs-Israël-op-het- matje.html

[30] NU.NL
EU ROEPT ISRAËLISCHE AMBASSADEUR OP HET MATJE
5 DECEMBER 2012
http://www.nu.nl/buitenland/2975012/eu-roept-Israëlische-ambassadeur-matje.html

[31] NOS
AMBASSADEURS ISRAËL OP HET MATJE
3 DECEMBER 2012
http://nos.nl/artikel/447254- ambassadeurs-Israël-op-het- matje.html

[32] NOS
TIMMERMANS VEROORDEELT BOUWPLAN
7 NOVEMBER 2012
http://nos.nl/artikel/438097-timmermans-veroordeelt-bouwplan.html

 [33] NRC
ISRAËL BOUWT VERSNELD HUIZEN OP WESTOEVER
VS: CONTRAPRODUCTIEF
30 NOVEMBER 2012
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/ 11/30/Israël-bouwt-versneld- huizen-op-westoever-na- opwaardering-palestina/

[34] AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAËL MUST HALT CONSTRUCTION OF WEST BANK SETTLEMENTS
3 DECEMBER 2012
http://www.amnesty.org/en/news/Israël-must-halt-construction-west-bank-settlements-2012-12-03

 [35] NRC
ISRAËL ZET OMSTREDEN BOUWPLANNEN ONDANKS INTERNATIONALE KRITIEK DOOR
5 DECEMBER 2012
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/12/05/Israël-zet-omstreden-bouwplannen-ondanks-internationale-kritiek-door/

[36] DIPLOMATIEKE SANCTIES EU TEGEN ISRAËL/HISTORISCHE STAP VOORUIT?
DIETRICH MUYLAERT
3 DECEMBER 2012
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/12/03/diplomatieke-sancties-eu-tegen-Israël-historische-stap-vooruit

[37] BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/NEDERLAND LEGITIMEERT ISRAËLISCHE
BEZETTING
ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/bezoek-netanyahu-aan-nederlandnederland-legitimeert-Israëlische-bezetting/

[38] Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren. Israël zal effectieve militaire en administratieve controle over de Gazastrook blijven uitoefenen door:

– de controle of het behoud van het recht op de controle over het luchtruim;

VRAAG EN ANTWOORD: ISRAËL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
http://www.politics.be/duiding/596/#12
 
[39] INTERNATIONAAL HUMANITAIR OORLOGSRECHT
”Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

Article 7, BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[40] INTERNATIONAAL HUMANITAIR OORLOGSRECHT
”Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

 Article 7, BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[41] Humanitaire implicaties van de oorlog in 1948: In de na de Stichting uitbrekende oorlog tussen Palestijnse en Arabische troepen enerzijds en Israëlisch-zionistische troepen anderszijds, vond een groot aantal mensenrechtenschendingen plaats, waarvan de meest dramatische, de verdrijving door Israëlische legertroepen, van meer dan 750.000 Palestijnse vluchtelingen, van huis en haard . In termen van internationaal Recht zijn dat etnische zuiveringen, die streng verboden zijn volgens artikel 49, 4e Conventie van Genève Dit is de basis van de Palestijnse vluchtelingenproblematiek.

EKUDOS
ZESTIG JAAR ISRAËL/NIETS TE VIEREN
ASTRID ESSED
http://www.ekudos.nl/artikel/ 86496/60_jaar_Israël_niets_te_ vieren

[42] ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN
Volgens artikel 49, 4e Conventie van Genève en het Haags Verdrag van 1907 zijn
alle in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen illegaal.

BTSELEM.ORG
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law
[43] KOLONISTENGEWELD
”Since the UN General Assembly vote last Thursday, settlers near the Bedouin communities are reported to have stepped up their tactics of harassment and violence. According to residents, children and shepherds have been attacked and the settlers play loud music and shine spotlights on the Bedouin villages.”

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAËL MUST HALT CONSTRUCTION OF WEST BANK SETTLEMENTS
3 DECEMBER 2012
http://www.amnesty.org/en/news/Israël-must-halt-construction-west-bank-settlements-2012-12-03

BTSELEM.ORG
VIOLENCE BY SETTLERS
http://www.btselem.org/topic/settler_violence

[44] INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
ADVISORY OPINION
9 JULY 2004

The Court finds that the construction by Israël of a wall in the Occupied Palestinian Territory and its associated régime are contrary to international law;  it states the legal consequences arising from that illegality.
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

 [45] Humanitaire implicaties van de oorlog in 1948: In de na de Stichting uitbrekende oorlog tussen Palestijnse en Arabische troepen enerzijds en Israëlisch-zionistische troepen anderszijds, vond een groot aantal mensenrechtenschendingen plaats, waarvan de meest dramatische, de verdrijving door Israëlische legertroepen, van meer dan 750.000 Palestijnse vluchtelingen, van huis en haard . In termen van internationaal Recht zijn dat etnische zuiveringen, die streng verboden zijn volgens artikel 49, 4e Conventie van Genève Dit is de basis van de Palestijnse vluchtelingenproblematiek.

EKUDOS
60 JAAR ISRAËL/NIETS TE VIEREN
ASTRID ESSED
http://www.ekudos.nl/artikel/ 86496/60_jaar_Israël_niets_te_ vieren

[46] Ondanks VN Algemene Vergaderingsresolutie 194, dd 1948, die Israël opriep, deze mensen terug te laten keren naar hun huizen of hen schadeloos te stellen, is noch het een, noch het ander door Israël ten uitvoer gebracht.

EKUDOS
60 JAAR ISRAËL/NIETS TE VIEREN
ASTRID ESSED
http://www.ekudos.nl/artikel/ 86496/60_jaar_Israël_niets_te_ vieren

VN RESOLUTIE 194
http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_194_Algemene_Vergadering_Verenigde_Naties

NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE
DE BETEKENIS VAN VN RESOLUTIE 194
http://www.palestina-komitee.nl/soemoed/27/241

[47] BALFOUR DECLARATION
http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration

[48] EKUDOS
60 JAAR ISRAËL/NIETS TE VIEREN
ASTRID ESSED
http://www.ekudos.nl/artikel/ 86496/60_jaar_Israël_niets_te_ vieren

[49] UITPERS.BE
HAMAS, VAN ISLAMITISCHE REVEILBEWEGING TOT PALESTIJNSE REGERING
ASTRID ESSED
JULI/AUGUSTUS 2006
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1384

[50] NAKBA DAY
http://en.wikipedia.org/wiki/Nakba_Day